Clicky

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Koulutuskeskus antaa rikosseuraamusalaan liittyvää tutkintokoulutusta sekä ammattitaitoa ylläpitävää,

Avaa kuten tavallisesti

Liikuntasalimme tatami oli taas yhden iltapäivän kovilla, kun lähiopintoja suorittava opiskelijaryhmä treenasi voimankäy...
21/03/2023

Liikuntasalimme tatami oli taas yhden iltapäivän kovilla, kun lähiopintoja suorittava opiskelijaryhmä treenasi voimankäytön tekniikkaa.

Teemana oli tällä kertaa kohdehenkilön hallinta maassa yksin, pareittain ja ryhmätoimintana. Toisinaan taideteoksia muistuttaneet ihmiskasat muuttivat nopeasti muotoaan opettajan ohjeistuksen mukaan.

”Toimivalta, tekniikka ja taktiikka muodostavat kolmijalan, josta voimankäytön harjoitteet ponnistavat. Suorituksissa on tärkeää johtaminen, työnjako sekä kommunikointi kohdehenkilön ja suorittajien kesken. Voimankäytön vaikutuksia kohdehenkilöön ja suorittajiin seurataan jatkuvasti, eli terveys, terveys ja terveys edellä mennään”, opettaja Asko kertoo.

Nämä opiskelijamme olivat kaikki jo ennen koulutusta työskennelleet vartijana vankilassa. Käytännön kokemus oli osoittanut, että harvoin kaikkia opeteltavia tekniikoita työssä tarvitaan. Hyvä valmistautuminen lisää kuitenkin koko työyhteisön turvallisuutta.

Suomessa jokaisessa kunnassa on kirjasto. Yleisten kirjastojen lisäksi kirjastopalveluja voi käyttää myös yliopisto-, er...
17/03/2023

Suomessa jokaisessa kunnassa on kirjasto. Yleisten kirjastojen lisäksi kirjastopalveluja voi käyttää myös yliopisto-, erikois- ja ammattikorkeakoulukirjastoissa.

Myös Kriminologisen kirjaston kokoelmia voi käyttää kuka tahansa. Asiakaskunta kattaa henkilökunnan, alan opiskelijat, tutkijat, toimittajat jne...

Kriminologinen kirjasto toimii paitsi oppilaitoskirjastona, myös alan erikoiskirjastona kymmenien muiden suomalaisten erikoiskirjastojen joukossa.

Kirjaston päivä 19.3. on myös tasa-arvon, ja sen uranuurtajan, kirjailija Minna Canthin päivä.

Vankiloiden turvallisuustyön yhtenä elementtinä on jokaisen vangin tunteminen ja vankien välisten suhteiden tunnistamine...
16/03/2023

Vankiloiden turvallisuustyön yhtenä elementtinä on jokaisen vangin tunteminen ja vankien välisten suhteiden tunnistaminen.

Tammikuussa tutkintokoulutuksemme aloittaneilla opiskelijoilla on jonkin verran käytännön kokemusta aiheesta, sillä kaikki heistä työskentelivät jo ennen koulutusta vankilassa vartijana. Käytäntöä ja teoriaa päästiin nivomaan yhteen maanantaina vankituntemuksen opinnoissa.

Teoriaosuudessa korostettiin mm. läsnäolon, vartijan ja vangin välisen keskustelun sekä kunnioittavan käytöksen merkitystä. Vangeille tehtävää tulohaastattelua harjoiteltiin ryhmissä erilaisten keskustelukaavakkeiden avulla. Haastattelijan tehtävänä oli selvittää mm. vankilaan saapuvan elämäntilannetta, ajattelua ja asenteita, päihteiden käyttöä ja toiveita laitossijoituksen suhteen.

Ryhmien tuli pohtia myös haastattelun onnistumista, mitkä kysymyksistä olivat vaikeita ja miten esitettynä niihin saadaan parhaiten vastaukset.

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja: maaliskuu 2023Esko Yli-Hemminki, Sakari Melander & Kimmo Nuotio (toim.): Rikok...
13/03/2023

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja: maaliskuu 2023

Esko Yli-Hemminki, Sakari Melander & Kimmo Nuotio (toim.): Rikoksen ja rangaistuksen filosofia. Gaudeamus 2022.

