ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Science Lab ศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยได้จัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟแมสสเปกโตรเมทรี เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิขวิดโครมาโทรกราฟ เครื่องไอออนโครมาโทรกราฟ เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพพร้อมชุดควบคุมอัตโน

มัติ เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิว ชุดตรวจจุลชีพ และเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค ตลอดจนอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ และตู้ดูดควัน ซึ่งเครื่องมือต่างๆ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งในแง่ของประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สมัยใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังสอดคล้องกับโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเป็นการเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์และนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น รวมทั้งสร้างเครื่องข่ายวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดตั้งขึ้นนี้เพื่อให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง ตลอดจนอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรที่สนใจทั้งภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ

13/12/2022
29/09/2021
ช่วงขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน 1-13 มิถุนายน 2564 ศูนย์ฯมีเจ้าหน้าที่สลับกันเข้ามาทำงาน เพื่อรับบริการและการติดต่อนะคะ
01/06/2021

ช่วงขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน 1-13 มิถุนายน 2564 ศูนย์ฯมีเจ้าหน้าที่สลับกันเข้ามาทำงาน เพื่อรับบริการและการติดต่อนะคะ

16/04/2021
แบบฟอร์มยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัยต่างชาติ กำหนดเริ่มใช้ 6 มีนาคม 2564 เป็นต้...
09/04/2021

แบบฟอร์มยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัยต่างชาติ กำหนดเริ่มใช้ 6 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://research.tu.ac.th/process-biosafety

*** ส่งเอกสารเพียง 2 ชุด คือ ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด พร้อม cd 1 แผ่น ***

17/03/2021

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มสำหรับยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ จึงได้ประกาศใช้แบบฟอร์มใหม่เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงก์ https://research.tu.ac.th/process-biosafety

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยตามข้อมูลลำดับข้อที่แจ้ง (PDF Files; CD / DVD) จำนวน 1 แผ่น

รายละเอียดเครื่องมือร่วมบริการสาขาวิชา
01/02/2021

รายละเอียดเครื่องมือร่วมบริการสาขาวิชา

รายละเอียดเครื่องมือร่วมบริการสาขาวิชาเพิ่มเติม จำนวน 8 รายการ -  เครื่องวัดการเรืองรังสีและการดูดกลืน -  เครื่องวัดการเ...
01/02/2021
Instrument - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รายละเอียดเครื่องมือร่วมบริการสาขาวิชาเพิ่มเติม จำนวน 8 รายการ
- เครื่องวัดการเรืองรังสีและการดูดกลืน
- เครื่องวัดการเรืองรังสีเอกซ์
- เครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
- เครื่องวัดสี Gretagmacbeth Color
- เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน
- เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
- เครื่อง Crossflow filtration
- เครื่อง Spray dryer

เครื่องวัดการเรืองรังสีและการดูดกลืน (Fluorescence and Absorbance Spectrometer) รุ่น Duetta, Horiba

01/02/2021
Rate - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รั

อัตราค่าบริการฉบับปรับปรุงใหม่ พศ. 2564

ค่าบริการสำหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์

04/01/2021

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกำหนดปิดชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 2-17 มกราคม 2564

ผู้วิจัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางเมล์
[email protected]
เพื่อสอบถามหรือขอนัดเข้าใช้บริการ

แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 2-17 มกราคม 2564
04/01/2021

แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 2-17 มกราคม 2564

ขณะนี้เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิว (BET) เปิดรับบริการแล้ว ผู้สนใจขอรับการวิเคราะห์สามารถติดต่อเพื่อขอใช้บริการได...
27/08/2020
เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิว (Surface Area Analyzer) - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร

ขณะนี้เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิว (BET) เปิดรับบริการแล้ว
ผู้สนใจขอรับการวิเคราะห์สามารถติดต่อเพื่อขอใช้บริการได้ที่ [email protected]

ชุดวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิวเป็นเครื่องมือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห.....

