Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Yhdenvertaisuuden puolesta - syrjintää vastaan
För likabehandling- mot diskriminering
For equality - against discrimination Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetulla on erikoistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maastapoistamista ja toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu.

**************************
Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att

främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan kontaktas av den som har upplevt eller observerat diskriminering på grund av ursprung, språk, nationalitet, religion, övertygelse, åsikt, politisk aktivitet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, ålder, sexuell läggning, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Till diskrimineringsombudsmannens uppgifter hör också att främja utlänningars ställning och rättigheter. Ombudsmannen har dessutom till särskild uppgift att övervaka avlägsnandet av utlänningar ur landet och att vara nationell rapportör om människohandel. Diskriminering på grund av kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen.

*************************

The Non-Discrimination Ombudsman is an independent and impartial authority responsible for promoting equality and tackling discrimination. The Non-Discrimination Ombudsman may be contacted by those who have experienced or observed discrimination on the grounds of origin, language, nationality, religion or belief, opinion, political or trade union activity, family circumstances, age, sexual orientation, health, disability or any other personal characteristics. The Non-Discrimination Ombudsman also promotes the rights and status of foreigners in Finland. Furthermore, the Ombudsman supervises the enforcement of removals from the country and acts as the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. Issues relating to discrimination on the grounds of gender and gender identity are dealt with by the Ombudsman for Equality.

Operating as usual

Tänään vietetään kansainvälistä selkokielen päivää! Suomessa selkokieltä tarvitsee 650 000–750 000 henkilöä.Yle järjestä...
28/05/2021

Tänään vietetään kansainvälistä selkokielen päivää! Suomessa selkokieltä tarvitsee 650 000–750 000 henkilöä.

Yle järjestää selkokielisen kuntavaalitentin TV1:ssä perjantaina 4.6. klo 15.40 alkaen. Tentti tulee jälkikäteen katsottavaksi myös Yle Areenaan.

On tärkeää, että kuntavaaleista on saatavilla tietoa selkokielellä. Se vahvistaa yhteiskunnallista osallisuutta ja edistää yhdenvertaisuutta. Jokaisella on oikeus ymmärrettävään tietoon ja se on myös edellytys yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle, kuten vaaleihin osallistumiselle.

Selkokieli on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokielestä on hyötyä useille ja selkokielen tarve voi johtua monista syistä. Selkokieltä tarvitsevat esimerkiksi monet kehitysvammaiset ja muistisairaat henkilöt. Selkokielestä hyötyvät myös monet ihmiset, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Yle uutiset on julkaissut myös selkokielisiä videomateriaaleja kuntavaaleista:
Kunnan tehtävät https://areena.yle.fi/1-50803146
Kunnan päättäjät https://areena.yle.fi/1-50803144

Selkokeskuksen verkkosivuille on koottu tietoa kuntavaaleista selkokielellä: https://selkokeskus.fi/selkokieli/materiaaleja/kuntavaalit-2021/

Myös selkokeskuksen ja oikeusministeriön esitteestä löytyy tietoa kuntavaaleista selkokielellä:https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2021/05/Kuntavaalit_2021_selkoesite_fi_13_6.pdf

Oikeusministeriö on myös julkaissut videot selkosuomeksi äänestämisestä:
Näin äänestät vaaleissa ennakkoon: https://www.youtube.com/watch?v=aKIBp9QYpIY
Näin äänestät vaaleissa vaalipäivänä: https://www.youtube.com/watch?v=alfATrYwPLA

Tänään vietetään kansainvälistä selkokielen päivää! Suomessa selkokieltä tarvitsee 650 000–750 000 henkilöä.

Yle järjestää selkokielisen kuntavaalitentin TV1:ssä perjantaina 4.6. klo 15.40 alkaen. Tentti tulee jälkikäteen katsottavaksi myös Yle Areenaan.

On tärkeää, että kuntavaaleista on saatavilla tietoa selkokielellä. Se vahvistaa yhteiskunnallista osallisuutta ja edistää yhdenvertaisuutta. Jokaisella on oikeus ymmärrettävään tietoon ja se on myös edellytys yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle, kuten vaaleihin osallistumiselle.