Rangaistaessa ihmiseltä riistetään yksilölle normaalisti kuuluvia oikeuksia ja hänelle aiheutetaan tarkoituksellisesti kärsimystä. Millä perusteella näin voidaan toimia?

Rikoksista rankaisemista perustellaan erilaisilla teorioilla. Sovitusteoriassa rangaistus on oikeutettu seuraus teosta, eräänlainen kosto. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa lähdetään kuitenkin nykyään preventioteoriasta, jonka mukaan rangaistuksen tarkoitus on ehkäistä rikollisuutta joko pelotteena rikosta harkitsevalle tai yleisempänä muistutuksena siitä, mitä yhteiskunta pitää hyväksyttävänä.

Rangaistusten koventaminen on viime vuosina noussut vaaliteemaksi monissa Euroopan maissa, ja niin saattaa käydä myös Suomessa tänä keväänä. Katujengi-ilmiöstä tullaankin aika nopeasti tilanteeseen, jossa yleinen turvattomuus luo poliitikoille vaatimuksia konkreettisin toimin parantaa tilannetta. Turvattomuudesta kärsivät kansalaiset ottavat nämä toimet yleensä helpottuneina vastaan.

Rikosoikeuden ja filosofian yhtymäkohtia kartoittavan teoksen ajankohtaisissa näkökulmissa pohditaan myös esimerkiksi sitä, asettavatko neurotieteen ja käyttäytymistieteiden tulokset moraaliseen vastuullisuuteen liittyvät käytäntömme kyseenalaiseen valoon? Voisivatko robotit ja tekoäly olla rikosoikeudellisessa vastuussa? Teoksessa pohditaan myös rikoksen yrityksen olemusta, sekä laiminlyöntien ja tietämättömyyden osuutta rikosoikeudessa.

Rikoslaki rangaistuksineen on merkittävä valtion vallankäytön väline, joka vaikuttaa jokaisen elämään. Sen perustavanlaatuiset oletukset tulee voida kyseenalaistaa ja tarpeen tullen määrittää uudelleen. Muuten on vaarana, että ajaudutaan yhteiskuntajärjestykseen, joka ei kohtele jäseniään tasavertaisesti.

Rikoksen ja rangaistuksen filosofia -teos täydentää ja yksityiskohtaistaa oivallisesti helmikuussa ilmestyneen Rikosseuraamusalan etiikka – käsitteistä käytäntöön -teoksen (toim. Olli Kaarakka ja Karoliina Nikula) rikosseuraamusalan kontekstiin suunnattua pohdintaa.

RSKK:n valintakokeet käynnistyivät perinteisesti kuntotestauksilla. Rikosseuraamusalan tutkinnon opiskelijavalinnoissa m...
03/03/2023

RSKK:n valintakokeet käynnistyivät perinteisesti kuntotestauksilla. Rikosseuraamusalan tutkinnon opiskelijavalinnoissa mitataan mm. ketteryyttä, selkälihasten kuntoa, vauhditonta pituushyppyä sekä ylätaljan vetoa. Väsyneet, m***a onnelliset hakijat suoriutuivat kunnialla testeistä. Kukin kokelas selvittää kuntotestit yhden päivän aikana. Sessiot on jaettu tänä vuonna neljälle päivälle. Ensi viikolla jatketaan...! (Kuvat Olli Kaarakka).

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja: helmikuu 2023Johanna Linner Matikka – Tiia Hipp (toim.): Traumainformoitu työo...
21/02/2023

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja: helmikuu 2023

Johanna Linner Matikka – Tiia Hipp (toim.): Traumainformoitu työote. PS-Kustannus 2023.

Uuden Traumainformoitu työote -kirjan mukaan länsimainen valta-ajattelu jyrää helposti suorittamisella ja kilpailulla traumatisoituneiden henkilöiden kohtaamisen sosiaalityössä sekä lastensuojelussa. Syntyy epäoikeudenmukainen narratiivi, joka ylläpitää marginalisoitumista. Traumainformoidun työotteen kautta kehitetään monitieteistä lähestymistapaa, ja kannustetaan asiakkaita aktiivisiksi toimijoiksi uhriaseman sijaan. Ajattelussa on yhtäläisiä piiteitä epäoikeudenmukaisia rakenteita purkaneiden me too ja black lives matters -liikkeiden kanssa. Taustalla on maailmanlaajuinen tutkimus ja käytänteet, joita sovelletaan sosiaalityössä nykyisin myös Suomessa.

