กรมทหารพรานที่ 35

 • Home
 • กรมทหารพรานที่ 35

กรมทหารพรานที่ 35 หน่วยงานราชการ
(1)

💂🏻🇹🇭🙏🏻❤️
19/02/2024

💂🏻🇹🇭🙏🏻❤️

💂🏻🇹🇭
16/02/2024

💂🏻🇹🇭

3 กุมภาพันธ์ของทุกปี ตรงกับ "วันทหารผ่านศึก" ซึ่งในอดีตทหารมีบทบาทสำคัญและเสียสละชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ แม้สงค...
03/02/2024

3 กุมภาพันธ์ของทุกปี ตรงกับ "วันทหารผ่านศึก" ซึ่งในอดีตทหารมีบทบาทสำคัญและเสียสละชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ แม้สงครามจะจบลง แต่เหล่าทหารกล้าต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อเป็นการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติให้ทหารผ่านศึก

#ทหารผ่านศึก
#วันทหารผ่านศึก

2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ ร่วมเทิดพระเกียรติ และระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรถวา...
02/02/2024

2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์

ร่วมเทิดพระเกียรติ และระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก อันแสดงถึงทรงพระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงชนชาวไทย

#พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก
#วันนักประดิษฐ์
#11สิ่งที่พ่อสร้าง

19/01/2024
วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันกองทัพบก" วันที่รำลึกถึงวีรชนผู้กล้าซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบไทย "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ...
18/01/2024

วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันกองทัพบก" วันที่รำลึกถึงวีรชนผู้กล้า
ซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบไทย "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ทรงทำยุทธหัตถี เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ
ทำให้ไทยคงความเป็นเอกราช จนถึงทุกวันนี้

#วันกองทัพไทย #วันกองทัพบก
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน35 #กรมทหารพรานที่35

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีที่มาจากเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ไ...
17/01/2024

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีที่มาจากเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ได้ออกเสด็จจาริกธุดงค์ไปยังหัวเมืองเหนือ ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่เนินปราสาท เมืองสุโขทัย อันเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

💪🇹🇭💂🏻
09/01/2024

💪🇹🇭💂🏻

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสว...
07/01/2024

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ www.royaloffice.th หรือ https://wellwishes.royaloffice.th

28/12/2023

💂🏻🇹🇭💪❤️

๒๘ ธันวาคม"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของ...
28/12/2023

๒๘ ธันวาคม
"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"
วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย
#วันตากสิน #วันพระเจ้าตาก #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

💂🏻🇹🇭💪
19/12/2023

💂🏻🇹🇭💪

"ความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญ" 🇹🇭วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระล...
10/12/2023

"ความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญ" 🇹🇭

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย

โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

สาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

2. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ทรงแก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออก ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ

3. อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง ทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

4. รัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไป จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการปฏิวัติของคณะราษฎร ซึ่งประกอบด้วย พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา, พันเอก พระยาทรงสุรเดช และพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ เป็นหัวหน้า

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว เรียกว่า "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว" สาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ ได้แก่ การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคล คณะบุคคล เป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎร ดังนี้ 1. พระมหากษัตริย์ 2. สภาผู้แทนราษฎร 3. คณะกรรมการราษฎร 4. ศาล

ลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย แต่ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ เป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฏิบัติราชการต่าง ๆ จะต้องมีกรรมการราษฎรผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้

สถาบันที่เกิดใหม่คือ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้วจึงมีผลบังคับได้ เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง ส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้ศาลยุติธรรมที่มีอยู่แล้วพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม

#วันรัฐธรรมนูญ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
06/12/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ http://royaloffice.th ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.64

*** กรม ทพ.35 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ***   เมื่อ 5 ธ.ค. 66, 0700 ผบ กรม.ทพ.35 มอบหมายให้ พ....
05/12/2023

