สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที

  • Home
  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี

Operating as usual

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนภา...
04/11/2021

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนภา วิทยารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อให้ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ได้นำเสนอภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 โดยที่ประชุมเห็นว่าการนำเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์และมีความสำคัญเนื่องจากสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี มอบหมายให้นางสา...
04/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวปิยรัตน์ บรรณาลัย ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในการนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดให้มีความเป็นเอกภาพ เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน และมัผลการปฎิบัติงานเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (สศท.11) และคณะเจ้าหน...
03/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (สศท.11) และคณะเจ้าหน้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญตามศักยภาพแบบครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายคมสัน จำรูญพงษ์ เป็นที่ปรึกษาษาคณะทำงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
02/11/2021

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

📃🖋วันนี้ (2 พ.ย.64) เวลา 14.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุน...
02/11/2021

📃🖋วันนี้ (2 พ.ย.64) เวลา 14.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาคการเกษตร
📌ผ่านระบบออนไลน์
🖥โปรแกรม Cisco Webex Events
🔹️Event number : 2513 434 8776
🔹️Event password : MOU021121
🖋ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมพัฒนาที่ดิน /สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (...
01/11/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) และนายธีรพล พลภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ใน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 2) การป้องกันโรคระบาด ทั้งในพืชและสัตว์ 3) การพัฒนาช่องทางการตลาด 4) คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร 5) การลดต้นทุนการผลิต 6) การส่งเสริมอาชีพด้านประมงและปศุสัตว์ 7) การผลิตเมล็ดพันธุ์ 8)ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data ) 9 ) การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer 10) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 11 ) ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 12) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) ซึ่งกำกับ ดูแลรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธาน และมีหน่วยงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต และมอบหมายงานสำคัญต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การติดตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 มอบหมายนางประ...
01/11/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 มอบหมายนางประเทือง วาจรัต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ส่วนสารสนเทศการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมประชุมกับส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา (ศสส.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom พิจารณาการจัดทำข้อมูลเอกภาพ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมรุ่น และถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2563/64 ก่อนนำไปหารือร่วมกับจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 12.30 น. นางสาวอุษา โทณผลินผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11อุบลราชธานี และ...
01/11/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 12.30 น. นางสาวอุษา โทณผลินผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11อุบลราชธานี และนายธีรพล พลภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุม การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (Next normal) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ ให้บรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร วางรากฐานการทำงานของกระทรวงฯ รองรับความปกติใหม่ (New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ “Next normal” โดยการพัฒนากำลังคนภาคเกษตร พัฒนากระบวนการทำงาน ผลักดันวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร และยกระดับความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาภาคเกษตรจากทุกภาคส่วน

🖋ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อม...
29/10/2021

🖋ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาคการเกษตร
📌วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 15.20 ผ่านระบบออนไลน์
🖥โปรแกรม Cisco Webex Events
🔹️Event number : 2513 434 8776
🔹️Event password : MOU021121
🖋ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมพัฒนาที่ดิน /สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ได้ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด...
29/10/2021

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ได้ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานีและนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายเรื่อง ที่สำคัญ คือ การมอบหมายให้หน่วยงานของ มท. ในจังหวัดอุบลราชธานีเร่งรัดการเรื่องเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอดรับกับการสั่งการของ รมว กษ ในคราวตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2564 ที่ขอให้หน่วยงาน มท.และ กษ. ร่วมกันเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายจนถึงการอนุมัติเงินเยียวยา

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (สศท.11) พร้อมด้ว...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (สศท.11) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดฝึกอบรม Unit School เรื่อง “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย Mobile Journalism (MOJO) ด้วย Smart Phone เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ในการอบรมครั้งนี้ สศท.11 โดยนายนิรันดร ดาศรี และนางสาวเพ็ญนภา วิทยารักษ์ วิทยากรร่วมกับ ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม สศท.10 และนายสุรพงษ์ อ่อนระยับ สศท.5 ร่วมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ สศท.1-12 ผ่าน Application Zoom” เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (สศท. 11) และนายยุ...
28/10/2021

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (สศท. 11) และนายยุทธชาติ วงศ์ประทุม นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการ ให้แนวทางการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพมูลค่าสูงโดยเน้นการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่และเชื่อมโยงนโยบายการเกษตรที่สำคัญ ปี 2565 ณ ห้องประชุม ยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Application Zoom) ใน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 2) การป้องกันโรคระบาด ทั้งในพืชและสัตว์ 3) การพัฒนาช่องทางการตลาด 4) คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร 5) การลดต้นทุนการผลิต 6) การส่งเสริมอาชีพด้านประมงและปศุสัตว์ 7) การผลิตเมล็ดพันธุ์ 8)ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data ) 9 ) การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer 10) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 11 ) ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 12) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) ซึ่งกำกับ ดูแลรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธาน และมีหน่วยงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต และมอบหมายงานสำคัญต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การติดตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