Traumainformoitu työote tuntuukin tätä uutta kokoomateosta lukiessa melkoisen silmät avaavalta lähestymistavalta. Taustalla ovat ekososiaaliset hyvinvoinnin mallit. Yksilö, potentiaalisesti traumatisoiva tilanne sekä ympäristö ovat vuorovaikutuksessa keskenään, joten yhteisölliset interventiot ovat tärkeitä. Kokonaisuus muodostuu kirjan mukaan traumaselviytyjien kokemuksista, trauma- ja väkivaltatutkimuksen kokoamasta tiedosta, uusista hoitomalleista sekä sosiaalisesta ja poliittisesta toiminnasta.

Avainsana on myötätunto. Enää ei mennä sillä skeemalla, että ”mikä tuossa henkilössä on vikana”,vaan tähän ajatteluun kuuluu: ”miltä hänestä tuntuu, ja miten häntä voisi auttaa”. Tämän mallin mukaisesti voidaan nähdä yksilöiden vahingollisen käyttäytymisen eli oireilun taakse ja ymmärtää taustalla vaikuttavat syyt: psyykkisen trauman aiheuttamat muutokset, jotka saattavat olla jopa neurobiologisia. Kirjan mukaan näin sosiaalitoimessa voidaan toteuttaa vaikuttavampaa ja tehokkaampaa auttamistyötä ja sivutuotteena toipua myös itse työntekijän näkökulmasta.

Kirjassa tarkastellaan muun muassa erilaisia elämänkriisejä, lapsuusajan haitallisia kokemuksia, lähisuhteissa koettuja väkivaltakokemuksia, traumatisoitumista, toipumisen edellytyksiä ja resilienssin tukemista arjessa. Teos tarjoaa vankan tietopaketin sosiaalityön, terveydenhuollon ja kasvatusalan ammattilaisille, ja on muutenkin yleissivistävä ja ajatuksia herättävä. Vaikka meillä kaikilla ei olekaan omia, henkilökohtaisia traumoja kannettavanamme, tiedämme kyllä, keillä niitä on, ja myös sen, miten ne syntyvät.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa maksuttomasti Traumainformoitu työote rikosseuraamusalalla (3 op) -verkkokoulutus. Kurssilla käsitellään traumatisoitumista ja traumainformoidun työotteen käyttöä, sekä työhyvinvointia rikosseuraamusalla.

https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/opintotarjonta/to00bv17-3003-traumainformoitu-tyoote-rikosseuraamusalalla/

Hohoi sinä siellä - haku tutkintokoulutukseemme päättyy jo sunnuntaina!Vankilan vartijan työ on monipuolista ja siinä vo...
10/02/2023

Hohoi sinä siellä - haku tutkintokoulutukseemme päättyy jo sunnuntaina!

Vankilan vartijan työ on monipuolista ja siinä voi suuntautua erilaisiin tehtäviin, m***a tiesitkö, että tutkinnon suorittaneilla on myös hyvät etenemismahdollisuudet Rikosseuraamuslaitoksessa?

📕 Työnantaja tukee uraa edistäviä jatko-opintoja palkallisilla opintopäivillä. Tutkinnon suorittaneet saavat hyväksilukuja alan jatko-opinnoissa.

📕 Rikosseuraamusalan sosionomiksi (AMK) voi opiskella Laureassa. Myös Savoniassa voi suuntautua sosionomiopintojen loppuvaiheessa rikosseuraamusalalle. Sosionomina voit edetä Risessä esimerkiksi esimies- tai ohjaustehtäviin.

📕 Rikosseuraamusalalla on mahdollista suorittaa myös ylempi korkeakoulututkinto. Risessä voit siis edetä vaikka vartijasta johtajaksi.

