Embassy of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada

Operating as usual

Республикалык штаб Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын учак жана автотранспорт менен өтүүдөгү жаңы эрежелерди бекитти. ...
08/11/2020

Республикалык штаб Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын учак жана автотранспорт менен өтүүдөгү жаңы эрежелерди бекитти. Ал чет өлкөлүк жарандарга жана Кыргызстандын жарандарына да бирдей тиешелүү.

Кыргызстандын аймагында COVID-19 коронавирус инфекциясын жугузууга жана жайылтууга жол бербөө боюнча ыкчам чараларды көрүү максатында жаңы алгоритмдер бекитилди.

Эл аралык жана ички авиарейстердин жүргүнчүлөрү үчүн алгоритмдер

– Учуу алдындагы процедуралардын бардык этаптарында жана жүргүнчүлөрдү отургузууга чейин беткап тагынуу жана аралыкты сактоо керек;
– Аба кемесинин бортунда/аэробекеттик комплекстердин учуп келүү залдарында жүргүнчүлөрдүн термометриясын өткөрүү;
– Жүргүнчүлөрдө коронавирус инфекциясына шектенүү болгон учурда/ошондой эле жүргүнчүлөрдүн жанында жайгашкан 6-8 орундардагылар обсервацияга/изоляцияга жатышат андан ары медиктердин байкоосунда болот;
– Клиникалык белгилери жок жүргүнчүлөр өз багыты боюнча жүрө алышат.

Чет элдик жарандар/жарандыгы жок жактар – чет элдик адистер, Кыргызстандын аймагына эмгек ишмердигин жүргүзгөнү келгендер

– Тиешелүү мамлекеттик органдар келген адам тууралуу Мамлекеттик чек ара кызматын кабарлоо үчүн уруксат берүүчү документтерди Саламаттык сактоо министрлигине беришет;
– Мамлекеттик чек арадан өтүп жатканда термометриядан өткөрүлөт;
– Клиникалык көрүнүштөр байкалган учурда ПЧР талдоо жүргүзүлүп, ооруканага жаткырылат;
– Клиникалык белгилери жок адамдар ПЧР анализ жүргүзүүнүн жыйынтыгын алганга чейин чакырган адамдар тарабынан алдын ала даярдалган жерге барып туруулары керек;
– ПЧР анализдери терс чыккан учурда аларга жумушка чыгууга уруксат берилет;
– Өкмөттүн буйругуна ылайык, чет өлкөлүк жарандардын/жарандыгы жок адамдардын (адистердин) обсервациядан өтүүлөрүн уюштуруу шарттары, ПЧР-анализден өтүүлөрү жана транспорт каражаттары чакырган тараптын эсебинен жүзөгө ашырылат.

Кыргызстандын аймагына транспорт менен келгендер

– Беткап режимин катуу сактоолору керек;
– Автоунаанын жүргүнчүлөрүн термометриядан өткөрүү;
– Короновирустун клиникалык белгилери аныкталганда ПЧР-анализ тапшыруу, андан ары ооруканага жаткыруу жүргүзүлөт. Байланышта болгон жактарга «Stop COVID-19 KG» мобилдик тиркемеси орнотулат жана андан ары маршрут боюнча жиберилет.

Республиканский штаб утвердил новые правила для пересекающих границу Кыргызстана воздушным и наземным путём. Они будут д...
08/11/2020

Республиканский штаб утвердил новые правила для пересекающих границу Кыргызстана воздушным и наземным путём. Они будут действовать как для иностранных граждан, так и для граждан Кыргызстана.

Новые алгоритмы были утверждены с целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызстана.

Алгоритмы для пассажиров международных и внутренних авиарейсов

– На всех этапах предполетных процедур и до посадки пассажиры должны соблюдать масочный режим и дистанцию;
– Проведение термометрии у пассажиров на борту воздушного судна/в залах прилетов аэровокзальных комплексов;
– В случае подозрения на коронавирусную инфекцию у пассажира/ов, также пассажиры рядом расположенных 6-8 мест подлежат обсервации/изоляции для дальнейшего наблюдения медиками;
– В случае необходимости определения круга контактных лиц, ОАО Международный аэропорт «Манас» передает списки пассажиров сотрудникам санитарно-карантинных пунктов;
– Пассажиры без клинических проявлений, пропускаются для дальнейшего следования по маршруту.

