Clicky

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Yhdenvertaisuuden puolesta - syrjintää vastaan
För likabehandling- mot diskriminering Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn

Operating as usual

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on huolissaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta häirinnästä ja vihasta.Poli...
20/10/2022

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on huolissaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta häirinnästä ja vihasta.

Poliisin tietoon tuli vuonna 2021 merkittävästi enemmän viharikosepäilyjä kuin edellisenä vuonna. Tämä selviää poliisiammattikorkeakoulun vuosiraportista.

Selkeää kasvua ilmoitettujen viharikosten määrässä oli muun muassa rikoksissa, joiden motiivin epäiltiin liittyvän seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Rikosilmoituksien määrä nousi edellisestä vuodesta jopa 85 prosenttia.

Viime aikoina ja etenkin kuluneena kesänä Pride-tapahtumiin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on kohdistettu vihaa ja heidän oikeuksiaan on kyseenalaistettu julkisessa keskustelussa. Myös translain uudistamiseen liittyen on nähty paljon sukupuolivähemmistöjä halventavaa puhetta.

Erityisen huolestuttavaa on nuorten kokema syrjintä, häirintä ja väkivallan pelko. Esimerkiksi kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista hälyttävän suuri osa on kokenut syrjintää ja fyysistä uhkaa.

Kaikkialla yhteiskunnassa on tehtävä töitä sen varmistamiseksi, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret voivat luottaa siihen, että heidän hyvinvoinnistaan ja ihmisoikeuksiensa toteutumisesta huolehditaan.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on oikeus elämään ilman syrjintää ja häirintää. Vihapuhe, syrjintä, häirintä ja vihateot on otettava vakavasti.

Homo- ja transfobiaan on puututtava määrätietoisesti ja tehokkaasti.

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus on edennyt eduskunnassa valiokuntakäsittelyyn. Esitys vahvistaa monin eri tavoin sy...
18/10/2022
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta | Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus on edennyt eduskunnassa valiokuntakäsittelyyn. Esitys vahvistaa monin eri tavoin syrjintää kokeneen henkilön oikeussuojaa ja ehkäisee syrjintää.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää erittäin tärkeänä, että myös valtuutetulle tulee mahdollisuus puuttua työelämän syrjintää yksittäisissä tapauksissa. Tärkeä uudistus on myös, että koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän vastuuta puuttua häirintään selvennetään.

Lakiehdotuksessa on kuitenkin vielä puutteita esimerkiksi hyvityksen ja esteettömyyden osalta. Näihin puutteisiin on syytä palata. Esteettömyyttä ei nyt ole määritelty yhdenvertaisuuslaissa syrjinnäksi niin kuin YK:n vammaisyleissopimuksessa määritellään.

Valtuutettu ei pidä myöskään riittävänä, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voisi antaa suosituksen hyvityksestä. Hyvitystä tulisi voida hakea yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta, ja lautakunnan päättää sen myöntämisestä.

Lue lisää lausunnostamme:

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä yhdenvertaisuuslain muuttamisesta.

Tänään vietetään EU:n ihmiskaupan vastaista päivää. Ihmiskauppa on vakava rikos, joka kohdistuu yksilöön ja samalla vaik...
18/10/2022

Tänään vietetään EU:n ihmiskaupan vastaista päivää. Ihmiskauppa on vakava rikos, joka kohdistuu yksilöön ja samalla vaikuttaa yhteiskuntaan. Ihmiskauppaan puuttuminen, sen ehkäiseminen sekä ihmiskaupan uhrien tukeminen ovat sekä yksilön, että yhteiskunnan etu.

Hyväksikäytöstä toipuminen vaatii aikaa ja tukea. Oleskelulupa on merkittävä tekijä ulkomaalaistaustaisen ihmiskaupan uhrin tilanteen vakauttamisessa, m***a käytännössä vain harva saa ihmiskaupan uhrille tarkoitetun oleskeluluvan.