13/08/2020

แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่ง เอกสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดทำการปกติแล้ว ดังนั้น จึงขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่งเอกสาร ดังนี้
1. ขอยกเลิกการส่งเอกสารผ่านทาง E-mail
2. ขอให้ผู้วิจัยที่เคยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail นำส่งเอกสารฉบับจริง Hard copy (ลงนามครบถ้วน) มายัง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหาการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผู้ที่จะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ขอให้ดำเนินการส่งตามช่องทางปกติ คือ ส่งเอกสารฉบับจริงที่มีการลงนามครบถ้วนสมบูรณ์มาทางระบบงานสารบรรณ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

14/07/2020
Autoclave สำหรับอุปกรณ์และสารก่อนทำปฏิบัติการ มีให้บริการนะคะ  ผ่านการสอบเทียบและทำ spore test ทุกเดือนค่ะ
28/05/2020

Autoclave สำหรับอุปกรณ์และสารก่อนทำปฏิบัติการ มีให้บริการนะคะ ผ่านการสอบเทียบและทำ spore test ทุกเดือนค่ะ

20/05/2020

ท่านสามารถเข้า webpage ศูนย์เครื่องมือจากหน้า web คณะวิทยาศาสตร์ได้โดย
- เลื่อนลงด้านล่างสุดของหน้า web
- เลือก "สำหรับบุคลากร" ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
- เลือก "ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์"

หรือเข้าที่ link ในโพสต์ https://www.facebook.com/TUSciLab/posts/1575237019321487?__xts__[0]=68.ARAdvA5zW7gRoZcp8XvUUdTBwQ3LavBZmV-EN1Fq1oM_NOWOFk_LHG8k7sB0JEQ_6g3DlZxNBZc_8fGg2IfLfqgjkfLyEjZf2uT2gLrlvH-SUqEud2H7cqG_fLd_svs78h19D49y1DME5he8Dzw7mcmzCnn926khMQOehmO3uEfGsq7MGNzHF_tZnfxc8K5E0k0puq1SXSbOzHq3mlCnQG7jimEgJsNSneiVvCgrjm2k_0E33vFFYT0lxQRz57_IfTgiuA9JULZUhFmFBwQKgImGY0Kso4d543ZaZTgf-1eK-O-nONk12AQ32Ua81GZjqbue_v6ReSaLyBx60pF_zFNk7zWvpz9BcQ&__tn__=-R

ขณะนี้ webpage คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ได้ update ใหม่ ทำให้ link ศูนย์เครื่องมือหายไป หากเข้า webpage เก่าไม่ได้ สา...
15/05/2020
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังส

ขณะนี้ webpage คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ได้ update ใหม่ ทำให้ link ศูนย์เครื่องมือหายไป หากเข้า webpage เก่าไม่ได้ สามารถ เข้า link ศูนย์ฯ ได้ตามนี้เลยค่ะ

https://sites.google.com/site/csicscitu/

01/05/2020

เดือนพฤษภาคม ผู้ที่ต้องการส่งตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ผล ติดต่อสอบถามทางเมล์ [email protected]

(uHPLC รอบริษัทฯเข้าตรวจสอบเนื่องจาก pressure สูงกว่าปกติและสายเข้า pump รั่ว บริษัทฯจะเข้ามาดำเนินการ 15 พ.ค. นี้ค่ะ)

แนวทางการปฏิบัติในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
23/03/2020

แนวทางการปฏิบัติในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

07/10/2019
แนวทางการกรอกแบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาด้าน ความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต

การพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สามารถทราบขั้นตอนต่างๆโดยละเอียด และดาวโหลดน์แบบฟอร์มใหม่ได้ที่เวปไซต์

กองบริหารการวิจัย ตามลิ้งค์ https://research.tu.ac.th/biosafety

https://www.youtube.com/watch?v=hbO7NNfnudE

การประชุมชี้แจง เรื่อง "แนวทางการกรอกแบบฟอร์มการขอรับการพิจารณา ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรร....

