Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Yhdenvertaisuuden puolesta - syrjintää vastaan För likabehandling- mot diskriminering For equality - against discrimination Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetulla on erikoistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maastapoistamista ja toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu. ************************** Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan kontaktas av den som har upplevt eller observerat diskriminering på grund av ursprung, språk, nationalitet, religion, övertygelse, åsikt, politisk aktivitet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, ålder, sexuell läggning, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Till diskrimineringsombudsmannens uppgifter hör också att främja utlänningars ställning och rättigheter. Ombudsmannen har dessutom till särskild uppgift att övervaka avlägsnandet av utlänningar ur landet och att vara nationell rapportör om människohandel. Diskriminering på grund av kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen. ************************* The Non-Discrimination Ombudsman is an independent and impartial authority responsible for promoting equality and tackling discrimination. The Non-Discrimination Ombudsman may be contacted by those who have experienced or observed discrimination on the grounds of origin, language, nationality, religion or belief, opinion, political or trade union activity, family circumstances, age, sexual orientation, health, disability or any other personal characteristics. The Non-Discrimination Ombudsman also promotes the rights and status of foreigners in Finland. Furthermore, the Ombudsman supervises the enforcement of removals from the country and acts as the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. Issues relating to discrimination on the grounds of gender and gender identity are dealt with by the Ombudsman for Equality.

Operating as usual

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon haetaan ylitarkastajaa määräaikaiseen virkasuhteeseenHaemme yhdenvertaisuusvaltuut...
01/10/2020
Vi söker en jurist till en tidsbunden tjänst som överinspektör -

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon haetaan ylitarkastajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen

Haemme yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon juristia ylitarkastajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nopealla aikataululla. Hakijalta odotetaan kokemusta liittyen vammais- ja SOTE-asioihin. Lähetä hakemuksesi ja CV:si mahdollisimman pian.

Lue lisää ja hae tehtävää: https://syrjinta.fi/-/haemme-nopealla-aikataululla-ylitarkastajaa-maaraaikaiseen-virkasuhteeseen

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

Vi söker en jurist till en tidsbunden tjänst som överinspektör

Vi söker en jurist till en tidsbunden tjänst som överinspektör för ca. 11 månader, med början möjligast snart. Av sökanden förväntar vi oss erfarenhet av funktionsnedsättnings- och SOTE-frågor. Läs mer och söka denna plats: https://buff.ly/30m2T44

Vi söker en jurist till en tidsbunden tjänst som överinspektör för ca. 11 månader, med början möjligast snart. Av sökanden förväntar vi oss erfarenhet av funktionsnedsättnings- och SOTE-frågor. Om du är intresserad skicka meddelande och din CV till robin.harms(at)oikeus.fi

"Oikeutta saamen kieleen tulee vahvistaa sote-uudistuksessa" kirjoittaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman Saam...
01/10/2020
Sámediggi Sämitigge Sääʹmteʹǧǧ Saamelaiskäräjät

"Oikeutta saamen kieleen tulee vahvistaa sote-uudistuksessa" kirjoittaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman Saamelaiskäräjien Saamelaiset sote-uudistuksessa blogisarjan kirjoituksessaan.

"Se, miten saamen kielestä nyt säädetään sote- uudistuksessa on tärkeä osoitus siitä, mikä valtiovallan tahtotila on perustuslain säännösten toteuttamiseksi.

Saamen kielilaissa on asetettu tavoitteeksi, että saamelaisten oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon taataan kielestä riippumatta sekä että saamelaisten kielelliset oikeudet toteutetaan ilman, että niihin tarvitsee erikseen vedota.

Tämä toteutuu parhaiten, jos sote-lainsäädäntöön säädetään saamenkielisten palvelujen järjestämisvelvollisuus."

➡️Lue koko kirjoitus: https://syrjinta.fi/-/oikeutta-saamen-kieleen-tulee-vahvistaa-sote-uudistuksessa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman: “Se, miten saamen kielestä nyt säädetään sote-uudistuksessa on tärkeä osoitus siitä, mikä valtiovallan tahtotila on perustuslain säännösten toteuttamiseksi.”

