Wajjira Eegumsa Fayyaa Aanaa L/kossaa Limmu Kossa Woreda Health Office

  • Home
  • Wajjira Eegumsa Fayyaa Aanaa L/kossaa Limmu Kossa Woreda Health Office

Wajjira Eegumsa Fayyaa Aanaa L/kossaa Limmu Kossa Woreda Health Office hojii hojjetame ittiin beeksisuuf

Onkoloolessa 22 bara  2014 WDHKM   A.L.kossaa Godina jimmaa Aanaa Limmuu kossaatti Leenjiin IRT hojettoota  ekisteenshin...
01/11/2021

Onkoloolessa 22 bara 2014 WDHKM A.L.kossaa
Godina jimmaa Aanaa Limmuu kossaatti Leenjiin IRT hojettoota ekisteenshinii fayyaa gandoota irraa dhufaniif Marsaa tokkoffaan Kennamaa jira .
Sagantaa kana irratti Abbaan Adeemsa fayyaa maatii w/ra Eegumsa fayyaa Aanaa Limmuu kossaa Obbo Abbabee Taaddasee Leenjiin kun ekisteenshiinonni fayyaa yeroo yeroon ogummaa isaanii foyyeeffatanii fayyaa maatii uummta Aanaa keenyaa eegsisuuf murteessaa akka ta'e dhaamaniiru.

Qammee 5/2013 wra Eegumsa Fayyaa A/limmu KossaaSeekterri fayyaa aanaa limmu kossaa xumura bara 2013 fi simmannaa bara 20...
10/09/2021

Qammee 5/2013 wra Eegumsa Fayyaa A/limmu Kossaa
Seekterri fayyaa aanaa limmu kossaa xumura bara 2013 fi simmannaa bara 2014 sababeeffachuun sagantaa dhiifama walgaafachuu jedhu qopheessun guyyaa harraa geggessa ooleera.
Saganticha irrattis kan bara 2013 keessa wal mufachiise dhiifama waliif gochuun baraa haara kana nagaaf jalaalaan akka simachuu akka qabnu ergaan darbeera

Wajirri eegumsa fayyaa aanaa limmu koossa gamaagam bara 2013 guyyaa sadiif geggeessa ture bufatalee fayyaa 1-3 bahaniif ...
28/07/2021

Wajirri eegumsa fayyaa aanaa limmu koossa gamaagam bara 2013 guyyaa sadiif geggeessa ture bufatalee fayyaa 1-3 bahaniif kellaawwan fayyaa 1-3 bahaniif geebakeenuun xumuree jira

  eeggannoo Covid-19 fi filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa.============================Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffa...
20/06/2021

eeggannoo Covid-19 fi filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa.
============================
Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa woxabajjii 14 gaggeeffamu irratti hawaasni keenya filachuuf gara buufata filannoo yeroo deemtan of eeggannoo vaayirasii koronaaf barbaachisu hunda akka gootan.of eeggannoon gochuu qabnu
*Fuulaa fi afaan keenya waan qabnuun haguuggachuu.
*Harka fuuchuu dhiisuu
*Fageenya keenya yoo xiqqaate meetira 1 wol irraa fagaachuu.
*Bishaan qulqulluun ykn saanitaayizeraan harka keenya qulqulleeffachuu akka hin daganne.
==============================
Dabalataan ogeessonni keenya dhaabbilee fayyaa fi hojjettootni ekisteenshinii fayyaa naannawa buufata filannootti argamtan protocol covid-19 bakka buufata filannootti guutuun qajeelfama boordii filannoo karaa eegeen filattootaaf gorsaa fi deeggarsa ogummaa akka kennitanuuf ergaa keenya dabarsina.
Horaa bulaa!!!