Алгоритмы для иностранных граждан/лиц без гражданства – иностранных специалистов, пребывающих на территорию КР в целях осуществления трудовой деятельности

– Соответствующие госорганы предоставляют разрешительные документы в минздрав Кыргызстана для уведомления Госпогранслужбы о пребывающем;
– При пересечении госграницы проводится термометрия;
– При выявлении клинических проявлений проводится забор на ПЦР анализ, госпитализация;
– Лица без клинических проявлений, должны быть вывезены приглашающей стороной, в заранее ими подготовленные места до получения результата ПЦР анализа;
– При отрицательном ПЦР анализе разрешается выход на работу.
– Согласно Распоряжению правительства, в отношении иностранных граждан/лиц без гражданства (специалистов), организация условий для прохождения обсервации, проведение ПЦР и транспортировка осуществляется за счет средств приглашающей стороны.

Алгоритмы для лиц, прибывающих на территорию Кыргызстана автотранспортом

– Строгое соблюдение масочного режима;
– Проведение термометрии пассажиров автотранспорта;
– При выявлении клинических проявлений на коронавирус осуществляется забор на ПЦР анализ, с дальнейшей госпитализацией. Контактным лицам устанавливается мобильное приложение «Stop COVID-19 KG» и направляются далее по маршруту.

On August 4 and 6, 2020, the Kyrgyz Embassy to the USA took part in online meetings with representatives of the US Depar...
08/10/2020

On August 4 and 6, 2020, the Kyrgyz Embassy to the USA took part in online meetings with representatives of the US Department of Commerce and discussed prospects and opportunities for developing trade and economic cooperation between the Kyrgyz Republic and other countries of the Eurasia region with the USA.
Online meetings are held as part of the Commerce Department’s «Doing Business with the USA» program, aimed at strengthening American cooperation with the governments of the region, increasing the level of trading activities and familiarizing with the best practice of applying professional skills and specific business tools for more successful engagement with American companies, business associations and US government agencies on economic and trade issues.
The American side was represented by Assistant Secretary of Commerce for Global Marketing and General Director of the Foreign Commercial Service I.Steff, Commerce Deputy Assistant Secretary for Europe and Eurasia D.Falco, Policy Director for Eurasia D.Starks, Chief of Syaff D.Risko and other desk officers of the Department.

2020-жылдын 4 жана 6-августунда Кыргыз Республикасынын АКШдагы Элчилиги АКШнын Соода Министрликтин өкүлдөрү менен онлайн...
08/10/2020

2020-жылдын 4 жана 6-августунда Кыргыз Республикасынын АКШдагы Элчилиги АКШнын Соода Министрликтин өкүлдөрү менен онлайн жолугушууларга катышып, анын жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Евразия чөлкөмүнүн башка мамлекеттеринин АКШ менен соода-экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүнүн келечеги жана мүмкүнчүлүктөрү талкууланды.
Онлайн-жолугушуулар АКШ-Евразия бизнес жана соода программасынын алкагында өткөрүлүп, ал аймактын өкмөттөрү менен америкалык кызматташтыкты бекемдөөгө, соода иш-аракеттеринин деңгээлин жогорулатууга, кесипкөй көндүмдөрдү жана ишкерлердин конкреттүү куралдарын колдонуунун мыкты тажрыйбалары менен таанышууга, экономикалык жана соода маселелери боюнча америкалык компаниялар, бизнес ассоциациялары жана АКШнын мамлекеттик органдары менен ийгиликтүү кызматташуу багытталган.
Америкалык тараптан Соода министринин глобалдык маркетинг боюнча жардамчысы жана тышкы коммерциялык кызматтын башкы директору И.Стефф, Европа жана Евразия боюнча Соода министринин жардамчысынын орун басары Д.Фалько, Евразия боюнча саясий директору Д.Старк, Секретариаттын башчысы Д.Риско жана башкалар Соода министрликтин кызматкерлери катышышты.

