Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Yhdenvertaisuuden puolesta - syrjintää vastaan För likabehandling- mot diskriminering For equality - against discrimination

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetulla on erikoistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maastapoistamista ja toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu. ************************** Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan kontaktas av den som har upplevt eller observerat diskriminering på grund av ursprung, språk, nationalitet, religion, övertygelse, åsikt, politisk aktivitet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, ålder, sexuell läggning, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Till diskrimineringsombudsmannens uppgifter hör också att främja utlänningars ställning och rättigheter. Ombudsmannen har dessutom till särskild uppgift att övervaka avlägsnandet av utlänningar ur landet och att vara nationell rapportör om människohandel. Diskriminering på grund av kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen. ************************* The Non-Discrimination Ombudsman is an independent and impartial authority responsible for promoting equality and tackling discrimination. The Non-Discrimination Ombudsman may be contacted by those who have experienced or observed discrimination on the grounds of origin, language, nationality, religion or belief, opinion, political or trade union activity, family circumstances, age, sexual orientation, health, disability or any other personal characteristics. The Non-Discrimination Ombudsman also promotes the rights and status of foreigners in Finland. Furthermore, the Ombudsman supervises the enforcement of removals from the country and acts as the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. Issues relating to discrimination on the grounds of gender and gender identity are dealt with by the Ombudsman for Equality.

Kohtuullisilla mukautuksilla turvataan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta. Kohtuullisten mukautusten tekeminen edi...
17/07/2020

Kohtuullisilla mukautuksilla turvataan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta. Kohtuullisten mukautusten tekeminen edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua koulutukseen, päästä työmarkkinoille sekä käyttää palveluita. Kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää yhdenvertaisuuslain mukaan.

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden ja palvelujen tarjoajan on tehtävä kohtuullisia mukautuksia vammaiselle henkilölle.

Kohtuullinen mukautus esimerkiksi pyörätuolia käyttävälle henkilölle voi olla, että kivijalkakaupan sisäänkäynnin yhteyteen asennetaan tilapäinen luiska. Kouluissa ja oppilaitoksissa kohtuullisia mukautuksia voidaan tehdä esimerkiksi järjestämällä luokkatilaan tarpeelliset apuvälineet, kehittämällä opintojen suoritusmahdollisuuksia ja mukauttamalla opetusta. Työelämässä kohtuullinen mukautus voi olla esimerkiksi työpisteen muokkaaminen työntekijälle sopivaksi tai erilaisten työmenetelmien tai tietoteknisten järjestelyiden käyttöön ottaminen.

Mukautusten tulee vastata kulloisessakin tilanteessa vammaisen henkilön tarvetta. Kohtuullisuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja mukautukset voidaan toteuttaa eri tilanteissa eri tavoin. Mukautusten kohtuullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon toimijan koko, taloudellinen asema sekä toiminnan luonne ja laajuus. Esimerkiksi pieneltä kivijalkakaupalta ei voida edellyttää yhtä suuria mukautuksia kuin suurelta tavarataloketjulta. Lisäksi kohtuullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon mukautusten kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. Ennen kaikkea mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa lähtökohtana on kuitenkin vammaisen henkilön tarve kyseisessä tilanteessa.

Kahvilat, ravintolat, kirjastot ja monet muut palvelut ovat jälleen avoinna, joten on hyvä hetki muistuttaa, että avusta...
15/07/2020

Kahvilat, ravintolat, kirjastot ja monet muut palvelut ovat jälleen avoinna, joten on hyvä hetki muistuttaa, että avustajakoira liikkuu siellä missä sen käyttäjäkin.

”Pahoittelen, mutta tänne ei saa tuoda koiria.” Tällaiseen lauseeseen pysähtyvät liian monen vammaisen henkilön suunnitelmat viettää iltaa ravintolassa, käydä teatterissa tai esimerkiksi tehdä vaateostoksia. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee ajoittain yhteydenottoja, joissa avustajakoiran ja näin ollen myös vammaisen henkilön saapuminen liiketilaan, ravintolaan tai kulttuurikohteeseen on evätty. Näin ei saisi olla.

