ศศช.บ้านเวียงหมอก สกร.อำเภอเชียงของ

  • Home
  • ศศช.บ้านเวียงหมอก สกร.อำเภอเชียงของ

ศศช.บ้านเวียงหมอก สกร.อำเภอเชียงของ Wiang Mok “Mae Fah Luang” Hill Area
Community Learning Centre

ประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเวียงหมอก
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านเวียงหมอก ตั้งอยู่บ้านเวียงหมอกหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2537 ได้มีครูอาสาสมัคร ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเข้ามาสอนในพื้นที่ ซึ่งในขณะนั้นบ้านเวียงหมอกเป็นชุมชนปิดที่ ยังไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาเนื่องจากเป็นพื้นที่ของชนเผ่า ที่อพยพมาจากที่อื่น


การคมนาคมยังยากลำบาก ทางเข้าหมู่บ้านเป็นเพียงถนนแคบๆ เข้ามาสอน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้ มี นายวิทยา แสงคำมา ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงของ ในขณะนั้น และได้ใช้อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน เป็นสถานที่พบกลุ่มและใช้เป็นศูนย์การเรียนชุมชน “ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง” บ้านเวียงหมอกเรื่อยมา
ปี พ.ศ. 2551 ประชาชนในหมู่บ้านได้มีมติยกที่ดินสาธารณะ ส่วนที่ติดกับสุสาน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านให้ ศศช. ดำเนินการสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านเวียงหมอก ซึ่งในขณะนั้นนายไพฑูรย์ วงศ์ฮาด เป็นครูประจำศูนย์ และมีนางสาวจีราภรณ์ โนราช เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในขณะนั้น โดยได้รับเงินสนับสนุนค่าวัสดุบางส่วนจาก กศน.อำเภอ และได้รับงบประมาณและแรงงานสนับสนุนจากประชาชนบ้านเวียงหมอก ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552
ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านเวียงหมอก มี นางสาวกาญจนา วงศ์ชัย ครูอาสาสมัครฯ กศน. เป็นครูประจำศูนย์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่เท่านั้น เนื่องจาก ศศช. ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีสภาพเป็นเมือง โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความพร้อมมีหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (อ้างถึง : แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบนพื้นที่สูงของสำนักงาน กศน. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ. 0210.04/2318 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงของสำนักงาน กศน.) การเรียนการสอนงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานส่งเสริมการรู้หนังสือไทย จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง 5 ด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ, กิจกรรมการด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ,กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น , กิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่ครูเห็นว่ามีความจำเป็น เช่น การพัฒนา ฯลฯ

ลายผ้าพระราชทาน “ดอกรักราชกัญญา” ประเภทผ้าปัก
18/11/2023

ลายผ้าพระราชทาน “ดอกรักราชกัญญา”
ประเภทผ้าปัก

17/11/2023

- Line
- Twitter
- สายด่วนนิรภัย 1784

07/11/2023

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/Se6QFqHm8dpFwyXL7

01/11/2023

ยูเนสโก ประกาศรับรอง ‘เชียงราย’ และ ‘สุพรรณบุรี’ เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

รมว.ศธ. "พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ" ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO: ยูเนสโก) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ยูเนสโกได้ประกาศรับรอง 55 เมืองทั่วโลก เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซึ่งรวมถึง 2 เมืองของไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (ด้านออกแบบ) และจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านดนตรี)

นับถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก รวมทั้งสิ้น 7 เมือง (รวม 2 เมืองในครั้งนี้) ได้แก่ เทศบาลเมืองภูเก็ต (ด้านอาหาร) ปี พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร (ด้านการออกแบบ) ปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบุรี (ด้านอาหาร) ปี พ.ศ. 2562

https://moe360.blog/2023/11/01/uccn-2

#เชียงราย #สุพรรณบุรี #เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

26/10/2023

INFOGRAPHIC : 'ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ' เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รวมทั้งสถานศึกษาต้องร่วมกันขับเคลื่อนใน 3 ระยะ 3 ขั้นตอน คือ