🔸 Kirjoitus on osa Saamelaiset sote-uudistuksessa blogisarjaa. Lue koko kirjoitus: https://www.samediggi.fi/2020/10/01/oikeutta-saamen-kieleen-tulee-vahvistaa-sote-uudistuksessa/

#soteuudistus #saamelaiset #yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman osallistui tänään ”Juristiprofessio 2020: monimuotoinen ammattikunta”-paneel...
30/09/2020

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman osallistui tänään ”Juristiprofessio 2020: monimuotoinen ammattikunta”-paneelikeskusteluun yhdessä Hanna Räihä-Mäntyharjun Asianajajaliitosta, Aaro Horsman Helsinki Pride -yhteisöstä ja Casper Herlerin Boreniuksesta kanssa. Keskustelun vetäjänä oli Jarl-Johan Héde Paragraaffi Oy:sta.

Paneelissa keskusteliin monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta työelämässä, sekä monimuotoisuuden kehityssuunnista 2020-luvun juristiprofessiossa.

Yhenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman kiinnitti keskustelussa huomiota muun muassa siihen, mitä yhdenvertaisuus todella tarkoittaa ja kuinka sitä voidaan edistää niin juristiprofessiossa kuin työelämässä laajemminkin.

”Samanlainen kohtelu ei riitä takaamaan yhdenvertaisuutta, vaan ihmisten erilaiset ominaisuudet täytyy huomioida ja tähdätä tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

Yhdenvertaisuus myös tarkoittaa muutakin, kuin sitä että ei ole syrjintää. Yhdenvertaisuuslain mukaan muun muassa työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.

On myös tärkeää päästä siihen, että yhdenvertaisuuden edistämistä tehdään rakenteellisella tasolla, ei ainoastaan yksilöiden tasolla.”

Hyväksikäyttö parisuhteessa voi olla ihmiskauppaa. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut 3 vuoden ja 2 kuukauden vanke...
28/09/2020

Hyväksikäyttö parisuhteessa voi olla ihmiskauppaa. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut 3 vuoden ja 2 kuukauden vankeustuomion ihmiskaupasta, raiskauksesta ja pahoinpitelystä. Tuomio on merkittävä, sillä parisuhteessa tapahtuvasta ihmiskaupasta ei ole valtuutetun tietojen mukaan aiempaa oikeuskäytäntöä Suomesta.

Tuomiossa arvioitiin ensikertaa, missä vaiheessa parisuhteen olosuhteet voidaan katsoa niin loukkaaviksi, että ne täyttävät ihmiskaupan määritelmässä tarkoitetut ihmisarvoa loukkaava olosuhteet. Parisuhde ei ollut tasa-arvoinen, vaan uhri oli tekijän määräysvallassa ja tekijän tarkoituksena oli hyväksikäyttää puolisoaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että oikeuskäytäntöä saadaan ihmiskaupan eri muodoista. Ihmiskauppa on ilmiönä monitahoinen, ja sitä on hankala tunnistaa. Tekijä voi usein olla ihmiskaupan uhrin tuttu. Nyt tuomittu tapaus toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten on mahdollista kerätä tuomioon riittävä näyttö tilanteissa, joissa teot ovat tapahtuneet pääosin kodin seinien sisäpuolella.

Lue uutinen ja käräjäoikeuden tiedote: https://syrjinta.fi/-/parisuhteessa-hyvaksikaytto-voi-olla-ihmiskauppaa

#ihmiskauppa #syrjintä #yhdenvertaisuus #hyväksikäyttö

Rasismi on edelleen arkea Suomessa, ja se estää monelta oikeuden yhdenvertaisuuteen. Suomalaisen yhteiskunnan on tunnist...
24/09/2020
Luottamus pelon tilalle -

Rasismi on edelleen arkea Suomessa, ja se estää monelta oikeuden yhdenvertaisuuteen. Suomalaisen yhteiskunnan on tunnistettava ja tunnustettava rasismi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on puuttua syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta. Kaikilla yhteiskunnan alueilla on toimittava aktiivisesti ennakkoluulojen ja rasismin poistamiseksi. Itsekriittistä pohdintaa tarvitaan niin tiedotusvälineissä, koulutuksessa, työelämässä, kulttuurisektorilla kuin urheilussa. Kun pohdintaa on tehty, on aika toimia.

