Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto Aluehallintovirasto eli avi toimii ihmisten ja alueiden parhaaksi. Facebookissa kerromme ajankohtaisia asioita aluehallintoviraston toiminnasta.

Aiheitamme ovat mm. #opetus #varhaiskasvatus #kirjastot #nuorisotyö #sote #varautuminen #alkoholiluvat #ympäristöluvat #saavutettavuus #rahanpesu #valvonta #ohjaus Voit osallistua keskusteluun päivityksiämme kommentoimalla tai kirjoittamalla seinällemme. Yksityisviestejä meille ei voi Facebookissa lähettää. Voit lähettää viestisi sähköpostilla kirjaamoihimme, joiden kautta yhteydenottosi otetaan käsittelyyn. Katso kirjaamojen yhteystiedot: http://www.avi.fi/web/avi/yhteystiedot

Missio: Avi hoitaa oikeusturvaan, perusoikeuksiin ja turvalliseen ympäristöön liittyviä viranomaistehtäviä. Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa, joista kukin hoitaa niille kuuluvia tehtäviä omalla toimialueellaan.

Avaa kuten tavallisesti

Peruspalvelujen arviointi toi esiin runsaasti kehitystarpeita. Arviointiraportti lanseerattiin kesäkuussa. Itä-Suomen al...
18/09/2020
Peruspalvelujen arviointi toi esiin runsaasti kehitystarpeita - uutiskirje Itä-Suomesta

Peruspalvelujen arviointi toi esiin runsaasti kehitystarpeita. Arviointiraportti lanseerattiin kesäkuussa. Itä-Suomen aluehallintovirasto nostaa uutiskirjeessään esiin alueelliset johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Itä-Suomesta. Tutustu kirjeeseemme ja koko raporttiin https://avi.mailpv.net/a/s/105313194-82fa78fa839f1cd91316c379d886e320/4038550

Valtakunnallisesti peruspalvelujen tilan arviointiraportit lanseerattiin 15.6.2020. Tässä uutiskirjeessä Itä-Suomen aluehallintovirasto nostaa esiin alueelliset johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset.

15/09/2020

Valmiustoimikunta:
Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

Aluehallintovirastojen rooli on myös varmistaa laaja-alaisen alueellisen yhteistyön toimivuus, varautumisen tukeminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) epidemiologiseen tietoon perustuen, sekä vastata kokonaisvaltaisen varautumisen onnistumisesta alueellaan ja jatkuvuuden hallinnasta pitkittyvässä kriisissä.

Valmiustoimikunta käsitteli eri toimijoiden roolit tartuntatautilain toimeenpanemiseksi alueellisessa päätöksenteossa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen toteaa, että koronaviruksen torjunnassa yhteistyömuodot toimivat hyvin. Koronaviruksen torjunnassa keskeiset toimijat alueellamme ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kainuun sote, kunnat ja kuntayhtymät, sekä Aluehallintovirasto. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvin voinnin laitos (THL) ohjaavat ja tukevat alueellisia toimijoita.

Tartuntatautilain mukaiset toimivaltuudet on yleisesti kuvattu eri toimijoille seuraavasti:

STM – yleinen, strateginen ohjaus ja valtakunnallisten tilanteiden johtaminen
THL – valtakunnallinen sisältöohjaus, epidemiologinen tilannekuva ja arviointi,
asiantuntijatuki eri viranomaisille
AVI – kuntien ja kuntayhtymien valvonta sekä siihen kuuluva ohjaus,
viranomaistoiminnan tarvittava yhteensovittaminen, eräät hallinnolliset päätökset
Sairaanhoitopiiri – alueensa operatiivinen ohjaus ja asiantuntijatuki, operatiiviset toimenpiteet
Kunta tai kuntayhtymä – operatiiviset toimenpiteet, päätökset ja niiden toimeenpano
Koko Suomessa vahvistetaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa epidemian hoidossa, että torjuntatoimet ovat vaikuttavia ja tehokkaita. Tartuntojen ilmetessä pystytään nopeaan reagointiin ja päätöksentekoon. Päätöksenteon organisaatio on selkeä ja toimivalta jokaisen tiedossa. Savolainen katsoo, että valmius alueellisiin päätöksiin ja viestintään on pääosin kunnossa. Kuntien tulee päivittää ohjesäännöt, jotta kunnassa on toimivaltuudet tehdä nopeasti päätöksiä.

