Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen.
(8)

Vi arbetar med frågor som rör svenska som andraspråk och lärande hos flerspråkiga elever och studerande.Vårt ansvarsområde är svenska som andraspråk, inklusive sfi (svenskundervisning för invandrare), och omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Alla våra insatser syftar till att öka kunskaperna om lärande hos flerspråkiga elever och studerande, så att alla elever får den utbildning de har rätt till. En sådan utbildning kännetecknas av likvärdighet, delaktighet och lyhördhet. Vi riktar oss till lärare i alla ämnen, skolledare och andra som arbetar med utbildningsfrågor. Om din skola har behov av kompetensutveckling ta gärna kontakt med någon av Nationellt centrum för svenska som andraspråks medarbetare, http://www.andrasprak.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11050&a=61241, för att diskutera ett eventuellt kommande uppdrag. Vid ett möte gör vi sedan en kartläggning av behovet och en kostnadsberäkning av uppdraget. Nationellt centrum för svenska som andraspråk Institutionen för språkdidaktik Stockholms universitet 106 91 Stockholm Besöksadress Universitetsvägen 10 E Stockholms universitetscampus, Södra Frescati, Södra huset, hus E, plan 5. Allmän information Kommentera gärna inlägg, men observera att du ej får publicera – och att vi avlägsnar - material som kan tolkas som brottslig handling, såsom: uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring och upphovsrättsintrång. Vi tar också bort material som har kommersiellt syfte, i övrigt gäller sunt förnuft när du publicerar. Observera också att Nationellt centrum inte ansvarar för innehållet i inlägg och kommentarer publicerade av besökare utan att ansvaret ligger hos den besökare som publicerat informationen samt att inläggen inte är att betrakta som faktainformation från Nationellt centrum eller förmedlar Nationellt centrums åsikter. Vi vill även klargöra att publicering av inlägg här kan bli sökbara i sökmotorer och att dina publicerade inlägg utgör allmän handling. Vid enskilda ärenden kontakta oss via e-post: [email protected] Vid frågor angående denna facebook-sida, kontakta [email protected]

Uppdrag: Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) mål är att » vara en länk mellan forskning, skola och offentlighet och bidra till förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling inom alla skolformer och i alla ämnen » verka för implementering av läroplaner samt kursplaner i svenska som andraspråk och sfi » vara en resurs för förskole- och skolledare, förskollärare och lärare samt utvecklingspedagoger, arbetslagsledare, handledare med flera » vara en resurs för skolutveckling och pedagogisk utveckling kring språkutveckling och lärande på ett andraspråk » föra diskussioner om utvecklingen

Den 3 februari anordnade Skolinspektionen ett webbinarium om granskningen ”Svenska som andraspråk i årskurs 7-9”. Nu har...
06/02/2020
Webbinarium: Svenska som andraspråk årskurs 7-9

Den 3 februari anordnade Skolinspektionen ett webbinarium om granskningen ”Svenska som andraspråk i årskurs 7-9”. Nu har du möjlighet att se hela webbinariet i efterhand.

https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Inbjudningar-konferenser-och-seminarier/webbinarium-svenska-som-andrasprak-ak-7-9/

Måndagen den 3 februari anordnade vi ett webbinarium om vår granskning Svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Nu har du möjlighet att se hela webbinariet i efterhand.

Behöver ni fler behöriga lärare i svenska som andraspråk? Vill du läsa in sva-behörighet?Ni känner väl till att huvudman...
04/02/2020
Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2020

Behöver ni fler behöriga lärare i svenska som andraspråk? Vill du läsa in sva-behörighet?

Ni känner väl till att huvudmannen kan söka statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi?

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Ansökan 1 för 2020 är öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-hogskolestudier-i-sva-och-sfi-2020

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Tipsa gärna kollegor om Skolinspektionens webbinarium om kvalitetsgranskningen svenska som andraspråk åk 7-9.
28/01/2020
Skolinspektionen

Tipsa gärna kollegor om Skolinspektionens webbinarium om kvalitetsgranskningen svenska som andraspråk åk 7-9.