Selkokieli on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokielestä on hyötyä useille ja selkokielen tarve voi johtua monista syistä. Selkokieltä tarvitsevat esimerkiksi monet kehitysvammaiset ja muistisairaat henkilöt. Selkokielestä hyötyvät myös monet ihmiset, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Yle uutiset on julkaissut myös selkokielisiä videomateriaaleja kuntavaaleista:
Kunnan tehtävät https://areena.yle.fi/1-50803146
Kunnan päättäjät https://areena.yle.fi/1-50803144

Selkokeskuksen verkkosivuille on koottu tietoa kuntavaaleista selkokielellä: https://selkokeskus.fi/selkokieli/materiaaleja/kuntavaalit-2021/

Myös selkokeskuksen ja oikeusministeriön esitteestä löytyy tietoa kuntavaaleista selkokielellä:https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2021/05/Kuntavaalit_2021_selkoesite_fi_13_6.pdf

Oikeusministeriö on myös julkaissut videot selkosuomeksi äänestämisestä:
Näin äänestät vaaleissa ennakkoon: https://www.youtube.com/watch?v=aKIBp9QYpIY
Näin äänestät vaaleissa vaalipäivänä: https://www.youtube.com/watch?v=alfATrYwPLA

Romanien syrjintä on vakava ihmisoikeusongelma Suomessa, johon tulee puuttua ja romanien yhdenvertaisuutta yhteiskunnass...
27/05/2021

Romanien syrjintä on vakava ihmisoikeusongelma Suomessa, johon tulee puuttua ja romanien yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa tulee edistää määrätietoisesti. Romanien syrjintä näkyy niin rakenteissa kuin arkipäivän tilanteissa, tyypillisesti loukkaavana häirintänä tai niin, että palvelu evätään tai tarjotaan rajoitetummin tai loukkaavin ehdoin.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleista yhteydenotoista käy ilmi, että romanit kokevat syrjintää erityisesti yksityisissä palveluissa ja asumisessa. Valtuutettu käsittelee säännöllisesti myös yhteydenottoja etnisen profiloinnin kokemuksista vartioinnissa, ja pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja puuttumaan etnisen profiloinnin riskeihin sekä vartioinnissa että turvallisuusviranomaisten toiminnassa.

Vartiointiyritysten ja turvallisuusviranomaisten on kehitettävä syrjinnän ja etnisen profiloinnin vastaisia toimiaan. Syrjintä on vakava ihmisoikeusloukkaus ja ihmisarvoa loukkaava teko sitä kokeneelle henkilölle. Lisäksi syrjinnällä on laajakantoisia vakavia seurauksia yhteiskunnassa, kuten luottamuksen väheneminen viranomaisiin, yhteiskuntaan kuuluvuuden tunteen heikentyminen sekä vihapuheen ja syrjivien asenteiden lisääntyminen.

Syrjintätapauksia ei myöskään tule nähdä ainoastaan yksittäisinä tapauksina, vaan on tunnistettava niiden takana oleva rakenteellinen syrjintä ja rasismi. Yhdenvertaisuus on jokaisen oikeus.

Romanien syrjintä on vakava ihmisoikeusongelma Suomessa, johon tulee puuttua ja romanien yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa tulee edistää määrätietoisesti. Romanien syrjintä näkyy niin rakenteissa kuin arkipäivän tilanteissa, tyypillisesti loukkaavana häirintänä tai niin, että palvelu evätään tai tarjotaan rajoitetummin tai loukkaavin ehdoin.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleista yhteydenotoista käy ilmi, että romanit kokevat syrjintää erityisesti yksityisissä palveluissa ja asumisessa. Valtuutettu käsittelee säännöllisesti myös yhteydenottoja etnisen profiloinnin kokemuksista vartioinnissa, ja pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja puuttumaan etnisen profiloinnin riskeihin sekä vartioinnissa että turvallisuusviranomaisten toiminnassa.