Avustajakoiraa ei voi tai tule rinnastaa lemmikkiin. Avustajakoira on yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline, joka avustaa käyttäjäänsä päivittäisissä toimissa. Joillekin avustajakoira on välttämätön edellytys itsenäiseen elämiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Käsittelimme aihetta viime kesänä blogissamme: https://www.syrjinta.fi/-/avustajakoira-liikkuu-siella-missa-sen-kayttajakin

Annoimme lausunnon valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja syrjimättömyys tulee huomio...
14/07/2020
Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta VVTDno-2020-437 - Lausunnot

Annoimme lausunnon valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja syrjimättömyys tulee huomioida läpileikkaavana teemana myös muissa ilmiökokonaisuuksissa kuin erillisessä yhdenvertaisuuden edistämistä koskevassa osiossa. Kaikissa kokonaisuuksissa keskeisenä tarkastelun ja toimenpiteiden kohteena tulisi olla erityisen haavoittuvassa asemassa ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja ryhmien tunnistaminen ja oikeuksien toteutumisen turvaaminen sen sijaan, että arvioitaisiin vain oikeuksien keskimääräistä toteutumista.

Hallitusohjelman toimintasuunnitelmaan on kirjattu laadittavaksi valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen pohja valtioneuvoston toiminnalle. Selonteko on valtioneuvoston strategisen toiminnan linjaus, jossa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksien toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia kansainvälisellä, EU- ja kansallisella tasolla sekä määritellään tapoja, joilla hallitus vaikuttaa 2020-luvun ihmisoikeuskehitykseen.

Lue lausuntomme kokonaisuudessaan:
https://www.syrjinta.fi/-/lausunto-valtioneuvoston-ihmisoikeusselonteosta-vvtdno-2020-437

Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta VVTDno-2020-437 Liitteenä on yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta. Hallitusohjelman...

Syrjintä on monelle romanille arkipäivää. ”Tilanne, jossa annetaan kokonaiselle etniselle ryhmälle porttikielto ja evätä...
08/07/2020
Romaniperheen pääsy leirintäalueelle estettiin – yhdenvertaisuusvaltuutettu: Kyse on selvästi syrjinnästä

Syrjintä on monelle romanille arkipäivää.

”Tilanne, jossa annetaan kokonaiselle etniselle ryhmälle porttikielto ja evätään palvelu sen takia, että saman etnisen taustan omaava henkilö on aiheuttanut häiriötä, on syrjintää. Myös syrjivän ohjeen antaminen on syrjintää.” sanoo yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Tiina Valonen.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän. On yleinen ongelma, että ihmiset eivät ymmärrä, mitä kaikkea syrjinnän kielto pitää sisällään.

”Syrjintään ei tarvita välttämättä syrjivää tarkoitusta. Vaikka ei mieltäisikään itse toimineensa syrjivästi, on jo se syrjintää, että kohtelee ilman hyväksyttävää syytä esimerkiksi etnisen alkuperän takia eri tavalla.” muistuttaa Valonen.

#syrjintä #yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan romaneihin kohdistuva syrjintä on valitettavan yleistä. Suomen Romaniyhdistyksen mukaan leirintäalueen tapaus on tyypillinen esimerkki siitä, kuinka romanit nähdään enemmän ryhmänsä jäseninä kuin yksilöinä.

Olemme olleet yhteydessä SF-Caravan Seinäjoen seutu ry:hyn ja keskustelleet heidän kanssaan syrjinnän kiellosta. Sekä yh...
07/07/2020
Romaniperheen äiti kuvasi, kun heiltä evättiin pääsy leirintäalueelle – leirintäalue: "Ei syrjintää, vaan huonoa tuuria"

Olemme olleet yhteydessä SF-Caravan Seinäjoen seutu ry:hyn ja keskustelleet heidän kanssaan syrjinnän kiellosta. Sekä yhdenvertaisuuslaki että rikoslaki kieltävät syrjinnän etnisen taustan perusteella. Myös syrjivän ohjeen antaminen on kiellettyä syrjintää. Leirintäalue ei siis voi päättää, että ketään tiettyyn etniseen ryhmään kuuluvaa ei saa päästää alueelle. Tämä on laitonta. Syrjinnän uhri on oikeutettu yhdenvertaisuuslain mukaiseen hyvitykseen kokemastaan syrjinnästä.

