Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Yhdenvertaisuuden puolesta - syrjintää vastaan För likabehandling- mot diskriminering For equality - against discrimination Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetulla on erikoistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maastapoistamista ja toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu. ************************** Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan kontaktas av den som har upplevt eller observerat diskriminering på grund av ursprung, språk, nationalitet, religion, övertygelse, åsikt, politisk aktivitet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, ålder, sexuell läggning, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Till diskrimineringsombudsmannens uppgifter hör också att främja utlänningars ställning och rättigheter. Ombudsmannen har dessutom till särskild uppgift att övervaka avlägsnandet av utlänningar ur landet och att vara nationell rapportör om människohandel. Diskriminering på grund av kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen. ************************* The Non-Discrimination Ombudsman is an independent and impartial authority responsible for promoting equality and tackling discrimination. The Non-Discrimination Ombudsman may be contacted by those who have experienced or observed discrimination on the grounds of origin, language, nationality, religion or belief, opinion, political or trade union activity, family circumstances, age, sexual orientation, health, disability or any other personal characteristics. The Non-Discrimination Ombudsman also promotes the rights and status of foreigners in Finland. Furthermore, the Ombudsman supervises the enforcement of removals from the country and acts as the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. Issues relating to discrimination on the grounds of gender and gender identity are dealt with by the Ombudsman for Equality.

Operating as usual

Tänä vuonna toimikautensa aloittanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta kokoontui tänään kokoukseen etäyhteyksin. K...
09/12/2020

Tänä vuonna toimikautensa aloittanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta kokoontui tänään kokoukseen etäyhteyksin. Kokous alkoi pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin tervehdyksellä. Tämän jälkeen nuoria edustavat neuvottelukunnan jäsenet pitivät puheenvuorot ministerille ja neuvottelukunnalle yhdenvertaisuuden edistämisestä ja syrjintään liittyvistä ongelmista nuorten näkökulmasta.

Kokouksessa keskusteltiin neuvottelukunnan toimintasuunnitelmasta sekä neuvottelukunnan jaostoista. Kokouksessa keskusteltiin myös moninaisuuden, eri syrjintäperusteiden ja moniperusteisen syrjinnän huomioon ottamisen tärkeydestä.

Neuvottelukunnalle perustettiin kolme jaostoa: työelämän syrjintään ja yhdenvertaisuuteen keskittyvä jaosto, koulutuksen syrjintään ja yhdenvertaisuuteen keskittyvä jaosto, sekä vammaisten henkilöiden oikeuksiin keskittyvä jaosto. Neuvottelukunnan jaostot ovat neuvottelukunnan sisällä toimivia, aihepiireittäin jakautuneita pienempiä kokoonpanoja. Lisäksi perustettiin neuvottelukunnan nuorten järjestöjen edustajien sparrausryhmä.

Neuvottelukunnan tehtävinä ovat yhdenvertaisuuden yleinen edistäminen, toimia vuoropuhelu- ja tietojenvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä sekä käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukunta koostuu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta merkittävistä toimijoista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Lue lisää neuvottelukunnasta: https://syrjinta.fi/neuvottelukunta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa alkoi syksyllä maastapoistamisen valvontaan liittyvä hanke, jonka tavoitteena on ...
07/12/2020
HANKE: Haavoittuva asema maastapoistamisen valmistelussa ja täytäntöönpanossa

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa alkoi syksyllä maastapoistamisen valvontaan liittyvä hanke, jonka tavoitteena on tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevien palautettavien tilanteet ja ottaa huomioon heidän tarpeensa palautusoperaatioissa.

Hankkeessa pyritään vahvistamaan eri viranomaisten välistä yhteistyötä, lisäämään hyviä käytäntöjä ja kehittämään toimintatapoja sellaiseksi, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien palautettavien tilanne tunnistettaisiin ja heidän tarpeensa pystyttäisiin ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon palautuksissa ja valvontatyössä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun yhtenä tehtävänä on maastapoistamisen täytäntöönpanon valvonta.