Timeline Photos
27/10/2021

Timeline Photos

🔴พบกันพรุ่งนี้นะคะ 10.00 น. ค่า
สัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"

🔴กล่าวเปิดการสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ: นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)ฅ
🔴บรรยายพิเศษ: การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์)

🔴การเสวนาหัวข้อ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม”
1. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
2. รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คุณผกากาญจน์ ภู่พุดตาล เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
4. คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
5. ดำเนินรายการโดย นายฉันทานท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก.
🎬พบกัน วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ 10.00 -13.00 น.
ทุกท่านสามารถเข้าชมได้ทั้ง ZOOM และ FB Live
🔹️Zoom Meeting Meeting ID: 546 521 1032
Passcode: 195879 (รองรับ 1,000 คน)
🔹️Facebook live: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน (ไม่จำกัด)
🎬Teaser: Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม‼️
https://youtu.be/mk-xC_C2kEA

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (สศท. 11) และนางสิ...
27/10/2021

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (สศท. 11) และนางสิราภรณ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด ปี 2565-2570 โดยที่ประชุมเห็นชอบ 1 จัดตั้งคณะทำงานในพื้นที่ระดับอำเภอและตำบล เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ กษ.ระดับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคเกษตรกร และ 2 จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน โดยใช้สถานที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานของพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

สศท.11 ร่วมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564   เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวอุษา โทณ...
21/10/2021

สศท.11 ร่วมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยในวันนี้มีการปลูกต้นพะยูง ต้นราชพฤกษ์ และต้นรวงผึ้ง รวม 3 ต้น การปลูกซ่อม บำรุงรักษาต้นไม้เดิมและกำจัดวัชพืช รวม 725 ต้น บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

สศท.11 ร่วมเปิดกิจกรรมไม้รักษ์เมือง  เก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน...
21/10/2021

สศท.11 ร่วมเปิดกิจกรรมไม้รักษ์เมือง เก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมเปิดกิจกรรมไม้รักษ์เมือง เก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อสร้างความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้แก่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นพื้นที่ให้บริการประชาชน เป็นแบบอย่างการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ อีกด้วย.

ประชุมเจ้าหน้าที่ สศท.11 อุบลราชธานี ครั้ง 10/2564วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี ได้จั...
21/10/2021

ประชุมเจ้าหน้าที่ สศท.11 อุบลราชธานี ครั้ง 10/2564
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยมีนางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

วันที่ 1​8 ตุลาคม 2564 ส่วนสารสนเทศ​การ​เกษตร ได้จัดการประชุมภายในส่วนฯ โดยมีนางประเทือง วาจรัต ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ​...
18/10/2021

วันที่ 1​8 ตุลาคม 2564 ส่วนสารสนเทศ​การ​เกษตร ได้จัดการประชุมภายในส่วนฯ โดยมีนางประเทือง วาจรัต ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ​ เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ส่วนฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวน ติดตามความก้าวหน้า/สอบทาน ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งวางแนวทางการป้องกันและแนวทางแก้ไข ในการปฎิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2565
ในการนี้ นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อรับทราบความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฎิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

🎬▶กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564https://youtu.be/5PX_fHdOIyA
13/10/2021
กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564

🎬▶กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564
https://youtu.be/5PX_fHdOIyA

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 โดยส่วนสารสนเทศการเกษตร ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตร....

12/10/2021

🎬▶ การตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) นายสำรอง ศรีคง เกษตรกรต้นแบบ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 เจ้าหน้าที่ สศท.11 ได้ร่วมลงพื้น...
10/10/2021

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 เจ้าหน้าที่ สศท.11 ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ที่เขื่อนธาตุน้อย
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานี้รับน้ำและปล่อยน้ำที่มาจากแม่น้ำชี้ มีอาคารประกอบและประตูระบายน้ำ 8 ช่อง จากนั้นคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องไน เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำจัดการน้ำและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโพธิ์ และมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 10 ราย มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนั...
09/10/2021

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ สศท.11 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ติดตามตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต พาณิชย์ตลาด” ของสินค้าเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) หลังจากนั้นเดินทางเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด ช่วงบ่าย มอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑ ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต พาณิชย์ตลาด ”ของสินค้ากลุ่มแปลงใหญ่แพะ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นเดินทางรับฟังปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งเดินทางพบปะพี่น้องประชาชน ผู้แทน จาก ๔ ตำบล ในเขตอำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Address

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) 555 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง
อุบลราชธานี
34000

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

045-344653

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที:

Videos

Comments

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจที่ 11 อุบลราชธานี ได้ร่วมสรุปบทเรียน และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและสาธิตการเษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
30 กค. 60 เดินทางไปสัมมนาชะอำ ค่ะ
วันที่ 30 กค. 60 เดินทางไปกินตำบักฮุงทะเลกัน คร้า❤️❤️❤️