Yksittäisille häirintää aiheuttaville henkilöille saa antaa porttikiellon mutta kokonaista etnistä ryhmää ei saa sulkea palvelun ulkopuolelle tai palvella rajoitetummin toisen henkilön aiheuttaman käytöksen johdosta. On tärkeää, että eri palveluiden tarjoajat ja heidän työntekijänsä tuntevat syrjintään liittyvää lainsäädäntöä ja ymmärtävät, että asiakkaita ei voi valita syrjivin perustein. Yhdenvertaisuusvaltuutettu korosti keskusteluissaan SF-Caravan Seinäjoen seutu ry:n kanssa koulutuksen tärkeyttä ja varmisti, että syrjiviä ohjeita ei enää anneta.

Myös julkisuudessa ollut kylpylätapaus on meillä käsittelyssä.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/romaniperheen-aiti-kuvasi-kun-heilta-evattiin-paasy-leirintaalueelle-leirintaalue-ei-syrjintaa-vaan-huonoa-tuuria/7865220#gs.9lha5y

Romaniperheen äiti Merita lähetti MTV Uutisille videon, jossa käy ilmi, että perheeltä evättiin viime kuussa pääsy Caravan-Kalajärven leirintäalueelle heidän taustansa vuoksi. Leirintäalue vahvistaa kiellon ja sanoo sen johtuneen alkukesän useista ongelmista romaniryhmien kanssa.

Helsingin Sanomat haastatteli yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Michaela Mouaa rasismista. Mouan mieles...
06/07/2020
Rasismi | ”Moni ajattelee, että jos ei huutele törkeyksiä kadulla, on hyvis” – terapeutti Michaela Mouan mielestä suomalaiset eivät havaitse rakenteellista rasismia

Helsingin Sanomat haastatteli yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Michaela Mouaa rasismista. Mouan mielestä rasismikeskustelu Suomessa on pinnallista, ja fokus pitäisi saada rakenteisiin.

Moua myös muistuttaa, että rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö. "Ei rasismi ole Suomeen turvapaikanhakijoiden myötä tullut. Romaneja on syrjitty satoja vuosia, saamelaisten kalloja mitattu ja lapsia kielletty puhumasta äidinkieltään. Näistä asioista pitää puhua, jotta tiedämme, mistä olemme tähän hetkeen tulleet. -- Rasismin vastustaminen on tekoja. Ensin kannattaa tutkia omia ennakkoasenteitaan. Sen jälkeen puuttua aina, kun kohtaa rasismia.”

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006560899.html

Michaela Mouan mielestä suomalainen rasismikeskustelu on pinnallista. Huutelun sijaan pitäisi puhua rakenteista.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vastaanottanut useita yhteydenottoja korkeakoulujen hakukelpoisuuden suomen kielitaitovaat...
06/07/2020

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vastaanottanut useita yhteydenottoja korkeakoulujen hakukelpoisuuden suomen kielitaitovaatimuksiin liittyen. Yhteydenotot koskevat opiskelupaikkaa hakevia, jotka ovat osallistuneet suomi toisen kielenä -opetukseen.

Kielitaitovaatimuksissa voi olla kyse syrjinnästä mikäli jotkin kielitaidon osoittamisen tavat vaativat korkeampaa tosiasiallista kielitaitoa kuin toiset, mikäli kielitaidon osoittamiseksi vaaditaan ylimääräisiä, usein maksullisia testejä ilman perusteita tai mikäli vaadittava kielitaitotaso on korkeampi kuin mitä opinnoista suoriutumiseen tarvitaan.

Eduskunnan oikeusasiamies selvittää tällä hetkellä vuoden 2020 kielitaitovaatimusten lainmukaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei tässä vaiheessa aloita omaa yleistä selvitystä valintakriteereistä. Selvitämme yhteydenottojen perusteella käytäntöjen yhdenvertaisuuslainmukaisuutta yksittäisten henkilöiden tapauksissa. Tämän lisäksi olemme pyytäneet yliopistoilta tietoja valintaperustesuositusten päivityksestä vuoden 2021 hakuun.