Minkähänlainen urapolku sinua odottaa?
No, me ainakin odotamme hakemustasi ja sinua! ☺️

https://rskk.fi/fi/index/perustutkinto_1/hakuperustutkinnolle.html#

Nuutti kertoi viime keväänä opiskelijatarinoissamme kokemuksiaan rikosseuraamusalan opiskelusta. Nuutti valmistui vangin...
03/02/2023

Nuutti kertoi viime keväänä opiskelijatarinoissamme kokemuksiaan rikosseuraamusalan opiskelusta. Nuutti valmistui vanginvartijaksi vuoden vaihteessa, ja on nyt töissä Sukevan vankilassa.

”Teen kolmivuorotyötä ja mulle tämä soppii. Työpäivän kulku riippuu siitä, millä työpisteellä olen. Yleensä aamulla vaihdetaan työkavereiden kanssa kuulumiset ja juodaan kahvit, jos ehditään. Avataan ovet ja tehdään aamutarkastus. Aamutoimien jälkeen monella alkaa kuntouttava toiminta, opiskeluhommia tai työtoimintaa. Liikunnat ja ulkoilut hoidetaan osastojen aikataulun mukaan.

Sanotaan, että 99 % asioista pystyy selvittämään hyvillä vuorovaikutustaidoilla. Tottakai pittää muistaa, että voimankäyttötilanteita tulee välillä, m***a sitä varten harjoitellaan koulussa. Yleensä tilanteet on vankien välisiä, harvoin henkilökuntaan kohdistuvia."

Opiskeluajan Nuutti toteaa menneen jälkikäteen katsoen vauhdilla. Lähiopintopäivinä Savon mies majoittui koulumme yhteydessä kurssihotellissa:

”Oli kiva, että pääsi näkemään muutakin. Se on lyhyt aika elämästä kuitenkin. Kyllä nyt koulun jälkeen näkkee monet asiat työssäkin eri näkökulmasta. Kun nuorena poikana tuli hommiin, ei sitä osannut ajatella vangin taustoja. Nyt osaa perustella vangeille asioita ja asennoitua vangin asemaan paremmin.

Eipä ole kaduttanut, että lähdin alalle. Parasta on hyvä työporukka, mukava työ ja rento ilmapiiri. Huonoa se, että välillä joutuu viikonloppuja ja juhlapyhiä olemaan töissä. Kun työpäivä loppuu, voi kuitenkin olla täysin vappaalla. Itellä ei ainakaan jää työasiat pyörimään.”

Nuutti kehottaa hakemaan tutkintokoulutukseen ilman ennakkoluuloja:

”Mulla ei ollut mitään käryä, minkälaista on vankilaelämä. Olin just 18 vuotta täyttänyt ja luulin, että se on kunnon jenkkimeininkiä. Muistan esimerkiksi tilanteen, kun vanhempi kollega alussa kierrätti ympäri taloa ja sopimusosaston läpi, jossa on ovet auki aamusta iltaan. Vangit pelasivat siellä korttia ja tekivät ruokaa. Sitä ainakin alkuun ihmettelin”, Nuutti naurahtaa.

📷: Vartija Sarianne Kalapudas

Vartijaopiskelijoiden viimekeväisiä ajatuksia voi edelleen lukea nettisivujemme opiskelijatarinoista. ⬇️
https://rskk.fi/fi/index/perustutkinto_1/opiskelurskkssa_1/opiskelijatarinoita.html#

Kriminologisen kirjaston uutuusluettelo 1/2023Kirjastoon on jälleen hankittu viljalti uusia kirjoja. Hankimme kokoelmiim...
01/02/2023

Kriminologisen kirjaston uutuusluettelo 1/2023

Kirjastoon on jälleen hankittu viljalti uusia kirjoja. Hankimme kokoelmiimme aineistoa laveasti kriminologiasta, rangaistuksista ja vankeinhoidosta ja kartutamme kokoelmia laajasti alaan liittyvistä lähitieteistä. Tiedonhakuja suoritetaan ja hankintaehdotuksia otetaan vastaan!

https://www.rskk.fi/material/collections/20230131151714/HpqULL2it/Uutuudet_1_2023.pdf

Aineistotietokannan nykyinen osoite:

https://kalteri.verkkokirjasto.fi/

Belinda ja Petteri valmistuivat viime vuoden lopulla meidän tutkintokoulutuksesta vartijoiksi. Molemmat pääsivät heti tö...
27/01/2023

Belinda ja Petteri valmistuivat viime vuoden lopulla meidän tutkintokoulutuksesta vartijoiksi. Molemmat pääsivät heti töihin työssäoppimispaikkaansa Helsingin vankilaan. Petteri oli ollut ennen koulutusta jo määräaikaisessa työssä toisessa vankilassa. Belindalle ala oli uusi.