Vartiointiyritysten ja turvallisuusviranomaisten on kehitettävä syrjinnän ja etnisen profiloinnin vastaisia toimiaan. Syrjintä on vakava ihmisoikeusloukkaus ja ihmisarvoa loukkaava teko sitä kokeneelle henkilölle. Lisäksi syrjinnällä on laajakantoisia vakavia seurauksia yhteiskunnassa, kuten luottamuksen väheneminen viranomaisiin, yhteiskuntaan kuuluvuuden tunteen heikentyminen sekä vihapuheen ja syrjivien asenteiden lisääntyminen.

Syrjintätapauksia ei myöskään tule nähdä ainoastaan yksittäisinä tapauksina, vaan on tunnistettava niiden takana oleva rakenteellinen syrjintä ja rasismi. Yhdenvertaisuus on jokaisen oikeus.

Tänään alkaa kuntavaalien ennakkoäänestys. Tiedätkö ketkä kaikki ovat äänioikeutettuja kuntavaaleissa? Äänioikeus kuntav...
26/05/2021

Tänään alkaa kuntavaalien ennakkoäänestys. Tiedätkö ketkä kaikki ovat äänioikeutettuja kuntavaaleissa?

Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu kunnassa asumiseen, eikä sinun tarvitse esimerkiksi olla suomen kansalainen äänestääksesi. Kuntavaaleissa voit äänestää oman kuntasi ehdokasta.

Sinä voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet yli 18-vuotias tai täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 13.6.2021. Lisäksi vaaditaan, että jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

• olet Suomen kansalainen ja sinulla on kotikunta Suomessa
• olet EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen ja sinulla on kotikunta Suomessa
• olet jonkun muun maan kansalainen ja sinulla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

🔗Tarkempaa tietoa äänioikeudesta: https://vaalit.fi/aanioikeus-ja-aanioikeusrekisteri3

Tietoa kuntavaaleista: https://vaalit.fi/kuntavaalit

Tietoa kuntavaaleista selkokielellä: https://buff.ly/2T9OTtG

Tietoa kuntavaaleista useilla eri kielillä https://vaalit.fi/tietoa-kuntavaaleista-eri-kielilla1

Tänään alkaa kuntavaalien ennakkoäänestys. Tiedätkö ketkä kaikki ovat äänioikeutettuja kuntavaaleissa?

Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu kunnassa asumiseen, eikä sinun tarvitse esimerkiksi olla suomen kansalainen äänestääksesi. Kuntavaaleissa voit äänestää oman kuntasi ehdokasta.

Sinä voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet yli 18-vuotias tai täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 13.6.2021. Lisäksi vaaditaan, että jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

• olet Suomen kansalainen ja sinulla on kotikunta Suomessa
• olet EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen ja sinulla on kotikunta Suomessa
• olet jonkun muun maan kansalainen ja sinulla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

🔗Tarkempaa tietoa äänioikeudesta: https://vaalit.fi/aanioikeus-ja-aanioikeusrekisteri3

Tietoa kuntavaaleista: https://vaalit.fi/kuntavaalit

Tietoa kuntavaaleista selkokielellä: https://buff.ly/2T9OTtG

Tietoa kuntavaaleista useilla eri kielillä https://vaalit.fi/tietoa-kuntavaaleista-eri-kielilla1

Fimea on uusinut määräyksensä verenluovutuksesta. Miesten väliseen seksiin liittyvä väliaikainen verenluovutuskielto lyh...
24/05/2021

Fimea on uusinut määräyksensä verenluovutuksesta. Miesten väliseen seksiin liittyvä väliaikainen verenluovutuskielto lyhennettiin 12 kuukaudesta neljään kuukauteen. On hienoa, että veripalvelutoiminnassa on otettu askel yhdenvertaisempaan suuntaan.