20/09/2019
อบรมวันที่ 27-28 พ.ย. 2562 ปิดรับสมัคร 15 พ.ย. 2562 หรือมีผู้สมัครเต็มจำนวน (50 คน)  http://www.biotec.or.th/th/index.ph...
13/09/2019
การฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

อบรมวันที่ 27-28 พ.ย. 2562 ปิดรับสมัคร 15 พ.ย. 2562 หรือมีผู้สมัครเต็มจำนวน (50 คน)

http://www.biotec.or.th/th/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1/1334-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-biosafety-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-biosecurity

การฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)   วันที่           27 – 28 พฤศจิกา...

01/08/2019
sci.tu.ac.th

รับสมัครงาน

https://sci.tu.ac.th/uploads/sci.tu.ac.th/pdf/jobup_18_07_62_02.pdf

ฝากประชาสัมพันธ์ : บริษัท BIO-RAD เรียนเชิญร่วมสัมนางาน From farm to table : The discovery Journey of a droplet
08/07/2019

ฝากประชาสัมพันธ์ : บริษัท BIO-RAD เรียนเชิญร่วมสัมนางาน From farm to table : The discovery Journey of a droplet

Photos from ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์'s post
10/05/2019

Photos from ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์'s post

ขณะนี้ เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิว เปิดใช้งานแล้ว โดยจำกัดรับ 5 ตัวอย่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน อัตราค่าบริกา...
03/01/2019

ขณะนี้ เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิว เปิดใช้งานแล้ว โดยจำกัดรับ 5 ตัวอย่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
อัตราค่าบริการ เป็นไปตามประกาศhttps://sites.google.com/site/csicscitu/rate

02/01/2019
3D printer
25/12/2018

3D printer

ชิ้นงานบางส่วนจากโครงการอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
25/12/2018

ชิ้นงานบางส่วนจากโครงการอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

โครงการสัมมนาเรื่อง“Ultrahigh discharged energy density in polymer nanocomposite by designing linear/ferroelectric bilay...
13/12/2018

โครงการสัมมนาเรื่อง
“Ultrahigh discharged energy density in polymer nanocomposite by designing linear/ferroelectric bilayer heterostructure”
โดย by Assoc Prof. Haibo Zhang จาก Huazhong University of Science and Technology
เวลา13.00 -15.00
วันที่18 ธันวาคม 2561
ณ ห้อง 104 อาคาร บร3
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2n1RJ8brbSLvViMfTEa17WcfA0xotvINbEdq5NUAt1P352Q/viewform

03/12/2018

โครงการอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเทคนิคการประยุกต์ใช้
***เลื่อนวันอบรมเป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2561***
เวลา 8.45 -16.00 น.
ณ ห้อง S101 และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาคารบร.5
• เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
• แบบหรือประเภทต่างๆของ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
• เรียนรู้ระบบการทำงานและการใช้งาน ของเครื่องประเภท FDM (Fused deposition
Modeling ) คุณสมบัติของเส้นพลาสติก( Filament )ชนิดต่างๆ
• ขั้นตอนการสร้างโมเดล โดยเริ่มจากการออกแบบโมเดล 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม 3 มิติ
และโปรแกรม Slicer
• การใช้งานซอฟแวร์ Autodesk 123D Design สร้างโมเดล 3 มิติ
การออกแบบเบื้องต้น
• การใช้งานซอฟต์แวร์ Cura ในการแปลงไฟล์โมเดล 3 มิติ เป็น G-code
เทคนิคในการปรับแต่งและแก้ไขโมเดล 3 มิติ การการพิมพ์จริง
• Workshop ออกแบบและพิมพ์โมเดล 3 มิติ จากเครื่องประเภท FDM (Fused deposition modeling) ด้วยเครื่องแบบ Delta และ Cartesian

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : [email protected]
เฉพาะบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc_LxGFtGTHtA2Zn_…/viewform