4 и 6 августа 2020 г. Посольство КР в США приняло участие в онлайн-встречах с представителями Министерства торговли США,...
08/10/2020

4 и 6 августа 2020 г. Посольство КР в США приняло участие в онлайн-встречах с представителями Министерства торговли США, в ходе которых обсуждались перспективы и возможности развития торгово-экономического сотрудничества Кыргызской Республики и других стран региона Евразии с США.
Онлайн-встречи проходят в рамках программы в области ведения бизнеса и торговой деятельности между США и регионом Евразии, нацеленной на укрепление сотрудничества американской стороны с правительствами стран региона, повышение уровня торговой деятельности и ознакомление с лучшей практикой применения профессиональных навыков и конкретных бизнес-инструментов для более успешного взаимодействия с американскими компаниями, бизнес-ассоциациями и правительственными агентствами США по экономическим и торговым вопросам.
С американской стороны приняли участие Помощник Министра торговли США по глобальному маркетингу и Генеральный директор иностранной коммерческой службы И.Стэфф, Заместитель помощника Министра торговли США по Европе и Евразии Д.Фалко, Политический директор по Евразии Д.Старк, начальник секретариата Д.Риско и иные сотрудники Министерства.

Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic
08/07/2020

Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic

COVID-19 менен күрөшүүдө жардам көрсөтүү үчүн
Кыргыз Республикасына келген дарыгерлерге
эстелик сыйлыктары тапшырылды

Бүгүн, 7-августта, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинде коронавирустук инфекция пандемиясы менен күрөшүүдө Кыргызстандын медициналык мекемелерине жардам көрсөтүү үчүн Россия Федерациясынан жана Түркия Республикасынан келишкен дарыгерлерге-мекендештерге ведомстволук сыйлыктарды салтанаттуу тапшыруу аземи болуп өттү. Сыйлыктарды министр Чыңгыз Айдарбеков тапшырды.

Министр өзүнүн куттуктоо сөзүндө вирустук пандемияга каршы күрөштө дарыгерлердин баа жеткис салымын белгиледи жана алар көрсөткөн кесипкөйлүк консультативдик жардамдарды жогору баалады.

«Пандемиянын күчөгөн учурунда сиздер оор жана өтө оор абалдагы бейтаптардын өмүрлөрүн сактоо менен 3 миңден ашык адамдарга медициналык жардамдарды көрсөтүп, эң татаал участоктордо иштедиңиздер. Сиздер барыңыздар кызыл зонада эмгектендиңиздер, бирок клиникалык дарылоодон тышкары, семинарларда жана лекцияларда жергиликтүү дарыгерлерди окутуп, аларга дем берип, тажрыйбаңыздарды жана билимиңиздерди бөлүшүүнү уланттыңыздар. Албетте, Сиздер учурдун баатырларысыздар», - деп Ч.Айдарбеков баса белгиледи.

Ак ниет эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү жана саламаттыкты сактоодогу ийгиликтери үчүн 7 мекендеш-дарыгер «КР ТИМге 75 жыл» юбилейлик медалы менен сыйланды. «Covid-19» пандемиясы менен күрөшүүдө өзүн аябаган эмгеги жана салымы үчүн» 31 дарыгер-мекендешке КР ТИМдин ЫРААЗЫЧЫЛЫГЫ жарыяланды.

