เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 • Home
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน

“..GOODBYE SENIOR DTE.14..” .งานพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มรุ่น..💚 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึ...
01/04/2024

“..GOODBYE SENIOR DTE.14..” .งานพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มรุ่น..
💚 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา) รุ่น 14
คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00-16.00 น.
โดยมีนายปฏิพล จำปาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับในงานครั้งนี้
ในการนี้ อาจารย์ ดร.ณรัช ไชยชนะ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา) ,ผศ.ดร.พีรญา ทองเฉลิมและอาจารย์เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา) เข้าร่วมพิธี
พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมเสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ณ ห้องประชุมสัตบงกช
ชั้น 1 ตึก 33 อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาพถ่าย : เพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1mgVyUJyvgvtjw_QaEyO9n2AostbFFSOS

📷 นายธนพาณิชย์ ศรีวงษา : DTE.15
📷 นายศุภชัย รื่นเริง : DTE.15
📷 นางสาวเสาวภา พรมวงค์ : DTE.15
📷 นายชยพล มงคลสวัสดิ์ : DTE.15
📷 นางสาวเกษสุดา สมแสวง : DTE.15
📷 นายธีรภัทร รสจันทร์ : DTE.15

#พิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มรุ่น

#ครูคอมพิวเตอร์ #ครูเทคโนโลยีการศึกษา
#ครูคอม_เทคโนฯ
#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
#คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#นวัตกรรมและคอมพืวเตอร์ศึกษา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันเสารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567 วันถ่ายภาพหมู่และงานรับดอกไม้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสาขาวิชาเ...
24/03/2024

วันเสารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567 วันถ่ายภาพหมู่และงานรับดอกไม้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่💚สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รุ่น 14 (DTE.14)
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาพถ่าย 📷: นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รุ่น 15 (DTE.15) คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📷 นายธนพาณิชย์ ศรีวงษา : DTE.15
📷 นางสาวเสาวภา พรมวงค์ : DTE.15


#ครูคอมพิวเตอร์ #ครูเทคโนโลยีการศึกษา
#ครูคอม_เทคโนฯ #ครูคอมฯราชภัฏอุบลฯ
#สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
#คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

"..เปิดรับนักศึกษาใหม่.." ประจำปีการศึกษา 2567หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาหลักสูต...
16/03/2024

"..เปิดรับนักศึกษาใหม่.." ประจำปีการศึกษา 2567
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
"..มาเป็นครอบครัว..ครูคอม-เทคโนฯ..ด้วยกันนะ.."
>>แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา>>
#ครูคอมพิวเตอร์ #ครูเทคโนโลยีดิจิทัล #ครูเทคโนโลยีการศึกษา
#นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ #นักวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
#นักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
#เจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
#เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
#พนักงานบริษัทด้านคอมพิวเตอร์ในประเทศและต่างประเทศ
#พนักงานบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศและต่างประเทศ
#ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ #ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล


#ครูคอม_เทคโนฯ
#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
#สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
#คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

09/03/2024
"..สำรองที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จองโต๊ะไม่ทัน.."สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
17/02/2024

"..สำรองที่นั่งเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่จองโต๊ะไม่ทัน.."
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญ…
…ศิษย์เก่านวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 1-5
…ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา รุ่น 6-12
…ศิษย์เก่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รุ่น 13
…ศิษย์ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รุ่น 14-17
สำรองที่นั่งเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่จองโต๊ะไม่ทัน
ที่นั่งละ 200 บาท
**พร้อมอาหารโต๊ะจีน
หมายเหตุ : ทางทีมงานน้อง ๆ
จะดำเนินการจัดเตรียมที่นั่งให้ตามความเหมาะสม
สามารถลงทะเบียนเเละชำระเงินได้ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น.

https://forms.gle/qTkLNHdnP3735vJK7

ติดต่อเราได้ที่
Facebook : Prim Prim หรือ 062-672-2589 (ปริม)
Facebook : พิพัฒนพงษ์ ศิระอำพร หรือ 093-103-0600 (ซิโก้)
Facebook : Papawee Srikun หรือ 093-570-6044 (ป๊อกกี้)

#ครูคอมพิวเตอร์ #ครูเทคโนโลยีการศึกษา
#ครูคอม_เทคโนฯ
#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
#คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญ……ศิษย์เก่านวัตกรรมและคอมพิวเ...
06/02/2024