Kommande webbinarium: Måndagen den 3 februari anordnar vi ett webbinarium om vår senaste granskning Svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Där kommer du även ha möjlighet att ställa frågor till oss och representanter från Skolverket och Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Varmt välkommen att delta! 👇

Inspelade föreläsningar från NCs sva-konferensNC bjöd den 16 januari 2020 in till en konferens "Vadan och varthän? Dåtid...
22/01/2020
Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv. - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Inspelade föreläsningar från NCs sva-konferens

NC bjöd den 16 januari 2020 in till en konferens "Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv". NC ville samla forskare och utbildningsaktörer för att ta avstamp i ämnets utveckling hittills och blicka framåt för att formulera vad som behöver göras framöver gällande forskning, undervisning och utbildningspolitiskt arbete kring svenska i ett andraspråksperspektiv.

I denna artikel finns länkar till inspelade presentationer så att du ta del av konferensen i efterhand.

NC kommenterar Skolinspektionens sva-granskningSkolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning av undervisningen i sve...
21/01/2020
NC kommenterar Skolinspektionens sva-granskning - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

NC kommenterar Skolinspektionens sva-granskning

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk åk 7-9 och i denna artikel diskuterar Nationellt centrum för svenska som andraspråk vissa av Skolinspektionens resultat som vi menar är extra viktiga att belysa:

* Problematiskt med ett behovsprövat ämne i grundskolan
* Brister gällande organisation av sva-undervisning och vikten av en flexibel organisation
* Nyanlända elever gynnas bäst att sva-undervisning i förberedelseklass
* Behöriga sva-lärare är avgörande för undervisningskvalitet
* Svenskämnena behöver utredas och reformeras

https://www.andrasprak.su.se/om-oss/nc-tycker-till/nc-kommenterar-skolinspektionens-sva-granskning-1.480133

NC kommenterar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk åk 7-9.

Skolinspektionen har granskat svenska som andraspråk i årskurs 7–9Resultaten i svenska som andraspråk är låga och det är...
14/01/2020
Svenska som andraspråk i årskurs 7–9

Skolinspektionen har granskat svenska som andraspråk i årskurs 7–9

Resultaten i svenska som andraspråk är låga och det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. En stor del av undervisningen genomförs av obehöriga lärare och i riskbilden finns även tidigare studier som pekar på problem kring bedömningen av vilka elever som ska läsa ämnet. Det finns därför en risk att eleverna inte får en undervisning av god kvalitet.

Viktigaste iakttagelserna:

*På majoriteten av skolorna görs ofullständiga bedömningar av elevers behov

*På flertalet skolor finns svagheter i rektors ledning och utveckling av ämnet

*Flera skolor har hög kvalitet i undervisningen men på mer än hälften behöver den delvis utvecklas:
- På några skolor får en del elever undervisning i ämnet svenska istället
- Undervisningen saknar ofta ett andraspråksperspektiv
- Undervisningen planeras inte alltid utifrån att eleverna ska få många tillfällen att muntligen kommunicera

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/svenska-som-andrasprak-i-arskurs-7-9/

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

Tydligare andraspråksperspektiv i Skolverkets kursplaneförslagNu har Skolverket lämnat över förslag på reviderade kurspl...
19/12/2019
Tydligare andraspråksperspektiv i Skolverkets kursplaneförslag - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Tydligare andraspråksperspektiv i Skolverkets kursplaneförslag

Nu har Skolverket lämnat över förslag på reviderade kursplaner för grundskolan. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har läst förslagen och jämfört kursplanen i svenska som andraspråk med kursplanen i svenska. NC konstaterar att skillnaderna mellan kursplanerna ökar och att det viktiga andraspråksperspektivet i högre grad skrivs fram i kursplanen i svenska som andraspråk.

Läs våra kommentarer och ta del av vår sammanställning av likheter och skillnader mellan kursplanerna.

https://www.andrasprak.su.se/om-oss/aktuella-nyheter/tydligare-andraspr%C3%A5ksperspektiv-i-skolverkets-kursplanef%C3%B6rslag-1.476276

NC kommenterar de reviderade kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk, som Skolverket nu har lämnat över till regeringen.