WEFALK 11/9/13Waajirri eegumsa fayyaa aanaa limmu kossaa guyyaa harraa gamagama hojii baatii sagalii geggeessa ooleera g...
19/05/2021

WEFALK 11/9/13
Waajirri eegumsa fayyaa aanaa limmu kossaa guyyaa harraa gamagama hojii baatii sagalii geggeessa ooleera gamaggama kana irrattis I.G fi I.A.I.G buufataalee fayyaa, managimentiin wajjiraa fii qaamni ilaallatu hunduu irratti argamaniiru. Gamagama kana irrattis ciminoonni fi hanqiinoonni jiraan gadfageenyaan ilaalamuun kallattii gara fuuldura kawwameera.

13/05/2021
Barsiisaa gaarii
26/03/2021

Barsiisaa gaarii

Guraandhal 24/2013 ALHGuyyaa Harraa Bufata fayya Walensu gamaggama rawwii_wal-galaaa geggeffama a ollera Gamagama kana i...
03/03/2021

Guraandhal 24/2013 ALH
Guyyaa Harraa Bufata fayya Walensu gamaggama rawwii_wal-galaaa geggeffama a ollera Gamagama kana irrattis I/G W/ra Kenya Obbo Ayyale Bekele, Ramadamaa B/welensu Obbo Asras G/medhin,ramadamaa ganda fi exteshinoonni hundi argamaniru. Gamagama irraati Kallattiin kawamera

24/6/13 ALHA/L/kossa bufata fayyaa Harawaa jimaate keessatti dubartoota ulfaa ganda sadi erra walitti bahan faana konfer...
03/03/2021

24/6/13 ALH
A/L/kossa bufata fayyaa Harawaa jimaate keessatti dubartoota ulfaa ganda sadi erra walitti bahan faana konferensiin dubartoota ulfaa geggeffamee ooleera.
Konfereensii kana irrattis mallattowwan ciccimoo yeroo ulfaa, dahumsaa fi dahumsa booda mullachuu dandahanii fi tarkaanfiiwwan fudhatamu qabu irratti akkasumas faayidaa dhabbata fayyaatti dahuufi miidhaa manatti dahuun fiduu danda'u irratti fi kannen biroo irrattis hubannoon gadifageenyaan kennameera.

Wajira egumsa fayyaa aanaa limmu kossaa bufata fayyaa cimmeetti gamaggama rawwii hojii geggeffamaa oleera.  gamagama kan...
02/03/2021

Wajira egumsa fayyaa aanaa limmu kossaa bufata fayyaa cimmeetti gamaggama rawwii hojii geggeffamaa oleera. gamagama kana irrattis namoonni hirmaatan itti gaafatama wra fayyaa fi expertoota wajjira, exyeenshinoota gandaa fi ogeessa ganda qabatee jiru fi manajimentin b/fayyaa hundi argameera.
Gamaggamicha irrattis kallatti kawameen
- Horannaan miseensa IFH kan hafe torban tokkon hafte kessatti bifa adda taheen akka itti adeeman
- Namoonni miseensa tahanii waraqaa enyumeessaa hin argatin torban kana keessa bifa duulaan itti deemuun akka isaan argatan gochuu.
- Qarshii sassabamee ganda jiru daguugamee akka galu tasisuu
- Dubartoota ulfaa galmeessun olerguu
Konfereensii dubartoota ulfaa ji'a ji'aan gaggeessu
- Dubartoota dahumsa jela gahan bakka turtii demanii akka turan amaansiisanii ol erguufi dhabbata fayyatti akka dahan gochuu
- Dhukkuboota daddarboo tahan kan akka TB, HIV fi kkn fakkatan yerootti adda baasanii ol erguu fi hojiiwwan kan hunduma walfaana qindeeffatanii hojjechuu irratti xiyyefatamee akka hojjetamuuf kallattin itti anu kawwatamun sagantaan kunis ji'a ji'an akka itti fufuu qabu irrratti walii galuun guduunfamera

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Wajjira Eegumsa Fayyaa Aanaa L/kossaa Limmu Kossa Woreda Health Office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Comments

Ansar
Baga ayyana edalfetri tiin sin gahe. Ayyanni kun kan nagaa, kan quufaa, kan fayyaa fi kan badhaadhinaa isinifis maatii keessaniifis haa tahu. Ayyaana gaarii.
#}