กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทร

  • Home
  • กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทร

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทร "ถูกต้อง เป็นธรรม เที่ยงตรง โปร่งใส มีมาตรฐาน"

Operating as usual

📔8.กรณีฟ้องขอให้ชดใช้ทุนการศึกษา ผู้รับทุนการศึกษาเป็นผู้ผิดสัญญานับแต่วันที่มีประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผู้ให้ท...
29/03/2021

📔8.กรณีฟ้องขอให้ชดใช้ทุนการศึกษา ผู้รับทุนการศึกษาเป็นผู้ผิดสัญญานับแต่วันที่มีประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผู้ให้ทุนยื่นฟ้องภายในกำหนดห้าปี นับแต่วันดังกล่าว จึงเป็นการฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี

📔8.กรณีฟ้องขอให้ชดใช้ทุนการศึกษา ผู้รับทุนการศึกษาเป็นผู้ผิดสัญญานับแต่วันที่มีประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผู้ให้ทุนยื่นฟ้องภายในกำหนดห้าปี นับแต่วันดังกล่าว จึงเป็นการฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี

📔7.กรณีการสืบทรัพย์เพื่อบังคับทางปกครองจากธนาคาร กรณีออกคำสั่งให้ชำระเงิน
29/03/2021

📔7.กรณีการสืบทรัพย์เพื่อบังคับทางปกครองจากธนาคาร กรณีออกคำสั่งให้ชำระเงิน

📔7.กรณีการสืบทรัพย์เพื่อบังคับทางปกครองจากธนาคาร กรณีออกคำสั่งให้ชำระเงิน

📔6.การยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดทางระบบไปรษณีย์ลงทะเบียนของผู้ให้บริการเอกชน ถื...
29/03/2021

📔6.การยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดทางระบบไปรษณีย์ลงทะเบียนของผู้ให้บริการเอกชน ถือเป็นการยื่นอุทธรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่

📔6.การยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดทางระบบไปรษณีย์ลงทะเบียนของผู้ให้บริการเอกชน ถือเป็นการยื่นอุทธรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่

📔5.กรณีการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทลงในสังคมออนไลน์เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเก...
29/03/2021

📔5.กรณีการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทลงในสังคมออนไลน์เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

📔5.กรณีการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทลงในสังคมออนไลน์เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

📔4.กรณีเมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ควรพิจารณ...
29/03/2021

📔4.กรณีเมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ควรพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด และผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ตั้งแต่เมื่อใด

📔4.กรณีเมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ควรพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด และผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ตั้งแต่เมื่อใด

📔3.รับสภาพความผิดหลังพ้นกำหนดอายุความแล้วฟ้องคดีปกครองได้
29/03/2021

📔3.รับสภาพความผิดหลังพ้นกำหนดอายุความแล้วฟ้องคดีปกครองได้

📔3.รับสภาพความผิดหลังพ้นกำหนดอายุความแล้วฟ้องคดีปกครองได้

📔2.กรณีโรงพยาบาลในสังกัดส่วนราชการสามารถขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจากการออกสลากการกุศลเพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ...
29/03/2021

📔2.กรณีโรงพยาบาลในสังกัดส่วนราชการสามารถขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจากการออกสลากการกุศลเพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างอาคารในโรงพยาบาล โดยส่วนราชการต้องส่งเรื่องไปให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการออกสลากการกุศลเป็นราย ๆ ไป

📔2.กรณีโรงพยาบาลในสังกัดส่วนราชการสามารถขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจากการออกสลากการกุศลเพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างอาคารในโรงพยาบาล โดยส่วนราชการต้องส่งเรื่องไปให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการออกสลากการกุศลเป็นราย ๆ ไป

📔เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับงานคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    ...
29/03/2021

📔เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับงานคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 📔กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำสรุปย่อสาระสำคัญข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคำพิพากษา คำสั่งหรือกฎหมายที่น่าสนใจ (ครั้งที่ 1) ตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวข้างต้นต่อไป
📔1.กรณี Fake News Covid - 19