Projektledarna på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ofta ute i landets kommuner för att ge lärare oc...
18/12/2019
På uppdrag för de flerspråkiga eleverna - Institutionen för språkdidaktik

Projektledarna på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ofta ute i landets kommuner för att ge lärare och skolledare kompetensutveckling kring språk- och kunkapsutvecklande arbetssätt. Karin Pettersson och Monica Lindvall berättar hur det kan gå till på ett sådant uppdrag.

https://www.isd.su.se/om-oss/nyheter/p%C3%A5-uppdrag-f%C3%B6r-de-flerspr%C3%A5kiga-eleverna-1.469981

Projektledarna på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ofta ute i landets kommuner för att ge lärare och skolledare kompetensutveckling kring språk- och kunkapsutvecklande arbetssätt. Karin Pettersson och Monica Lindvall berättar hur det kan gå till på ett sådant uppdrag...

Skolvärlden
17/12/2019
Skolvärlden

Skolvärlden

DEBATT – ”Nedskärningarna slår hårt mot elever i behov av SVA”, skriver Anna Kaya och Karin Sandwall på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Vill du ha ett av skolvärldens viktigaste, mest spännande och utvecklande uppdrag?Då NCs nuvarande föreståndare Karin Sa...
02/12/2019
Lediga jobb - Stockholms universitet

Vill du ha ett av skolvärldens viktigaste, mest spännande och utvecklande uppdrag?

Då NCs nuvarande föreståndare Karin Sandwall slutar söker vi nu en ny föreståndare som vill leda och vidareutveckla vår verksamhet utifrån NCs tre verksamhetsområden: kompetensutvecklingsinsatser, påverkan och samverkan samt intern utveckling. Målet med verksamheten är ytterst att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed få goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv.

Såväl föreståndare som medarbetare verkar i samtliga områden och som föreståndare stödjer du medarbetarna i att självständigt agera och utvecklas inom verksamhetsfältet.

Du kommer att företräda verksamheten i olika sammanhang, exempelvis samarbete med olika utbildningsaktörer såsom departement, skolmyndigheter, politiska beslutsfattare, kommunal förvaltning/skolhuvudmän. Du kommer också att ha kontakter med media samt med institutioner och verksamheter inom Stockholms universitet och andra lärosäten.

Vi söker dig som vill och kan åta dig detta mångfacetterade och spännande uppdrag. Vi tänker oss att du har en förmåga till helhetssyn liksom att du är strategisk, modig och lyhörd samt att du kan förvalta medarbetarnas engagemang inom verksamheten.

Läs mer om tjänsten:
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10895&rmlang=SE

Äntligen är symposieboken "Litteraciteter och flerspråkighet" här!I oktober 2018 anordnade Nationellt centrum för svensk...
26/11/2019
Äntligen är symposieboken "Litteraciteter och flerspråkighet" här! - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Äntligen är symposieboken "Litteraciteter och flerspråkighet" här!

I oktober 2018 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) sitt åttonde symposium. Nu är vi stolta över att kunna presentera symposieboken "Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018". Antologin innehåller 19 olika artiklar där medverkande forskare och lärare ger perspektiv på den mångfald av litteraciteter som alla lärare kan och behöver utforska tillsammans med sina elever.

I oktober 2018 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) sitt åttonde symposium. Nu är vi stolta över att kunna presentera symposieboken "Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018". Antologin innehåller artiklar där medverkande forskare och lärare ger perspektiv ...

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med...
30/09/2019
Åtgärder för ett kvalitetslyft av sfi utreds

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA). Förbättrad styrning, utvecklat systematiskt kvalitetsarbete och tidsatta mål i de individuella studieplanerna inom sfi är några av de frågor som nu ska utredas.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/atgarder-for-ett-kvalitetslyft-av-sfi-utreds/

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk...

NC kommenterar Skolverkets förslag på reviderad kursplan i svenska som andraspråk.Nationellt centrum för svenska som and...
26/09/2019
NC kommenterar reviderad kursplan i svenska som andraspråk - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

NC kommenterar Skolverkets förslag på reviderad kursplan i svenska som andraspråk.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kommenterar härmed Skolverkets förslag på reviderad kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan. Det är positivt att de föreslagna revideringarna av kursplanen i svenska som andraspråk bidrar till att synliggöra och konkretisera vad undervisning i svenska som andraspråk behöver innehålla i jämförelse med undervisning i ämnet svenska. Dock saknas fortfarande ett tydligt andraspråksperspektiv, framförallt i ämnets syfte och kunskapskrav. Dessutom är det problematiskt att kunskapskraven är nästintill identiska i svenska som andraspråk och svenska.