Alueellinen valmistelu, harkinta ja päätöksenteko tapahtuvat lakisääteisten vastuiden nojalla yleispiirteittäin seuraavasti:

THL tuottaa alueellisen epidemiologisen kuvan ja siihen perustuvat ohjeet tai suositukset toimenpidevaihtoehdoista ja niiden soveltamiskriteereistä, sekä tarvittaessa konsultoi alueen viranomaisia
Sairaanhoitopiiri tarkentaa alueellista kuvaa oman tieto- ja osaamispohjansa perusteella sekä tekee siitä alustavat johtopäätökset perustuen THL aineistoon sekä tarvittavaan konsultointiin.
Sairaanhoitopiiri ja kunnat arvioivat päätöksentekovaihtoehtojen vaikutuksia laajasti ja muita yhteistyössä mukana olevia viranomaisia konsultoiden. Yhteisten johtopäätösten mukaisesti sairaanhoitopiiri ohjaa alueensa kuntia toimimaan tämän mukaisesti, yhdessä sovittavalla työnjaolla
Avi arvioi samaan tietopohjaan perustuen omien toimenpiteidensä tarpeen sekä yhteensopivuuden, ja varmistaa valvonnallaan että sairaanhoitopiiri ja kunnat toimivat velvollisuuksiensa edellyttämällä tavalla
Avi, sairaanhoitopiiri ja kunnat raportoivat kootusti tästä harkinnastaan ja päätöksenteostaan ministeriöön ja THL:lle
Sairaanhoitopiiri, Avi ja kunnat tekevät päätöksensä ja toimeenpanevat ne.
Karanteenit luovat ajoittain henkilöstöpulaa

Kevään ja kesän aikana on opittu paljon epidemian aiheuttamista seurauksista eri organisaatioille. Yksi hankalimmista on äkillinen henkilöstöpula, johon altistumisen aiheuttamat karanteenitoimet johtavat. Laajat karanteenit aiheuttavat ongelmia erityisesti paikkakunnilla, jossa sijaisia on vaikea saada.

Tartuntojen jäljityksen onnistuminen ja altistuneiden määrääminen karanteeneihin on kuitenkin välttämätöntä, että viruksen leviäminen saadaan pysäytettyä paikallisesti. Tähän saakka Suomessa tässä on onnistuttu hyvin.

Aika on kriittinen tekijä, kun toimitaan todella helposti tarttuvaa virusta vastaan.

Paikallinen yhteistyö tärkeää

Paikallinen ja alueellinen yhteistyökyky eri toimijoiden välillä on keskeistä toimenpiteissä onnistumiseksi. Varautumisessa on luotava hyvät toimintatavat ja -kulttuuri, jonka avulla kyetään paitsi nopeisiin ratkaisuihin, joita pystytään myös noudattamaan hyvinkin pitkän. Siksi on tärkeää, että alueellisuus, aluehallintoviranomaisten ohjaus, avoin yhteistyöhenki niin maakuntien kuin paikallisten viranomaisten kesken toimivat aidosti.

Tauti leviää nyt kotona ja työyhteisöissä

Tärkeää jokaisen on muistaa, että tauti leviää ihmisten välisessä lähikontaktissa. Tilannekuva Pohjois-Suomessa juuri nyt on, että tartuntoja ilmenee vähän ja nekin jäljityksen kannalta helpoissa yhteisöissä, kuten perheissä ja työyhteisöissä. Matkailuun liittyviä altistuksia esiintyy vähän. Viruksen alkuperän jäljittäminen on onnistunut lähes kaikissa tapauksissa.