📔เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับงานคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 📔กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำสรุปย่อสาระสำคัญข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคำพิพากษา คำสั่งหรือกฎหมายที่น่าสนใจ (ครั้งที่ 1) ตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวข้างต้นต่อไป
📔1.กรณี Fake News Covid - 19

📔7.ถามตอบ กรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)(ทันตแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร...
29/03/2021

📔7.ถามตอบ กรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)(ทันตแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)

📔7.ถามตอบ กรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)(ทันตแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)

📔6.ถามตอบ ผลของการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยวิธีการส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์
29/03/2021

📔6.ถามตอบ ผลของการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยวิธีการส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์

📔6.ถามตอบ ผลของการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยวิธีการส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์

📔5.ถามตอบ กรณีการใช้รถส่วนกลาง
29/03/2021

📔5.ถามตอบ กรณีการใช้รถส่วนกลาง

📔5.ถามตอบ กรณีการใช้รถส่วนกลาง

📔4.ถามตอบ กรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)(นายแพทย์รักษาราชการแทนผู้อำนวยก...
29/03/2021

📔4.ถามตอบ กรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)(นายแพทย์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง)

📔4.ถามตอบ กรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)(นายแพทย์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง)

📔3.ถามตอบ กรณีเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาในเรื่องที่ตนสอบข้อเท็จจริงได้หรือไ...
29/03/2021

📔3.ถามตอบ กรณีเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาในเรื่องที่ตนสอบข้อเท็จจริงได้หรือไม่

📔3.ถามตอบ กรณีเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาในเรื่องที่ตนสอบข้อเท็จจริงได้หรือไม่

📔2.ถามตอบ กรณีทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า โรงพยาบาลมีส่วนร่วมทำการเรี่ยไร
29/03/2021

📔2.ถามตอบ กรณีทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า โรงพยาบาลมีส่วนร่วมทำการเรี่ยไร

📔2.ถามตอบ กรณีทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า โรงพยาบาลมีส่วนร่วมทำการเรี่ยไร

📔เนื่องจากกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการหารือและ/หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด ที่เกี่ย...
24/03/2021

📔เนื่องจากกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการหารือและ/หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด ที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ซึ่งกองกฎหมาย สป.สธ. เห็นว่าการเผยแพร่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นในสังกัดด้วย 📔กองกฎหมาย สป.สธ. จึงได้จัดทำคำถาม-คำตอบ ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด (ครั้งที่1) ตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้
📔1.ถามตอบ กรณีพยาบาลใช้วุฒิการศึกษาและใบประกอบวิชาชีพปลอมเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

22/02/2021

📢📢ประกาศ!!! ประกาศ!! 📢📢

กรมบังคับคดีเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง(จำนวน 2 รุ่น  รุ่นละ 100 คน)สม...
22/02/2021
หลักสูตร”การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง”

กรมบังคับคดีเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม
การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
(จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน)

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 15 – 26 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2564

http://sub.led.go.th/lepa-th/?page_id=976&fbclid=IwAR1Q3-gwj52ttSWrr6ji6gcKdKjLv_p4-LI_xqMB0yzfqNJR_5soFhOUS5c

การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน)

09/10/2017
หนังสือ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.1/3048 ลว 29 กันยายน 2560 เรื่องการให้ข้อมูล

การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย

กลุ่มกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

03/10/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

03/10/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายมรุต จิรเศรษฐสิริ นางพรรณพิมล วิปุลากร นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ และนายโอภาส
การย์กวินพงศ์ เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560

26/09/2017
สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 2

คลิปแนะนำสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตอนที่ 2

26/09/2017
สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 1

คลิปแนะนำสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตอนที่ 1

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการเผยแพร่สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

15/06/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560....สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/064/4.PDF

05/06/2017
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิ

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือเวียนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้มีแนวทางการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด
ดังนั้น หน่วยงานหรือผู้ใดสนใจเข้าไปดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ
http://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_remository&Itemid=813&func=fileinfo&id=935

