Wang Nam Keaw Organic Farm

  • Home
  • Wang Nam Keaw Organic Farm

Wang Nam Keaw Organic Farm WangNamKeaw Organic Farm

“เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” จากกระแสการตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ จากงานวิจัยทางการแพทย์ระบุว่าคนไทยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุก็น่าจะมาจากสารเคมีที่ตกค้างจากสารพิษทางการเกษตรในผลผลิตและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรเคมีตกเป็นผู้ต้องหาสำคัญ เกษตรกรบางส่วนจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตไปสู่เกษตรปลอดสารพิษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
พวกเราเป็นกลุ่ม “เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว” (SMART

FARMER) ได้เล็งเห็นอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ผลิตเอง และผู้บริโภคที่บริโภคผลผลิตที่ปนเปื้อนสารพิษ พวกเราจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาผลผลิตที่มาจากเกษตรอินทรีย์ พวกเราเชื่อว่าผลิตผลที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย์ สะอาด ปลอดภัย รสชาติดี มีคุณค่าทางอาหารสูง และที่สำคัญจะทำให้พวกเรามีสุขภาพดี มีรายได้ที่เป็นธรรม มีความรู้-ทักษะที่น่าจะนำไปสู่การมีอาชีพการเกษตรที่ยั่งยืนได้…

Address

80/261 หมู่ 16 นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต. วังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว

Telephone

093 3898372

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Wang Nam Keaw Organic Farm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Wang Nam Keaw Organic Farm:

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share