สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

  • Home
  • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Operating as usual

17/09/2021

การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด​ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019​ ด้วยรูปแบบออนไลน์

ประกาศเลื่อน ครั้งที่ ๒สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การเลื่อนสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai C...
07/05/2021

ประกาศเลื่อน ครั้งที่ ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การเลื่อนสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
จากเดิมกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

https://drive.google.com/file/d/1Fn1O9CrQJZO2A7vk1NGhGpMQQRnjzhzH/view?usp=sharing

ประกาศเลื่อน ครั้งที่ ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การเลื่อนสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
จากเดิมกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

https://drive.google.com/file/d/1Fn1O9CrQJZO2A7vk1NGhGpMQQRnjzhzH/view?usp=sharing

[ข้อสอบ/เฉลย] แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 -...
10/04/2021

[ข้อสอบ/เฉลย] แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
- แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์
- ฉบับเฉลยเขียนตอบ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
- ฉบับเฉลยเลือกตอบ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
- ชี้แจงเฉลยข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แก้ไข
- แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- ฉบับเฉลยเขียนตอบ ความสามารถด้านภาษาไทย ป.3
- ฉบับเฉลยเลือกตอบ ความสามารถด้านภาษาไทย ป.3

https://drive.google.com/file/d/1a6YtFZs0iDporkEzopNiwyQ8pdEAHrPJ/view?usp=sharing

[ข้อสอบ/เฉลย] แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
- แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์
- ฉบับเฉลยเขียนตอบ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
- ฉบับเฉลยเลือกตอบ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
- ชี้แจงเฉลยข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แก้ไข
- แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- ฉบับเฉลยเขียนตอบ ความสามารถด้านภาษาไทย ป.3
- ฉบับเฉลยเลือกตอบ ความสามารถด้านภาษาไทย ป.3

https://drive.google.com/file/d/1a6YtFZs0iDporkEzopNiwyQ8pdEAHrPJ/view?usp=sharing

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - แบ...
08/04/2021

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1Bu4CJUNQnSM0LZqTUcr7ABEzHaQTud73/view?usp=sharing

- แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/19NKhtbKyMcMumPG-3LCY3NYJn8Qfq97V/view?usp=sharing

- แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1VnDwPa0qslVvaARUcb__IEBCvz9imlVO/view?usp=sharing

- เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)
https://drive.google.com/file/d/1W1nBkwos6Af1Sz7aDLK41DcmwGkLzbqT/view?usp=sharing

- เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/1gGODkkV-kZRqcOKhXGgi-Xx8PN363iGD/view?usp=sharing

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1Bu4CJUNQnSM0LZqTUcr7ABEzHaQTud73/view?usp=sharing

- แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/19NKhtbKyMcMumPG-3LCY3NYJn8Qfq97V/view?usp=sharing

- แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1VnDwPa0qslVvaARUcb__IEBCvz9imlVO/view?usp=sharing

- เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)
https://drive.google.com/file/d/1W1nBkwos6Af1Sz7aDLK41DcmwGkLzbqT/view?usp=sharing

- เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/1gGODkkV-kZRqcOKhXGgi-Xx8PN363iGD/view?usp=sharing

ข้อสอบและเฉลย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563-แบบทดสอบการอ่านรู้เร...
07/04/2021

ข้อสอบและเฉลย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
-แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน)

https://drive.google.com/file/d/1Bu4CJUNQnSM0LZqTUcr7ABEzHaQTud73/view?usp=sharing

-แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยเกณฑ์การให้คะแนน

https://drive.google.com/file/d/19NKhtbKyMcMumPG-3LCY3NYJn8Qfq97V/view?usp=sharing

-แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)

https://drive.google.com/file/d/1qiBFQhw-PXbAcgSDaJnMYaciMS_h7itr/view?usp=sharing

-แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ) เฉลยเกณฑ์การให้คะแนน

https://drive.google.com/file/d/1W1nBkwos6Af1Sz7aDLK41DcmwGkLzbqT/view?usp=sharing