Läs våra kommentarer sin helhet:
https://www.andrasprak.su.se/om-oss/nc-tycker-till/nc-kommenterar-reviderad-kursplan-i-svenska-som-andraspr%C3%A5k-1.455641

Nationellt centrum för svenska som andraspråk kommenterar Skolverkets förslag på reviderad kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan.

Välkommen till NC, Jenny Hostetter!Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vill välkomna vår nya medarb...
12/09/2019
Välkommen till NC, Jenny Hostetter! - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Välkommen till NC, Jenny Hostetter!

Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vill välkomna vår nya medarbetare Jenny Hostetter som, på deltid, kommer att arbeta med olika insatser som rör vuxenutbildningen inklusive sfi, bland annat kompetensutvecklingsinsatser.

Läs vår intervju med Jenny.

https://www.andrasprak.su.se/om-oss/aktuella-nyheter/v%C3%A4lkommen-till-nc-jenny-hostetter-1.453143

Intervju med Jenny Hostetter, ny medarbetare med fokus på vuxenutbildning och sfi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen? På vår webbplats finns en väldigt uppskattad lista so...
02/09/2019
Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen? - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen? På vår webbplats finns en väldigt uppskattad lista som många lärare återkommer till. Nu är listan uppdaterad av Ivana Eklund och senaste versionen finns tillgänglig via våra "Vanliga frågor":

Konkreta tips och idéer på digitala verktyg som kan användas i grundläggande alfabetisering och läs- och skrivundervisning.

Nytt statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan.Regeringen har beslutat att införa ett nytt statsbidrag för att ...
11/07/2019
Nytt statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

Nytt statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan.

Regeringen har beslutat att införa ett nytt statsbidrag för att stärka och stimulera språkutvecklingen i svenska. I år tillförs 100 miljoner kronor för ändamålet.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/nytt-statsbidrag-for-battre-sprakutveckling-i-forskolan/

Regeringen har i dag beslutat att införa ett nytt statsbidrag för att stärka och stimulera språkutvecklingen i svenska. I år tillförs 100 miljoner...

Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) redovisar i d...
12/06/2019
På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) redovisar i denna promemoria uppdraget att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av s.k. utbildningsplikt.

Syftet är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

Utredningen föreslår bland annat att:

* Huvudmännen ska erbjuda en sammanhållen utbildning som utgår från en utbildningsplan.

* Eleverna inom den sammanhållna utbildningen garanteras en undervisningstid om minst 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.

* Arbetsförmedlingen till kommuner ska lämna uppgifter om vilka individer som anvisats till etableringsprogrammet och som omfattas av den s.k. utbildningsplikten.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/06/pa-vag--mot-starkt-kvalitet-och-likvardighet-inom-komvux-for-elever-med-svenska-som-andrasprak/

Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) redovisar i denna promemoria uppdraget a...

"Alla vet att vi skriver ut elever efter ca 1000-1200 timmar. Då skriver vi bristande framsteg för att ha ryggen fri."NC...
15/05/2019
NC kommenterar: Kan timmarna ta slt på sfi? - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

"Alla vet att vi skriver ut elever efter ca 1000-1200 timmar. Då skriver vi bristande framsteg för att ha ryggen fri."

NC har undersökt timtilldelning och upphörande av utbildning på sfi. Resultaten pekar på en mycket stor variation runt om i landet. En variation som inte alltid följer styrdokumentens intentioner. Ta del av hela vår undersökning och vår kommentar i frågan.

https://www.andrasprak.su.se/om-oss/nc-tycker-till/nc-kommenterar-kan-timmarna-ta-slut-p%C3%A5-sfi-1.437913

"Alla vet att vi skriver ut elever efter ca 1000-1200 timmar. Då skriver vi bristande framsteg för att ha ryggen fri." Hur länge kan en elev studera på sfi? Vad säger styrdokumenten och hur följs dessa i kommunerna? NC har granskat hur sfi-anordnare och huvudmän hanterar timtilldelning och up...

Nytt betänkande: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning p...
03/05/2019
För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Nytt betänkande: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

I detta betänkande redovisar "Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer" sitt uppdrag. Utredningen föreslår bland annat:

* att modersmålsundervisningen ska regleras i timplanerna, vilket bland annat innebär att undervisningen knyts närmare skolans övriga verksamhet och att ämnet får en garanterad undervisningstid,

* att elever ska ha rätt att delta i modersmålsundervisning oavsett hur många elever det finns hos en huvudman som önskar modersmålsundervisning i språket,

*en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i grundskolan och motsvarande skolformer,

*ett uppdrag till Skolverket om att samordna och driva utvecklingen av studiehandledning på modersmålet.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/05/sou-201918/

I detta betänkande redovisar Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer sitt uppdrag.