• ขั้นที่ 1 การพัฒนาคนผ่านกระบวนการส่งเสริมบ่มเพาะศักยภาพ 20 ล้านคน จาก 20 ล้านครัวเรือน
• ขั้นที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์สาขาต่าง ๆ ภายในประเทศ 11 สาขา ได้แก่ อาหาร กีฬา เฟสติวัล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ การออกแบบ และแฟชั่น
• ขั้นที่ 3 การนำอุตสาหกรรมชอฟต์พาวเวอร์ รุกสู่เวทีโลก

https://moe360.blog/2023/10/26/soft-power-thailand

26/10/2023

ขอเชิญสมัครสมาชิกห้องสมุดทางออนไลน์ ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ https://forms.gle/1B8yhqFwRHSvBXNs5 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประชาชนได้เลยค่ะ ^_^

24/10/2023

ออกหน่วยประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา สกร.เชียงของ #ขอบคุณครูเกรฟและคณะครูสกร.เชียงของสายใต้ ทุกท่านนะคะ #สกรเชียงของ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

23/10/2023

ประกาศ ประกาศ‼️🫰🏼สวัสดีผู้ปกครองเเละประชาสัมพันธ์มายังทุกท่านนะครับ📣 ตอนนี้ทางคริสตจักรจะจัดค่าย "kids like christ" คิดเเบบพระเยซู ขึ้น✝️ตอนนี้ทางคริสตจักรได้เปิดรับสมัครเเล้ว หากถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจให้ลูกหลานมาค่าย ให้กรอกลิงค์เเบบฟอร์มตามนี้ที่ส่งให้นะครับ เป็นลิงค์สมัครร่วมค่าย ค่าลงทะเบียน100บาทเท่านั้น‼️☝🏽
ระยะเวลาของค่าย 3วัน2คืนนะครับ 🎇🎆

🎀สิ่งที่ต้องเตรียม🧳

-เสื้อผ้าสำหรับ3วัน2คืน (เตรียมเสื้อเผื่อมีกิจกรรมที่ต้องเปียกน้ำ)☔👕👚👗
-ไม้เเปรงฟัน ยาสีฟัน🪥
-ยาสระผม สบู่🧽🧴🛁
-หมอน ผ้าห่ม🛏️🌜
-ข้าวสาร2กิโล🌾
⛔ของใช้ส่วนตัว เเละยารักษาโรค ฯลฯ***
รับเด็กทุกคนไม่ใช่เเค่นักเรียนในไท่หย่งนะครับ รับตั้งแต่6ปีขึ้นไป✅
ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับ พระเจ้าอวยพรครับ✝️😍🫶🏼

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระอ...
23/10/2023

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช

ครูรออยู่นะคะ ใครยังไม่ตัดสินใจ เรีบเลยนะคะ รับสมัครภาคเรียนที่ 2/2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้นะคะ อย่าช้าเลยนะ อนา...
18/10/2023

ครูรออยู่นะคะ ใครยังไม่ตัดสินใจ เรีบเลยนะคะ รับสมัครภาคเรียนที่ 2/2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้นะคะ อย่าช้าเลยนะ อนาคตดีๆรออยู่ เรียนได้ทุกที่ เรียนฟรีทุกคน

05/10/2023

วันนี้ (5 ตุลาคม) “วันครูโลก (World Teacher's Day)"
-----------------------------------------
Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.

การศึกษาไม่ใช่เรื่องของการเติมน้ำใส่ถัง แต่เป็นการจุดไฟให้แสงสว่าง

- William Butler Yeats - กวีเอกชาวไอร์แลนด์

04/10/2023

ของใช้จากพรมเช็ดเท้า
"ไม่เลิศหรู แต่น่ารักอยู่นะเธอ"

29/09/2023
เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ถือเป็นหนึ่งประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีน ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน ...
29/09/2023

เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ถือเป็นหนึ่งประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีน ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของปฏิทินจีน

เปิดของไหว้ ความหมายดี ไส้ขนมไหว้พระจันทร์ ผลไม้มงคล ก่อนนำไปไหว้ในวันที่ 29 นี้ รู้จักความหมายกันก่อน
ไส้ขนมไหว้พระจันทร์ ความหมายดี
ไส้เกาลัด หมายถึง ลูกชายและสิ่งอันเป็นที่รัก
ไส้เม็ดบัว หมายถึง อายุยืนยาว สงบสุข
ไส้ไข่แดง หมายถึง ความสว่างไสวเหมือนพระจันทร์เต็มดวง
ไส้ลูกพลัม หมายถึง ความสมหวัง และมีพลังความกล้าหาญ
ไส้ถั่วแดง หมายถึง ความกล้าหาญ

