องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย

 • Home
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร วัฒนาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณ...
31/05/2024

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร วัฒนาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แลบ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกันจัดกิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day)" และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2567) ณ วัดบ้านแม่แลบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภ...
31/05/2024

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ.ป่าชุมชนบ้านแม่งะ หมู่ที่ 7

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความรวมมือให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตอบแบบสำรวจทักษ...
09/04/2024

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความรวมมือให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ทาง อบต.แม่ลาน้อย ขอความร่วมมือพ่อแม่เด็กทุกท่านเข้าไปตอบแบบสำรวจตามเว็บไซต์นี้นะครับ

ระบบให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว,กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร วัฒนาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เป็นประธานเปิดโครงการบวชปล...
02/04/2024

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร วัฒนาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เป็นประธานเปิดโครงการบวชปลาและอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
2.เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาและพันธุ์สัตว์น้ำ
3.เพื่อเพิ่มจำนวนปลาและสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
4.เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และการใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่า
โดยมีกิจกรรมทำฝายกั้นน้ำ และปล่อยปลา ณ ลำห้วยแม่ลาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และประชาชนในพื้นที่

ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายเกรียงไกร วัฒนาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด "โครง...
09/02/2024

ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายเกรียงไกร วัฒนาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการกีฬา อบต.แม่ลาน้อย ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18" ณ สนามกีฬาหลัง อบต.แม่ลาน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะเปียกของทุกครัวเรือน ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X...
30/01/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะเปียกของทุกครัวเรือน ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นไปอย่างถูกวิธี

📢📢ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
25/01/2024

📢📢ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประมวลภาพ โครงการพัฒนาทักษะ IQ EQ ของเด็กและเยาวชนตำบลแม่ลาน้อย เมื่อวัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ณ บ้านแม่สะปึ๋ง หมู่ที...
25/01/2024

ประมวลภาพ โครงการพัฒนาทักษะ IQ EQ ของเด็กและเยาวชนตำบลแม่ลาน้อย เมื่อวัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ณ บ้านแม่สะปึ๋ง หมู่ที่ 6

📢📢ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาอบต.แม่ลาน้อยต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรี...
23/01/2024

📢📢ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาอบต.แม่ลาน้อยต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาบ้านทุ่งรวงทอง

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับส่วนราชการ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิ...
13/10/2023

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับส่วนราชการ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะรอบๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำ
ห้วยม่วง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขียนถึง องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลาน้อย

วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 08.30 น. นายเกรียงไกร วัฒนาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชกา...
02/10/2023

วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 08.30 น. นายเกรียงไกร วัฒนาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย

วัน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุ...
30/08/2023

วัน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้
จึงได้ให้การสนับสนุนและดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
๓.๓ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม
๓.๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้มีโอกาส
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดประสบการณ์ และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างมีจริยธรรม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินโครงการ อบต.แม่ลาน้อยสัญจร ประจำปีงบประมาณ ...
30/08/2023

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินโครงการ อบต.แม่ลาน้อยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ.บ้านแม่ฮุ หมู่่ที่ 4 และวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ได้ดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮุ หมู่ที่ 4

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 กองการศึกษาและวัฒนาธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนิดการจัดโรงการวันแม่แห่งชาติ ณ.ศูนย...
30/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 กองการศึกษาและวัฒนาธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนิดการจัดโรงการวันแม่แห่งชาติ ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีว...
30/08/2023

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ.บ้านแม่แลบ ม.6 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์คึอ
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม
3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงในสังคมอย่างมีคุณค่า
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆร่วมกัน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้โคร...
08/06/2023

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โดยนายกฤตพล รชตเมธานนท์ นายอำเภอแม่ลาน้อย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการดังกล่าว

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารแ...
08/06/2023

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ รวมทั้งพนักงาน อบต.แม่ลาน้อย

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยได้ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดศูนย์บริการท่องเที่ยว หมู่ที่ 1...
08/06/2023

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยได้ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดศูนย์บริการท่องเที่ยว หมู่ที่ 14 บ้านห้วยริน ตามกิจกรรม "หน้าบ้าน หน้ามอง" แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 งานเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ...
08/06/2023

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 งานเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน โดยมีนายกฤตพล รชตเมธานนท์ นายอำเภอแม่ลาน้อย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน หลังจากเปิดพิธีเสร็จ นายอำเภอแม่ลาน้อย หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2566 งานเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานอ้ย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงกา...
25/05/2023

เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2566 งานเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานอ้ย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25/05/2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยพร้อมทีมงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านทุ่งรวงทองและบ้านท่าสองแคว ลงพื้นที...
25/05/2023

วันที่ 25/05/2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยพร้อมทีมงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านทุ่งรวงทองและบ้านท่าสองแคว ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้และผู้พิการ เพื่อที่จะดำเนินการส่งเรื่องไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในลำดับต่อไป

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดย...
11/04/2023

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยมีนายชนะไพศาล บุษบาไพร ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 – 17 เมษายน 2566 โดยนายเอกชัย สมจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะมีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย
3.เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
4.เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
5.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

02/03/2023
เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 อบต.แม่ลาน้อย ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ บ้านแม่สะปึ๋งใต้ โดยมี นายชนะไพศาล บุษบาไพ...
23/01/2023

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 อบต.แม่ลาน้อย ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ บ้านแม่สะปึ๋งใต้ โดยมี นายชนะไพศาล บุษบาไพร ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โด...
03/01/2023

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยมีนายสุรเชษฐ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 โดยนายเกรียงไกร วัฒนาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะมีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย
3.เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
4.เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
5.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิ...
18/11/2022

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านแม่แลบ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ลาน้อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยด้วย

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อยพร้อมด้วย นางสาว ลัดดา ยารวง ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาน้อย ให้เกี...
18/11/2022

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย
พร้อมด้วย นางสาว ลัดดา ยารวง ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาน้อย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิด โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย นายเกรียงไกร วัฒนาธรรม และ พนักงาน อบต.แม่ลาน้อย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ลาน้อย คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน ทุ่งรวงทอง รวมถึงสมาชิกชาวบ้านทุ่งรวงทอง เข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการจัดการปัญหาเรื่อง การบริการจัดการขยะ ภายในชุมชน/ หมู่บ้าน /ตำบล / อำเภอ อย่างยั่งยืน โดยการรณรงค์การคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง เริ่มจากภายในครัวเรือน ด้วยการใช้ถังขยะเปียก ที่ทิ้งเศษอาหาร ที่สามารถย่อยสลายไปทำประโยชน์ในด้านการปลูกพืช และการคัดแยกขยะ รีไซเคิล ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือ นำไปขายเป็นรายได้ในครัวเรือนต่อไป

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565 ท่าน สุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ...
10/11/2022

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565 ท่าน สุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาข้าง อบต.แม่ลาน้อย จัดงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง ชุมชนบ้านท่าสองแคว โรงเรียงราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียงบ้านท่าสองแคว

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้าน บ้านทุ่งรวงทองและบ้า...
27/10/2022

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้าน บ้านทุ่งรวงทองและบ้านท่าสองแคว ประชุมหารือเรื่องการจัดงานลอยกระทง ที่จะจัดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำปี 2565 ณ บ้านแม่แลบ บ้านห...
21/10/2022

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำปี 2565 ณ บ้านแม่แลบ บ้านห้วยริน และบ้านทุ่งรวงทอง จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้กับชาวบ้านที่ยังไม่ได้จ่ายค่าขยะมูลฝอย สามารถมาจ่ายได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

Address

105 ม. 10 ต. แม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย
แม่ฮ่ิองสอน
58120

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

 • Address
 • Opening Hours
 • Alerts
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share