Uutinen: https://www.syrjinta.fi/-/korkeakoulujen-kielikriteerit

02/07/2020

Let's take a stand against discrimination! You can contact the Non-Discrimination Ombudsman if you have experienced or witnessed discrimination on the basis on personal characteristics.

The task of the Non-Discrimination Ombudsman is to advance equality in Finland and to prevent and tackle discrimination. The Non-Discrimination Ombudsman is an independent and autonomous authority.

Watch our introduction video to learn more about our work.

Yli 500 henkilön yleisötilaisuudet ulkotiloissa on jälleen sallittu tietyin ehdoin tästä päivästä, 1.7., alkaen. Kesä on...
01/07/2020

Yli 500 henkilön yleisötilaisuudet ulkotiloissa on jälleen sallittu tietyin ehdoin tästä päivästä, 1.7., alkaen. Kesä on urheilutapahtumien osalta vilkasta aikaa. On tärkeää, että jokainen voi kokea olevansa tervetullut järjestön toimintaan ja kaikkiin urheilutapahtumiin omana itsenään. Jokaisella tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on pyrkinyt työllään edistämään erilaisten liikkujien tarpeiden huomioimista ja yhdenvertaisuuden toteutumista urheilussa. Työtä on tehty pitämällä esimerkiksi puheenvuoroja yhdenvertaisuuslain ulottuvuuksista liikuntaan ja siitä, miten järjestötoimijoidenkin tulisi huomioida vammaisten henkilöiden oikeus kohtuullisiin mukautuksiin urheilumaailmassa.⠀

Syrjintä ja ennakkoluulot estävät liikkumasta tai osallistumasta urheiluseuran toimintaan. Monet toimenpiteet, joilla yhdenvertaisuutta voidaan edistää järjestöjen toiminnassa, ovat pieniä oivalluksia, joilla on kuitenkin käytännössä suuri merkitys. Toimenpiteet voivat olla yksinkertaisia eivätkä välttämättä maksa mitään. Esimerkiksi yhteiset pelisäännöt häirintään, kuten homofobiseen ja rasistiseen vitsailuun, puuttumiseksi voivat vahvistaa arvostavaa ja hyväksyvää ilmapiiriä.

#yhdenvertaisuus

Euroopan unioni perustuu yhteisille arvoille: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, vapaudelle, tasa-arvolle,...
29/06/2020
Equinet – European Network of Equality Bodies

Euroopan unioni perustuu yhteisille arvoille: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, vapaudelle, tasa-arvolle, oikeusvaltiolle. EU:n jäsenenä Suomi on sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta maailmanlaajuisesti.

European Network of Equality Bodies eli Equinet järjesti tänään #equality2020 -konferenssin EU:n etnistä syrjintää kieltävän direktiivin 20-vuotisjuhlapäivän kunniaksi.

Equinetin järjestämä verkkokonferenssi on nähtävissä täältä: https://buff.ly/3dKXLdP

Tutustu Equinetin verkkosivuihin: https://equineteurope.org/

Equinet, European Network of Equality Bodies

Euroopan unionin etnistä syrjintää kieltävä direktiivi täyttää tänään 20 vuotta.Euroopan unioni perustuu yhteisille arvo...
29/06/2020
Euroopan unionin etnistä syrjintää kieltävä direktiivi täyttää 20 vuotta - Uutiset

Euroopan unionin etnistä syrjintää kieltävä direktiivi täyttää tänään 20 vuotta.

Euroopan unioni perustuu yhteisille arvoille: ihmisarvon kunnioittamiselle, vapaudelle, tasa-arvolle, oikeusvaltiolle ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. EU:n jäsenenä Suomi on sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta maailmanlaajuisesti. Tänään on kulunut tasan 20 vuotta siitä, kun Euroopan unionissa hyväksyttiin niin sanottu rasismidirektiivi eli direktiivi rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (2000/43/EY).

Perus- ja ihmisoikeudet liittyvät päivittäiseen elämäämme monin eri tavoin. Ne vaikuttavat paitsi yksilöiden elämään myös yhteiskuntamme rakenteisiin. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuessa mahdollisimman monenlaisilla ihmisillä on mahdollisuus olla mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja vaikuttamassa siihen, millaisessa maassa ja maailmassa elämme.

