องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

  • Home
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก แจ้งผลการขออนุญาตก่อสร้าง

14/02/2024

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕63 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 92 ง วันที่ 21 เมษายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ อบต.กุดจิก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวมา เพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน

09/01/2024

https://fb.watch/psqdSKb7Qw/
ประชุมศักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนธนาคารขยะ

03/01/2024

ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ อปท. รอบที่ ๓

27/12/2023

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะของกระทรวงมหาดไทย

https://fb.watch/pbyL6fEwB3/

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนั...
04/12/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของแจ้งความประสงค์จะฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รับผิดชอบ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบค...
28/06/2023

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกจึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนดใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

มาตรการป้องกันโควิด 19 ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อวันเลือกตั้ง
12/05/2023

มาตรการป้องกันโควิด 19 ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อวันเลือกตั้ง

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อวันเลือกตั้ง
https://shorturl-ddc.moph.go.th/rmM1b

#เลือกตั้ง66
#โควิด19
#กรมควบคุมโรค

 #โรคพิษสุนัขบ้า
12/05/2023

#โรคพิษสุนัขบ้า

รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน
20/11/2022

รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน

08/11/2022

Address

158

30380

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

044-335245

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Opening Hours
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share