Testaustulokset saadaan Pohjois-Suomessa nopeasti. Vastausviiveet ovat lyhentyneet. Pääsääntöisesti tulos tulee kahdessa vuorokaudessa. Pitkät välimatkat kunnista laboratorioon lisäävät kokonaisaikaa jonkin verran. Monet tartunnoista ovat hyvin lieväoireisia, joten näytteenottoon tulisi hakeutua varhaisessa vaiheessa. Toive on, että oireiset tulisivat entistä nopeammin antamaan näytteen.

Altistuneiden jäljittämistä helpottavan Koronavilkku -sovelluksen lataamista kännykkään suositellaan ihan jokaiselle.

Matkailuala toivoo tehokkaita elinkeinon pelastustoimia

Valmiustoimikunnassa todettiin, että koronakaranteenit ja matkustusrajoitukset uhkaavat vakavasti Pohjois-Suomen elintärkeitä elinkeinoja, kuten Kainuun, Koillismaan ja Lapin matkailua ja muuta vientiteollisuutta. Suurteollisuus ja monet tuotantolaitokset tarvitsevat paljon kunnossapitoon asiantuntijoita ja kausityövoimaa ulkomailta.

Pohjois-Suomi tarvitsee uusia toimia erityisesti matkailun virusturvallisten, hallittujen ja kilpailukykyisten toimintatapojen luomiseksi.

Alueellisesti tarvittaisiin uusia kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä. Puheenvuoroissa kysyttiin jopa löytyisikö testaamiseen, sen tapoihin, määrään, tiheyteen uusia ratkaisuja, jolla helpotetaan vientikaupan ja ulkomaisten turistien parissa toimivien elinkeinojen toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja:

Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja

[email protected], puhelin 0295 017 551

15.9.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon vireille tulleiden sosiaalihuollon kantelu- ja valvonta-asioiden määrä pysyi korkeana...
08/09/2020
Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen sosiaalihuollossa usein ohjauksen ja valvonnan kohteena - kevätkautta leimasivat koronaa koskevat tiedustelut (Etelä-Suomi) - Tiedotteet 2020 - Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon vireille tulleiden sosiaalihuollon kantelu- ja valvonta-asioiden määrä pysyi korkeana alkuvuonna 2020. Enemmistö asioista koski lastensuojelua ja ikäihmisten palveluja.
Valvontahavaintojen perusteella henkilöstömitoituksen puutteet vaikuttivat palvelujen laatuun ja sisältöön, ja osaltaan myös lainsäädännön puutteet ja osaamisen vaje näkyivät perusteettomana asiakkaiden itsemääräämisoikeuden rajoittamisena. Lisää tiedotteessa: http://www.avi.fi/web/avi/-/itsemaaraamisoikeuden-rajoittaminen-sosiaalihuollossa-usein-ohjauksen-ja-valvonnan-kohteena-kevatkautta-leimasivat-koronaa-koskevat-tiedustelut-etela-

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tervetuloa koulutukseen sinä päiväkotien pihoja suunnitteleva tai niiden turvallisesta käytöstä huolehtiva ammattilainen...
08/09/2020

Tervetuloa koulutukseen sinä päiväkotien pihoja suunnitteleva tai niiden turvallisesta käytöstä huolehtiva ammattilainen! Etäkoulutuksen "Päiväkodin piha - näkökulmia hyvinvointiin ja turvallisuuteen" järjestää Lounais-Suomen aluehallintovirasto 27.10. klo 8:45–12. Mukana on asiantuntijoita mm. paikoista Luonnonvarakeskus ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Lue lisää: https://www.lyyti.fi/reg/Paivakodin_piha__nakokulmia_hyvinvointiin_ja_turvallisuuteen_8691

Väestönsuojelun ansiomitali 11 henkilölle Itä-Suomessa Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti luovutti a...
02/09/2020
Väestönsuojelun ansiomitali 11 henkilölle Itä-Suomessa (Itä-Suomi) - Tiedotteet 2020 - Aluehallintovirasto

Väestönsuojelun ansiomitali 11 henkilölle Itä-Suomessa

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti luovutti ansiomitalit Joensuussa 1.9. ja Kuopiossa 2.9.2020 pidetyissä tilaisuuksissa paikalla oleille.