กลุ่มกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

23/05/2017

วันนี้ว่าด้วยการขอนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ว่า หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐที่ต้องได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี จะต้องยื่นคำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันทำการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังกล่าว โดยแบบยื่นคำขออนุมัติตามแบบ กคร. ๑ หรือ กคร. ๒ แล้วแต่กรณี ซึ่งตามข้อ ๓ ของแบบคำขออนุมัติดังกล่าว ในส่วนหลักฐานประกอบการขออนุมัติ ส่วนหนึ่งกำหนดให้มีหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรมเจ้าสังกัดหรือที่เทียบเท่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรมหรือที่เทียบเท่า เป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติไว้ด้วย ดังนั้น การดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีหรือปลัดกระทรวง แล้วแต่กรณี จึงต้องส่งเรื่องให้พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการยื่นคำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรต่อ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี จึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะขอนุมัติจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนกับการเรี่ยไร ให้ส่งเรื่องการขอความเห็นชอบจากอธิบดีหรือปลัดกระทรวง ได้เผื่อระยะเวลาเพียงพอที่จะเสนอความเห็นต่ออธิบดีหรือปลัดกระทรวง เพื่อจะได้มีเวลาพอที่จะขอนุมัติกับ กคร.ได้ทันภายในระยะเวลาไม่น้อย ๓๐ วัน ก่อนวันทำการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนกับการเรี่ยไร ซึ่งหากหน่วยงานส่งมากระชั้นชิดอาจจะทำให้มีระยะไม่เพียงพอ ๓๐ วัน จะทำให้ กคร. อาจไม่อนุมัติโครงการเรี่ยไรของหน่วยงานของท่านได้

22/02/2017

เนื่องจากขณะนี้มีหน่วยบริการบางแห่งมีความเข้าใจว่า รพ.สต.กับ รพช.เป็นหน่วยบริการคนละระดับกัน การนับระยะเวลาต่อเนื่องระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.แล้วย้ายไปรพช. หรือปฏิบัติงานที่รพช. แล้วย้ายไปรพ.สต. นั้น จึงไม่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องกันได้ เพื่อให้รับเงินตาม ฉ.11 นั้น นิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีเห็นว่า ความเข้าใจนี้เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะรพช. และรพ.สต. ยังคงเป็นหน่วยบริการในระดับเดียวกันอยู่เหมือนฉบับ 8 เดิม ตามฉบับ 11 เจ้าหน้าที่ที่ย้ายไปปฏิบัติงานระหว่างรพช. และรพ.สต จึงยังคงนับระยะเวลาต่อเนื่องกันได้

18/01/2017
VDO Conference การประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 1/2560

VDO Conference การประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สำหรับเอกสารประกอบการประชุมสามารถโหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ
http://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_remository&Itemid=813&func=select&id=212

จัดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยเป็นการเสนอรายงานการบังคับใช้กฎหมายปีงบประมาณ 2559 ของผู้แทนเขตสุขภาพที่ 3,7,8 และ 10

05/01/2017

รวมคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ที่กลุ่มงานกฎหมายและคดีได้รับทางโทรศัพท์ และแนวทางการตอบคำถามในเบื้องต้นของกลุ่มงานกฎหมายและคดี

ข้อ 1. ถาม : การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในรพ.สต. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตาม ฉ. 11 เป็นอำนาจของผู้ใด
ตอบ : เป็นอำนาจของ ผอ.รพ.สต. ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งมอบหมาย

ข้อ 2. ถาม : หากเจ้าหน้าที่ในรพ.สต ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นโดยสสอ.ตั้งแต่ ฉ.8 ใช้บังคับ จะต้องมีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่หรือไม่
ตอบ : ต้องดำเนินการมอบหมายใหม่ โดยให้ผอ.รพ.สต เป็นผู้มีคำสั่งมอบหมาย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59

ข้อ 3. ถาม : สหสาขาวิชาชีพ ตามข้อ 11.4.1 (4) ของ ฉ.11 คือตำแหน่งใดบ้าง
ตอบ : ขณะนี้ยังมิได้มีประกาศของปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่ามีตำแหน่งใด ฉะนั้น จึงขอให้รอประกาศกำหนดต่อไป