Lue uuden yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenmanin ensimmäinen blogikirjoitus: https://syrjinta.fi/-/luottamus-pelon-tilalle

#syrjintä #rasismi #yhdenvertaisuus

Vuonna 1985 kirkkohallitus julkisti selvityksen, jossa linjataan evankelis- luterilaisen kirkon pakolaistyön periaatteita ja toimintamuotoja, ja annetaan suosituksia maan hallitukselle ulkomaalaislainsäädännön ja -hallinnon, sekä turvapaikkamenettelyn kehittämiseksi. Rasismin osalta kirkon ty...

23/09/2020
Viittomakielen päivä

Hyvää kansainvälistä viittomakielen päivää! Tällä viikolla vietetään myös kansainvälistä kuurojen viikkoa.

Esteetön ja saavutettava yhteiskunta on edellytys osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi kielen tai vammaisuuden perusteella. Asiointi omalla äidinkielellä on tärkeää yhdenvertaisuuden kannalta. Suomessa on käytössä kaksi viittomakieltä, suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli.

Jos olet kohdannut tai havainnut syrjintää, ota yhteys yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalveluun: https://syrjinta.fi/asiakaspalvelu

#yhdenvertaisuus #syrjintä #viittomakieli

Sanoilla on valtaa. Se, miten puhumme, vie yhteiskunnallista keskustelua aina johonkin suuntaan. Tässä sarjassa avaamme ...
17/09/2020

Sanoilla on valtaa. Se, miten puhumme, vie yhteiskunnallista keskustelua aina johonkin suuntaan. Tässä sarjassa avaamme afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemaa syrjintää käsittelevän selvityksen käsitteistöä.

Mitä tarkoittaa vähemmistöstressi? Vähemmistöstressi on psykologinen ilmiö, jolla kuvataan vähemmistöstatuksesta johtuvaa kroonista stressitilaa, joka johtuu koetuista, kasautuneista syrjintäkokemuksista, niiden aiheuttamasta ahdistuksesta ja pelosta, erilaisuuden tunteista ja toiseuden kokemuksista. Vähemmistöstressi voi vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin sekä muuttaa henkilön sosiaalista käyttäytymistä.

Tutustu selvitykseen afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä: https://buff.ly/37hLega

#syrjintä #rasismi #antirasismi #yhdenvertaisuus #vähemmistöstressi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui hiljattain tekoälyyn liittyen kommentoidessaan oikeusministeriön automaattiseen päätök...
16/09/2020

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui hiljattain tekoälyyn liittyen kommentoidessaan oikeusministeriön automaattiseen päätöksentekoon liittyvää yleislainsäädännön sääntelytarpeita koskevaa arviomuistiota.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa lausunnossa ennakoivien vaikutustenarviointien olennaisuutta sekä jatkuvaa valvontaa. Arvioinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota järjestelmän mahdollisiin välittömiin tai välillisesti syrjiviin vaikutuksiin. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta olennainen kysymys ei siis pelkästään ole se, onko jokin tietty tekoälyn hyödyntämisen tapa ja käyttökonteksti juridisesti syrjivä. Tekoälyn käyttö saattaa voimistaa yhteiskunnassa jo olemassa olevia valtarakenteita ja epäyhdenvertaisuutta. Sen vaikutuksia eri käyttökonteksteissaan onkin tarkasteltava myös laajemmasta yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden kuin vain kapeasta juridisen syrjinnän näkökulmasta. Tekoälyn käytön tulee hyödyttää yhdenvertaisesti kaikkia.