ผลไม้มงคล ความหมายดี
ส้ม หมายถึง ความโชคดี
กล้วย หมายถึง ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
สาลี่ หมายถึง ความสำเร็จ
แก้วมังกร หมายถึง นำพาความโชคดี
สับปะรด หมายถึง มีโชคมาหา มาเคาะประตูหน้าบ้าน
องุ่น หมายถึง อายุยืน เจริญ งอกงาม

อาหารมงคล ความหมายดี
หมี่ซั่วขาว หมายถึง อายุยืนยาว
ถั่วตัด หมายถึง แท่งเงิน
เม็ดบัว หมายถึง การมีบุตรชายจำนวนมาก

คาถาขอพรพระจันทร์ 2566
โอม จันทรา ศศิประภา นะมะฮา นะโม ไท้อิม ผู่สัก ม่อ ฮ่อ สัก

คำอธิษฐาน ขอบารมีแห่งองค์จันทราเทพ จันทราเทวี ได้โปรดประทานความสงบร่มเย็น ความรักที่มั่นคง ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์แก่ครอบครัว

ที่มา www.thairath.co.th/horoscope/belief/2728593

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติไทย ณ อาคารสถานที่ บ้านเรือน และ...
28/09/2023

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติไทย ณ อาคารสถานที่ บ้านเรือน และร่วมร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา ๐๘.๐๐ น.

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ และประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

#วันพระราชทานธงชาติไทย

27/09/2023

ครม.เห็นชอบวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี
วันนวมินทรมหาราช

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (26 กันยายน 2566) เห็นชอบกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา

สืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกับกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดังนั้น จึงกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย

#วันนวมินทรมหาราช

ขอน้อมกราบถวายความอาลัยต่อการละสังขารพระพรหมวชิรคุณ ดร.ไพบูลย์ สุมังคโลวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  พระพรหมวชิรคุณ (ไพบ...
27/09/2023

ขอน้อมกราบถวายความอาลัยต่อการละสังขาร
พระพรหมวชิรคุณ ดร.ไพบูลย์ สุมังคโล

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
พระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์ สุมังคโล)
เจ้าอาวาส วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ละสังขารอย่างสงบ
เมื่อเวลา ๑๗.๒๔ น. สิริอายุ ๘๙ ปี

การประชุมปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการเรียนรู้ พ.ศ. 2566***********************...
25/09/2023

การประชุมปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
***********************************************************
ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ครูศศช.บ้านเวียงหมอก เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

13/09/2023

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ : ยำไกน้ำของ หรือ ยำสาหร่ายแม่น้ำโขง ขอบคุณข้อมูลจาก นิเวศเกษตร Biodiversity and Agroecology : https://www.facebook.com/photo/?fbid=324684730122060&set=a.206322728624928
📗เพราะการอ่าน สร้างการเรียนรู้📗

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (International Literacy Day)ทุกวันที่ 8 กันยายน ถือเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ...
08/09/2023

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
(International Literacy Day)
ทุกวันที่ 8 กันยายน
ถือเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้หนังสือและการศึกษา
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลก

08/09/2023

พอเพียง ไม่ใช่ความจำกัดจำเขี่ย แต่เป็นการดำรงชีวิตได้ โดยไม่เดือดร้อน ประมาณตน และไม่ยึดติดหรือหลงไหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักในการตัดสินใจ เพื่อความสมดุลของชีวิต และความสุขที่ยั่งยืน

เรียบเรียงถ้อยคำจาก หนังสือตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา โดย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra_
Threads: threads.net/
YouTube: https://youtube.com/
Line: https://bit.ly/3sumjTn
Tiktok: https://bit.ly/3ZkPmXv

ครูศศช.บ้านเวียงหมอกเข้าร่วมการสัมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" กรมส่งเสริมกา...
06/09/2023

ครูศศช.บ้านเวียงหมอกเข้าร่วมการสัมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" กรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรม เดอะรีเจ้นท์บีช อ.ชะอำ จ.เชียงราย

ครูศศช.บ้านเวียงหมอกเข้าร่วม การสัมมนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในการจัดการเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้น...
31/08/2023