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญ…
…ศิษย์เก่านวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 1-5
…ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา รุ่น 6-12
…ศิษย์เก่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รุ่น 13
…ศิษย์ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รุ่น 14-17
ร่วมงาน “..นวัตกรรมสัมพันธ์ 67..”
ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ณ ลานจัตุรัส คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำรองที่นั่งที่ https://forms.gle/qTkLNHdnP3735vJK7

โต๊ะจีนะ 1 โต๊ะ / 8 ท่าน ราคา 1,600บาท
สามารถลงทะเบียนเเละชำระเงินได้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.
ติดต่อเราได้ที่
Facebook : Prim Prim หรือ 062-672-2589 (ปริม)
Facebook : พิพัฒนพงษ์ ศิระอำพร หรือ 093-103-0600 (ซิโก้)
Facebook : Papawee Srikun หรือ 093-570-6044 (ป๊อกกี้)
แผนผังที่นั่ง ดูได้ใน comment

#ครูคอมพิวเตอร์ #ครูเทคโนโลยีการศึกษา
#ครูคอม_เทคโนฯ
#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
#คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี-----------เปิดรับสมัครนักศึกษ...
16/10/2023

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-----------
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 1 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน)
# กู้ กยศ. ได้
-----------
วันที่รับสมัคร 16-31 ตุลาคม 2566
ช่องทางและวิธีการสมัคร โปรดอ่านในรูปภาพที่แนบ หรือ
https://admission.ubru.ac.th/
-----------
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาระดับ ม.ปลาย / มศ.ปลาย (กศ.น.) / ปวช.
หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 / มศ.ปลาย / ปวช.
2. คะแนนเฉลี่ย GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานได้
4. แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง ผลงานย้อนหลัง 3 ปี
-----------
จำนวนรับ 9 คน
-----------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066877332701
- ผศ.ดร.เกษศิริ ทองเฉลิม (088-584-4156)
- อ.ดร.ณรัช ไชยชนะ (081-760-7733)
- อ.เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ (061-694-5565)
- อ.วชิระ โมราชาติ (099-469-6516)

ภาพกิจกรรม "วันรายงานตัว" 23/09/66เข็มกลัด DTE Airdrop 67 ทั้ง 18 เข็ม ได้ถึงมือผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้ว มีหลายเรื่อ...
23/09/2023

ภาพกิจกรรม "วันรายงานตัว" 23/09/66

เข็มกลัด DTE Airdrop 67 ทั้ง 18 เข็ม ได้ถึงมือผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้ว มีหลายเรื่องราวหลังเข็มกลัดนั้น .. เก็บมันไว้

สาขาขอขอบใจ ผู้ผ่านการคัดเลือก 17 + 1 (อันดับสำรอง), ตัวแทนนักศึกษาปี 2, 3 และ 4 (Markus Pym), ศิษย์เก่า มิ่ง เมอร์ (ข้อมูลการทำเข็มกลัดแบบเร่งด่วน)
ขอขอบคุณ งานรับเข้าและทะเบียนนักศึกษา, อ.เกริกศักดิ์ Yo Bencharatapong (ป้ายสาขา) และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามมา ณ โอกาสนี้
ภาพถ่ายเครดิต Saowapa Promwong

ปิดจ๊อบ..ใส่จุด Full Stop งาน DTE Airdrop 67 แบบเต็มโควต้า 18 ที่นั่ง

เจอกันรอบแฟ้มสะสมงาน รับ 9 คน (รายละเอียดที่นี่ .. เร็ว ๆ นี้)

เป็นคนแรร์ .. Proud to be RARE!!

----------มาแล้ว!! (ตัวอย่าง) ภาพกิจกรรม DTE Airdrop 67ลิงก์ภาพทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/11aD8lmxrB...
14/09/2023

----------
มาแล้ว!! (ตัวอย่าง) ภาพกิจกรรม DTE Airdrop 67
ลิงก์ภาพทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/11aD8lmxrBT35G5w0416U-8CdX0a5Ta_P?usp=sharing
----------
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ DTE Airdrop 67 เพื่ออบรมและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามความร่วมมือ (คณะ) ปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 24 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือก 22 คน แบ่งเป็น 18 คน ตามแผนรับ และ 4 คน เป็นรายชื่อสำรอง บรรยากาศการอบรมและทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง สนุกสนาน และประทับอยู่ในใจ (ดังภาพ)

สาขาขอขอบใจ นักเรียนทุกคน, นักศึกษาทุกชั้นปี ขอขอบคุณ งานรับเข้าและทะเบียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่-แม่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องที่มิได้เอ่ยนามมา ณ โอกาสนี้
----------