Lisäksi on varmistettava, että järjestelmiä käyttöönottavien viranomaisten saatavilla on riittävästi tietoa, ohjausta ja osaamista yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin tekemiseksi. Tekoälyn kehittämisessä on myös varmistettava asiantuntijoiden monimuotoisuus.

Lue lausunto: https://buff.ly/3c1lZ4e

#tekoäly #yhdenvertaisuus #syrjintä

Millaisia ihmiskaupan muotoja Suomessa on? Miten ihmiskauppaa voidaan estää? ”Ihmiskauppa on piilorikollisuutta, joka sa...
15/09/2020
Ihmisiä kaupan | Audio Areena

Millaisia ihmiskaupan muotoja Suomessa on? Miten ihmiskauppaa voidaan estää? ”Ihmiskauppa on piilorikollisuutta, joka saattaa olla piilossa uhrilta itseltäänkin. Yhä enemmän tunnistetaan, että ihmiskaupan kahleet ovat psyykkisiä, kun uhrilla on riippuvuussuhde tekijään. Ihmiskauppaa voi tapahtua läheisissä suhteissa. ” sanoo yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Anni Valovirta Roman Schatzin Maamme-kirja -ohjelmassa. Keskustelemassa oli mukana myös STM:n erityisasiantuntija Minna Viuhko. Kuuntele mielenkiintoinen podcast-taltiointi alta.

#ihmiskauppa

Ihmiskauppa lisättiin Suomen rikoslakiin vasta vuonna 2004. Ja kaksi vuotta myöhemmin lain perusteella annettiin ensimmäinen tuomio. Kesti siis kauan tajuta, ettei ihmiskauppa ole vanha merirosvotarina vaan täyttä totta nykypäivänäkin, monessa eri muodossa, ja myös Suomessa. Millaisia ihmis...

Hyvää Helsinki Pridea 2020! 🏳️‍🌈Toimme sateenkaaren värit Pasilaan toimistomme pienellä Pride-kulkueella. Yhdenvertaisuu...
12/09/2020

Hyvää Helsinki Pridea 2020! 🏳️‍🌈

Toimme sateenkaaren värit Pasilaan toimistomme pienellä Pride-kulkueella. Yhdenvertaisuuden puolesta!

Trevlig Pride! 🏳️‍🌈
Vi färgade Böle i regnbågens alla färger!

#helsinkipride #helsinkipride2020

Seksuaalivähemmistöjen asema on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana väheksytystä vähemmistöstä yhdeksi moninaisuu...
10/09/2020

Seksuaalivähemmistöjen asema on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana väheksytystä vähemmistöstä yhdeksi moninaisuuden symboleista. Vaikka syrjintää on kitketty myös lainsäädännöstä, lainsäädännöllisten puutteiden korjaaminen ei kuitenkaan automaattisesti varmista yhdenvertaisuutta. Edistysaskeleista huolimatta työtä syrjintää, häirintää ja syrjiviä asenteita vastaan on tehtävä edelleen.

Seksuaalivähemmistöt voivat kohdata niin rakenteellista syrjintää kuin erilaisissa arjen tilanteissa tapahtuvaa syrjintää ja häirintää. Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvässä syrjinnässä ja häirinnässä voi olla kyse esimerkiksi siitä, että maistraatissa ei suostuta vihkimään samaa sukupuolta olevaa paria, koulussa oppilasta kiusataan seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, seksuaalivähemmistöön kuuluvalle henkilölle heitetään loukkaavia seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä vitsejä töissä tai asuntoa ei vuokrata samaa sukupuolta olevalle pariskunnalle. Tutkimuksista käy myös ilmi, että seksuaalivähemmistöjen elämään tuo haasteita tosiasiallisen syrjinnän lisäksi myös pelko syrjinnästä ja häirinnästä. Tämä voi esimerkiksi vaikeuttaa seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön hakeutumista tarvitsemaansa palveluun.