Määräyksessä on kuitenkin edelleen kehitettävää, sillä se saattaa miesparit yhä eriarvoiseen asemaan. Nykyisen määräyksen mukaan vakituisen kumppanin kanssa harjoitettu seksi aiheuttaa luovutuskiellon silloin kun kumppanit ovat miehiä, mutta ei silloin kun kumppanit ovat eri sukupuolta. Määräys siis kohtelee verenluovuttajia eri tavoin näiden seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että määräystä tulee muuttaa niin, ettei se kohtele vakituisessa parisuhteessa seksiä harjoittavia pareja eri tavoin näiden seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää, että vakituisessa parisuhteessa elävien kesken harjoitetun seksin aiheuttama luovutuskielto poistetaan myös kahden miehen muodostamassa parisuhteessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää jo tehtyjä muutoksia myönteisinä, mutta jatkaa keskustelua aiheesta Fimean kanssa.

Fimea on uusinut määräyksensä verenluovutuksesta. Miesten väliseen seksiin liittyvä väliaikainen verenluovutuskielto lyhennettiin 12 kuukaudesta neljään kuukauteen. On hienoa, että veripalvelutoiminnassa on otettu askel yhdenvertaisempaan suuntaan.

Määräyksessä on kuitenkin edelleen kehitettävää, sillä se saattaa miesparit yhä eriarvoiseen asemaan. Nykyisen määräyksen mukaan vakituisen kumppanin kanssa harjoitettu seksi aiheuttaa luovutuskiellon silloin kun kumppanit ovat miehiä, mutta ei silloin kun kumppanit ovat eri sukupuolta. Määräys siis kohtelee verenluovuttajia eri tavoin näiden seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että määräystä tulee muuttaa niin, ettei se kohtele vakituisessa parisuhteessa seksiä harjoittavia pareja eri tavoin näiden seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää, että vakituisessa parisuhteessa elävien kesken harjoitetun seksin aiheuttama luovutuskielto poistetaan myös kahden miehen muodostamassa parisuhteessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää jo tehtyjä muutoksia myönteisinä, mutta jatkaa keskustelua aiheesta Fimean kanssa.

Tänään työntekijöistämme esittelyvuorossa on syrjintätiimin tarkastaja Hekma."Moikka!Olen Hekma Peltonen. Tammikuusta lä...
21/05/2021

Tänään työntekijöistämme esittelyvuorossa on syrjintätiimin tarkastaja Hekma.

"Moikka!

Olen Hekma Peltonen. Tammikuusta lähtien olen toiminut tarkastajana syrjintätiimissämme. Tarinani yhdenvertaisuusvaltuutetulla alkoi jo kesästä 2018, jolloin olin täällä harjoittelijana. Onneksi löysin tieni takaisin huippukollegojen luokse ja nyt tarkastajana vastuualuettani ovat koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvien syrjintäasioiden selvittäminen. Yhdessä ylitarkastaja Matti Jutilan kanssa toteutamme myös koulutuksen yhdenvertaisuutta edistävää Osaavat- hanketta.

Tavalliseen työpäivääni kuuluu enimmäkseen yksittäisiin syrjintäjuttuihin perehtymistä. Esittelen vastuulleni kuuluvat asiat arviointiryhmässä, jossa päätämme yhdessä tarvittavista jatkotoimista. Vastaan myös siitä, että jutun osapuolet tulevat kuulluksi ja hankin tarvittaessa muuta tarvittavaa lisätietoa päätöksenteon tueksi.

Koulutussektori on varsin kiinnostava, mutta myös haastava. Pöydälleni päätyvissä jutuissa on hyvin usein kyse lasten yhdenvertaisuudesta ja heihin kohdistuvasta syrjinnästä tai kohtuullisten mukautusten epäämisestä koulutuksessa. Lapset ja nuoret ovat jo lähtökohtaisesti haavoittuvassa asemassa, mikä tulee ottaa huomioon aina heitä koskevissa syrjintäasioissa ja yhdenvertaisuuskysymyksissä. Samalla lapsuuden ja nuoruuden kokemusten osallisuus ja arvonanto – tai niiden puute, muokkaavat hyvin vahvasti identiteettiämme.