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) รอบพิเศษ โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามความร่ว...
13/09/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) รอบพิเศษ โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามความร่วมมือ (คณะ) ปีการศึกษา 2567

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

แจ้ง ผู้สมัครเข้าร่วมค่าย DTE Airdrop 67 ทุกท่านเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย แจ้งกำหนดการและรายละเอียดตา...
31/08/2023

แจ้ง ผู้สมัครเข้าร่วมค่าย DTE Airdrop 67 ทุกท่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย แจ้งกำหนดการและรายละเอียด

ตามที่ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 (รอบค่าย) DTE Airdrop 67 ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 66 - 7 ก.ย.66 นั้น สาขาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย แจ้งกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

----------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย
----------
ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ก.ย. 66 จะมีพี่นักศึกษาโทรศัพท์ติดต่อไปเพื่อยืนยันสิทธิ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นจะอัพเดทสถานะการสมัครเป็นระยะ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะของผู้สมัครได้ทาง https://shorturl.asia/J2Nt4

----------
กำหนดการค่าย DTE Airdrop 67
----------
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ อาคาร 32 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08.30 น. ลงทะเบียน / ตรวจเอกสาร ได้แก่
๐ ใบสมัครสอบ รอบพิเศษ (ปริ้นท์จากระบบ)
๐ รูปถ่ายหน้าตรง
๐ สำเนาบัตรประชาชน
๐ ผลการเรียน (ปพ.1 หรือ ปพ.7)
๐ ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (กรณีชำระค่าสมัครแล้ว)
(กรณียังไม่ชำระค่าสมัคร สามารถจ่ายวันเข้าค่ายได้ 250.-)
09.00 น. กิจกรรมฐานถ่ายภาพ
10.00 น. กิจกรรมฐานกราฟิก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ฟรี)
13.00 น. นำเสนอผลงาน / สอบสัมภาษณ์
16.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

----------
รายละเอียดเพิ่มเติม
----------
* ให้เตรียมรูปภาพกิจกรรม, เกียรติบัตร, ใบประกาศ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จะใช้กับแฟ้มสะสมผลงาน โดยอัพโหลดเก็บไว้บนคลาวด์ให้พร้อมใช้
** แต่งกายด้วยชุดนักเรียน / นักศึกษา

-----------
เจอปืนค่ะ/ครับ
-----------

10/08/2023

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
---------------
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รอบค่าย)
DTE Airdrop 67
# กู้ กยศ.ได้
---------------
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50) หรือสำเร็จการศึกษา ม.6, กศน., ปวช., ปวส.
- มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์, ออกแบบกราฟิก, ถ่ายภาพ, ตัดต่อวีดิทัศน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
- มีบุคลิคภาพและเจตคติเหมาะสมกับวิชาชีพครู
---------------
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 กันยายน 2566
โดยสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์งานรับเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
https://admission.ubru.ac.th/

8 ก.ย. 66 // ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
9 ก.ย. 66 // เข้าค่าย DTE ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
10 ก.ย.66 // ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 12 คน
11 ก.ย.66 // รายงานตัว ยืนยันสิทธิ์
---------------
แนวทางการประกอบอาชีพ
- ข้าราชการครู (คอมพิวเตอร์, วิทยาการคำนวณ, การออกแบบและเทคโนโลยี)
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา
- พนักงานสายสนับสนุนในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
- อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
---------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066877332701

- ผศ.ดร.เกษศิริ ทองเฉลิม (088-584-4156)
- ผศ.ดร.อธิป เกตุสิริ (061-069-5070)
- อ.ดร.ณรัช ไชยชนะ (081-760-7733)
- อ.เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ (061-694-5565)
- อ.วชิระ โมราชาติ (099-469-6516)

: 30 มิถุนายน 2566 : 📆 ⏰: ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ :.น้องพร้อมแล้วใช่หรือไม่ ส่วนพี่ชั้นปีที่ 2 พร้อมรอต้อนรับแล้ววววว..💚 📷...
29/06/2023

: 30 มิถุนายน 2566 : 📆 ⏰
: ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ :.น้องพร้อมแล้วใช่หรือไม่ ส่วนพี่ชั้นปีที่ 2 พร้อมรอต้อนรับแล้ววววว..💚 📷
ส่วนพี่ชั้นปีที่ 3 - 4 รวมถึงรุ่นพี่อาวุโส ก็แอบมาเจอด้วยเช่นกัน
พบกัน ลานจัตุรัส หน้าอาคาร32
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 📌

#ครูคอม_เทคโนฯ
#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
#สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
#คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

: กำหนดการ :.กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1..สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุ...
29/06/2023