Useat yhdenvertaisuuden esteet liittyvät tahattomiinkin asenteisiin, tietojen puutteeseen tai ymmärtämättömyyteen. Monet normit kuitenkin aiheuttavat syrjintää ja ulossulkemista ja näiden normien tiedostaminen on tärkeää, jotta yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Esimerkiksi oletus, että henkilön puoliso on eri sukupuolta, on tällainen normeista nouseva oletus.

Aliraportoinnin vuoksi viranomaistilastoista jää piiloon suuri osa seksuaalivähemmistöjen kokemasta syrjinnästä. Syrjintäkokemusten aliraportointi on merkittävä ongelma. Kun syrjintä ei tule viranomaisten tietoon, yksilö ei pääse oikeuksiinsa, eikä syrjintään voida puuttua kohdennetuilla toimenpiteillä. Pahimmassa tapauksessa syrjintä jatkuu. Jokainen syrjintäyhteydenotto on erittäin tärkeä ja antaa arvokasta tietoa siitä, mihin syrjintään puuttumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpiteitä on tarpeen kohdistaa.

#helsinkipride #yhdenvertaisuus #syrjintä #helsinkipride2020 #imwithpride

Pride-lippu liehuu toimistollamme Pasilassa koko Helsinki Pride -viikon! 🏳️‍🌈 Osallistumme lauantaina Helsinki Pride -ku...
09/09/2020

Pride-lippu liehuu toimistollamme Pasilassa koko Helsinki Pride -viikon! 🏳️‍🌈

Osallistumme lauantaina Helsinki Pride -kulkueeseen virtuaalisesti, ja myös pienellä toimistomme omalla kulkueella ja Pride-piknikillä Pasilassa.

Vaikka seksuaalivähemmistöjen asema ja oikeudet, sekä asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat muuttuneet myönteisimmiksi viime vuosikymmenien aikana, monet seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt joutuvat kuitenkin edelleen kokemaan syrjintää ja häirintää.

Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella kielletään yhdenvertaisuuslaissa. Mikäli kohtaat syrjintää, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto voi auttaa. Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.syrjinta.fi/asiakaspalvelu
◼️◼️◼️
Prideflaggan vajar i flaggstången på vårt kontor i Böle hela veckan! 🏳️‍🌈

På lördag deltar vi i Helsingfors Prideparad virtuellt. Vi har också en egen liten Pride-parad och picknick i Böle.

Andå har sexuella minoriteters ställning och rättigheter samt attityderna gentemot hbtiq-personer blivit positivare under de senaste decennierna, upplever många hbtiq-personer diskriminering och trakasserier.

Diskriminering på grund av sexuell orientering förbjuds i diskrimineringslagen. Om du misstänker diskriminering, kan diskrimineringsombudsmannens byrå hjälpa. Kontakt information: https://www.syrjinta.fi/web/SV/kundtjanst

08/09/2020
Voiko töihin tulla sellaisena kuin on?

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman osallistui tänään SAK:n, Akavan ja STTK:n järjestämään Helsinki Pride -viikon paneelikeskusteluun ”Voiko töihin tulla sellaisena kuin on?”. Paneelissa keskusteltiin esimerkiksi siitä, miten työpaikoilla edistetään yhdenvertaisuutta ja puututaan syrjintään.

Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella kielletään yhdenvertaisuuslaissa. Moni seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö kuitenkin kohtaa edelleen syrjintää ja epäasiallista kohtelua työelämässä.

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla. Yhdenvertaisuuden edistäminen on pitkäjänteistä työtä ja se tarvitsee suunniteltuja käytäntöjä. Yhdenvertaisuuden edistämisen ei pidä olla yksittäisten työntekijöiden vastuulla, vaan sen täytyy olla osa työpaikkojen rakenteita ja johtamista.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnitti keskustelussa huomiota johtamisen tärkeyteen yhdenvertaisuuden edistämisessä:
”Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen tulisi olla osa johtamista työpaikoilla. Että tarkastellaan sitä, miten esimerkiksi rekrytoinnissa ja uralla etenemisessä ja myös johtajistossa näkyy monimuotoisuus.”