Lue lisää: https://syrjinta.fi/-/hanke-haavoittuva-asema-maastapoistamisen-valmistelussa-ja-taytantoonpanossa

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa alkoi syksyllä hanke, jonka tavoitteena on tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevien palautettavien tilanteet ja ottaa huomioon heidän tarpeensa palautusoperaatioissa. 

Hyvää itsenäisyyspäivää!⠀⠀Trevlig självständighetsdag! Buori Suoma iehčanasvuođabeaivvi!Šiev Suomâ jiečânâsvuođâpeivi!Ši...
06/12/2020

Hyvää itsenäisyyspäivää!⠀

Trevlig självständighetsdag!

Buori Suoma iehčanasvuođabeaivvi!

Šiev Suomâ jiečânâsvuođâpeivi!

Šiõǥǥ Lääʹddjânnam jiõččnažvuõttpeeiʹv!

”Vammaiset henkilöt muodostavat moninaisen joukon, jossa myös mahdollisuudet työllistymiseen ovat erilaisia. Työllisyyde...
03/12/2020

”Vammaiset henkilöt muodostavat moninaisen joukon, jossa myös mahdollisuudet työllistymiseen ovat erilaisia. Työllisyyden näkökulmasta meillä kaikilla on varmasti monia samoja tarpeita ja haaveita: löytää oma koulutus- ja urapolku ja tehdä mielekästä työtä. Palveluiden ja tukitoimien avulla varmistamme sen, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella näitä asioita.

Vammaiset henkilöt eivät ole vain palveluiden kohteita, vaan työntekijöitä, opiskelijoita ja kansalaisia siinä missä muutkin”, kirjoittaa Anni Kyröläinen tuoreessa vierasblogissaan.

Tänään vietetään kansainvälistä vammaisten ihmisten päivää.

Vammaiset ihmiset kokevat syrjintää monella elämän osa-alueella, ja iso osa syrjinnästä on yhteiskunnan rakenteissa. Vammaisuus onkin yksi yleisimmistä syrjintäperusteista, jonka vuoksi yhdenvertaisuusvaltuutettuun otetaan yhteyttä.

Lainsäädäntö ja vammaisille ihmisille kuuluvat oikeudet ovat Suomessa muodollisesti jo hyvät, mutta oikeuksiin pääsyssä on ongelmia. Valtuutetun työssä nousee esille esimerkiksi vammaispalveluihin, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä palveluiden saamiseen liittyviä ongelmia. Keskeinen tekijä vammaisten henkilöiden kohtaamien ongelmien taustalla on negatiiviset asenteet ja tiedonpuute.

Lue Anni Kyröläisen vierasblogi ”Yhdenvertainen työelämä vaatii määrätietoista yhteistyötä”: https://syrjinta.fi/-/vierasblogi-yhdenvertainen-tyoelama-vaatii-maaratietoista-yhteistyota

Blogi löytyy viittomakielellä täältä: https://www.youtube.com/watch?v=Y6KGP7DSsLs

Lisätietoa vammaisten henkilöiden syrjintään ja oikeuksiin liittyen löydät täältä: https://syrjinta.fi/vammaisten-henkiloiden-oikeudet

Toivotamme hyvää kansainvälistä vammaisten ihmisten päivää!

Lapin käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa, jossa vuokranantaja kieltäytyi vuokraamasta asuntoa asunnonhakijalle, jok...
02/12/2020
Romanille kieltäydyttiin vuokraamasta asuntoa – vuokranantaja tuomittiin syrjinnästä

Lapin käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa, jossa vuokranantaja kieltäytyi vuokraamasta asuntoa asunnonhakijalle, joka on romani, etnisen alkuperän vuoksi. Käräjäoikeus tuomitsi vuokranantajan syrjinnästä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut kyseissä asiassa käräjäoikeudelle lausunnon, jossa valtuutettu katsoo, että asiassa syntyy selvä olettama yhdenvertaisuuslain vastaisesta syrjinnästä etnisen alkuperän perusteella.