Työssäni haastavaa on kohdata se seikka, että koulu vaikuttaa edelleen olevan joillekin lapsille turvaton, heikosti saavutettava paikka. Suomalaista koulua kehutaan maailman parhaaksi, mutta se ei suinkaan ole kaikkien kokemus. Tarvitaan johdonmukaista ja rakenteisiin puuttuvaa työtä, että tästä tulisi kaikille lapsille aidosti jaettu kokemus. Yhdenvertaisuuslaki asettaa raamit, ikään kuin minimitason ja sen haltuun ottaminen koulutusjärjestelmän joka tasolla auttaisi jo pitkälle.

Toisaalta parasta työssäni on, että saan yhdessä osaavan tiimimme kanssa konkreettisesti auttaa asiakkaitamme pääsemään oikeuksiinsa; joskus se tarkoittaa vain kattavaa neuvontaa, mutta toisinaan on otettava keskusteluyhteys oppilaitokseen ja ryhdyttävä jopa järeämpiin toimiin."

#ValtiollaTöissä #Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Tänään työntekijöistämme esittelyvuorossa on syrjintätiimin tarkastaja Hekma.

"Moikka!

Olen Hekma Peltonen. Tammikuusta lähtien olen toiminut tarkastajana syrjintätiimissämme. Tarinani yhdenvertaisuusvaltuutetulla alkoi jo kesästä 2018, jolloin olin täällä harjoittelijana. Onneksi löysin tieni takaisin huippukollegojen luokse ja nyt tarkastajana vastuualuettani ovat koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvien syrjintäasioiden selvittäminen. Yhdessä ylitarkastaja Matti Jutilan kanssa toteutamme myös koulutuksen yhdenvertaisuutta edistävää Osaavat- hanketta.

Tavalliseen työpäivääni kuuluu enimmäkseen yksittäisiin syrjintäjuttuihin perehtymistä. Esittelen vastuulleni kuuluvat asiat arviointiryhmässä, jossa päätämme yhdessä tarvittavista jatkotoimista. Vastaan myös siitä, että jutun osapuolet tulevat kuulluksi ja hankin tarvittaessa muuta tarvittavaa lisätietoa päätöksenteon tueksi.

Koulutussektori on varsin kiinnostava, mutta myös haastava. Pöydälleni päätyvissä jutuissa on hyvin usein kyse lasten yhdenvertaisuudesta ja heihin kohdistuvasta syrjinnästä tai kohtuullisten mukautusten epäämisestä koulutuksessa. Lapset ja nuoret ovat jo lähtökohtaisesti haavoittuvassa asemassa, mikä tulee ottaa huomioon aina heitä koskevissa syrjintäasioissa ja yhdenvertaisuuskysymyksissä. Samalla lapsuuden ja nuoruuden kokemusten osallisuus ja arvonanto – tai niiden puute, muokkaavat hyvin vahvasti identiteettiämme.

Työssäni haastavaa on kohdata se seikka, että koulu vaikuttaa edelleen olevan joillekin lapsille turvaton, heikosti saavutettava paikka. Suomalaista koulua kehutaan maailman parhaaksi, mutta se ei suinkaan ole kaikkien kokemus. Tarvitaan johdonmukaista ja rakenteisiin puuttuvaa työtä, että tästä tulisi kaikille lapsille aidosti jaettu kokemus. Yhdenvertaisuuslaki asettaa raamit, ikään kuin minimitason ja sen haltuun ottaminen koulutusjärjestelmän joka tasolla auttaisi jo pitkälle.

Toisaalta parasta työssäni on, että saan yhdessä osaavan tiimimme kanssa konkreettisesti auttaa asiakkaitamme pääsemään oikeuksiinsa; joskus se tarkoittaa vain kattavaa neuvontaa, mutta toisinaan on otettava keskusteluyhteys oppilaitokseen ja ryhdyttävä jopa järeämpiin toimiin."

#ValtiollaTöissä #Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Tänään 20.5. vietetään kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää. Näin kuntavaalien lähestyessä haluamme muis...
20/05/2021

Tänään 20.5. vietetään kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää. Näin kuntavaalien lähestyessä haluamme muistuttaa, että äänestyspaikkojen tulee olla aidosti esteettömiä ja saavutettavia, jotta kaikki pääsevät yhdenvertaisesti käyttämään äänioikeuttaan.

