สองพี่น้องรวมใจ

  • Home
  • สองพี่น้องรวมใจ

สองพี่น้องรวมใจ เมืองสองพี่น้อง

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566สมาชิกสภาเทศบาลได้มีการนำปัญหาความเดือดร้อนของประช...
16/11/2023

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
สมาชิกสภาเทศบาลได้มีการนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม มาปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในเชิงรูปธรรม โดยการออกเป็นนโยบาย โครงการ หรือสั่งการต่อไป ดังต่อไปนี้
1 ปัญหาสุนัขจรจัดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับปชช.ทั้งในเขต หน้าอำเภอ ไผ่หมู่ สวนสุขภาพลาดเข็มทอง และเส้นถนนCJ
โดย ผบรห. จะดำเนินการลงสำรวจและหากเป็นสุนัขจรจัดจะดำเนินการจับไปยังศูนย์พักพิงฯดอนน้อย
2 ติดตามโครงการปรับปรุงตลาด เนื่องจากพื้นเพดานปูน เก่า ชำรุด ทำให้ปูนร่วงหล่นมาใส่แม่ค้าและผู้มาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดสด ซึ่งผบรห.จะแจ้งว่าโครงการจะมีหรือไม่อย่างไร มาในการประชุมครั้งหน้า
3 แจ้งปัญหาศูนย์ออกกำลังกาย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่อุปกรณ์ออกกำลังกาย เสียหาย ทรุดโทรมจนใช้งานไม่ได้ และ เพิ่มพัดลมบริเวณ ที่ออกกำลังกาย โดยให้เพิ่มเติมในแผน และตั้งเป็นโครงการ ทั้งการซื้อเพิ่มและซ่อมแซม
4 เร่งรัดให้ดำเนินการโดยด่วนในการทาสีทางม้าลาย ทั้งหน้าเทศบาล ทางข้ามรร.ท.1 ทางข้ามหอนาฬิกา โดยใช้สีที่มีคุณภาพ เหมาะกับทางทำทางม้าลาย เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
5 ซ่อมแซมป้ายไฟ "ตลาดบางลี่" ที่ติดด้านหน้าหลังคาท่ารถเมล์
6 ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร "ลดความเร็ว" และ "ระมัดระวังผู้ออกกำลังกาย" ในบริเวณสวนสุขภาพลาดเข็มทอง เพื่อความปลอดภัยของปชช.ที่ออกกำลังกาย
7 การทำแผงเหล็กกั้นป้ายฯ บริเวณหน้าหอนาฬิกา ฝ่ายบริหารได้ยืนยันมาว่า จะไม่กระทบต่อการค้าขายเดิมของแม่ค้าทั้งสถานที่ขายและจุดขาย

และทั้งนี้ในฐานะประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ขอขอบคุณปลัดทม.สพน. ในฐานะรักษาการผอ.กองช่างที่ได้สั่งการจนท.ให้ลงไปซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านทรงสง่าที่เป็นหลุม บ่อ ให้แล้วเสร็จ

ข้อเดือดร้อนใดๆของประชาชน สภาฯ พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วยกันหาทางออกในทุกช่องทางตามบริบทของกฎหมายที่จะสามารถช่วยได้อย่างเต็มที่ ซึ่งท่านปชช.สามารถแจ้งได้ ทั้งสมาชิกทุกๆท่านโดยตรงหรือ inbox online หรือ โทรศัพท์ ตามที่ท่านสะดวกได้ครับ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ลงพื้นที่สำหรับการฉีดพ่นยุงลาย ในเขตชุมชนบางลี่เล็ก และชุมชนเถิดเทิง ได้รับความรักความเมต...
08/11/2023

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ลงพื้นที่สำหรับการฉีดพ่นยุงลาย ในเขตชุมชนบางลี่เล็ก และชุมชนเถิดเทิง ได้รับความรักความเมตตา และความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

03/11/2023

กำลังใจให้ฉัน กำลังใจให้คุณ กำลังใจให้กันและกันตลอดไป ขอขอบคุณ อสม.เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ลงพื้นที่ พูดคุยเยี่ยมเยียน เพื่อหาแนวทางบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเ...
03/11/2023

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ลงพื้นที่ พูดคุยเยี่ยมเยียน เพื่อหาแนวทางบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต้องขอขอบพระคุณกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เอ็นดูส่งความรักความเมตตามาสู่พวกเรา สท.เด็กบ้านๆ กลุ่มนี้ จะรักษาความดีนี้ตลอดไป

30/10/2023

ด้วย พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ หากประชาชนท่านใด ไม่เข้าใจในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน สามารถเข้ามาเขียนคำร้องขอดูสมุดคุมงบประมาณ เทศบัญญัติ แบบแปลน ระเบียบ กฎหมาย ของเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้ เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริง และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลในปัจจุบัน

 #เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบการประชุมสภาพิจารณางบประมาณปี 2567 ผ่าน ทั้ง 3 วาระ ถึงแม้มีการแปรลดรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้สอ...
28/10/2023

#เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบ
การประชุมสภาพิจารณางบประมาณปี 2567 ผ่าน ทั้ง 3 วาระ ถึงแม้มีการแปรลดรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆจำนวน17รายการ แล้ว แต่ยังมีจำนวนเงินงบประมาณที่มากกว่าที่ใช้ไปในงบประมาณปี2566ที่ผ่านมาถึง16รายการ
ในส่วนงานสิ่งก่อสร้างถนน3โครงการซอย1-11-15นั้นยกระดับถนนไม่เกิน20เซนติเมตรถ้าทำไม่พ้นระดับน้ำท่วมเมื่อปี2564เนื่องจากทางสมาชิกสภาจะให้ยกระดับถนนทั้ง3ซอยเท่าเมนถนนราษฏร์อุทิศซึ่งปี2564น้ำไม่ท่วมจึงจะแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

#กองสาธารณะสุข
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (ฝ่ายสำนักงาน) ตั้งไว้ 100,000. บาทงบปี2566ใช้ไปเพียง 240 .-บาทจึงขอแปรลดเหลือ 20,000 บาท
2.วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 130,000 บาทงบประมาณปี2566ใช้ไปเพียง 86,797 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 100,000 บาท
3.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (งานลอกท่อ) ตั้งไว้ 1,000,000 บาทงบปี2566ใช้ไป 998,990 บาทจึงแปรลดเหลือ 900,000 บาท เมื่อมีการลอกท่อทุกปี ท่อระบายน้ำนอกพื้นที่ตลาด อาจปรับลดระยะได้ หากสำรวจและวัดระยะตามความเป็นจริง
4.โครงการเทศการอาหาร ตั้งไว้ 1,800,000 บาทงบประมาณปี2566ใช้ไปเพียง 999,987 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 1,000,000 บาท
5.วัสดุการแพทย์ เช่น โซดาไฟ ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง เป็นต้น ตั้งไว้ 400,000 บาทงบประมาณปี2566ใช้ไปเพียง 121,900 บาทจึงขอแปรลดเหลือ200,000 บาท
6.ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ตั้งไว้ 620,000 บาทงบปี2566ใช้ไปเพียง 331,075 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 500,000 บาท
7.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล (ซื้อถังขยะ) ตั้งไว้ 500,000 บาทงบประมาณปี2566ใช้ไปเพียง 270,000 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 300,000 บาท

#กองประปา
1.ค่าบำรุงซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาทงบประมาณปี2566ใชัไปเพียง 11,900 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 100,000 บาท
2.ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000,000 บาทงบประมาณปี2566ใช้ไปเพียง745,989 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 800,000 บาท
3.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งไว้ 5,800,000 บาทงบประปี2566ใช้ไปเพียง5,406,493 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 5,500,000 บาท

#กองช่าง
1.วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 120,000 บาทงบประมาณปี2566ใช้ไปเพียง 0 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 70,000 บาท
2.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000 บาทงบประมาณปี2566ใช้ไปเพียง 175,180 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 200,000 บาท
3.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาทงบประมาณปี2566ใช้ไปเพียง 15,020 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 50,000 บาท
4.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,000,000 บาทงบประมาณปี2566ใช้ไปเพียง 266,006 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 500,000 บาท
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,200,000 บาทงบประมาณปี2566 บาทใช้ไปเพียง 344,096 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 700,000 บาท

โครงการสิ่งก่อสร้างถนนซอย1-11-15
1.สร้างถนน คสล. ราษฎร์อุทิศ ซอย 1 ตั้งไว้ 1,000,000 บาทตัดโครงการ0
2.สร้างถนน คสล.ทางขึ้นสะพานวัดสองพี่น้อง ตั้งไว้ 1,200,000 บาทตัดโครงการ0
3. สร้างถนน คสล. ซอย 15 ตั้งไว้ 1,420,000 บาทตัดโครงการ0
ทั้ง3โครงการก่อสร้างถนนความสูงของถนนไม่เกิน20เซนติเมตรไม่พ้นน้ำท่วมเมื่อปี2564 ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนจึงตัดโครงการออกเพื่อประหยัดเงินภาษีของประชาชน

#สำนักปลัด
1.โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง ตั้งไว้ 400,000 บาทงบประมาณปี2566ใช้ไปเพียง 9หมื่นกว่า จึงขอแปรลดเหลือ 100,000 บาท
2. วัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 276,000 บาทงบประมาณใปี2566ใช้ไปเพียง 159,537 บาทจึงขอแปรลดเหลือ 176,000 บาท