Vuokranantaja voi valita vuokralaisensa, mutta ei syrjivin perustein. Vuokranantaja voi luonnollisesti edellyttää vuokralaiselta maksukykyä ja muiden vuokrasuhteesta johtuvien velvoitteiden täyttämistä, mutta valitsematta jättämistä ei voi perustaa esimerkiksi henkilön alkuperään, uskontoon tai vammaisuuteen.

Lue lisää: https://syrjinta.fi/-/romanille-kieltaydyttiin-vuokraamasta-asuntoa-vuokranantaja-tuomittiin-syrjinnasta

Lapin käräjäoikeus antoi 17.11. tuomion asiassa, jossa vuokranantaja kieltäytyi vuokraamasta asuntoa asunnonhakijalle, joka on romani, etnisen alkuperän vuoksi. Käräjäoikeus tuomitsi vuokranantajan syrjinnästä. 

Positiivinen erityiskohtelu on puhuttanut viime päivinä. Mitä positiivinen erityiskohtelu on ja miten sillä edistetään y...
01/12/2020
Positiivinen erityiskohtelu

Positiivinen erityiskohtelu on puhuttanut viime päivinä. Mitä positiivinen erityiskohtelu on ja miten sillä edistetään yhdenvertaisuutta?

Positiivisesta erityiskohtelusta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Kaikkien ihmisten samanlainen kohtelu ei aina riitä tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseen. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen voi edellyttää syrjinnälle erityisen alttiin ryhmän erityistarpeiden huomioon ottamista. Tällöin kyseeseen voi tulla positiivinen erityiskohtelu.

Positiivinen erityiskohtelu on yksi keino edistää tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista sekä lievittää ja ehkäistä rakenteissa olevan syrjinnän aiheuttamia haittoja. Positiivisen erityiskohtelun tarkoituksena siis on, että kaikilla olisi myös käytännössä mahdollisuus yhdenvertaisiin oikeuksiin. Positiivisella erityiskohtelulla voidaan esimerkiksi pyrkiä lisäämään työllistymismahdollisuuksiltaan heikommassa asemassa olevien henkilöiden, esimerkiksi yli 55-vuotiaiden tai vammaisten henkilöiden, osuutta henkilöstössä.

Positiivinen erityiskohtelu on eri asia kuin suosinta, jossa on kyse etuoikeuksien antamisesta toisia syrjivällä tavalla. Positiivisen erityiskohtelun tulee olla sen tavoitteeseen nähden oikeasuhtaista. Positiivisten erityistoimien tulee olla väliaikaisia, ja positiivinen erityiskohtelu on mitoitettava kestoltaan ja laajuudeltaan. Tämä tarkoittaa sitä, että erityiskohteluista pitää luopua, kun tilanne on korjaantunut. Positiivisen erityiskohtelun on oltava myös suunnitelmallista.

Erityisesti työhönotossa positiivisessa erityiskohtelussa on huomioitava muun muassa seuraavat seikat:

🔹Positiivisesta erityiskohtelusta tulisi työhönotossa päättää etukäteen, ja siitä on hyvä ilmaista jo työpaikkailmoituksessa.

🔹Positiivinen erityiskohtelu ei tarkoita automaattista ja ehdotonta etusijan antamista henkilölle, joka kuuluu aliedustettuun ryhmään, vaan hakijoiden välillä on suoritettava tasapuolinen vertailu.

🔹Tämä tarkoittaa sitä, että johonkin aliedustettuun ryhmään kuuluva henkilö voidaan valita suunnilleen yhtä pätevien hakijoiden joukosta.