Katso tallenne paneelista täältä: https://www.youtube.com/watch?v=NLeTMqod_8E&feature=youtu.be

Moni seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö kohta aedelleen syrjintää ja epäasiallista kohtelua työelämässä. Palkansaajajärjestöjen yhteisessä ...

07/09/2020
Ha en fin Helsinki Pride- vecka 2020!

Idag börjar den väntade Helsinki-Pride-veckan!

Pride- rörelsen har redan länge arbetat för mänskliga rättigheter. Helsinki Pride är också en möjlighet för oss att glädjas över mångfalden.

Genuin likabehandling är inte bara frånvaron av diskriminering, utan vars och ens rätt att synas, vara delaktig och få sin röst hörd. Inte som ”tolererad”, utan som värdefull och fullvärdig person.

Diskriminering på grund av sexuell orientering förbjuds i diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannens byrå kan hjälpa, om du misstänker diskriminering.

Utöver lagstiftningen så är vardagen och det som händer där viktigt. Hur försäkrar vi oss om att man på alla arbetsplatser, eller till exempel i dagklubben för de äldre, kan berätta om sin partner av samma kön.

Vi behöver Pride- evenemang tills ingen behöver tänka på om man ska våga vara sig själv.

Ha en fin Helsinki Pride- vecka!

07/09/2020
Hyvää Helsinki Pridea 2020!

Tänään alkaa odotettu Helsinki Pride -viikko!

Pride-liike tekee ja on jo pitkään tehnyt työtä ihmisoikeuksien puolesta. Helsinki Pride on myös tilaisuus iloita moninaisuudesta.

Todellinen yhdenvertaisuus ei ole vain syrjinnän poissaoloa, vaan jokaisen oikeutta näkyä, kuulua joukkoon ja saada äänensä kuuluviin. Ei ”suvaittuna”, vaan yhtä arvokkaana.

Muistutamme tänään siitä, että syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella kielletään yhdenvertaisuuslaissa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto voi auttaa, jos epäilet syrjintää.

Lainsäädännön lisäksi tärkeätä on myös se, mitä arjessa tapahtuu. Miten varmistamme, että kaikilla työpaikoilla tai vaikkapa vanhusten päiväkerhossa voi kertoa samaa sukupuolta olevasta kumppanistaan.

Pride-tapahtumia tarvitaan, kunnes kukaan ei joudu miettimään, uskaltaako olla oma itsensä.

Toivotamme hyvää Helsinki Pride -viikkoa 2020!

#helsinkipride #helsinkipride2020 #imwithpride

Yhdenvertaisuusvaltuutettu
07/09/2020

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti työelämässä. Työnantajan tulee edistää yhdenvertaisuutta, eikä s...
04/09/2020

Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti työelämässä. Työnantajan tulee edistää yhdenvertaisuutta, eikä se saa syrjiä työntekijöitä tai työnhakijoita. Työsyrjintä tarkoittaa syrjintää työelämässä, työnhaussa, työhön otettaessa, tai työsuhdetta päätettäessä. Syrjintätilanteissa työnhakijan tai työntekijän osaamista määrittävät pätevyyden ja kokemuksen sijaan ennakkoluulot. Työnantaja on vastuussa siitä, että työnhakijaa ei syrjitä rekrytoinnissa, ja että jo työsuhteessa olevaa henkilöä ei syrjitä työsuhteen aikana tai sen päättyessä.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjivän työpaikkailmoittelun. Sillä tarkoitetaan, että työpaikkailmoituksessa ei saa esittää perusteettomia esimerkiksi ikään, kielitaitoon tai muihin yhdenvertaisuuslaissa mainittuihin henkilön ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia. Syrjintä on kiellettyä myös valintaprosessissa sekä palkkauksessa ja muissa eduissa.