รายการที่แปรลด
รายจ่ายอื่นๆค่าใช้สอย
ค่าวัสดุอื่นๆ ในปี 2567 ยังมีงบประมาณที่สูงกว่าปีงบประมาณ 2566
เพราะเทศบัญญัติงบประมาณ2567ตั้งจ่ายไว้สูงเกินความจำเป็น งบประมาณของเทศบาลให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความเป็นจริง เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นส่วนใหญ่
เมื่อตราเป็นเทศบัญญัติแล้วให้ผู้บริหารใช้งบประมาณปฏิบัติตามระเบียบ. หนังสือสั่งการและกฏหมายต่อไป

https://www.youtube.com/live/fo-VvxK80wI?si=0WiMb5ZS0wUYNuOP
25/10/2023

https://www.youtube.com/live/fo-VvxK80wI?si=0WiMb5ZS0wUYNuOP

"ชาดา" เปิดใจหลังลูกเขย ถูกจับฐานเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้าง #ชาดาไทยเศรษฐ #กองปราบ #เรียกรับสินบน #เ....

25/10/2023

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

20/10/2023

ผู้คิดวาง แผนพัฒนาท้องถิ่น (เทศบาลเมืองสองพี่น้อง) พ.ศ. 2561-2565 มาสู่ 2566-2570

18/10/2023

สรุปคำแปรญัตติก่อนการประชุมพิจารณา

17/10/2023

รายงานการประชุมคณะกรรมการหาข้อยุติไม่เป็นไปตามที่ประชุม

11/10/2023

ปรึกษาหารือ

11/10/2023

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

11/10/2023

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
10/10/2023

ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มสองพี่น้องรวมใจขออำนวยพรให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่ ให้เจริญรุ่งเรือง
02/10/2023

กลุ่มสองพี่น้องรวมใจขออำนวยพรให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่ ให้เจริญรุ่งเรือง

สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้นางสาวนิภาพร บริสุทธิ์ ข้าราชการน้ำดี ที่ต้องโอน/ย้าย ไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานอง...
02/10/2023

สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้นางสาวนิภาพร บริสุทธิ์ ข้าราชการน้ำดี ที่ต้องโอน/ย้าย ไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ขอให้ยึดมั่นคุณธรรม ระเบียบ กฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

27/09/2023

วันนั้น วันนี้

22/09/2023

การประชุมหาข้อยุติความขัดแย้งในร่างเทศบัญญัติ 67 เพื่อประโยชน์และการรับรู้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของประชาชน ขอเสนอ (ประเด็นที่ 2)

21/09/2023

การประชุมหาข้อยุติความขัดแย้งในร่างเทศบัญญัติ 67 ซึ่งนายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อประโยชน์และการรับรู้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของประชาชน ขอเสนอ (ประเด็นที่ 1)

12/09/2023

เรื่องของเรื่อง คือ การประมาณการค่าก่อสร้าง

กระทู้ถาม ตอบ ประปา
05/09/2023

กระทู้ถาม ตอบ ประปา

01/09/2023

แจ้งผลสัมฤทธิ์โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ของสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

31/08/2023

hotline

ของแสดงความยินดียิ่ง กับคุณยุพิน คำเพราะ ที่ได้รับรางวัล แม่ตัวอย่าง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566
31/08/2023

ของแสดงความยินดียิ่ง กับคุณยุพิน คำเพราะ ที่ได้รับรางวัล แม่ตัวอย่าง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

25/08/2023

ต่อ

25/08/2023

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

เรียนเชิญรับฟังกันทุกๆ ท่าน
24/08/2023

เรียนเชิญรับฟังกันทุกๆ ท่าน

แอดมินขอบคุณสำหรับข้อสังเกตดีๆแอดขอตอบ แทน สท.1.สถานที่ของหลวง2.ทุกคนต้องตั้งใจ วิเคราะห์ สรุป เพื่อประโยชน์สูงสุด3.รีบก...
17/08/2023

แอดมินขอบคุณสำหรับข้อสังเกตดีๆ
แอดขอตอบ แทน สท.
1.สถานที่ของหลวง
2.ทุกคนต้องตั้งใจ วิเคราะห์ สรุป เพื่อประโยชน์สูงสุด
3.รีบกลับไปทำมาหากิน

สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หารือ ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2567 โดยยังไม่มีเอกสารประกอบงบป...
17/08/2023

สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หารือ ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2567 โดยยังไม่มีเอกสารประกอบงบประมาณ แบบแปลน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ป.ป.ช. ในความโปร่งใส
16/08/2023

ประกาศ ป.ป.ช. ในความโปร่งใส

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when สองพี่น้องรวมใจ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share