Lue lisää positiivisesta erityiskohtelusta: https://syrjinta.fi/positiivinen-erityiskohtelu

Positiivisessa erityiskohtelussa on kyse tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tarpeellisista erityistoimenpiteistä, joilla parannetaan tiettyyn ryhmään kuuluvien henkilöiden asemaa ja olosuhteita. Positiivisesta erityiskohtelusta säädetään yhdenvertaisuuslaissa.

Anni Kyröläisen tuore vierasblogi "Yhdenvertainen työelämä vaatii määrätietoista yhteistyötä" löytyy myös viittomakielel...
30/11/2020
Yhdenvertainen työelämä vaatii määrätietoista yhteistyötä

Anni Kyröläisen tuore vierasblogi "Yhdenvertainen työelämä vaatii määrätietoista yhteistyötä" löytyy myös viittomakielellä.

Blogikirjoituksessa käsitellään selvitystä vammaisten henkilöiden työllistymisen esteistä Suomessa, sekä esitetään ratkaisuja näiden esteiden poistamiseksi.

"Nyt on vammaispolitiikan aika levitä omasta siilostaan osaksi kaikkea politiikkaa. Eri hallinnonalojen on työskenneltävä yhteisessä rintamassa, jotta työ yhdenvertaisten työmarkkinoiden luomiseksi saa aikaan haluttuja vaikutuksia. "

Blogi viittomakielellä: https://www.youtube.com/watch?v=Y6KGP7DSsLs

Blogi suomeksi: https://syrjinta.fi/-/vierasblogi-yhdenvertainen-tyoelama-vaatii-maaratietoista-yhteistyota

Blogi ruotsiksi: https://syrjinta.fi/sv/-/gastblogg-jamlikt-arbetsliv-kraver-malmedvetet-samarbete

Selvitys Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet: https://buff.ly/2VitZqc

Blogi "Yhdenvertainen työelämä vaatii määrätietoista yhteistyötä" viittomakielellä.

"Nyt on vammaispolitiikan aika levitä omasta siilostaan osaksi kaikkea politiikkaa. Eri hallinnonalojen on työskenneltäv...
27/11/2020

"Nyt on vammaispolitiikan aika levitä omasta siilostaan osaksi kaikkea politiikkaa. Eri hallinnonalojen on työskenneltävä yhteisessä rintamassa, jotta työ yhdenvertaisten työmarkkinoiden luomiseksi saa aikaan haluttuja vaikutuksia. Jo YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia kaikilla hallinnonaloilla. Sopimuksen artikla 27 säätää vammaisten henkilöiden oikeudesta tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa," toteaa Anni Kyröläinen vierasblogissaan. Lue blogi kokonaisuudessaan: https://syrjinta.fi/-/vierasblogi-yhdenvertainen-tyoelama-vaatii-maaratietoista-yhteistyota

Syrjinnän uhrien pääsyä oikeuksiinsa täytyy vahvistaa yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa.Eilen 25.11. julkaistiin...
26/11/2020
Syrjinnän uhrien pääsyä oikeuksiinsa täytyy vahvistaa yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa

Syrjinnän uhrien pääsyä oikeuksiinsa täytyy vahvistaa yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa.

Eilen 25.11. julkaistiin tutkimus yhdenvertaisuuslain toimivuudesta ja kehitystarpeista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman piti kommenttipuheenvuoron tutkimushankkeen loppuseminaarissa. Valtuutettu kiinnitti puheessaan huomiota siihen, miten syrjinnän uhri pääsee paremmin oikeuksiinsa.

Esimerkiksi afrikkalaistaustaisten henkilöiden syrjintä Suomessa on EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan valitettavasti Euroopassa kärkisijoilla. Myös muun muassa vammaiset henkilöt, sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kokevat paljon syrjintää.

”Oikeussuojaa lisääviä toimia on syytä tehdä yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen yhteydessä”, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman korosti puheenvuorossaan.