: กำหนดการ :.กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1..
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้อง 32.203 อาคาร32 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#ครูคอม_เทคโนฯ
#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
#สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
#คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

13/05/2023

ช่องทางการติดต่อ (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันเสารที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 วันถ่ายภาพหมู่และงานรับดอกไม้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสาขาวิชาเท...
09/04/2023

วันเสารที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 วันถ่ายภาพหมู่และงานรับดอกไม้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา)) คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา)(หลักสูตร 4 ปี รุ่นแรก พร้อมเปลี่ยนชื่อสาขาฯ) รุ่น 13
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาพถ่าย โดยนายนันทวัฒน์ สมสูง ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา(เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) รุ่น 11 คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


#ครูคอมพิวเตอร์ #ครูเทคโนโลยีการศึกษา
#ครูคอม_เทคโนฯ
#สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
#สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันเสารที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 วันถ่ายภาพหมู่และงานรับดอกไม้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสาขาวิชาเท...
09/04/2023

วันเสารที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 วันถ่ายภาพหมู่และงานรับดอกไม้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่💚สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี รุ่นสุดท้าย) รุ่น 12
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาพถ่าย โดยนายนันทวัฒน์ สมสูง ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา(เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) รุ่น 11 คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


#ครูคอมพิวเตอร์ #ครูเทคโนโลยีการศึกษา
#ครูคอม_เทคโนฯ
#สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
#สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจจะ "จัด" เวทีลำซิ่งให้ไม่ได้แต่ "หัวใจ" ยังไงก็ "สีเขียว" นะคะ/ครับแด่  และ จากน้อง ๆ ปี 3 (แม่งาน), 2, 1มีแค่นี้.....
31/03/2023

อาจจะ "จัด" เวทีลำซิ่งให้ไม่ได้
แต่ "หัวใจ" ยังไงก็ "สีเขียว" นะคะ/ครับ

แด่ และ
จากน้อง ๆ ปี 3 (แม่งาน), 2, 1

มีแค่นี้..แล้วแต่พี่จะรับเอา

“..GOODBYE SENIOR CET.12 & DTE.13..” วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30-16.30 น. .งานพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดั...
30/03/2023

“..GOODBYE SENIOR CET.12 & DTE.13..”
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30-16.30 น. .งานพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มรุ่น..
💚 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี รุ่นสุดท้าย)
💚 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี รุ่นแรก พร้อมเปลี่ยนชื่อสาขาฯ)
คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยมีนางสาวสุภาพร บุตรเคน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายชยพล มงคลสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับในงานครั้งนี้
ในการนี้ ผศ.ดร.เกษศิริ ทองเฉลิม ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา) ,อาจารย์ ดร.ณรัช ไชยชนะ ,อาจารย์เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ และอาจารย์วชิระ โมราชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา) เข้าร่วมพิธี
พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมเสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ณ ห้องประชุมสัตบงกช
ชั้น 1 ตึก 33 อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาพถ่าย :
📷 นายกิตติพงษ์ สายเนตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3
📷 นายราเชนทร์ ขันรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3
📷 นายสุทธิพงษ์ สอนสา นักศึกษาชั้นปีที่ 3
📷 นายธนพาณิชย์ ศรีวงษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2

#พิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มรุ่น

#ครูคอมพิวเตอร์ #ครูเทคโนโลยีการศึกษา
#ครูคอม_เทคโนฯ
#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
#คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#นวัตกรรมและคอมพืวเตอร์ศึกษา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์ .. ศิษย์เก่า รุ่น 10 ฝากกด Like ผลงานครับ!!กด Like ใน Facebook ก่อน 14 มี.ค. 66 นะครับ!!ไปตามลิงก์ https:/...
09/03/2023

ประชาสัมพันธ์ .. ศิษย์เก่า รุ่น 10 ฝากกด Like ผลงานครับ

!!กด Like ใน Facebook ก่อน 14 มี.ค. 66 นะครับ!!

ไปตามลิงก์
https://www.facebook.com/100064661113249/posts/582161147282584/

ขอบคุณครับ .. อ.ณรัช

การประกวดคลิปสร้างสรรค์”โครงการสร้างสรรค์ไทย 2”ในหัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม"ชื่...

ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือพี่ที่จบไปแล้วที่ร่...
05/02/2023

ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือพี่ที่จบไปแล้ว
ที่ร่วมแข่งขันกีฬาเทคโนโลยีดิจิทัลสานสัมพันธ์ 2565

รายการแข่งขัน
ฟุตบอล7คน
ชนะเลิศ ทีมอาวุโส
รองชนะเลิศ ทีมปี3
รองชนะเลิศอันดับ1 ทีมปี4

วอลเลย์บอล
ชนะเลิศ ทีมปี2
รองชนะเลิศ ทีมปี3
รองชนะเลิศอันดับ1 ทีมปี1เชิญ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือพี่ที่จบไปแล้วร่วมเตะบอ...
02/02/2023

เชิญ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือพี่ที่จบไปแล้ว
ร่วมเตะบอลเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องครูคอมด้วยกันครับ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00 - 21:00 ณ สนามหญ้าเทียมคณะครุศาสตร์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00 - 18:00 ณ indoor stadium


ทีม..บุญหลาย.. คว้ารางวัล จาก 2 รายการแข่งขันขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศา...
16/01/2023

ทีม..บุญหลาย.. คว้ารางวัล จาก 2 รายการแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบด้วย
นายชาญชล หนูสวัสดิ์
นายศุภชัย รื่นเริง
นายธีรภัทร รสจันทร์
นางสาวเสาวภา พรมวงค์
นางสาวเกษสุดา สมแสวง
นางสาวปภาวี ศรีกุล

ได้รับรางวัลจาก 2 รายการแข่งขัน คือ
1.การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ในหัวข้อ”ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”
คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

2.การประกวดสปอดโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566
หัวข้อ "พลังครูไทย:พลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" จัดโดยคุรุสภา
คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับเกียรติรับมอบรางวัลพร้อมด้วยเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
ณ หอประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา

กระซิบเบา ๆ จ้อ ๆ .. รอบเดียว
03/11/2022

กระซิบเบา ๆ จ้อ ๆ .. รอบเดียว

25/08/2022

ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี https://new.ubru.ac.th/web/?p=1971

สาขาวิชาเทคโนดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอร่วมแสดงความยินดีกับ "..ทีม The Lazy.." นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั...
20/08/2022

สาขาวิชาเทคโนดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอร่วมแสดงความยินดีกับ "..ทีม The Lazy.." นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย..นายณัฐตพล พิมพ์แน่น..นายพงศธร วังคีรี..นายศุภลักษณ์ ไชยพันธ์..นางสาวจิราพร บุญกระจาย..นางสาวนินธารา คณาวัน..นางสาวพิชญาภา ไชยชนะ..นางสาวศิรินันท์ ไพรบึง
ที่ได้รับรางวัลชมเชย
ในการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest
"พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง " Heal the heat in dumyai " I พักใจที่ดุมใหญ่
https://fb.watch/f0rFklU3ZB/
โดยมี นายวิศนุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในการจัดทำภาพยนตร์สั้นของนักศึกษาครั้งนี้้ มี .. อาจารย์ ดร.ณรัช ไชยชนะ ให้คำปรึกษาด้านบทภาพยนตร์ เทคนิคถ่ายทำ .. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษศิริ ทองเฉลิม ให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์ถ่ายทำ การประสานงานต่าง ๆ
📷 ภาพถ่าย : พราวไทย (Proud Thai) https://www.facebook.com/proudthaisfc

#ครูคอม_เทคโนฯ
#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
#คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
#สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูโบราณ คณะครุ...
18/08/2022

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูโบราณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
“..ครุศาสตร์น้อมวันทา คุณุตราบูชาครู..”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ในพิธีนี้..มีนางสาวเกษสุดา สมแสวง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา ชั้นปีที่ 2 ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และ เพลงมาร์ชครุศาสตร์
📷 ภาพถ่าย : นายกิตติพงษ์สายเนตร, นายธนพาณิชย์ ศรีวงษา, นายธีรภัทร รสจันทร์

#ครูคอม_เทคโนฯ
#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
#คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
#สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
#คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

17/08/2022

ขอเชิญทุกท่าน..ร่วมสนับสนุน เพิ่มกำลังใจ และให้คะแนน
"..ให้กับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.."
โดยไปที่
https://www.facebook.com/watch/?v=1421797398339835&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing
เพื่อร่วมโหวตกด 👍 ❤️ ในการลุ้นรางวัล Popular Vote
ในโครงการ..การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ในหัวข้อ "ครูรักเด็ก...เด็กรักครู"
👩🧑 ประเภท นักศึกษา
ชื่อผลงาน "จิตแห่งครู" ของทีม บุญหลาย
-------------------------------------------------
📅 ร่วมโหวตระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2565
⏰ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และสิ้นสุดการโหวตในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2565

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Alerts
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share