Kynnys luvan saamiselle on korkealla haavoittuvassa asemassa oleville, seksuaalisesti hyväksikäytetyille ihmiskaupan uhreille. Seksuaalisen hyväksikäytön uhrien saamaa suojaa oleskeluluvan muodossa tulee vahvistaa.

Rakenteita on muutettava sellaisiksi, että seksuaalisen hyväksikäytön uhrit uskaltavat tuoda ilmi heihin kohdistuvan hyväksikäytön. Oleskeluluvan tulee vastata paremmin niiden ihmiskaupan uhrien tarpeisiin, joita Suomessa tunnistetaan.

Kynnystä luvan saamiseksi täytyy madaltaa.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu peräänkuuluttaa pikaista lakimuutosta. Ulkomaalaislakia on muutettava siten, että seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden ihmiskaupan uhrien on tosiasiassa mahdollista saada oleskelulupa.

Lue lisää asiantuntijamme Anni Valovirran blogista: https://syrjinta.fi/-/oleskelulupa-tuo-turvaa-haavoittuvassa-asemassa-oleville-ihmiskaupan-uhreille-kynnysta-luvan-saamiseksi-taytyy-madaltaa

12/10/2022
Yliopistosairaaloiden täytyy mahdollistaa viittomakielen oppiminen kuulovammaisille lapsille

Puhuttu ja viitottu kieli ovat samanarvoisia ja niitä tulee kohdella sellaisina.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on selvittänyt, miten kuurojen tai vaikeasti kuulovammaisten vauvojen viittomakielen oppimiseen suhtaudutaan yliopistosairaaloissa. Selvityksestä käy ilmi, että sairaalojen käytännöt viittomakielen opettelemiseen ovat monella tapaa ongelmallisia ja jopa viittomakielen oppimista vähätteleviä. Yliopistosairaalat eivät riittävästi mahdollista viittomakielen oppimista kuulovammaisille lapsille.

Valtuutettu on antanut kannanoton ja suosituksia yliopistosairaalojen kuulokeskuksille viittomakielen aseman parantamiseksi. Sisäkorvaistute ei saa johtaa siihen, että lapselta evätään mahdollisuus hänen yksilöllisiä tarpeitaan toteuttavaan kieleen.

Sisäkorvaistutteen valitsemisessa kuulon apuvälineeksi ei ole kyse kielen valitsemisesta lapselle, vaan puhutun kielen ja artikuloidun puheenkehityksen mahdollistamisesta.

YK:n vammaisyleissopimuksen 2 artiklan määritelmissä viitotut kielet eli kansalliset viittomakielet nostetaan puhuttujen kielten rinnalle tasaveroisina. Sisäkorvaistutteen asentamisessa ei siis pitäisi olla kysymys kielivalinnasta, vaan kaksikielisyyden mahdollistamisesta. Oikeus viittomakieleen on myös perustuslain 17§ suojaama kielellinen oikeus.

Lue lisää uutisesta: https://syrjinta.fi/-/yliopistosairaalat-eivat-riittavasti-mahdollista-viittomakielen-oppimista-kuulovammaisille-lapsille

Oletko urasi alkuvaiheessa ja haluat tehdä töitä yhdenvertaisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi? 🔍Haemme...
11/10/2022

Oletko urasi alkuvaiheessa ja haluat tehdä töitä yhdenvertaisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi?

🔍Haemme kahta uransa alkuvaiheessa olevaa asiantuntijaa määräaikaisiin virkoihin.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa on käynnistetty uransa alkuvaiheessa olevien nuorten asiantuntijoiden ohjelma. Ohjelma antaa tilaisuuden oppia yhdenvertaisuustyöstä sekä laajemmin perus- ja ihmisoikeuksista. Nuorella asiantuntijalla tarkoitetaan uransa alkuvaiheessa olevaa henkilöä, ei hänen ikäänsä.