Syrjintä voi ilmeitä työhönotossa myös välillisenä syrjintänä, esimerkiksi siten, että hakijalle asetetaan työn kannalta epäoleellisia vaatimuksia: työnantaja esimerkiksi edellyttää työnhakijalta täydellistä suomen kielen taitoa, vaikka se ei ole työn tekemisen kannalta välttämätöntä.

Onko sinua syrjitty työelämässä? Ota yhteyttä aluehallintoviraston työsuojeluun.

#syrjintä #työelämä #yhdenvertaisuus

Address

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yhdenvertaisuusvaltuutettu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Yhdenvertaisuusvaltuutettu:

Videos

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetulla on erikoistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maastapoistamista ja toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu. ************************** Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan kontaktas av den som har upplevt eller observerat diskriminering på grund av ursprung, språk, nationalitet, religion, övertygelse, åsikt, politisk aktivitet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, ålder, sexuell läggning, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Till diskrimineringsombudsmannens uppgifter hör också att främja utlänningars ställning och rättigheter. Ombudsmannen har dessutom till särskild uppgift att övervaka avlägsnandet av utlänningar ur landet och att vara nationell rapportör om människohandel. Diskriminering på grund av kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen. ************************* The Non-Discrimination Ombudsman is an independent and impartial authority responsible for promoting equality and tackling discrimination. The Non-Discrimination Ombudsman may be contacted by those who have experienced or observed discrimination on the grounds of origin, language, nationality, religion or belief, opinion, political or trade union activity, family circumstances, age, sexual orientation, health, disability or any other personal characteristics. The Non-Discrimination Ombudsman also promotes the rights and status of foreigners in Finland. Furthermore, the Ombudsman supervises the enforcement of removals from the country and acts as the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. Issues relating to discrimination on the grounds of gender and gender identity are dealt with by the Ombudsman for Equality.