#ТИМ #Айдарбеков #ыраазычылык #дарыгерлер #COVID19

INVEST IN THE KYRGYZ REPUBLIC: the most favourable investment climate in the region
08/07/2020

INVEST IN THE KYRGYZ REPUBLIC: the most favourable investment climate in the region

COVID19Kyrgyzstan
08/06/2020

COVID19Kyrgyzstan

COVID.KG – ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В СТРАНЕ

Запущен обновленный сайт COVID.KG – единая информационная площадка о ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. На площадке представлена вся основная официальная информация о текущей ситуации с коронавирусом в Кыргызстане – статистическая информация о ситуации с коронавирусом, о развернутых стационарах, о проводимых мероприятиях в рамках борьбы с пандемией, о последних новостях в республике и др. Также на информационной площадке представлены рекомендации врачей, информация о волонтерской деятельности, отчеты государственных органов о гуманитарной помощи, мировая статистика распространения коронавируса. Онлайн ресурс разработан отечественными айти-специалистами по поручению Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом в целях повышения информированности населения. Онлайн ресурс доступен по ссылке https://covid.kg/. Ресурс интегрирован с базами данных ответственных органов и информация постоянно обновляется.

В целях повышения информированности населения о текущей ситуации в борьбе с коронавирусом и получения полной официальной информации в поддержку работы Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом была запущена единая информационная площадка – https://covid.kg/. На данном ресурсе в удобном и понятном формате представлены следующие официальные сведения:

Актуальная и официальная статистическая информация о выздоровевших и заболевших.
На площадке выводится информация о ситуации с заболеваниями на текущий день – количество выздоровевших, случаи заражения, летальные случаи.

При этом на сайте представлена также детальная информация в виде графиков и карты Кыргызстана с детальной разбивкой данных по дням, областям, районам и другим сведениям.

Информация обновляется ежедневно.

О развернутых стационарах.
Как вам известно IT специалистами и сотрудниками Министерства здравоохранения разработана и запущена интерактивная карта стационаров и количества койко-мест.

Единая информационная площадка КОВИД.KG интегрирована с интерактивной картой map.covid.kg и граждане также могут получить информацию об открытых стационарах и количестве койко-мест по всей республике.

В настоящее время реализовано цифровое решение, благодаря которому на карте, пока по г.Бишкек и Чуйской области, можно посмотреть информацию о количестве свободных койко-мест, количестве мед персонала, техническом оснащении того или иного стационара.

О проводимых мероприятиях в рамках борьбы с пандемией, о последних официальных новостях.
Информационная площадка призвана быть единой информационной площадкой с официальной информацией по всем проводимым мероприятиям в рамках борьбы с коронавирусом. В связи с чем на сайте будут размещаться все последние новости Республиканского штаба, государственных органов и партнеров.

Список цифровых решений
На информационной площадке также представлен список цифровых решений, разработанных в рамках борьбы с коронавирусом, такие как – MED.TUNDUK (любые заявки медиков – о необходимых принадлежностях, трудности, и любой другой информации), BIRGE.PRO (координационная площадка волонтерской помощи, Заявки на продуктовую помощь, HI.DOCTOR).

Информация о волонтерской деятельности,
В рамках партнерской работы с волонтерскими организациями запущен раздел «Волонтерская деятельность». В данном разделе партнерам государства – волонтерам предлагается разместить официальную информацию о себе (контакты и др.) со ссылками на их официальные страницы, а также новости о проводимой ими работе с размещением фото- и видео- материалов.

Отчеты о гум.помощи
В связи с актуальностью данного вопроса на официальной площадке также имеется раздел «ОТЧЕТЫ ПО ГУМ ПОМОЩИ». В данном разделе государственные органы размещают информацию и отчеты о получении и распределении гуманитарной помощи. В настоящее время на площадке размещены 3 отчета – Министерства здравоохранения, Министерства финансов и Министерства труда и социального развития.

Данный раздел будет дополняться актуальной информацией по мере подготовки соответствующих отчетов государственных органов.

Мировая статистика – на площадки представлены ссылки на самые авторитетные информационные площадки – Всемирная организация здравоохранения, Институт Джона Хопкинса. Также на сайте представлены отечественная разработка по статистике заболевания – virus.el.kg

Рекомендации врачей
COVID.KG также предусматривает специальный раздел – рекомендации врачей. Это очень важно, т.к. в силу развития мессенджеров и социальных сетей люди могут поверить фейковым сообщениям и неправильным рекомендациям по лечению и восстановлению, чем навредить себе. На площадке представлены рекомендации, которые исходят от профессиональных врачей и специалистов.