Tilaisuuksissa noudatettiin suosituksia turvavälien ja käsihygienian noudattamisesta. Siksi mitalinsaajat jäivät ilman onnittelukättelyä ja halauksia.

Väestönsuojelun I luokan mitalin saivat
• vanhempi opettaja Petri Huupponen, Kuopio
• kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Joensuu
• kaupunginjohtaja Asko Saatsi, Nurmes
• riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta, Kuopio
• sosiaalihuollonylitarkastaja Marita Uusitalo, Kuopio
• pelastusjohtaja Markus Viitaniemi, Joensuu

Väestönsuojelun II luokan mitalin saivat
• valmiuspäällikkö Osmo Olavi Huopainen, Kuopio
• palopäällikkö Yrjö Jantunen, Joensuu
• opintosihteeri Mari Kiminki, Kuopio
• ylikomisario Vesa Kostamo, Joensuu
• palopäällikkö Mika Viertola, Joensuu

Väestönsuojelun ansiomitali myönnetään ansiokkaasta tai erittäin ansiokkaasta työstä väestönsuojelun hyväksi.

Onnea mitalin saaneille!

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Vilka coronarestriktioner måste man följa i september? Vem gör och vad? Vi sammanställde det väsentligaste!🎻 Evenemang? ...
01/09/2020

Vilka coronarestriktioner måste man följa i september? Vem gör och vad? Vi sammanställde det väsentligaste!

🎻 Evenemang? Man kan ordna evenemang av alla storlekar. Vid evenemang för över 50 personer ska man emellertid följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om hygien och säkerhet.

👰 Privata tillställningar? Sammankomstbegränsningarna gäller inte privata tillställningar, till exempel bröllop. Om tillställningen ordnas i en restaurang ska man beakta restriktionerna och anvisningarna för restauranger.

🍽 Restauranger? Verksamheten fortsätter som i augusti. Vissa skyldigheter finns för restauranger, till exempel ska varje kund ha en sittplats. Säkerhetsavstånd ska också följas!

📝 Myndigheternas ansvar? Flera myndigheter svarar för coronabegränsningarna. Vi på regionförvaltningsverket beslutar om exempelvis begränsningarna för offentliga tillställningar. Vi övervakar inte evenemangen, men vi övervakar restaurangernas verksamhet.

Läs vår sammanställning av coronarestriktionerna: http://www.avi.fi/sv/web/avi/-/kooste-koronarajoitusten-sisallosta

Mitä koronaan liittyviä rajoituksia täytyy noudattaa syyskuussa? Kuka tekee ja mitä? Kokosimme tärkeimmät faktat yhteen!...
01/09/2020

Mitä koronaan liittyviä rajoituksia täytyy noudattaa syyskuussa? Kuka tekee ja mitä? Kokosimme tärkeimmät faktat yhteen!

🎻 Tapahtumat? Kaiken kokoisia tapahtumia voi järjestää. Yli 50 henkilön tapahtumassa pitää kuitenkin noudattaa THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.

👰 Yksityistilaisuudet? Kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia, kuten häitä. Jos tilaisuus on ravintolassa, pitää huomioida ravintolatoiminnan rajoitukset ja ohjeet.

🍽 Ravintolat? Toiminta jatkuu niin kuin elokuussakin. Ravintoloille on tiettyjä velvollisuuksia, esim. turvavälejä on noudatettava ja jokaisella asiakkaalla pitää olla istumapaikka.

📝 Viranomaisten vastuut? Koronarajoituksista vastaavat useat viranomaiset. Me avissa määräämme esim. yleisötapahtumien rajoituksista. Emme valvo tapahtumia, mutta valvomme ravintolatoimintaa.

Lue koko koosteemme koronarajoituksista: http://www.avi.fi/web/avi/-/kooste-koronarajoitusten-sisallosta

Maanantaina 24.8.2020 tekemämme päätökset syyskuun kokoontumisrajoituksista pysyvät voimassa. Syyskuussa voi järjestää y...
27/08/2020
Syyskuussa saa järjestää myös yli 50 hengen tapahtumia, kun niiden turvallisuus varmistetaan - Tiedotteet 2020 - Aluehallintovirasto

Maanantaina 24.8.2020 tekemämme päätökset syyskuun kokoontumisrajoituksista pysyvät voimassa. Syyskuussa voi järjestää yli 50 hengen yleisötilaisuuksia, jos niiden turvallisuus varmistetaan. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja tehostetuista hygieniakäytännöistä. Elokuussa velvoite ohjeen noudattamiseen on koskenut yli 500 hengen tilaisuuksia.