*** กรม ทพ.35 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ***

เมื่อ 5 ธ.ค. 66, 0700 ผบ กรม.ทพ.35 มอบหมายให้ พ.ต.พงษ์ศักดิ์ เทพเธียร ฝอ.2 กรม.ทพ.35 เป็นผู้แทน พร้อมนายทหารและกำลังพล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.66 มีกิจกรรมดังนี้
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ ลานอนุรักษ์ฯ สิริจิตอุทยานริมปิง ฯ
- พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการ จ.กำแพงเพชร
โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

"5 ธันวาคม"3 วันสำคัญของไทย1 วันสำคัญของโลก  วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
03/12/2023

"5 ธันวาคม"
3 วันสำคัญของไทย
1 วันสำคัญของโลก
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี และภายหลังการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ 1) เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2) เป็นวันชาติ และ 3) เป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
**************************
1) วันที่ 5 ธันวาคม "เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ประชาชนคนไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ และเทิดทูนพระองค์ด้วยความรัก ความศรัทธา โดยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2) วันที่ 5 ธันวาคม "เป็นวันชาติไทย"
“วันชาติ" โดยทั่วไปมักจะหมายถึง วันเฉลิมฉลองที่ประเทศนั้นๆ ได้รับอิสรภาพ เป็นเอกราช หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ รัฐ ราชวงศ์ วันพระราชสมภพของกษัตริย์ วันเกิดประมุขของรัฐ หรืออาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ แต่มักจะถือเป็นวันหยุดประจำของชาติ ซึ่ง "วันชาติ” ของแต่ละประเทศจะเป็นวันใด ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของประเทศนั้นๆ โดยความเป็นมาของวันชาติไทยนั้น แต่เดิมกำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน โดยวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติไทยได้ 21 ปี ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2503 รัฐบาลในขณะนั้น มีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศ และเป็นการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติ จึงให้ถือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น "วันชาติ" มาจนถึงปัจจุบัน
3) วันที่ 5 ธันวาคม "เป็นวันพ่อแห่งชาติ"
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย ซึ่งมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ และเพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันพ่อแห่งชาติ”
นอกจากนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม ยังมีวันสำคัญของไทย และวันสำคัญของโลกอีก 1 วัน คือ "วันดินโลก" (World Soil Day)
ทั้งนี้ สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร ดังนั้นในปี พ.ศ.2556 ตามมติขององค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็น “วันดินโลก” เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
#5ธันวา
#วันพ่อแห่งชาติ
#วันชาติ
#วันดินโลก
#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ“สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระราชประวัติ รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเ...
25/11/2023

วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ
“สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระราชประวัติ รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
เป็นการรำลึกถึง "วันมหาวชิราวุธ" หรือ "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"...ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย

💂🏻มอบผ้าห่ม คลายความหนาว❤️💧
24/11/2023

💂🏻มอบผ้าห่ม คลายความหนาว❤️💧

💂🏻ทหารพราน35 ล่องเรือลาดตระเวนแม่น้ำเมย🇹🇭💪
24/11/2023

💂🏻ทหารพราน35 ล่องเรือลาดตระเวนแม่น้ำเมย🇹🇭💪

15/11/2023

💧🇹🇭

 #วันนี้ในอดีต 14 พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน...
14/11/2023

#วันนี้ในอดีต 14 พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า

“สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง”

ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้ อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” ในปัจจุบัน

พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และพระปรีชาสามารถ ที่ทรงคิดค้น และพระราชทานเทคโนโลยีฝนหลวงให้ เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาทุกข์ยากของราษฎรให้รอดพ้นจากภัยพิบัติเนื่องจากภัยแล้ง และการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของชาติโดยรวมได้อย่างสัมฤทธิผลเป็นประจักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี มีมติเฉลิมพระเกียรติในฐานะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย
#วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
#ฝนหลวง
#ฝนเทียม

ปลูกเอง เก็บเอง และแจกจ่ายประขาชน #ผักปลอดสาร #พี่พราน35
12/11/2023

ปลูกเอง เก็บเอง และแจกจ่ายประขาชน
#ผักปลอดสาร #พี่พราน35

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กรมทหารพรานที่ 35 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to กรมทหารพรานที่ 35:

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Alerts
 • Contact The Business
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share