Также в данном разделе будут размещаться протоколы лечения, которые утверждены Министерством здравоохранения. Благодаря чему врачи в регионах посредством данного информационного сайта смогут получить официальный документ по протоколу лечения заболеваний и использовать в работе.

На площадке предусмотрена возможность обратной связи по любым вопросам. Достаточно лишь нажав кнопку «Свяжитесь с нами» заполнить соответствующую форму и сообщение автоматически будет доставлено.

Помимо этого, на площадке размещен специальный опросник, который позволит проанализировать качество предоставляемой информации и ее полноту, по итогам чего будут приниматься решения о повышении качества или доступности той или иной информации. Призываем каждого гражданина, пользователя посодействовать в повышении качества разрабатываемых информационных продуктов.

По мере разработки и внедрения новых информационных систем площадка COVID.KG будет дополняться новыми данными и ссылками для удобства граждан.

Ответственный за актуализацию сведений – Министерство здравоохранения КР, Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, Информационный штаб.

#covidkg #covid19 #республиканскийштаб #здравоохранение #врачи #гуманитарнаяпомощь #волонтеры #информационныйштаб

БИРИНЧИ РАДИО
08/06/2020

БИРИНЧИ РАДИО

С 29 июня текущего года начато поэтапное внедрение системы «Санарип аймак» во всех органах МСУ.

В рамках объявленного Президентом КР 2020 г – годом цифровизации и развития регионов, проект «Санарип Аймак» выделен одним из высокоприоритетных.

Также согласно реализации дорожной карты «Санарип Кыргызстан 2019-2023 гг», а также плана мероприятий по борьбе с эпидемией были ускорены работы по цифровизации услуг в айыл окмоту республики.
С 29 июня текущего года начато поэтапное внедрение системы «Санарип аймак» во всех органах ОМСУ.
Разработчиком системы является ГП «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики.

За один месяц ГП «Инфоком» провело работы по подключению к системе на юге республики: настроены 180 ОМСУ, обучено свыше 500 сотрудников.

До конца 2020 года запланировано подключение к системе и северных областей страны.

Всего подключено 187 маршрутизаторов для установки во всех айыл окмоту и обеспечения доступа к системе электронного документооборота «Infodocs», АИС «УЧР» (учет кадров) и АИС «Санарип аймак».

На сегодняшний день сотрудниками пилотных айыл окмоту произведена регистрация 431 домохозяйства.

Благодаря «Санарип Аймак» жители регионов и сел смогут получать муниципальные услуги в электронном формате, а работа местных органов власти будет полностью автоматизирована. Станет возможным вести учет и контроль внутренней миграции населения. На каждого жителя села будет сформирован электронный журнал учета имеющихся недвижимости, домашнего скота, авто и его персональных данных и ЗАГС (состав семьи). Что позволит получить справку с айыл окмоту сразу в момент обращения.

Система интегрирована с СМЭВ “Тундук”, которая обеспечивает обмен данными с электронными системами всех государственных органов Кыргызстана. Запланирована к запуску в 484 айыл окмоту республики.

Отмечается, что заказчиком является ГАМСУМО.

Address

2360 Massachusetts Ave NW
Washington D.C., DC
20008

The Embassy does not have its own parking lot, hence It is difficult to find a parking in this heavily diplomatic neighborhood. We encourage our visitors to use the public transport. The nearest metro station is Dupont Circle, which is 7-10 minutes walking distance from the Embassy. Bus # N2, N4, N6 can also be used to get to the Embassy.

Opening Hours

Monday 13:00 - 18:00
Monday 09:00 - 12:00
Tuesday 13:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 12:00
Wednesday 13:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 12:00
Thursday 13:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 12:00
Friday 13:00 - 18:00
Friday 09:00 - 12:00

Telephone

(202) 449-9822

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Embassy of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Embassy of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada:

Videos

Nearby government services


Other Public & Government Services in Washington D.C.

Show All