Valtuutettu esitti puheenvuorossaan muun muassa, että yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulisi antaa mahdollisuus arvioida erityisesti rekrytointitilanteessa tapahtuvaa syrjintää. Valtuutettu esitti myös, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle tulisi antaa mahdollisuus arvioida myös työelämässä tapahtuvaa syrjintää.

”Tämä käsiteltävä oleva selvitys osoittaa, että Suomessa vain harvoin syrjintä johtaa seuraamuksiin. Nykyinen hallitus korostaa voimakkaasti, miten tärkeää yhdenvertaisuuden edistäminen heille on. Siksi toivon niin keskeisessä asiassa kuin oikeussuojan vahvistamisessa syrjinnän uhreille, että tämä näyttäytyisi myös käytännössä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan laajentaminen työelämäsyrjintään olisi tärkeä” Stenman totesi puheenvuoronsa lopuksi.

Lue lisää: https://syrjinta.fi/-/syrjinnan-uhrien-paasya-oikeuksiinsa-taytyy-vahvistaa-yhdenvertaisuuslain-osittaisuudistuksessa

Tutkimus yhdenvertaisuuslain toimivuudesta ja kehitystarpeista: https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-959-2

Eilen 25.11. julkaistiin tutkimus yhdenvertaisuuslain toimivuudesta ja kehitystarpeista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman piti kommenttipuheenvuoron tutkimushankkeen loppuseminaarissa. Valtuutettu kiinnitti puheessaan huomiota siihen, miten syrjinnän uhri pääsee paremmin oikeuksiinsa.....

Iloksemme pääsemme jälleen esittelemään uuden työntekijän! Toimistomme on nimittäin saanut uuden vahvistuksen, kun meill...
24/11/2020

Iloksemme pääsemme jälleen esittelemään uuden työntekijän! Toimistomme on nimittäin saanut uuden vahvistuksen, kun meillä on aloittanut ylitarkastajana Elli Björkberg!

Ennen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon siirtymistä Elli on toiminut viisi vuotta vammaisjärjestön lakimiehenä (Näkövammaisten liitto ry). Tätä ennen hän on työskennellyt muutamissa asianajotoimistoissa yksityishenkilöiden riita- ja rikosasioita hoitaen.

Elli on valmistunut Lapin yliopistosta vuonna 2003, asuu Itä-Helsingissä, harrastaa kuntoliikuntaa ja kuorolaulua, ja suhtautuu intohimoisesti ihmis- ja perusoikeuksiin sekä roskienlajitteluun.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa Elli työskentelee syrjintätiimissä ja hänen vastuualueenaan ovat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät asiat.

🔹🔹🔹🔹
Diskrimineringsombudsmannens byrå har igen fått en förstärkning: Elli Björkberg har börjat med oss som överinspektör!

Innan Elli började sitt arbete hos oss, har hon arbetat fem år som jurist på Synskadades förbund. Före detta har hon arbetat på några advokatbyråer med tviste- och brottsärenden.

Elli tog examen från Lapplands universitet 2003, hon bor i Östra Helsingfors, har träning och körsång som hobby och hon brinner för mänskliga rättigheter och avfallssortering.

Vid diskrimineringsombudsmannens byrå arbetar Elli i teamet som behandlar diskrimineringsärenden. Hennes arbete fokuserar på ärenden relaterade till social- och hälsovårdstjänster.

Tänään vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Päivän teemana on tänä vuonna lapsen oikeus tulevaisuuteen. Turvallinen oppim...
20/11/2020

Tänään vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Päivän teemana on tänä vuonna lapsen oikeus tulevaisuuteen. Turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö on keskeinen osa lasten ja nuorten tulevaisuususkoa.

Haluammekin tänään muistuttaa jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta turvalliseen ja yhdenvertaiseen oppimis- ja kasvuympäristöön koulussa. Jokaisella täytyy olla turvallista kasvaa ja kehittyä omana itsenään. Tämän mahdollistaa syrjimätön, hyväksyvä, arvostava ja turvallinen kouluympäristö.