Ohjeen mukaan osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen koko tilaisuuden ajan, tiiviitä jonoja tai tungoksia ei saa päästää syntymään ja järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Käytännöillä ehkäistään koronavirustartuntojen leviämistä.

Syyskuussakaan tapahtumien osallistujamäärille ei ole määritelty ylärajaa. Isojakin tilaisuuksia saa siis järjestää, jos niissä huolehditaan ohjeen mukaisesti turvaväleistä ja hygieniakäytännöistä. Jotta turvallisuusohjeita voi tosiasiassa noudattaa, tilaisuuden järjestäjän voi olla tarpeen rajata osallistujamäärää.

Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden turvallisuudesta ja ohjeiden soveltamisesta käytännössä. Jokaisella osallistujalla on vastuu omalta osaltaan ohjeiden noudattamisesta.

Ymmärrämme, että osalle tapahtumanjärjestäjiä päätöksemme aiheuttavat lisähaasteita. Ohjeita noudattamalla tilaisuudet ovat kuitenkin turvallisempia kaikille.

Ollaan yhdessä vastuullisia ja varmistetaan toistemme turvallisuus ja terveys. Turvallista tapahtumasyksyä!
http://www.avi.fi/web/avi/-/syyskuussa-saa-jarjestaa-myos-yli-50-hengen-tapahtumia-kun-niiden-turvallisuus-varmistetaan

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Eilen hienossa tilaisuudessa viisi urheaa ihmistä sai tasavallan presidentin myöntämän hengenpelastusmitalin. Etelä-Suom...
21/08/2020

Eilen hienossa tilaisuudessa viisi urheaa ihmistä sai tasavallan presidentin myöntämän hengenpelastusmitalin. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist luovutti mitalit Pasilassa järjestetyssä tilaisuudessa. Mitalin saajat toimivat uhkatilanteissa uskomattoman rohkeasti pelastaen vaarassa olleiden ihmisten hengen.

Eilen torstaina minulla oli ilo ja kunnia jakaa viidelle Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella asuvalle henkilölle tasavallan presidentin myöntämä hengenpelastusmitali. Mitalienjakotilaisuus on ehdottomasti yksi vuoden koskettavimpia ja hienoimpia tilaisuuksia.

Mitali annetaan tunnustuksesi erittäin rohkeasta, neuvokkaasta tai oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta.

Tilaisuudessa mitalinsaajat kertoivat myös omin sanoin tunnustukseen johtaneista tilanteista ja kokemuksistaan. Niitä kuunnellessa vahvistuu usko siihen, että ihmiset välittävät toisista ihmisistä eivätkä tositilanteen kohdatessa tee mielessään eroa lähipiirinsä ja tuntemattoman välillä. Ihminen hädässä on aina ihminen.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää viikonloppua!

Tässä vielä linkki tiedotteeseen, jossa on tarkemmin esitelty mitalien vastaanottajat ja myöntämisperusteet: http://www.avi.fi/web/avi/-/viidelle-rohkealle-henkilolle-luovutettiin-hengenpelastusmitali-20-8-2020-helsingissa-etela-suomi-

Valokuvaaja: Riku Nikkilä

Kasbono Oy:n lähettämät perintäkirjeet: tietoa kirjeiden saajilleIndrivningsbrev skickade av Kasbono Oy: information til...
07/08/2020
Kasbono Oy:n lähettämät perintäkirjeet: tietoa kirjeiden saajille - Tiedotteet 2020 - Aluehallintovirasto