29/11/2018

การส่งโครงการวิจัยเพื่อขอประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ ตรวจสอบเอกสารดังนี้
1. เอกสาร 5 ชุด ทั้งฟอร์ม TU-BSC 001 และโครงการวิจัย
2. กรอก Email ที่ติดต่อได้
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ (เพิ่มหมายเลขภายใน หากมีหมายเลขติดต่อภายใน)
4. ลงนามจริงทุกฉบับ
5. ใบวุฒิบัตรการอบรมแนวทางปฏิบัติฯของหัวหน้าโครงการ สามารถอบรมออนไลน์ที่ http://www.biotec.or.th/elearning/
6. แบบฟอร์มขอใช้ห้องชีวนิรภัย (งานวิจัยระดับ 2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://sites.google.com/site/csicscitu/download

***ส่งเอกสารอย่างช้า 1 อาทิตย์ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการอนุมัติหนังสือส่งเอกสารออก***
****งานวิจัยระดับ 2 ต้องใช้เวลาในการอนุมัติการขอใช้ห้อง จะใช้เวลามากกว่าที่แจ้งไว้ข้างบน****

*เลื่อนวันอบรม เป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2561*โครงการอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเทคนิคการประยุกต์ใช้วันที่ 19 ธันวา...
27/11/2018
โครงการอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเทคนิคการประยุกต์ใช้ - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา

*เลื่อนวันอบรม เป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2561*

โครงการอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเทคนิคการประยุกต์ใช้
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
เวลา 8.45 -16.00 น.
ณ ห้อง S101 และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาคารบร.5
• เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
• แบบหรือประเภทต่างๆของ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
• เรียนรู้ระบบการทำงานและการใช้งาน ของเครื่องประเภท FDM (Fused deposition
Modeling ) คุณสมบัติของเส้นพลาสติก( Filament )ชนิดต่างๆ
• ขั้นตอนการสร้างโมเดล โดยเริ่มจากการออกแบบโมเดล 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม 3 มิติ
และโปรแกรม Slicer
• การใช้งานซอฟแวร์ Autodesk 123D Design สร้างโมเดล 3 มิติ
การออกแบบเบื้องต้น
• การใช้งานซอฟต์แวร์ Cura ในการแปลงไฟล์โมเดล 3 มิติ เป็น G-code
เทคนิคในการปรับแต่งและแก้ไขโมเดล 3 มิติ การการพิมพ์จริง
• Workshop ออกแบบและพิมพ์โมเดล 3 มิติ จากเครื่องประเภท FDM (Fused deposition modeling) ด้วยเครื่องแบบ Delta และ Cartesian

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : [email protected]
เฉพาะบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LxGFtGTHtA2Zn_obEUD5hCfkg3p77laNG6NVRYysDdYaxg/viewform

ตู้ -80 องศาเซลเซียส เริ่มใช้งานแล้ว  ท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์
20/11/2018

ตู้ -80 องศาเซลเซียส เริ่มใช้งานแล้ว ท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่

99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคล
99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคล
12121

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ :

แชร์

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)",
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDessicator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(weifo)",
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDessicator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(weifo),
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติงานอยู่บ้าน โดยสลับกันเข้ามาปฏิบัติงาน
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจเช็ควันเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ที่

https://sites.google.com/site/csicscitu/ (Calendar)
นักศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก, ผู้ช่วยวิจัย

ให้ทำหนังสือขออนุญาตเข้าอาคารผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขา เสนอต่อคณะ เพื่อขออนุญาตจากคณบดีในการเข้าทำแลป ทำวิทยานิพนธ์

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว สามารถเข้าอาคารโดยเข้า-ออกที่จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19
เมื่อเจ้าฝันถึง
ความรัก
สันติภาพความบริสุทธิ์ความไม่มีบาป
และความปราศจากทุกข์
เก็บรักษา:เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานวิจัย สารเคมี น้ำยา กล้อง
เลนส์ ฟิล์ม ชิ้นงานอิเลคฯ ฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001...
รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย...
สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม idline:weifo1/0923624299
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบ
เทียบค่าความชื้นได้..สอบถาม 092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..สอบถาม id line:weifo1
#}