Esteettömyys tulee huomioida äänestyspaikalle saapumisesta aina äänestyskoppiin saakka. Huomioon on hyvä ottaa muun muassa seuraavia asioita:

• Onko äänestyspaikan sisäänkäynti esteetön?
• Pääseekö saattoliikenne sisäänkäynnin lähelle?
• Ovatko esteettömät reitit opastettu selkeästi?
• Onko äänestyspaikalla vähintään yksi esteetön äänestyskoppi?
• Onko äänestyskopeissa häikäisemätön ja riittävä valaistus?
• Onko äänestyspaikalla vaaliavustajaksi nimetty henkilö?

Lisää hyviä ohjeita löytyy Invalidiliiton äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslistasta: https://www.invalidiliitto.fi/aanestyspaikkojen-esteettomyyden-tarkistuslista

Jotta osallisuus vaaleissa olisi mahdollista kaikille, se edellyttää, että äänestyspaikat, vaalitilaisuudet ja vaalikoneet ovat esteettömiä ja saavutettavia.

Tänään 20.5. vietetään kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää. Näin kuntavaalien lähestyessä haluamme muistuttaa, että äänestyspaikkojen tulee olla aidosti esteettömiä ja saavutettavia, jotta kaikki pääsevät yhdenvertaisesti käyttämään äänioikeuttaan.

Esteettömyys tulee huomioida äänestyspaikalle saapumisesta aina äänestyskoppiin saakka. Huomioon on hyvä ottaa muun muassa seuraavia asioita:

• Onko äänestyspaikan sisäänkäynti esteetön?
• Pääseekö saattoliikenne sisäänkäynnin lähelle?
• Ovatko esteettömät reitit opastettu selkeästi?
• Onko äänestyspaikalla vähintään yksi esteetön äänestyskoppi?
• Onko äänestyskopeissa häikäisemätön ja riittävä valaistus?
• Onko äänestyspaikalla vaaliavustajaksi nimetty henkilö?

Lisää hyviä ohjeita löytyy Invalidiliiton äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslistasta: https://www.invalidiliitto.fi/aanestyspaikkojen-esteettomyyden-tarkistuslista

Jotta osallisuus vaaleissa olisi mahdollista kaikille, se edellyttää, että äänestyspaikat, vaalitilaisuudet ja vaalikoneet ovat esteettömiä ja saavutettavia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa tapauksessa, jossa laivayhtiö syrji romaniasiakasta. Laivayhtiö oli estänyt r...
19/05/2021
Laivayhtiö syrji romaniasiakasta - yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa - Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa tapauksessa, jossa laivayhtiö syrji romaniasiakasta.

Laivayhtiö oli estänyt romaniasiakasta nousemasta laivaan hänen etnisen alkuperänsä vuoksi. Laivayhtiö oli poikkeuksellisessa turvallisuuteen liittyvässä tilanteessa päättänyt estää kaikkien romaniasiakkaiden matkustamisen kyseisellä lähdöllä. Kokonaisen ryhmän pääsyn estäminen laivalta oli kuitenkin syrjintää. Laivayhtiö maksaa asiakkaalle 2500 euron hyvityksen. Yhtiö myös pahoittelee asiakkaaseen kohdistunutta syrjintää ja sitoutuu kouluttamaan henkilöstöään yhdenvertaisuudesta.

Syrjintäperusteista etninen alkuperä on erityisen vahvasti lainsäädännössä suojattu ominaisuus ja siihen perustuva erilainen kohtelu voi vain harvoin olla lain sallimaa. Myös poikkeuksellisissa turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa palveluntarjoajien on osattava arvioida, mikä kyseisessä tilanteessa on syrjimätön toimintatapa.