Kasbono Oy:n lähettämät perintäkirjeet: tietoa kirjeiden saajille

Indrivningsbrev skickade av Kasbono Oy: information till brevmottagare

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut lukuisia yhteydenottoja velallisilta, jotka ovat saaneet perintäkirjeitä Kasbono Oy:ltä. Aluehallintovirasto selvittää harjoittaako yhtiö perintää ilman vaadittua rekisteröintiä. Aluehallintovirastolle ei ole tarpeen tehdä uusia ilmoituksia Kasbono Oy:n perinnästä. Epäselvissä tilanteissa velallisen kannattaa ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har otaliga gånger blivit kontaktad av gäldenärer som har fått indrivningsbrev av Kasbono Oy. Regionförvaltningsverket utreder om företaget bedriver indrivning utan att vara registrerad som det krävs. Nya anmälningar om Kasbono Oy:s indrivning behöver inte lämnas till regionförvaltningsverket. För gäldenären är det bäst att vid oklara situationer kontakta konsumentrådgivningen.

Lue lisää tiedotteesta: Kasbono Oy:n lähettämät perintäkirjeet: tietoa kirjeiden saajille https://bit.ly/3icZF9y

Läs mer i meddelandet: Indrivningsbrev skickade av Kasbono Oy: information till brevmottagare https://bit.ly/30yx0pw

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Osoite

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Yleistä tietoa

Facebook-kanavamme keskustelua seuraavat viestintäyksikön työntekijät. Pyrimme vastaamaan yleisluontoisiin kysymyksiin ja opastamaan eteenpäin. Du kan även diskutera med oss på svenska. Toivomme sinulta asiallista ja muiden mielipiteitä kunnioittavaa keskustelua. Poistamme mahdolliset asiattomat sekä henkilökohtaisia tietoja sisältävät viestit. Myös tuotteiden mainostaminen on kielletty. Kirjaamojen ja vaihteiden yhteystiedot: http://www.avi.fi/web/avi/yhteystiedot

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Aluehallintovirasto :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Aluehallintovirasto :lle:

Videot

Our Story

Tervetuloa keskustelemaan ja kommentoimaan! Facebook-sivulla kerromme ajankohtaisia asioita aluehallintovirastojen toiminnasta. Aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Hoidamme lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Toivomme asiallista ja muiden lukijoiden mielipiteitä kunnioittavaa keskustelua. Emme vastaa käyttäjien linkityksistä emmekä niiden sisällöstä. Poistamme mahdolliset asiattomat sekä henkilökohtaisia tietoja sisältävät viestit.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Ottaen huomioon Helsingin kehityksen viimeisen 7 päivän aikana olisi varmaan aiheellista rajoittaa Helsinki ja Uusimaa kuten Kuhmo.
vahvistatteko kirjoitusvirheen 🤔 hätäisimmät peruvat 'taas tapahtumiaan...
Hei AVI:n ihmiset! Haluaisin kysyä, millä perusteilla päätitte taas rajata yleisötilaisuuksia 1.9. alkaen? Tiedän, että käytätte koronavirusepidemiaa keppihevosena, mutta oikeuttaako se puuttumaan ihmisten elämiin ja elinkeinoihin? Jos ankarasti kasvatetun testauksen vuoksi löytyy muutamia kymmeniä uusia taudinkantajia tautiin, johon kukaan ei ole kuollut enää aikoihin, niin oikeuttaako se laittamaan maan taas säppiin? Samalla perusteella vastaavien rajoitusten pitäisi olla voimassa myös influenssakausilla. Ja vertailun vuoksi todettakoon, että tänäkin vuonna on ollut enemmän influenssa- kuin Covid-19-kuolleisuutta. Tiedän, että teillä byrokraatteina juoksee mukavasti palkka valtion eli veronmaksajien piikkiin, mutta tällä teidän menollanne niitä veronmaksajia ei pian enää ole, kun puolet firmoista on menossa konkurssiin, ja työttömänä on pian kolmasosa väestöstä. Kuka teitä oikein ohjaa?
Ihmiset eivät välitä suosituksista, tarvitaan käskyä sakon uhalla. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006599430.html?
Hei Lupa- ja tietopalvelu sivu ei toimi . Sivusto käyttää vanhentunutta tietoturvamääritystä jne. Myöskään kun klikkaa palaute sivua niin se ei toimi.
Voiko johonkin osoitteeseen laittaa kysymystä lastensuojelusta nimettömästi?
Miten meni noin niin kuin omasta mielestänne?
Olen nyt huolestuneena lukenut uutisista uusista ja jatkuvasti muuttuvista korona-määräyksistä isompien tapahtumien ja festarien suhteen. Ilmeisesti elokuussa ei tarvitse enää tehdä ns. katsomolohkoja? Nytkin saavat jo ihmiset tanssia vapaasti, mutta onko siihen mitään ohjetta? Saavatko vaeltaa tanssimaan minne haluavat ja ovatko turvavälit millään muotoa pakolliset? Tanssi ei ole ongelma vaan etäisyydet. Asiakkaana on olo aika turvaton, kun ei ole mitään selkeitä ohjeita ja et omalla käytökselläsi pysty välttämättä suojaamaan itseäsi, jos järjestävällä taholla ei ole vastuuta valvoa etäisyyksiä. Olen itse käynyt kahdessa tapahtumassa, joissa oli huolehdittu asioista hyvin, mutta toisessa hyvä työ meni hukkaan viime metreillä. Suvilahti Summerissa oli selkeät ohjeet, isot turvavälit ja henkilökuntaa opastamassa. Jos joku meinasi mennä lavan äärelle, hänet ohjattiin oman pöytänsä luo. Oman pöydän ääressä sai tanssia niin paljon kuin halusi. Toisessa paikassa oli myös huolehdittu etäisyyksistä, turvaväleistä, käsidesistä sekä muusta ja ohjeena oli tanssia oman pöytänsä lähellä. Silti loppupuolella annettiin yleisön rynniä lavan äärelle ja piirittää etummaisten pöytien ihmiset samalla. Alle metri ihmisten välillä ei ole suositeltu turvaväli. Kuulemani mukaan samanlainen ryntäys on tapahtunut jo toisessakin tapahtumassa ilman, että siihen on yritetty puuttua. Mikä siis on oikea toimintatapa ja mitä asiakkaalla on oikeus olettaa turvallisuutensa suhteen tapahtumissa? Mistä voi saada luotettavaa tietoa rajoituksista sekä velvollisuuksista selkeästi ja kertalukemalla?
Koskeeko ravintolan aukiolorajoitukset myös esim. pizzerioita, jotka eivät myy alkoholituotteita? Minulle eräs yritys vastasi, kun kysyin miten he voivat olla auki klo 24 asti, ettei koske heitä, kun ei ole alkoa myynnissä.
https://yle.fi/uutiset/3-11388882 "Tarkoituksena on iskeä tarkastuksilla viikonlopun aikana" Iskeä? AVI:lla ihan karhukoplameininki. Armeijaltakin varmaan Pasit pyydetty operaatioon 🤣
Aluehallintovirasto kuulemma vastaa ravintoloiden rajoituksien valvonnasta vallitsevassa tilanteessa. Osaatteko perustella, miksi kahviloissa ja ravintoloissa asiakas ei saa itse ottaa edes kahvia muusta kuin automaatista, kun samaan aikaan kaupat ovat tänään ottaneet käyttöön salaatti- ja sushibaarinsa? Yhdessäkään kaupassa en ole nähnyt vaatimusta käsien pesuun paikan päällä ja asiakasmäärätkin ovat aivan eri luokkaa kuin suurimmassa osassa kahviloista ja lounasravintoloista. Kiitos vastauksestanne jo etukäteen! Tiina Berg, Kahvila -Ravintola Hyyppärän Kartano Hyvinkää
Kevätpuuhat ovat pihoissa ja puutarhoissa kiivaimmillaan mutta Sorttiasemat ovat viikonloppuisin kiinni ja viikolla ruuhkautuneet. Konalan Sorttiasema on esimerkiksi jo viime syksynä hakenut lupaa olla auki myös viikonloppuisin. Hakemus seisoo ilmeisesti edelleen AVIssa jossain lupaprosessin vaiheessa. Koska on mahdollista odottaa sen nytkähtämistä eteenpäin?