ครูศศช.บ้านเวียงหมอกเข้าร่วม การสัมมนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในการจัดการเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงตามแผนชุมชน ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่28- 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงรายและ ศศช.บ้านเวียงหมอกได้เป็นตัวแทนศศช.ในสังกัดสกร.อำเภอเชียงของในการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานแนวปฏิบัติที่ดี "ผ้าปักชนเผ่าบ้านเวียงหมอก" และได้รับรางวัลผลงาน การปฏิบัติงานที่ดี Best Practice รางวัลชมเชย ผ้าปักชนเผ่าเวียงหมอก โดยนางสาวกาญจนา วงศ์ชัย
และประเภทการจัดนิทรรศการ รางวัลชมเชย สกร.อำเภอเชียงของ

21/08/2023

ศศช.บ้านเวียงหมอก Anime

นางสาวกาญจนา. วงศ์ชัย ครูศศช.บ้านเวียงหมอกเข้าร่วมโครงการประชุมสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพระร...
08/08/2023

นางสาวกาญจนา. วงศ์ชัย ครูศศช.บ้านเวียงหมอกเข้าร่วมโครงการประชุมสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมทีค การ์เด้นท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมาของศศช.เมื่อปี 2535 ครูอาสาสมัคร กศน. คนหนึ่ง ในพื้นที่โครงการ ศศช.บ้านใหม่ห้วยหวาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บรรยา...
08/08/2023

ความเป็นมาของศศช.
เมื่อปี 2535 ครูอาสาสมัคร กศน. คนหนึ่ง ในพื้นที่โครงการ ศศช.บ้านใหม่ห้วยหวาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บรรยายความยากลำบากในการทำหน้าที่ครูดอยในถิ่นกันดารลงตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง พร้อมขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และสิ่งของเครื่องใช้ในการสอนเด็กเยาวชน บังเอิญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงอ่านข่าวครูอาสาสมัคร กศน. ในหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 80,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียน และทรงรับ ศศช.ทุกแห่งไว้ในพระอุปถัมภ์จนถึงปัจจุบัน

ปี 2539 กศน. ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ขอพระราชทานชื่อของศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชื่อใหม่ว่า ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ซึ่งเป็นพระราชสมัญญานามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แต่ กศน. (สกร.)ยังคงใช้ชื่อย่อศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ว่า “ศศช.” มาจนถึงทุกวันนี้

ศศช.บ้านเวียงหมอก สกร.อำเภอเชียงของ นำนักศึกษาร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนบ้านเวียงหมอกทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนปลูกต้นไม้ร...
06/08/2023

ศศช.บ้านเวียงหมอก สกร.อำเภอเชียงของ นำนักศึกษาร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนบ้านเวียงหมอกทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนปลูกต้นไม้รอบบริเวณหนองบัว จำนวน 250 ต้น เพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น สร้างความชุ่มชื้นให้กับชุมชน
ขอขอบคุณกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
ขอขอบคุณท่านผอ.และคณะครูกศน. (สกร.)ทุกท่านที่ตากฝนไปขนกล้าไม้มาให้จากแม่จัน
ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสองท่าน นักศึกษาและลุงๆป้าๆพ่อๆแม่ๆพี่ น้อง จิตอาสาทุกๆท่านที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ

สกร.อำเภอเชียงของ  นำนักศึกษาศศช.บ้านเวียงหมอก ร่วมกับผู้นำชุมชน และเยาวชนบ้านเวียงหมอก(นักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรั...
28/07/2023

สกร.อำเภอเชียงของ นำนักศึกษาศศช.บ้านเวียงหมอก ร่วมกับผู้นำชุมชน และเยาวชนบ้านเวียงหมอก(นักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยการเก็บขยะบริเวณชุมชนบ้านเวียงหมอก ทำให้ชุมชนสะอาด ปราศจาคขยะ ลดการระบาดของโรคต่างๆเช่นโรคไข้เลือดออกได้ ขอขอบคุณ จิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมทำความดีในวันนี้นะคะ

24/07/2023
เชิญ ชม แชร์ ให้กำลังใจด้วยนะคะ
10/07/2023

เชิญ ชม แชร์ ให้กำลังใจด้วยนะคะ

05/07/2023
26/06/2023

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ : 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม : https://www.oncb.go.th/Home/Pages/Drug-knowledge/main.aspx
📗เพราะการอ่าน สร้างการเรียนรู้📗