”Tiesin kyllä, että ei vankilat Suomessa ole samanlaisia kuin jenkkisarjoissa, m***a silti yllätti, miten rennosti vartijat ovat vankien seurassa.

Työpäivät on erilaisia, tänään saatan olla polilla eli vankilan terveydenhuollossa vartijana ja huomenna jollain muulla osastolla. Tähänkin päivään on mahtunut monenlaista. Valvoin osaston ulkoilua ja jaoin ruokaa suljetun osaston selleihin vangeille. Sitten tuli hälytys, että joku tupakoi sellissä, joten menimme tekemään sellitarkastuksen”, Belinda sanoo.

Petteri kokee olevansa onnekas, että pääsi töihin vankilan narikkaan eli vastaanottoon:

”Kun vanki tulee taloon, otetaan ensin vastaanotossa valokuvat ja tunnistetiedot, käydään tavarat läpi ja kerrotaan, millainen vankilan päiväohjelma on. Sakkovankien tavarat laitetaan väliaikaiseen säilöön ja vankeusvangeille avataan oma kaappi ja tili rahojen säilytykseen.

Tämä on duunia, johon ei ärsytä aamulla lähteä. Tää on mun juttu”, Petteri toteaa.

👉 Petterin ja Belindan vinkit rikosseuraamusalan koulutusta harkitseville:

🔷 Lähde puhtaalla asenteella koulutukseen.
🔷 Kuntokokeeseen on helppo treenata, normaalikuntoinen selviää siitä kyllä.
🔷 Sekin osa koulutusta, mikä ei kiinnosta, kuuluu opetussuunnitelmaan. Työt tulee tehdyksi tekemällä.
🔷 Työssä on hyötyä siitä, että koulussa käytiin käytännön tasolla läpi esimerkiksi, mikä laki määrää mitäkin asioita.
🔷 Toiminnalliset harjoitteet ovat antaneet rohkeutta mennä tilanteisiin mukaan.
🔷 Eka työssäoppimisjakso vankilassa jännitti, m***a siitä pääsi pian yli.
🔷 Hyvä vartija on luotettava ja itsevarma, m***a ei ylimielinen. Omalla käytöksellä voit vaikuttaa vankien asenteisiin.

Vielä vinkki viikonlopuksi: Nyt on hyvä hoitaa hakulomakkeen täyttäminen pois alta! 😊https://rskk.fi/fi/index/perustutkinto_1/hakuperustutkinnolle.html#

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja. Tammikuu 2023.Olli Kaarakka ja Karoliina Nikula (toim.): Rikosseuraamusalan et...
25/01/2023

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja. Tammikuu 2023.

Olli Kaarakka ja Karoliina Nikula (toim.): Rikosseuraamusalan etiikka – käsitteistä käytäntöön. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Acta Poenologica 1/2023.

Rikosseuraamusalan opetustehtävissä toimivat Olli Kaarakka ja Karoliina Nikula toteavat artikkelikokoelmansa takakansiesittelyssä, että asioiden eettiselle tarkastelulle on tilausta, varsinkin kun työskennellään marginaalissa olevien ihmisten kanssa. Alkuvuodesta syntynyt kohu vartijoiden kovista otteista pääkaupunkiseudulla liittyy sattumalta tämän samaan aikaan valmistuneen kirjan aihepiireihin. Toimittiinko ihmisarvoa kunnioittaen, oliko rankaisu oikeutettua, oliko taustalla millaista ammattietiikkaa. Tapaukset ovat herättäneet myös pohdinnan koulutuksesta, sen laajuudesta ja sisällöstä nimeen omaan suhteessa ”asiakkaiden” eettiseen kohtaamiseen. Kaarakka ja Nikula pyrkivät antamaan työkaluja ja aineksia eettiseen pohdintaan rikosseuraamusalalla sekä myös alan koulutuksessa.