Ohjelmassa on haettavana kaksi nuoren asiantuntijan määräaikaista virkasuhdetta (18 kk). Tehtävät alkavat vuoden 2023 alkupuolella.
Nuorten asiantuntijoiden tehtävät sijoittuvat syrjintätiimiin ja tehtäviin kuuluu muun muassa syrjintää koskevien yhteydenottojen selvittäminen, valtuutetun suositusten ja lausuntojen valmistelu, aloitteiden ja selvitysten tekeminen, kouluttaminen, tutkimus- ja selvitystyö sekä viestintä.

Parhaat valmiudet osallistua ohjelmaan antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja/tai aikaisempi kokemus laillisuusvalvontatyöstä tai yhdenvertaisuuden edistämis- tai antirasistisesta työstä tai muusta perus- ja ihmisoikeustyöstä.

Odotamme ohjelmaan hakevilta perehtyneisyyttä yhdenvertaisuusasioihin, perustason perus- ja ihmisoikeusosaamista. Erityisenä etuna pidämme perehtyneisyyttä vähemmistöjen oikeuksiin, kokemusta syrjinnän vastaisesta työstä sekä yhdenvertaisuuden edistämistyöstä.

Lue lisää ja hae viimeistään 28.10.2022: https://syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-toimistossa-haettavana-kaksi-nuoren-asiantuntijan-maaraaikaista-virkasuhdetta

Syrjintä, rasismi ja vihapuhe heikentävät elämänlaatua ja vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuude...
10/10/2022

Syrjintä, rasismi ja vihapuhe heikentävät elämänlaatua ja vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuden tunteeseen kokonaisvaltaisesti.

Tänään 10.10. vietetään maailman mielenterveyspäivää. Syrjinnän ja rasismin kokemukset voivat heikentää vakavasti myös mielenterveyttä.

Syrjintä voi vaikuttaa kasautuvasti läpi ihmisen elämän. Jos syrjintää tai rasismia joutuu kokemaan jo lapsena, se voi vaikuttaa ihmisen minäkuvaan, tulevaisuudennäkymiin ja hyvinvointiin. Syrjintä ja rasismi voivat aiheuttaa vähemmistöstressiä, ulkopuolisuuden tunnetta ja yksinäisyyttä.

Toistuva rasismin kokeminen voi aiheuttaa masennusta, ahdistusta ja arvottomuuden tunnetta. Tutkimustieto osoittaa lisäksi, että mielenterveyspalvelut on rakennettu valkoisuuden ehdoilla ja näkyviin vähemmistöihin kuuluvat nuoret jäävät siksi usein ilman tarvitsemaansa apua.

Myös kouluterveyskyselyjen tulokset välittävät huolestuttavaa viestiä vähemmistöihin kuuluvien ihmisten terveydestä. Kouluterveyskyselyn tulokset tuovat esille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten eriarvoisuuden muihin nuoriin nähden monilla terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueilla. Esimerkiksi vuoden 2021 kouluterveyskyselyyn vastanneista seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista jopa 70 % on ollut viimeisen vuoden aikana huolissaan mielialastaan.

On aikuisten tehtävä pitää huoli siitä, että lapsilla ja nuorilla on kasvuympäristö, jossa voi kasvaa ja kehittyä omana itsenään ilman syrjintää tai häirintää. Ennakkoluulojen ja rakenteellisen syrjinnän purkaminen on välttämätöntä yhdenvertaisemman yhteiskunnan luomiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa niin viranomaisten kuin koulutuksen järjestäjien ja työantajien velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti ja puuttua syrjintään määrätietoisesti.

Hyväksyvän ja turvallisen kasvuilmapiirin turvaaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle on oltava koko yhteiskunnan yhteinen tavoite.