Nykyisin perus- ja ihmisoikeuksiksi määritellyt asiat eivät ole syntyneet sattuman kautta tai itsestään. Vuosisatojen ajan yksilön oikeudet ovat määräytyneet enemmän tai vähemmän suoraan henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten sukupuolen tai syntyperän perusteella. Ajatus ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat jokaiselle heidän ihmisyytensä perusteella, vakiintui vasta toisen maailmansodan jälkeen. Tuolloin laadittiin nykyisin voimassa oleva ihmisoikeuksien normisto rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi. Eriarvoisuus on todellisuutta niin nyky-Suomessa kuin tämänhetkisessä Euroopassa, ja pääsy oikeuksiin toteutuu eriasteisesti eri väestöryhmien kohdalla. Sitä suuremmalla syyllä vahva tuki ihmisoikeusajattelulle sekä päättäjiltä että äänestäjiltä on tarpeen.

Ihmisoikeuksien tärkeys korostuu yhteiskunnallisesti haastavissa tilanteissa. Ne takaavat turvan jokaiselle ja suojaavat erityisesti yhteiskunnassa heikoimmissa asemissa olevia ihmisiä. Ihmisoikeuksien toteutuminen kuitenkin edellyttää jatkuvaa työtä sen varmistamiseksi, että sopimusten turvaamat oikeudet toteutuvat myös käytännössä.

Euroopan unionin etnistä syrjintää kieltävä direktiivi täyttää 20 vuotta Euroopan unioni perustuu yhteisille arvoille: ihmisarvon kunnioittamiselle, vapaudelle, tasa-arvolle,...

Koska moni Pride-tapahtuma on peruttu tai siirretty, kansainväliset Pride-organisaatiot järjestävät huomenna la 27.6. vi...
26/06/2020
Global Pride 2020

Koska moni Pride-tapahtuma on peruttu tai siirretty, kansainväliset Pride-organisaatiot järjestävät huomenna la 27.6. virtuaalisen Global Pride -tapahtuman, jossa on 24 tunnin ajan striimattua Pride-ohjelmaa kaikkialta maailmalta.

Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

#globalpride #yhdenvertaisuus

Pride won't be beaten by COVID19 - join us on Saturday 27 June 2020 for the world's first Global Pride.

Yhdenvertaiset työmarkkinat kuuluvat kaikille. Työ- ja elinkeinoministeriön uudessa selvityksessä on ensimmäistä kertaa ...
23/06/2020
Selvitys: Vammaisten henkilöiden työllistymisen esteitä purettava - Artikkeli

Yhdenvertaiset työmarkkinat kuuluvat kaikille. Työ- ja elinkeinoministeriön uudessa selvityksessä on ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti kartoitettu Suomessa vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteellisia esteitä, jotka asettavat vammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan työelämään osallistumisessa.

Selvityksen mukaan työmarkkinoilla tulisi lisätä tietoisuutta vammaisuudesta ja siihen liittyvistä rajoituksista, mutta myös mahdollisuuksista. Tulevaisuuden työelämällä ei ole varaa jättää ketään ulkopuolelle. Työllisyysasteen kasvattamisen lisäksi kyseessä on yhdenvertaisuus- ja oikeudenmukaisuuskysymys.

Tutustu TEM:in selvitykseen alta.

Vammaisia henkilöitä työelämän ulkopuolelle rajaavia esteitä ja käytäntöjä on kartoitettu kokonaisvaltaisesti ensimmäistä kertaa Suomessa. Selvityksen mukaan työmarkkinoilla tulisi lisätä...

Rasisminvastainen keskustelu on saanut yritykset pohtimaan tuotekuvastojaan. Helsingin Sanomat haastatteli vs. yhdenvert...
23/06/2020
Brändit | Uncle Ben’s -pakkaus ja Eskimo-jäätelöt ovat muuttamassa muotoaan rasismikeskustelun vanavedessä: ”Yritykset haluavat päästää irti stereotypioista”

Rasisminvastainen keskustelu on saanut yritykset pohtimaan tuotekuvastojaan. Helsingin Sanomat haastatteli vs. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltusta aiheesta.