Rikosseuraamusala ymmärretään teoksessa laajasti ja artikkelit lähestyvät rikosseuraamusalaa erilaisista näkökulmista. Niitä yhdistää eettinen ja moraalifilosofinen lähestymistapa. Artikkelit tarkastelevat mm. kontrollia ja tukea, vertaisohjaajuutta, kokemusasiantuntijuutta, naiserityisyyttä, häpeää ja digitalisaation merkitystä eettisissä kysymyksissä. Keskiössä ovat vangit, m***a monet ajatukset ovat yleispätevästi sovellettavissa myös vankeinhoidon lähialoille.

PDF-linkki:
https://www.rskk.fi/material/collections/20230125123757/HphB3WjuJ/RISE_Rikosseuraamusalan_etiikka_WEB.pdf

Minni on työskennellyt Helsingin vankilassa vartijana kuusi vuotta. Hän ohjaa siivousryhmää, johon kuuluu 6-8 vankia.  ”...
23/01/2023

Minni on työskennellyt Helsingin vankilassa vartijana kuusi vuotta. Hän ohjaa siivousryhmää, johon kuuluu 6-8 vankia.

”Me siivotaan vankilan tiloja ja huolehditaan koko vankilan pyykkihuollosta. Kaikki alkaa pesuaineen ja laitteiden käytön opettelusta. Vangit tykkäävät, kun oppivat. Saan itse suunnitella siivousryhmän päiväjärjestyksen. Ohjaaminen on ihan parasta!

Vastaan myös muutaman vangin rangaistusajan suunnitelman päivittämisestä. Meillä on keskustelut neljän kuukauden välein. Voidaan pohtia yhdessä, onko esimerkiksi edellytyksiä koevapauteen. Voin osallistua koevapauden valmisteluun ja annan lausuntoja poistumislupa- ja siirtoanomuksiin. Kuitenkin joka päivä on erilainen, yhtäkkiä voidaankin olla vaikkapa keikalla hovioikeudessa.

Vuorovaikutus vankien kanssa on vuosien varrella kehittynyt ja on antoisampaa. Tietty luottamus pitää syntyä, niin voi keskustella melkein mistä vain. Muistan yhden ensikertalaisen, joka oli virkamiesvastainen. Kun kohtelin häntä inhimillisesti, hän alkoi kahden kesken puhua, ja huomasin muutoksen hänen asenteessaan. Hän lähti täältä opiskelemaan, eikä ole palannut. Nämä ovat työssäni huippuhetkiä.”

Minnillä on edelleen muistissa opiskeluaika meillä RSKK:ssa:

"Neljäkymppisenä mietin, että jotain merkityksellistä voisi vielä tehdä. Näin lehdessä ilmoituksen rikosseuraamusalan koulutuksesta ja päätin hakea. Kaveripiirissä oli muutama vartija, jotka kauheasti kehuivat alaa, joten se vahvisti päätöstäni.

Kaikki koulutuksessa oli silloin mulle uutta ja tosi mielenkiintoista. Kaikki turvallisuuspuolen asiat, hallintolaki ja muut, tulivat täysin uutena. Rikoshistoriaakin opiskeltiin. Päihde- ja mielenterveyskurssit olivat myös mielenkiintoisia."

Minni ottaa mielellään uusia työkavereita mukavaan porukkaan. Haeppa siis pian syksyllä alkavaan tutkintokoulutukseen! https://rskk.fi/fi/index/perustutkinto_1/hakuperustutkinnolle.html#

Tänään 68 uutta vanginvartijaa saivat tutkintotodistukset.Ette ole enää opiskelijoitamme, m***a työkavereitamme kyllä.Lä...
22/12/2022

Tänään 68 uutta vanginvartijaa saivat tutkintotodistukset.

Ette ole enää opiskelijoitamme, m***a työkavereitamme kyllä.

Lämpimät onnittelut kaikille valmistuneille!