ข้อ 4. ถาม : ตามข้อ 11.4.1 (5) ฉ. 11ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตามสายงานในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี รวมถึงตำแหน่งสายสนับสนุนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยด้วยหรือไม่
ตอบ : เนื่องจากประเด็นนี้ทางนิติกรยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน จึงต้องรอความชัดเจนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป

ข้อ 5. ถาม : การได้รับคำสั่งให้ไปฝึกอบรมตามข้อ 11.4.2 (2) ของ ฉ.11 เป็นเฉพาะกรณีให้ไปอบรมเฉพาะด้านบริหารแบบเดียวกับ ฉ.8 หรือไม่
ตอบ : ไม่ เนื่องจากข้อ 11.4.2 (2) ของ ฉ.11 กำหนดไว้เพียงให้ไปฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อส่วนราชการหรือหน่วยบริการ ไม่ได้กำหนดว่าเฉพาะด้านบริหารเหมือน ฉ. 8 การฝึกอบรมด้านอืนจึงรวมนับระยะเวลาในข้อนี้ด้วย

ข้อ 6. ถาม : การลาคลอดบุตร ตามข้อ 11.4.2 (4) ของ ฉ.11 รวมการลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตรหรือไม่
ตอบ : การลาคลอดบุตรตามข้อ 11.4.2 (4) ของ ฉ.11 ไม่รวมถึงการลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร

ข้อ 7. ถาม : แบบใบขอรับเงินค่าตอบแทนแนบท้าย ฉ.11 และแบบคำขออนุมัติดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่แนบท้าย ฉ.12 มีหรือไม่
ตอบ : มี แต่เนื่องจากยังมิได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเวียน จึงให้ใช้แบบใบขอรับเงินตาม ฉ.8 และแบบคำขอตาม ฉ.9 โดยอนุโลม

ข้อ 8. ถาม : การนับระยะเวลาปฏิบัติงานผู้ที่ได้รับการบรรจุหรือจ้างงานในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ตามข้อ 11.5.2 (2) ของ ฉ.11 ตำแหน่งใดสามารถนับต่อเนื่องกันได้บ้าง
ตอบ : ขณะนี้ยังไม่มีประกาศกำหนดว่าตำแหน่งใดสามารถนับต่อเนื่องกันได้ ฉะนั้น จึงขอให้รอประกาศกำหนดต่อไป

หมายเหตุ : แนวทางการตอบคำถามชุดนี้เป็นการตีความข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ ฉ.11 และ ฉ.12 ของนิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีเท่านั้น โดยที่ยังมิได้ผ่านการพิจารณาของปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่อาจนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ และหากมีข้อสงสัยอื่นนอกเหนือจากนี้ ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์
02-590-1385,02-590-1384
2. กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์
02-590-1427

24/11/2016

สารจากกลุ่มงานคดีทางการแพทย์

27/09/2016
www.youtube.com

VDO Conference ครั้งที่ 7 ทบทวนชี้แนะปัญหาและข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการขยะและปัญหาคดีทางการแพทย์ และรับฟังข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายจากทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://youtu.be/Njj1JOTD10g

14/07/2016
VDO Confereance การบังคับใช้กฏหมาย (ครั้งที่ 6)

VDO Confereance การบังคับใช้กฏหมาย (ครั้งที่ 6)

เรื่อง การโฆษณาตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ สถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรก...

14/06/2016
เรื่อง ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ฯ

VDO การบรรยาย เรื่อง ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ และการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย ( Patient Safety)และการลดปัญหาการฟ้องร้อง

บรรยายเรื่อง ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ และการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย ( Patient Safety)และการลดปัญหาการฟ้องร้อง เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ...

25/05/2016
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพรบ การสาธารณสุข

VDO การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพ.ร.บ.การสาธารณสุข บรรยายเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยกรมอนามัย

บรรยายเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยกรมอนามัย

25/05/2016
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาตามพรบ สถานพยาบาล

VDO การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาตามพ.ร.บ. สถานพยาบาล บรรยายเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บรรยายเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

22/03/2016
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาตามพรบ อาหาร, พรบ ยา, พรบ เครื่องสำอางและเครื่องม�

VDO การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.เครืองสำอาง และพ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ บรรยายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บรรยายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Address


Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทร posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทร:

Nearby government services