Hiltusen mukaan on hyvä, että yritykset haluavat toimia oma-aloitteisesti rasismia vastaan ja varmistaa, etteivät loukkaa tuotteillaan. ”Toimijat haluavat nostaa esiin sen, että ollaan mukana purkamassa rasismia ja osana yhteiskunnan kehittymisessä.”

”Miesten ja naisten tasa-arvon edistyminenkin huomataan parhaiten taaksepäin katsomalla. Sama on etnisessä yhdenvertaisuudessa ja mustien asemassa. Näemme, että jokin asia oli historiassa rasistinen. Ei sitä välttämättä näe siinä hetkessä, kun ottaa ruokakaapista jonkun tuotteen”, Hiltunen pohtii.

#yhdenvertaisuus #rasismi #syrjintä

Rasismin vastainen keskustelu ja mielenosoitukset ovat saaneet yritykset ottamaan askeleita poistaakseen rasistisiksi koetut symbolit tuotteistaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen pitää ilmiötä positiivisena.

Maailman pakolaispäivää vietettiin 20.6. Uudessa blogipostauksessa Joonas Rundgren kirjoittaa pakolaisuuden ja rasismin ...
22/06/2020

Maailman pakolaispäivää vietettiin 20.6. Uudessa blogipostauksessa Joonas Rundgren kirjoittaa pakolaisuuden ja rasismin yhteen kietoutumisesta.

”Tänä vuonna maailman pakolaispäivänä on hyvä erityisesti muistaa, että toisen maailmansodan jälkeen tehty pakolaissopimus on myös tärkeä rasisminvastainen sopimus. Valtiolla ja sen kansalaisilla ei enää ole oikeutta olla auttamatta paossa olevaa ihmistä, vaikka hänen ihonsa olisi erivärinen tai vaikka hän uskoisi eri asioihin. Nykymaailmassa ani harvalle on kuitenkaan mahdollista saada avuntarpeelleen oikeutusta virallisen pakolaisaseman muodossa. Silti me kaikki tarvitsemme apua, ja me kaikki olemme sen arvoisia. Alkuperästä, kansalaisuudesta, vakaumuksesta tai muusta meihin liittyvästä piirteestä riippumatta.”

Lue koko blogipostaus: https://buff.ly/316wDn0

#yhdenvertaisuus

Address

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yhdenvertaisuusvaltuutettu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Yhdenvertaisuusvaltuutettu:

Videos

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All

Comments

Oikeesti mikä kesätoimittaja tämä pelle on. Eikö tuo asia nyt ole kyselytutkimuksissakin todettu noin 30 vuoden ajan, esim Jaakkolan/TM:m/TEM:in tutkimukset ja miljoona muuta. TAUSTOITA ARTSUSI, PELLE!
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006498520.html?fbclid=IwAR0Uihh1XRFHNnfbr5aAIeiu0SANptUEAwUgdzd4HQo39MipPB_rQrJZ9kE Selkeää syrjintää muita ihmisiä kohtaan... Ajoteko tehdä siis jotakin ?
Yle harjoittaa kuulo- ja kuulonäkövammaisten syrjintää tehostehelvetillään. Tehosteet tulevat sellaisella volyymilla , ettå puheen kuuemiseksi volyymi täytyy olla hyvin suurella. Ylen ohjelmat eivät siis ole kaikkien saavutettavissa. Suomesssa on 720 00 kuulovammaista, joten en puhu mistään marginaaliryhmästä, sillä tähän ryhmään kuuluu yli 10 % suomalasista. Lisäksi on vielä näkö-kuulovammaisia. Olen pari kertaa ottanut yhteyttä Ylen palautesivuille - tuloksetta. Yle voisi - jos haluaisi, hoitaa asian siten että kaukosäätimellä voisi valita haluaako tehosteet katsomansa ohjelmaan vai ei. Tiedäm että kuulovammainen voi valita teksityksen jos ei kuule tarpeeksi hyvin - mutta se ei saisi tapahtua siksi että kaikissa asiaohjelmissakin suurivolyymiset äänet peittävät puheen. Entä Näkö-kuulovammaiset, kun molemmat aistit ovat huonot? Itse olen vaikeasti näkövammainen, mitä minunlaisene tekevät, se tekstiys ei minua auta lainkaan, kun tehosteääni peittää puheäänen? haittaa on myös perheissä, kun jonkun perheessä pitää nukkua ja toiset valvoo (lapset, vuorotyöläiset). Lisäksi tayhtiöiden järjestysäännöissä on määräyksiä meluhatoista. Koti ei ole elokuvateatteri!
Suomessa vietetään vain naisten muttei miesten päivää. Miesten päivä on tänään. Tässä adressi joka vaatii miesten päivän samanveroiseksi almanakkaamme kuin naisten päivä jo on:
Vammaisten ihmisten oikeudet vaativat sen, että Suomeen tulee perustaa vammaisasiavaltuutetun virka. Nyt moni joutuu viemään oikeuksiensa saamiseksi asiansa oikeuteen asti. Niin ei saa olla❗️ Vammaisasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen toteutumista. Toivomme kaikilta aktiivisuutta 5.8.19 alkaen, että sana leviää ja saamme tarpeeksi allekirjoituksia tähän tärkeään kansalaisaloitteeseen. #vammaisasiavaltuutettu Tehdään tästä yhdessä totta❗
UUSI BLOGI! Pyörätuolimatkailu Klikkaa “audio versiota” kuunnellaksesi Pyörätuolissa matkustaminen on jo oma seikkailunsa. Siinä on omat temppunsa ja niksinsä, mutta siinä ei mitään, mitä ei voisi oppia.
Hei, Jotkut ovat esittäneet nykyisen miehiä koskevan asevelvollisuuden korvaamista asevelvollisuudella, joka määräytyisi kunkin nuoren henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella siten, että asepalveluksen suorittaisi sama määrä ihmisiä. Eli sukupuolen sijasta palvelukseen pakotettaisiin henkisten ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Tiedustelen miten Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee tälläisen mallin toteutuvan yhdenvertaisuuden kannalta, ja mitkä ovat sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella nykylainsäädännön voimassaollessa olisi sallittua pakottaa palvelukseen, ja minkälaisten ominaisuuksien ei? Rikotaanko yhdenvertaisuutta esim. silloin, kun samoilla ominaisuuksilla varustetuista nuorista toinen pakotetaan palvelukseen ja toinen ei?
Minkälaisen mielipiteen esittämistä voi käyttää syrinnän perusteena?
paska lafka,ei oo tarkoitettu vääryyttä kärsiville valkolaisille jotka eivät ole homoja.lesboja.transsuja tai mustaihoisia.romaaneja tai muita maahanmuutajia!tämä on suojatyöpaikka vain heille! joutais koko paska pulju kiinni!
Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista on edesauttanut yhdenvertaisuuslain muutos vuonna 2015 ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimen perustaminen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tuonut toiminnassaan näkyviin vammaisten henkilöiden kohtaamaa syrjintää ja pyrkinyt edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. PASKA PUHETTA ,EI OO TULLU MITÄÄN APUJA!
"Kaikki työntekijät työaikamuodosta riippumatta (päivätyö tai vuorotyö) toimittavat sairaanhoitajan tai lääkärin todistuksen viimeistään toisesta sairaspoissaolopäivästä lähtien. Kaikki päivätöissä olevat toimistotyön tekijät toimittavat sairaanhoitajan tai lääkärin todistuksen viimeistään neljännestä sairaspoissaolopäivästä lähtien." Kysymyksiä: Saako henkilöstön asettaa eriarvoiseen asemaan työaikamuodon vuoksi? Onko se että tekee käsillään muutakin kuin käsittelee paperia laillinen peruste erilaiselle sairaspoissaoloilmoitus käytännölle? Lääkärikäynnit eivät ole ilmaisia.
Uusi paikka, ja siitä huolimatta esteettömyysmääräykset taisivat olla omistajille lähinnä vessapaperia: keilaradat ovat jyrkkien rappusten takana eikä sisään edes pääse pyörätuolilla. Kun kysyin omistajilta, että mitä aikovat tehdä esteettömyyden huomioidakseen, en saanut minkäänlaista vastausta.