Jokaisella oppilaitoksella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta sekä toteuttaa vammaisen oppilaan tarvitsemat kohtuulliset mukautukset. Jokaisen koulun pitää myös huolehtia siitä, että koulun toiminta ei ole millään tavalla syrjivää. Tämä vaatii koulujen käytäntöjen tarkastelua erilaisten oppilaiden näkökulmasta, jotta jokaisella olisi aidosti yhdenvertainen mahdollisuus oppia ja osoittaa oppimaansa.

Turvallinen oppimisympäristö on myös vapaa häirinnästä. Yhdenvertaisuuslaki kieltää häirinnän eli ihmisarvoa loukkaavan tai uhkaavan ilmapiirin luomisen alkuperän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun kielletyn syrjintäperusteen nojalla. Häirintää voi olla esimerkiksi nimittely ja muu kiusaaminen tai yksityiselämää koskevien tietojen tai huhujen levittäminen.

Jokaisen koulun tulee huolehtia siitä, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen toteutuu.

Hyvää Lapsen oikeuksien päivää! ✨

Lisätietoa yhdenvertaisuudesta koulussa: https://syrjinta.fi/koulutus

Yhdenvertaisuuslaki kieltää ikäsyrjinnän. Yhdenvertaisuuslain syrjinnän kielto koskee kaikenikäisten syrjintää, eli kuka...
19/11/2020

Yhdenvertaisuuslaki kieltää ikäsyrjinnän. Yhdenvertaisuuslain syrjinnän kielto koskee kaikenikäisten syrjintää, eli kuka tahansa voisi tulla syrjityksi iän vuoksi.

Ikäsyrjintä ilmenee usein ilman hyväksyttävää perustetta asetettuina ikärajoina. Esimerkiksi siten, että nuoria ei päästetä itsepalvelukirjastoon tai huoltoasemalle, 65 vuotta täyttäneet eivät voi hakeutua yhdistyksessä vastuutehtäviin, lääkärikeskus lakkauttaa 70 vuotta täyttäneiden lääkärien ammatinharjoittajasopimukset ilman yksilöllistä arviointia tai 30 vuotta täyttäneet opiskelijat eivät saa samoja alennuksia kuin alle 30-vuotiaat. Nämä esimerkit voivat olla syrjintää, mutta ikään liittyvät rajoitukset pitää kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti.

Ikä on myös yksi tyypillisistä syrjintäperusteista, joita ilmenee moniperusteisen syrjinnän tapauksissa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että syrjintää voi tapahtua iän lisäksi yhdessä esimerkiksi sukupuolen, vammaisuuden tai alkuperän perusteella.

Ikään perustuva erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja kohtelulla on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.

Lue lisää ikäsyrjinnästä: https://syrjinta.fi/ikasyrjinta

Ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi kommenteissa. ⬇️

Toimistomme on saanut uuden vahvistuksen riveihinsä, kun juristi Liisa Välimäki on aloittanut meillä ylitarkastajana!Lii...
17/11/2020

Toimistomme on saanut uuden vahvistuksen riveihinsä, kun juristi Liisa Välimäki on aloittanut meillä ylitarkastajana!

Liisalla on yli 10 vuoden kokemus ulkomaalaisasioista sekä ihmisoikeustyöstä. Hän on työskennellyt pitkään juristina Pakolaisneuvonnassa sekä toiminut turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan asiantuntijana Suomen Punaisessa Ristissä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa Liisa työskentelee pääasiassa maastapoistamisen valvonnassa - ulkomaalaisasioihin, ihmiskaupparaportointiin sekä maastapoistamisen täytäntöönpanon valvontaan keskittyvässä tiimissä.

🔹🔹🔹🔹🔹

Diskrimineringsombudsmannens byrå har fått förstärkning av juristen Liisa Välimäki. Liisa har en över 10 år lång karriär inom mänskliga och utlänningars rättigheter. Hon har jobbat länge som jurist hos Flyktingrådgivningen och fungerat som expert inom mottagandet av asylsökande i Röda korset.