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All

Comments

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5040300/Sdpn+eduskuntaryhma+Jarjestoille+on+korvattava+rahapelituottojen+vahenemisesta+aiheutuvat+tukimenetykset?fbclid=IwAR1MLY-w7Qq9Q9yT6w4qPKQwz4ofoLKmk39EXXS4ML1VMJbW9bE-7GAvimc Miten voidaan olla yhdenvertaisessa asemassa jos jotkut maksaa veroja ja toiset ei? Kun Suomessa verotetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä jne jne niin miksi järjestöt,säätiöt ja yhdistykset voivat rahoittaa omaa toimintaa verovapaasti???
Oikeesti mikä kesätoimittaja tämä pelle on. Eikö tuo asia nyt ole kyselytutkimuksissakin todettu noin 30 vuoden ajan, esim Jaakkolan/TM:m/TEM:in tutkimukset ja miljoona muuta. TAUSTOITA ARTSUSI, PELLE!
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006498520.html?fbclid=IwAR0Uihh1XRFHNnfbr5aAIeiu0SANptUEAwUgdzd4HQo39MipPB_rQrJZ9kE Selkeää syrjintää muita ihmisiä kohtaan... Ajoteko tehdä siis jotakin ?
Yle harjoittaa kuulo- ja kuulonäkövammaisten syrjintää tehostehelvetillään. Tehosteet tulevat sellaisella volyymilla , ettå puheen kuuemiseksi volyymi täytyy olla hyvin suurella. Ylen ohjelmat eivät siis ole kaikkien saavutettavissa. Suomesssa on 720 00 kuulovammaista, joten en puhu mistään marginaaliryhmästä, sillä tähän ryhmään kuuluu yli 10 % suomalasista. Lisäksi on vielä näkö-kuulovammaisia. Olen pari kertaa ottanut yhteyttä Ylen palautesivuille - tuloksetta. Yle voisi - jos haluaisi, hoitaa asian siten että kaukosäätimellä voisi valita haluaako tehosteet katsomansa ohjelmaan vai ei. Tiedäm että kuulovammainen voi valita teksityksen jos ei kuule tarpeeksi hyvin - mutta se ei saisi tapahtua siksi että kaikissa asiaohjelmissakin suurivolyymiset äänet peittävät puheen. Entä Näkö-kuulovammaiset, kun molemmat aistit ovat huonot? Itse olen vaikeasti näkövammainen, mitä minunlaisene tekevät, se tekstiys ei minua auta lainkaan, kun tehosteääni peittää puheäänen? haittaa on myös perheissä, kun jonkun perheessä pitää nukkua ja toiset valvoo (lapset, vuorotyöläiset). Lisäksi tayhtiöiden järjestysäännöissä on määräyksiä meluhatoista. Koti ei ole elokuvateatteri!
Suomessa vietetään vain naisten muttei miesten päivää. Miesten päivä on tänään. Tässä adressi joka vaatii miesten päivän samanveroiseksi almanakkaamme kuin naisten päivä jo on:
Vammaisten ihmisten oikeudet vaativat sen, että Suomeen tulee perustaa vammaisasiavaltuutetun virka. Nyt moni joutuu viemään oikeuksiensa saamiseksi asiansa oikeuteen asti. Niin ei saa olla❗️ Vammaisasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen toteutumista. Toivomme kaikilta aktiivisuutta 5.8.19 alkaen, että sana leviää ja saamme tarpeeksi allekirjoituksia tähän tärkeään kansalaisaloitteeseen. #vammaisasiavaltuutettu Tehdään tästä yhdessä totta❗
UUSI BLOGI! Pyörätuolimatkailu Klikkaa “audio versiota” kuunnellaksesi Pyörätuolissa matkustaminen on jo oma seikkailunsa. Siinä on omat temppunsa ja niksinsä, mutta siinä ei mitään, mitä ei voisi oppia.
Hei, Jotkut ovat esittäneet nykyisen miehiä koskevan asevelvollisuuden korvaamista asevelvollisuudella, joka määräytyisi kunkin nuoren henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella siten, että asepalveluksen suorittaisi sama määrä ihmisiä. Eli sukupuolen sijasta palvelukseen pakotettaisiin henkisten ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Tiedustelen miten Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee tälläisen mallin toteutuvan yhdenvertaisuuden kannalta, ja mitkä ovat sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella nykylainsäädännön voimassaollessa olisi sallittua pakottaa palvelukseen, ja minkälaisten ominaisuuksien ei? Rikotaanko yhdenvertaisuutta esim. silloin, kun samoilla ominaisuuksilla varustetuista nuorista toinen pakotetaan palvelukseen ja toinen ei?
Minkälaisen mielipiteen esittämistä voi käyttää syrinnän perusteena?
paska lafka,ei oo tarkoitettu vääryyttä kärsiville valkolaisille jotka eivät ole homoja.lesboja.transsuja tai mustaihoisia.romaaneja tai muita maahanmuutajia!tämä on suojatyöpaikka vain heille! joutais koko paska pulju kiinni!
Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista on edesauttanut yhdenvertaisuuslain muutos vuonna 2015 ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimen perustaminen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tuonut toiminnassaan näkyviin vammaisten henkilöiden kohtaamaa syrjintää ja pyrkinyt edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. PASKA PUHETTA ,EI OO TULLU MITÄÄN APUJA!
"Kaikki työntekijät työaikamuodosta riippumatta (päivätyö tai vuorotyö) toimittavat sairaanhoitajan tai lääkärin todistuksen viimeistään toisesta sairaspoissaolopäivästä lähtien. Kaikki päivätöissä olevat toimistotyön tekijät toimittavat sairaanhoitajan tai lääkärin todistuksen viimeistään neljännestä sairaspoissaolopäivästä lähtien." Kysymyksiä: Saako henkilöstön asettaa eriarvoiseen asemaan työaikamuodon vuoksi? Onko se että tekee käsillään muutakin kuin käsittelee paperia laillinen peruste erilaiselle sairaspoissaoloilmoitus käytännölle? Lääkärikäynnit eivät ole ilmaisia.