”Romaneihin kohdistuu paljon syrjintää juuri yksityisissä palveluissa. On tärkeää, että romaneihin kohdistuva syrjintä johtaa nykyään yhä useammin seuraamuksiin, kuten vahingonkorvaukseen ja hyvitykseen”, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

🔗Lue lisää uutisestamme: https://syrjinta.fi/-/laivayhtio-syrji-romaniasiakasta-yhdenvertaisuusvaltuutettu-edisti-sovintoa

Laivayhtiö oli estänyt romaniasiakasta nousemasta laivaan hänen etnisen alkuperänsä vuoksi. Laivayhtiö oli poikkeuksellisessa turvallisuuteen liittyvässä tilanteessa päättänyt estää kaikkien romaniasiakkaiden matkustamisen kyseisellä lähdöllä. Kokonaisen ryhmän pääsyn estäminen ...

Address

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Telephone

+358295666817

Products

Apua ja neuvontaa syrjintää kokeneille. Yhdenvertaisuuden edistämistä.

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yhdenvertaisuusvaltuutettu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Yhdenvertaisuusvaltuutettu:

Videos

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetulla on erikoistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maastapoistamista ja toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu. ************************** Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan kontaktas av den som har upplevt eller observerat diskriminering på grund av ursprung, språk, nationalitet, religion, övertygelse, åsikt, politisk aktivitet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, ålder, sexuell läggning, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Till diskrimineringsombudsmannens uppgifter hör också att främja utlänningars ställning och rättigheter. Ombudsmannen har dessutom till särskild uppgift att övervaka avlägsnandet av utlänningar ur landet och att vara nationell rapportör om människohandel. Diskriminering på grund av kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen. ************************* The Non-Discrimination Ombudsman is an independent and impartial authority responsible for promoting equality and tackling discrimination. The Non-Discrimination Ombudsman may be contacted by those who have experienced or observed discrimination on the grounds of origin, language, nationality, religion or belief, opinion, political or trade union activity, family circumstances, age, sexual orientation, health, disability or any other personal characteristics. The Non-Discrimination Ombudsman also promotes the rights and status of foreigners in Finland. Furthermore, the Ombudsman supervises the enforcement of removals from the country and acts as the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. Issues relating to discrimination on the grounds of gender and gender identity are dealt with by the Ombudsman for Equality.