På diskrimineringsombudsmannens byrå är Liisas arbete fokuserat på övervakning av avlägsnande ur landet. Liisa jobbar i teamet som arbetar med utlänningars rättigheter, rapportering om människohandel och övervakning av avlägsnande.

Address

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yhdenvertaisuusvaltuutettu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Yhdenvertaisuusvaltuutettu:

Videos

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetulla on erikoistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maastapoistamista ja toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu. ************************** Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan kontaktas av den som har upplevt eller observerat diskriminering på grund av ursprung, språk, nationalitet, religion, övertygelse, åsikt, politisk aktivitet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, ålder, sexuell läggning, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Till diskrimineringsombudsmannens uppgifter hör också att främja utlänningars ställning och rättigheter. Ombudsmannen har dessutom till särskild uppgift att övervaka avlägsnandet av utlänningar ur landet och att vara nationell rapportör om människohandel. Diskriminering på grund av kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen. ************************* The Non-Discrimination Ombudsman is an independent and impartial authority responsible for promoting equality and tackling discrimination. The Non-Discrimination Ombudsman may be contacted by those who have experienced or observed discrimination on the grounds of origin, language, nationality, religion or belief, opinion, political or trade union activity, family circumstances, age, sexual orientation, health, disability or any other personal characteristics. The Non-Discrimination Ombudsman also promotes the rights and status of foreigners in Finland. Furthermore, the Ombudsman supervises the enforcement of removals from the country and acts as the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. Issues relating to discrimination on the grounds of gender and gender identity are dealt with by the Ombudsman for Equality.