-เฉลยเกณฑ์การให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/1gGODkkV-kZRqcOKhXGgi-Xx8PN363iGD/view?usp=sharing

ข้อสอบและเฉลย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
-แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน)

https://drive.google.com/file/d/1Bu4CJUNQnSM0LZqTUcr7ABEzHaQTud73/view?usp=sharing

-แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยเกณฑ์การให้คะแนน

https://drive.google.com/file/d/19NKhtbKyMcMumPG-3LCY3NYJn8Qfq97V/view?usp=sharing

-แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)

https://drive.google.com/file/d/1qiBFQhw-PXbAcgSDaJnMYaciMS_h7itr/view?usp=sharing

-แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ) เฉลยเกณฑ์การให้คะแนน

https://drive.google.com/file/d/1W1nBkwos6Af1Sz7aDLK41DcmwGkLzbqT/view?usp=sharing

-เฉลยเกณฑ์การให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/1gGODkkV-kZRqcOKhXGgi-Xx8PN363iGD/view?usp=sharing

รวมภาพประชาสัมพันธ์​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ (NT)​ ป.3
31/03/2021

รวมภาพประชาสัมพันธ์​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ (NT)​ ป.3

30/03/2021

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​สนามสอบ​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ (NT)​ ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2563​ โดย​ ท่าน​ ดร.เทอรชาติ​ ชัยพงษ์​ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ​ สพฐ.​
สนามสอบ​ ได้แก่​ 1.โรงเรียนอนุบาล​เชียงของ
2.​ โรงเรียนลูกรักเชียงของ
3.​ โรงเรียนชุมชนสถาน
4.​ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง

Photos from สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.'s post
30/03/2021

Photos from สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.'s post

ประมวลภาพการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับสำน...
25/01/2021

ประมวลภาพการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.
18/12/2020

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องปิดปรับปรุงระบบ NT Access ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึง 04.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และการประเ...
17/11/2020
Meet Google Drive – One place for all your files

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ NT Access ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย
รุ่นที่ 1 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

https://drive.google.com/file/d/1hwUUmjVxaKy5x0AHNX9FPy-mObr6BFYM/view?usp=sharing

Google Drive is a free way to keep your files backed up and easy to reach from any phone, tablet, or computer. Start with 15GB of Google storage – free.

📚คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพจำนวน 5 เล่มสามา...
14/10/2020
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน – สำนักทดสอบทางการศึกษา

📚คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพจำนวน 5 เล่ม

สามารถดาว์โหลดรูปแบบไฟล์ pdf
https://bet.obec.go.th/New2020/?p=2577

สามารถดูในรูปแบบ e-book
http://anyflip.com/bookcase/ocrxg/

https://www.facebook.com/1808882142742383/posts/2486842201613037/

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 ตุลาคม 256314 ตุลาคม 2020KruKong-Voonsaneกลุ่มพัฒนาระบบการป.....

📣📣 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562📌📌 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ...
20/08/2020
กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

📣📣 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

📌📌 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

...... สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่

1. http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-08-06-08-59-19/237-reward-2562

2. https://bet.obec.go.th/New2020/?cat=59

📣📣 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

📌📌 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

...... สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่

1. http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-08-06-08-59-19/237-reward-2562

2. https://bet.obec.go.th/New2020/?cat=59

🗓14 ส.ค. 63👉การประชุมทางไกล (Video conference ) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษ...
14/08/2020

🗓14 ส.ค. 63
👉การประชุมทางไกล (Video conference ) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
🎊เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้รับทราบและดำเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
🎦 สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/obectvonline/videos/336140870758551
หรือ https://www.youtube.com/watch?v=zYo1cGijLDo&list=PL-ZL95peyLMPOaV-a2h7E_U1rr8-3lYXl
©เอกสาร powerpoint ประกอบการประชุม
https://bit.ly/qa_ppt_conference

ซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน
15/05/2020

ซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.
05/05/2020

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน👇📎

https://drive.google.com/open?id=1kg8EYINeBVr-QaO7KeySRIioVZgjDFwf

📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣#สำนักทดสอบทางการศึกษาโดย #กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำเอกสารทางวิชาการ 📚❤️📚 ...
23/04/2020

📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣
#สำนักทดสอบทางการศึกษา
โดย #กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทำเอกสารทางวิชาการ 📚❤️📚 จำนวน 2 เล่ม 🎉🎊
1.ข้อค้นพบจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
Link download 👉 https://th.city/qaobec101
2.สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมิน และผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Link download 👉 https://th.city/qaobec201
✨🚛เอกสารดังกล่าวได้จัดส่งไปที่เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว 🚛✨
และยังสามารถเข้าหาข้อมูลเกี่ยกวับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จากเว็บไซตของ
กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
👇👇👇👇
http://www.basicqa.obec.go.th
https://www.facebook.com/qa.obec
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
👇👇👇👇
http://bet.obec.go.th

ประกาศรับสมัคร   สถานศึกษาแกนนำ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3    ดูรายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนการรับสมัคร...
17/04/2020

ประกาศรับสมัคร สถานศึกษาแกนนำ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ดูรายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนการรับสมัครได้ทาง http://iqaaward.obec.go.th/

Address

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Bangkok
10300

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

02-2885785

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Nearby government services

Comments

การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด​ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019​ ด้วยรูปแบบออนไลน์
ประกาศเลื่อน ครั้งที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเลื่อนสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จากเดิมกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น https://drive.google.com/file/d/1Fn1O9CrQJZO2A7vk1NGhGpMQQRnjzhzH/view?usp=sharing
[ข้อสอบ/เฉลย] แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 - แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ - ฉบับเฉลยเขียนตอบ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3 - ฉบับเฉลยเลือกตอบ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3 - ชี้แจงเฉลยข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แก้ไข - แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย - ฉบับเฉลยเขียนตอบ ความสามารถด้านภาษาไทย ป.3 - ฉบับเฉลยเลือกตอบ ความสามารถด้านภาษาไทย ป.3 https://drive.google.com/file/d/1a6YtFZs0iDporkEzopNiwyQ8pdEAHrPJ/view?usp=sharing
ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน) https://drive.google.com/file/d/1Bu4CJUNQnSM0LZqTUcr7ABEzHaQTud73/view?usp=sharing - แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน https://drive.google.com/file/d/19NKhtbKyMcMumPG-3LCY3NYJn8Qfq97V/view?usp=sharing - แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน) https://drive.google.com/file/d/1VnDwPa0qslVvaARUcb__IEBCvz9imlVO/view?usp=sharing - เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ) https://drive.google.com/file/d/1W1nBkwos6Af1Sz7aDLK41DcmwGkLzbqT/view?usp=sharing - เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน https://drive.google.com/file/d/1gGODkkV-kZRqcOKhXGgi-Xx8PN363iGD/view?usp=sharing
ข้อสอบและเฉลย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 -แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน) https://drive.google.com/file/d/1Bu4CJUNQnSM0LZqTUcr7ABEzHaQTud73/view?usp=sharing -แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยเกณฑ์การให้คะแนน https://drive.google.com/file/d/19NKhtbKyMcMumPG-3LCY3NYJn8Qfq97V/view?usp=sharing -แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน) https://drive.google.com/file/d/1qiBFQhw-PXbAcgSDaJnMYaciMS_h7itr/view?usp=sharing -แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ) เฉลยเกณฑ์การให้คะแนน https://drive.google.com/file/d/1W1nBkwos6Af1Sz7aDLK41DcmwGkLzbqT/view?usp=sharing -เฉลยเกณฑ์การให้คะแนน https://drive.google.com/file/d/1gGODkkV-kZRqcOKhXGgi-Xx8PN363iGD/view?usp=sharing