Saamelaiskäräjälaki asettaa puitteet alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeuden harjoittamiselle Suomessa. Nykyl...
05/10/2022

Saamelaiskäräjälaki asettaa puitteet alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeuden harjoittamiselle Suomessa. Nykylaissa on useita ongelmia ja laki tulee päivittää viivytyksettä alkuperäiskansan oikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Luonnos saamelaiskäräjälain uudistamiseksi on ollut valmis jo yli vuoden. Yhdenvertaisuusvaltuutettu piti luonnosta pääpirteissään kannatettavana. Luonnokseen, erityisesti sen vaaliluetteloon merkitsemistä koskevaan sääntelyyn liittyen, on esitetty väitteitä syrjinnästä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi, että muutokset vaaliluetteloon merkitsemisen kriteereistä eivät ole syrjiviä.

Saamelaiskäräjät ovat keskeinen alkuperäiskansa saamelaisten kielellisen ja kulttuurisen itsemääräämisoikeuden toteuttaja. Saamelaiskäräjälaki tulee uudistaa vielä tällä vaalikaudella niin, että saamelaiskäräjät voivat jatkossa toteuttaa tätä tehtävää entistä paremmin.

Lue lisää blogistamme: https://syrjinta.fi/-/saamelaiskarajalaki-tulee-uudistaa-alkuperaiskansan-oikeuksia-kunnioittavalla-tavalla

Blogi on julkaistu pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi, suomeksi ja ruotsiksi. Myös tämä teksti löytyy kommenteista näillä kaikilla kielillä.

29/09/2022
syrjinta.fi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että Suomi keskeyttäisi palautukset Kreikkaan

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on jo pitkään seurannut Kreikassa oleskelevien pakolaisten huonoja olosuhteita ja ihmisoikeustilannetta. Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden asema joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa on niin vaikea, että kyseisiä jäsenmaita ei ole aina voitu pitää niin kutsuttuina turvallisina turvapaikkamaina kolmansien maiden kansalaisille. Kreikka on ollut pitkään näiden maiden joukossa, ja tilanne on vaikeutunut viime aikoina. Jotkut Kreikassa kansainvälisen suojelun aseman saaneet henkilöt ovat hakeneet Suomessa turvapaikkaa, m***a saaneet täältä kielteiset päätökset. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, etteivät Suomen viranomaiset palauttaisi kansainvälistä suojelua hakeneita ihmisiä Kreikkaan. Ensimmäisen kerran valtuutettu antoi tämän suosituksen kesäkuussa. Muutosta ei kuitenkaan ole tapahtunut, joten valtuutettu uusii nyt suosituksensa sisäministeriölle, Maahanmuuttovirastolle ja Poliisihallitukselle.

On suuri riski, että Kreikkaan palautettu ihminen joutuu erittäin vaikeisiin oloihin. Silloin kun turvapaikanhakijan tai pakolaisen tilanne on asunnottomuuden, työttömyyden, sosiaaliturvan puutteen ja fyysisen turvattomuuden johdosta vaikea, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on voinut katsoa tilanteen muodostavan ihmisoikeussopimuksen epäinhimillisen kohtelun kiellon loukkauksen. Näin tuomioistuin katsoikin Kreikan osalta päätöksessään M.S.S. v. Belgia ja Kreikka (hakemus no. 30698/09, 21.1.2011).

Löydät valtuutetun kannanoton ja suositukset kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä (pdf).

Tekoälyn hyödyntämisellä voidaan edistää yhdenvertaisuutta, m***a myös aiheuttaa syrjintää tai syventää yhteiskunnassa o...
27/09/2022

Tekoälyn hyödyntämisellä voidaan edistää yhdenvertaisuutta, m***a myös aiheuttaa syrjintää tai syventää yhteiskunnassa olevaa eriarvoisuutta ja syrjiviä rakenteita.

Digitalisaatiolla ja tekoälyn käytöllä voidaan esimerkiksi tuottaa palveluita, jotka ovat saatavilla asuinpaikasta, toimintarajoitteista ja kielestä riippumatta. Tekoälyn hyödyntäminen voi kuitenkin johtaa syrjintään, jos tekoälyjärjestelmien yhdenvertaisuuteen ei kiinnitetä huomiota.