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All

Comments

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5040300/Sdpn+eduskuntaryhma+Jarjestoille+on+korvattava+rahapelituottojen+vahenemisesta+aiheutuvat+tukimenetykset?fbclid=IwAR1MLY-w7Qq9Q9yT6w4qPKQwz4ofoLKmk39EXXS4ML1VMJbW9bE-7GAvimc Miten voidaan olla yhdenvertaisessa asemassa jos jotkut maksaa veroja ja toiset ei? Kun Suomessa verotetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä jne jne niin miksi järjestöt,säätiöt ja yhdistykset voivat rahoittaa omaa toimintaa verovapaasti???
Oikeesti mikä kesätoimittaja tämä pelle on. Eikö tuo asia nyt ole kyselytutkimuksissakin todettu noin 30 vuoden ajan, esim Jaakkolan/TM:m/TEM:in tutkimukset ja miljoona muuta. TAUSTOITA ARTSUSI, PELLE!
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006498520.html?fbclid=IwAR0Uihh1XRFHNnfbr5aAIeiu0SANptUEAwUgdzd4HQo39MipPB_rQrJZ9kE Selkeää syrjintää muita ihmisiä kohtaan... Ajoteko tehdä siis jotakin ?
Yle harjoittaa kuulo- ja kuulonäkövammaisten syrjintää tehostehelvetillään. Tehosteet tulevat sellaisella volyymilla , ettå puheen kuuemiseksi volyymi täytyy olla hyvin suurella. Ylen ohjelmat eivät siis ole kaikkien saavutettavissa. Suomesssa on 720 00 kuulovammaista, joten en puhu mistään marginaaliryhmästä, sillä tähän ryhmään kuuluu yli 10 % suomalasista. Lisäksi on vielä näkö-kuulovammaisia. Olen pari kertaa ottanut yhteyttä Ylen palautesivuille - tuloksetta. Yle voisi - jos haluaisi, hoitaa asian siten että kaukosäätimellä voisi valita haluaako tehosteet katsomansa ohjelmaan vai ei. Tiedäm että kuulovammainen voi valita teksityksen jos ei kuule tarpeeksi hyvin - m***a se ei saisi tapahtua siksi että kaikissa asiaohjelmissakin suurivolyymiset äänet peittävät puheen. Entä Näkö-kuulovammaiset, kun molemmat aistit ovat huonot? Itse olen vaikeasti näkövammainen, mitä minunlaisene tekevät, se tekstiys ei minua auta lainkaan, kun tehosteääni peittää puheäänen? haittaa on myös perheissä, kun jonkun perheessä pitää nukkua ja toiset valvoo (lapset, vuorotyöläiset). Lisäksi tayhtiöiden järjestysäännöissä on määräyksiä meluhatoista. Koti ei ole elokuvateatteri!
Suomessa vietetään vain naisten muttei miesten päivää. Miesten päivä on tänään. Tässä adressi joka vaatii miesten päivän samanveroiseksi almanakkaamme kuin naisten päivä jo on:
Vammaisten ihmisten oikeudet vaativat sen, että Suomeen tulee perustaa vammaisasiavaltuutetun virka. Nyt moni joutuu viemään oikeuksiensa saamiseksi asiansa oikeuteen asti. Niin ei saa olla❗️ Vammaisasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen toteutumista. Toivomme kaikilta aktiivisuutta 5.8.19 alkaen, että sana leviää ja saamme tarpeeksi allekirjoituksia tähän tärkeään kansalaisaloitteeseen. #vammaisasiavaltuutettu Tehdään tästä yhdessä totta❗
UUSI BLOGI! Pyörätuolimatkailu Klikkaa “audio versiota” kuunnellaksesi Pyörätuolissa matkustaminen on jo oma seikkailunsa. Siinä on omat temppunsa ja niksinsä, m***a siinä ei mitään, mitä ei voisi oppia.
Hei, Jotkut ovat esittäneet nykyisen miehiä koskevan asevelvollisuuden korvaamista asevelvollisuudella, joka määräytyisi kunkin nuoren henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella siten, että asepalveluksen suorittaisi sama määrä ihmisiä. Eli sukupuolen sijasta palvelukseen pakotettaisiin henkisten ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Tiedustelen miten Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee tälläisen mallin toteutuvan yhdenvertaisuuden kannalta, ja mitkä ovat sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella nykylainsäädännön voimassaollessa olisi sallittua pakottaa palvelukseen, ja minkälaisten ominaisuuksien ei? Rikotaanko yhdenvertaisuutta esim. silloin, kun samoilla ominaisuuksilla varustetuista nuorista toinen pakotetaan palvelukseen ja toinen ei?
Minkälaisen mielipiteen esittämistä voi käyttää syrinnän perusteena?
p***a lafka,ei oo tarkoitettu vääryyttä kärsiville valkolaisille jotka eivät ole homoja.lesboja.transsuja tai mustaihoisia.romaaneja tai muita maahanmuutajia!tämä on suojatyöpaikka vain heille! joutais koko p***a pulju kiinni!
Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista on edesauttanut yhdenvertaisuuslain muutos vuonna 2015 ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimen perustaminen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tuonut toiminnassaan näkyviin vammaisten henkilöiden kohtaamaa syrjintää ja pyrkinyt edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. P***A PUHETTA ,EI OO TULLU MITÄÄN APUJA!
"Kaikki työntekijät työaikamuodosta riippumatta (päivätyö tai vuorotyö) toimittavat sairaanhoitajan tai lääkärin todistuksen viimeistään toisesta sairaspoissaolopäivästä lähtien. Kaikki päivätöissä olevat toimistotyön tekijät toimittavat sairaanhoitajan tai lääkärin todistuksen viimeistään neljännestä sairaspoissaolopäivästä lähtien." Kysymyksiä: Saako henkilöstön asettaa eriarvoiseen asemaan työaikamuodon vuoksi? Onko se että tekee käsillään muutakin kuin käsittelee paperia laillinen peruste erilaiselle sairaspoissaoloilmoitus käytännölle? Lääkärikäynnit eivät ole ilmaisia.