Osoite

VernissaKatu 2
Vantaa
01300

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 16:00

Puhelin

029 56 65068

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Rikosseuraamusalan koulutuskeskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Rikosseuraamusalan koulutuskeskus :lle:

Videot


Kommentit

Tiedätkö reippaan ja ystävällisen nuoren, joka on kesätöitä vailla? Toki tästä saa vinkata työttömille kavereille myös. Meillä on nyt kesäduunia tarjolla ja tasaisesti eri puolilla Suomea.:
"Maailmanlaajuinen internetin pimeässä tor-verkossa käynnistynyt ReDirection kyselytutkimus paljastaa uutta tietoa lapsiväkivaltamateriaalin käyttäjistä. "
"Kysely ja myös tuleva ReDirection-omahoito-ohjelma ovat tarkoitettu kansainväliseen käyttöön, sillä lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on rajat ylittävää rikollisuutta, toteaa Nina Vaaranen-Valkonen

Uusi tieto auttaa tehostamaan lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä.
Lisätietoa ReDirection yhteistyöhankkeesta Poliisiammattikorkeakoulu - Polamk Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Mielenterveystalo
https://suojellaanlapsia.fi/redirection-fi/

Esittelyssä -projektin tiimi! Tänään vuorossa Nina Nurminen Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta. RSKK on ainoa oppilaitos Suomessa, joka tarjoaa koulutusta vankiloiden johtamis- ja ohjaustehtäviin.

Lue lisää -projektista:
https://suojellaanlapsia.fi/redirection-fi/

End Violence Against Children Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Rikosseuraamuslaitos
Hei.

3.12. 2020 järjestetään Autismisäätiön Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeen päätöswebinaari.

Ilmoittautumisaikaa on perjantaihin 27.11.2020.

Upean ystävämme, kollega Michael Sheath käsikirjoittamat ja Joanna Lavelle näyttelemät neljä tarinaa avaavat uudenlaisia ja usein unohdettuja näkökulmia lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksista

Monologit osoittavat miten hienosti taidetta voidaan hyödyntää lisäämään tietoisuutta ja toisaalta tuomaan vahvasti esiin 'en näkökulmia.


Suosittelemme Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

"Crossing the Line by Michael Sheath. There are four stories within the play: Diana's story; The Detective's story, The Mother's story and Geoffrey's story. The monologues give an insight into the overlooked victims."

Thank you Michael & Joanna - Great work!
Moikka! Oletteko te järjestäneet:Järjestyksenvalvoja /jatkokursseja eli kertauskurssi ja???? ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

It’s the 1st December which means the countdown to Christmas and New Year is on. Let's take a look back at some of the projects we’ve worked on and remarkable moments we shared with our incredible partners.
Last February we had pleasure organising a training seminar on prison radicalisation in cooperation with The Finnish Criminal Sanctions Agency, the Training Institute for Prison and Probation Services (Rikosseuraamusalan koulutuskeskus) and Laurea University of Applied Sciences

We would also share outcomes of our projects, useful materials and free to download.
Check out important FAIR project Community materials, collection of inspiring practices (http://bit.ly/FAIR_Inspiring_practices) and training manual for prison operators (in Finnish, https://drive.google.com/file/d/1OTyq7y8vfuNCbg0dToGcsUpXzTASsVbd/view)
Verkko sivuja,ei ole saatavissa,kun koitin teidan omia,sivuja niin ei toiminut!!!
Kirjavinkiksi Minna Strömberg-Jakka & Hanna Kiuru (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä.
Unipressin kustantamassa julkaisussa on kuvattu seksuaalisuuden tabuja eri konteksteissa. Allekirjoittaneen artikkeli käsittelee seksuaalisuutta ja maskuliinisuutta vankiloissa kansainvälisen tutkimuksen kautta.
x

Muut Valtion organisaatiot Vantaa :ssa (näytä kaikki)

Palveluohjaus Vantaan kaupunki VAKE Perhesosiaalityö Nuorten sosiaalityö, Vantaa Vantaan Maahanmuuttajapalvelut Metsähallitus Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö VAKE Katri Kalske - apulaiskaupunginjohtaja Vantaalla Vantaan osaamiskeskus Nuorisotyö raiteilla Vantaan ympäristökeskus Itä-Uudenmaan poliisilaitos