Siksi on erittäin tärkeää, että tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, käytössä ja hankinnoissa arvioidaan järjestelmän yhdenvertaisuusvaikutuksia.

Tuoreessa tutkimushankkeessa on kehitetty arviointikehikko, jonka avulla voidaan arvioida tekoälyjärjestelmien yhdenvertaisuutta.

On ihmisten vastuulla varmistaa, että tekoäly ei aiheuta syrjintää. Tuore arviointikehikko antaa erittäin hyvän mahdollisuuden tekoälyn syrjimättömyyden arvioimiseen ja myös yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Erityisasiantuntijamme Tiina Valonen tarkastelee blogissaan, mihin muuhun aihepiirin tiimoilta kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.

Lue blogi verkkosivuiltamme: https://syrjinta.fi/-/tekoalyjarjestelmat-taytyy-arvioida-yhdenvertaisuuden-nakokulmasta-tuore-arviointityokalu-tarjoaa-uusia-mahdollisuuksia-siihen

23/09/2022
Viittomakielisten ihmisten oikeudet

Hyvää kansainvälistä viittomakielen päivää! ✨

Saavutettava yhteiskunta on edellytys osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Teemme töitä sen eteen, että viittomakielisten ihmisten oikeudet toteutuvat Suomessa. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi kielen tai vammaisuuden perusteella. Myös mahdollisuus asiointiin omalla äidinkielellä on erittäin tärkeää yhdenvertaisuuden kannalta.

YK:n julistamaa kansainvälistä viittomakielen päivää on vietetty 23. syyskuuta vuodesta 2018 alkaen. Suomessa on käytössä kaksi viittomakieltä, suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli.

Verkkosivuiltamme löytyy tietoa työstämme:
🔗suomalaisella viittomakielellä: https://syrjinta.fi/fse
🔗suomenruotsalaisella viittomakielellä: https://syrjinta.fi/sv/swl

Jos olet kohdannut tai havainnut syrjintää, voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalveluun. Meihin voi olla yhteydessä viittomakielellä lähettämällä videon meille sähköpostitse.

Videolla yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman viittoo seuraavaa: Olen yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman. Teen töitä myös sen eteen, että viittomakielisten oikeudet toteutuvat Suomessa. Toivon, että viittomakieliset henkilöt voivat asioida tulevaisuudessa yhä useammin omalla äidinkielellään.

Address

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yhdenvertaisuusvaltuutettu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Yhdenvertaisuusvaltuutettu:

Videos

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All

Comments

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tehnyt päätöksen, että tässä alla olevassa kolumnissa on jotakin yhdenvertaisuuslain vastaista häirintää. Haluaisin tietää, mikä siinä häiritsee, koska en ymmärrä. Uusi Tie-lehdessä 17.3.2021 julkaistu kolumni kehottaa oman lukemiseni perusteella ajattelemaan, kuten hyvän kolumnin kuuluukin, ja viittaa biologisiin faktoihin mm. synnytyselimistä. Jos opettaja koulussa viittaa toistuvasti biologiaan ja yksilölliseen ajatteluun, saako hän todella potkut, kuten iittiläistä lukion opettajaa kuulemma uhataan? Haluaisin nyt todella ymmärtää itsekin opettajana. Kolumni tässä alla:

Objektiivisen moraalin puolustaja on aikamme vihollinen
Eettisten kriteerien puuttuessa ketään ei voi enää aidosti arvostella moraalittomista teoista, koska ei ole olemassa mitään absoluuttista moraalia.

Teksti: Matti Leisola

Jokaiseen kulttuuriin ja historian ajanjaksoon on kuulunut hyväksyttyjä ja ”mahdottomia” asioita. Esimerkiksi avoliitot, homoliitot ja abortti olivat nuoruudessani mahdottomia. Pedofilia, eläimiin sekaantuminen ja vammaisten surmaaminen ovat edelleen mahdottomien listalla.