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All

Comments

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5040300/Sdpn+eduskuntaryhma+Jarjestoille+on+korvattava+rahapelituottojen+vahenemisesta+aiheutuvat+tukimenetykset?fbclid=IwAR1MLY-w7Qq9Q9yT6w4qPKQwz4ofoLKmk39EXXS4ML1VMJbW9bE-7GAvimc Miten voidaan olla yhdenvertaisessa asemassa jos jotkut maksaa veroja ja toiset ei? Kun Suomessa verotetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä jne jne niin miksi järjestöt,säätiöt ja yhdistykset voivat rahoittaa omaa toimintaa verovapaasti???
Oikeesti mikä kesätoimittaja tämä pelle on. Eikö tuo asia nyt ole kyselytutkimuksissakin todettu noin 30 vuoden ajan, esim Jaakkolan/TM:m/TEM:in tutkimukset ja miljoona muuta. TAUSTOITA ARTSUSI, PELLE!
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006498520.html?fbclid=IwAR0Uihh1XRFHNnfbr5aAIeiu0SANptUEAwUgdzd4HQo39MipPB_rQrJZ9kE Selkeää syrjintää muita ihmisiä kohtaan... Ajoteko tehdä siis jotakin ?
Yle harjoittaa kuulo- ja kuulonäkövammaisten syrjintää tehostehelvetillään. Tehosteet tulevat sellaisella volyymilla , ettå puheen kuuemiseksi volyymi täytyy olla hyvin suurella. Ylen ohjelmat eivät siis ole kaikkien saavutettavissa. Suomesssa on 720 00 kuulovammaista, joten en puhu mistään marginaaliryhmästä, sillä tähän ryhmään kuuluu yli 10 % suomalasista. Lisäksi on vielä näkö-kuulovammaisia. Olen pari kertaa ottanut yhteyttä Ylen palautesivuille - tuloksetta. Yle voisi - jos haluaisi, hoitaa asian siten että kaukosäätimellä voisi valita haluaako tehosteet katsomansa ohjelmaan vai ei. Tiedäm että kuulovammainen voi valita teksityksen jos ei kuule tarpeeksi hyvin - mutta se ei saisi tapahtua siksi että kaikissa asiaohjelmissakin suurivolyymiset äänet peittävät puheen. Entä Näkö-kuulovammaiset, kun molemmat aistit ovat huonot? Itse olen vaikeasti näkövammainen, mitä minunlaisene tekevät, se tekstiys ei minua auta lainkaan, kun tehosteääni peittää puheäänen? haittaa on myös perheissä, kun jonkun perheessä pitää nukkua ja toiset valvoo (lapset, vuorotyöläiset). Lisäksi tayhtiöiden järjestysäännöissä on määräyksiä meluhatoista. Koti ei ole elokuvateatteri!
Suomessa vietetään vain naisten muttei miesten päivää. Miesten päivä on tänään. Tässä adressi joka vaatii miesten päivän samanveroiseksi almanakkaamme kuin naisten päivä jo on:
Vammaisten ihmisten oikeudet vaativat sen, että Suomeen tulee perustaa vammaisasiavaltuutetun virka. Nyt moni joutuu viemään oikeuksiensa saamiseksi asiansa oikeuteen asti. Niin ei saa olla❗️ Vammaisasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen toteutumista. Toivomme kaikilta aktiivisuutta 5.8.19 alkaen, että sana leviää ja saamme tarpeeksi allekirjoituksia tähän tärkeään kansalaisaloitteeseen. #vammaisasiavaltuutettu Tehdään tästä yhdessä totta❗
UUSI BLOGI! Pyörätuolimatkailu Klikkaa “audio versiota” kuunnellaksesi Pyörätuolissa matkustaminen on jo oma seikkailunsa. Siinä on omat temppunsa ja niksinsä, mutta siinä ei mitään, mitä ei voisi oppia.
Hei, Jotkut ovat esittäneet nykyisen miehiä koskevan asevelvollisuuden korvaamista asevelvollisuudella, joka määräytyisi kunkin nuoren henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella siten, että asepalveluksen suorittaisi sama määrä ihmisiä. Eli sukupuolen sijasta palvelukseen pakotettaisiin henkisten ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Tiedustelen miten Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee tälläisen mallin toteutuvan yhdenvertaisuuden kannalta, ja mitkä ovat sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella nykylainsäädännön voimassaollessa olisi sallittua pakottaa palvelukseen, ja minkälaisten ominaisuuksien ei? Rikotaanko yhdenvertaisuutta esim. silloin, kun samoilla ominaisuuksilla varustetuista nuorista toinen pakotetaan palvelukseen ja toinen ei?
Minkälaisen mielipiteen esittämistä voi käyttää syrinnän perusteena?
paska lafka,ei oo tarkoitettu vääryyttä kärsiville valkolaisille jotka eivät ole homoja.lesboja.transsuja tai mustaihoisia.romaaneja tai muita maahanmuutajia!tämä on suojatyöpaikka vain heille! joutais koko paska pulju kiinni!
Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista on edesauttanut yhdenvertaisuuslain muutos vuonna 2015 ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimen perustaminen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tuonut toiminnassaan näkyviin vammaisten henkilöiden kohtaamaa syrjintää ja pyrkinyt edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. PASKA PUHETTA ,EI OO TULLU MITÄÄN APUJA!
"Kaikki työntekijät työaikamuodosta riippumatta (päivätyö tai vuorotyö) toimittavat sairaanhoitajan tai lääkärin todistuksen viimeistään toisesta sairaspoissaolopäivästä lähtien. Kaikki päivätöissä olevat toimistotyön tekijät toimittavat sairaanhoitajan tai lääkärin todistuksen viimeistään neljännestä sairaspoissaolopäivästä lähtien." Kysymyksiä: Saako henkilöstön asettaa eriarvoiseen asemaan työaikamuodon vuoksi? Onko se että tekee käsillään muutakin kuin käsittelee paperia laillinen peruste erilaiselle sairaspoissaoloilmoitus käytännölle? Lääkärikäynnit eivät ole ilmaisia.