14/06/2023

ระวัง!! ⚠️🚨
"DogeRAT" มัลแวร์ตัวใหม่
ภัยร้ายที่อาจพบได้บน (โทรศัพท์มือถือ ) ระบบ Android
รู้ไว้..ไม่เสี่ยง 🚨
7 แอปพลิเคชัน ที่อาจมีมัลแวร์ DogeRAT แฝงมา

1.Opera Mini - fast web browser
2.Android VulnScan
3.Youtube Premium
4.Netflix Premium
5.ChatGPT
6.Lite 1 (Facebook)
7.Instagram Pro
“มัลแวร์ DogeRAT” พบได้ในโฆษณาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ปลอม หรือแอปพลิเคชันปลอมต่าง ๆ ส่งเป็นลิงก์ ลวงให้ดาวน์โหลด เมื่อเผลอทำการดาวน์โหลดติดตั้งก็จะทำให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลในโทรศัพท์ทุกอย่าง ข้อมูลทางการเงิน และเข้าควบคุมโทรศัพท์มือถือ
ดังนั้นห้ามดาวน์โหลดเด็ดขาด ⚠️
ย้ำอีกครั้ง แอปฯ ที่เสี่ยงพบ “มัลแวร์” เหล่านี้จะไม่มีให้ดาวน์โหลดใน Play store แต่จะแฝงมาในโฆษณาในโลดออนไลน์ เว็บโซเชียล หรือแอปฯแชท ต่างๆ
วิธีการป้องกันไม่ให้ถูกติดตั้งมัลแวร์ DogeRAT ( แบบไม่รู้ตัว )

1.หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จัก

2.อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


#วัคซีนไซเบอร์
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

18/05/2023

18 พฤษภาคม 2566
“We are ready”
สำนักงาน กศน. ก้าวไปข้างหน้าก้าวแห่งคุณภาพ
“กรมส่งเสริมการเรียนรู้” (สกร.)
ชื่อเต็ม = กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ชื่อย่อภาษาไทย = สกร.
ชื่อภาษาอังกฤษ = Department of Encouraged Learning
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ = DOEL
ชื่อเต็มจังหวัด = สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด
ชื่อย่อจังหวัด = สกร.จังหวัด
ชื่อเต็มอำเภอ/เขต = ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ/เขต
ชื่อย่ออำเภอ/เขต = ศสกร.อำเภอ/เขต
สีประจำกรม = เหลือง ม่วง

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"บ้านเวียงหมอก สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ สำนักงานส่งเสริมการเ...
18/05/2023

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"บ้านเวียงหมอก สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

17/05/2023

เส้นทาง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรุ้ พ.ศ.2566
***********
พรุ่งนี้ 18 พฤษภาคม 2566 จะเปลี่ยนผ่านจากสำนักงาน กศน. ก้าวสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เมื่อ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้ กว่าจะมาถึงวันนี้ 6 ปีเศษ บนเส้นทางของกฎหมายที่เปลี่ยนมาแล้ว 3 ชื่อ ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แต่แล้วก็มาถึงวันนี้จนได้ จึงตั้งใจทำภาพเส้นทางที่ร้อยเรียงนี้ให้กับพี่น้อง กศน. หรือผู้ที่สนใจ ได้รับรู้และเข้าใจในความเป็นมาสั้น ๆ เพื่อต่อไปพวกเราจะได้จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ ให้สมกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ต่อไป "แด่กรมส่งเสริมการเรียนรู้"

สีม่วง เลือกคนที่รักสีเขียว เลือกพรรคที่ชอบ ไปเลือกตั้งกันน้าาาาา14 พ.ค. 66 วันเลือกตั้ง
12/05/2023

สีม่วง เลือกคนที่รัก
สีเขียว เลือกพรรคที่ชอบ
ไปเลือกตั้งกันน้าาาาา
14 พ.ค. 66 วันเลือกตั้ง

12/05/2023

14พ.ค.66ไปใช้สิทธิ์ของท่านนะคะ

03/05/2023

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์
>> ร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่นี่ : https://forms.gle/giVxwme8AYX8caHc9
ตอบถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ทันที
>> มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ให้ศึกษา ก่อนทำแบบทดสอบ
>> หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อแอดมินเพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ได้เลยค่ะ
>> เพราะการอ่าน สร้างการเรียนรู้

Address


57140

Opening Hours

Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ศศช.บ้านเวียงหมอก สกร.อำเภอเชียงของ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Opening Hours
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share