Millä perusteella sitten päädymme pitämään jotakin käsitystä oikeana ja toista vääränä? Edesmenneen Chicagon yliopiston filosofi Richard Rortyn mukaan ei ole olemassa mitään ”neutraalia, kulttuurirajat ylittävää epähistoriallista kriteeriä erilaisten arvostusten luokitteluun”. Jotkut filosofit pitävät etiikkaakin vain geenien aiheuttamana harhana.

Miksi sitten esimerkiksi Puolan päätös tiukentaa aborttilakia herättää niin jyrkkiä reaktioita? Olisikohan yksi syy siinä, että monien mielestä päätös loukkaa ihmisen vapautta? Yhteiskunnassamme eettinen tunto rakentuu humanistiselle näkemykselle, jonka mukaan ihminen löytää itsestään käsin oikeat arvot. Ne muuttuvat kuitenkin nopeasti, koska ei ole olemassa mitään lopullista syytä kieltää mitään. Ainoaksi ehdottomaksi arvoksi on noussut yksilön täydellinen vapaus.

Eettisten kriteerien puuttuessa ketään ei voi enää aidosti arvostella moraalittomista teoista, koska ei ole olemassa mitään absoluuttista moraalia. Tällaisessa maailmassa viholliseksi tulee henkilö, jonka mukaan on olemassa todellisia perusteita oikealle ja väärälle.

Koska yhteiskuntamme eettiset perusteet ovat suhteellisia, jää ainoaksi keskusteltavaksi asiaksi yhteiskuntamme oikea ja väärä seuraavien vuosien aikana. Keskustelun tulokset määräytyvät ennustettavasti enemmistön toiveiden ja mielipiteiden mukaan – niin kirkossa kuin lakituvissakin. Objektiivisten kriteerien puuttuessa yhteiskuntamme on ajautumassa illuusioihin, jossa todellisuuden rajat hämärtyvät ja miehetkin alkavat synnyttää.

Kirjoittaja on bioprosessitekniikan emeritusprofessori.
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5040300/Sdpn+eduskuntaryhma+Jarjestoille+on+korvattava+rahapelituottojen+vahenemisesta+aiheutuvat+tukimenetykset?fbclid=IwAR1MLY-w7Qq9Q9yT6w4qPKQwz4ofoLKmk39EXXS4ML1VMJbW9bE-7GAvimc Miten voidaan olla yhdenvertaisessa asemassa jos jotkut maksaa veroja ja toiset ei? Kun Suomessa verotetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä jne jne niin miksi järjestöt,säätiöt ja yhdistykset voivat rahoittaa omaa toimintaa verovapaasti???
Oikeesti mikä kesätoimittaja tämä pelle on. Eikö tuo asia nyt ole kyselytutkimuksissakin todettu noin 30 vuoden ajan, esim Jaakkolan/TM:m/TEM:in tutkimukset ja miljoona muuta. TAUSTOITA ARTSUSI, PELLE!
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006498520.html?fbclid=IwAR0Uihh1XRFHNnfbr5aAIeiu0SANptUEAwUgdzd4HQo39MipPB_rQrJZ9kE Selkeää syrjintää muita ihmisiä kohtaan... Ajoteko tehdä siis jotakin ?
Yle harjoittaa kuulo- ja kuulonäkövammaisten syrjintää tehostehelvetillään. Tehosteet tulevat sellaisella volyymilla , ettå puheen kuuemiseksi volyymi täytyy olla hyvin suurella. Ylen ohjelmat eivät siis ole kaikkien saavutettavissa. Suomesssa on 720 00 kuulovammaista, joten en puhu mistään marginaaliryhmästä, sillä tähän ryhmään kuuluu yli 10 % suomalasista. Lisäksi on vielä näkö-kuulovammaisia. Olen pari kertaa ottanut yhteyttä Ylen palautesivuille - tuloksetta. Yle voisi - jos haluaisi, hoitaa asian siten että kaukosäätimellä voisi valita haluaako tehosteet katsomansa ohjelmaan vai ei. Tiedäm että kuulovammainen voi valita teksityksen jos ei kuule tarpeeksi hyvin - m***a se ei saisi tapahtua siksi että kaikissa asiaohjelmissakin suurivolyymiset äänet peittävät puheen. Entä Näkö-kuulovammaiset, kun molemmat aistit ovat huonot? Itse olen vaikeasti näkövammainen, mitä minunlaisene tekevät, se tekstiys ei minua auta lainkaan, kun tehosteääni peittää puheäänen? haittaa on myös perheissä, kun jonkun perheessä pitää nukkua ja toiset valvoo (lapset, vuorotyöläiset). Lisäksi tayhtiöiden järjestysäännöissä on määräyksiä meluhatoista. Koti ei ole elokuvateatteri!
Suomessa vietetään vain naisten muttei miesten päivää. Miesten päivä on tänään. Tässä adressi joka vaatii miesten päivän samanveroiseksi almanakkaamme kuin naisten päivä jo on:
Vammaisten ihmisten oikeudet vaativat sen, että Suomeen tulee perustaa vammaisasiavaltuutetun virka.
Nyt moni joutuu viemään oikeuksiensa saamiseksi asiansa oikeuteen asti. Niin ei saa olla❗️

Vammaisasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen toteutumista.

Toivomme kaikilta aktiivisuutta 5.8.19 alkaen, että sana leviää ja saamme tarpeeksi allekirjoituksia tähän tärkeään kansalaisaloitteeseen.

Tehdään tästä yhdessä totta❗

UUSI BLOGI!
Pyörätuolimatkailu
Klikkaa “audio versiota” kuunnellaksesi
Pyörätuolissa matkustaminen on jo oma seikkailunsa. Siinä on omat temppunsa ja niksinsä, m***a siinä ei mitään, mitä ei voisi oppia.
Hei,
Jotkut ovat esittäneet nykyisen miehiä koskevan asevelvollisuuden korvaamista asevelvollisuudella, joka määräytyisi kunkin nuoren henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella siten, että asepalveluksen suorittaisi sama määrä ihmisiä. Eli sukupuolen sijasta palvelukseen pakotettaisiin henkisten ja fyysisten ominaisuuksien perusteella.

Tiedustelen miten Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee tälläisen mallin toteutuvan yhdenvertaisuuden kannalta, ja mitkä ovat sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella nykylainsäädännön voimassaollessa olisi sallittua pakottaa palvelukseen, ja minkälaisten ominaisuuksien ei? Rikotaanko yhdenvertaisuutta esim. silloin, kun samoilla ominaisuuksilla varustetuista nuorista toinen pakotetaan palvelukseen ja toinen ei?
Minkälaisen mielipiteen esittämistä voi käyttää syrinnän perusteena?
p***a lafka,ei oo tarkoitettu vääryyttä kärsiville valkolaisille jotka eivät ole homoja.lesboja.transsuja tai mustaihoisia.romaaneja tai muita maahanmuutajia!tämä on suojatyöpaikka vain heille! joutais koko p***a pulju kiinni!
Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista on edesauttanut yhdenvertaisuuslain muutos vuonna 2015 ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimen perustaminen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tuonut toiminnassaan näkyviin vammaisten henkilöiden kohtaamaa syrjintää ja pyrkinyt edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. P***A PUHETTA ,EI OO TULLU MITÄÄN APUJA!
x

Other Valtion organisaatiot in Helsinki (show all)

Uudenmaan liitto - Nylands förbund Vammaistyön Vallilan toimipiste Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Päihdekuntoutus Luoto Kumpulan koulukasvitarha Museovirasto Arkeologiset kenttäpalvelut Museovirasto Vapaaehtoistoiminta Helsinki Cäpsä Venäjän Talo Helsingissä/Русский Дом в Хельсинки Kuntatyö2030 Kuntaliitto - Kommunförbundet HUS Akuutti Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL Seniori-info Helsinki