Välkommen till NC, Lillemor Malmbo!Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vill välkomna vår nya medarb...
27/03/2019
Välkommen till NC, Lillemor! - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Välkommen till NC, Lillemor Malmbo!

Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vill välkomna vår nya medarbetare Lillemor Malmbo som kommer arbeta med vuxenutbildning samt frågor som rör påverkan och samverkan, bland annat via webb och sociala medier. Vi är väldigt glada att kunna stärka upp vår kompetens inom dessa områden.

Ta del av vår intervju med Lillemor i denna artikel.

Intervju med NCs nya medarbetare Lillemor Malmbo som kommer arbeta med vuxenutbildning samt frågor som rör påverkan och samverkan, bland annat via webb och sociala medier.

Adress

Universitetsvägen 10 E
Stockholm
106 91

Aviseringar

Var den första att veta och låt oss skicka ett mail när Nationellt centrum för svenska som andraspråk postar nyheter och kampanjer. Din e-postadress kommer inte att användas för något annat ändamål, och du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Kontakta Affären

Skicka ett meddelande till Nationellt centrum för svenska som andraspråk:

Om NC

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv. Med flerspråkiga menar vi barn och elever som har ett annat, eller flera andra, modersmål än svenska och som håller på att utveckla svenska (som sitt andraspråk).

NC är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum och arbetar i hela landet även om vi finns lokaliserade på Stockholms universitet. Vi arbetar med frågor som rör svenska som andraspråk och lärande hos flerspråkiga elever och studerande.

En viktig förutsättning för att NC ska kunna arbeta med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet är att vi alla som arbetar på NC själva är legitimerade förskollärare och lärare med lång erfarenhet av arbete i förskola och skola.

Vår verksamhet

Vår verksamhet kan grovt delas in i tre olika områden; påverkan och samverkan, råd och stöd samt kompetensutveckling.

En del av NCs uppdrag är att samverka med omvärlden och påverka så att nyanlända och flerspråkiga elever erbjuds goda förutsättningar att klara sina studier. Detta innebär bland annat att vi deltar som experter eller referenspersoner i olika nationella eller regionala sammanhang samt att vi deltar i ett antal olika nätverk.

En annan del av NCs uppdrag innebär att ge råd och stöd i frågor som rör flerspråkiga och nyanlända elevers lärande och skolgång. NC ger råd och stöd på olika sätt i olika kanaler, alltifrån artiklar och litteraturtips på webbplatsen till att vara en resurs via e-post eller sociala medier samt självklart även som en del av våra olika insatser.

Den tredje delen av NCs uppdrag innebär kompetensutvecklingsinsatser av olika slag för pedagogiskt verksamma inom hela skolväsendet; förskolan, grundskolan, gymnasiet och komvux. Vi vänder oss såväl till lärare och andra pedagogiskt verksamma (t.ex. studiehandledare) som till skolledare och andra som har ett särskilt ansvar för skolutveckling.

Dessa tre områden förutsätter och berikar varandra. Exempel på att dessa områdena berikar och förutsätter varandra är t ex att de förhållanden som NC-medarbetare uppmärksammar under genomförandet av en kompetensutveckling i en kommun eller genom skolverksammas mejl eller inlägg i någon av våra facebook-grupper, tar vi med oss in i arbetet inom de andra områdena, såsom i möten med beslutsfattare, myndigheter, organisationer och media. Under sådana möten och i våra kompetensutvecklingsinsatser tillämpar vi och diskuterar såväl forskning som reella möjligheter att tillämpa forskningen och skolans olika regleringar samt ger råd och stöd. På så sätt är NC en länk – eller en bro – mellan politiska beslut, forskning och skolors dagliga verksamheter

Kontakta oss

NCs medarbetare

Postadress:

Nationellt centrum för svenska som andraspråk Institutionen för språkdidaktik Stockholms universitet 106 91 Stockholm Besöksadress: Universitetsvägen 10 E Stockholms universitetscampus, Södra Frescati, Södra huset, hus E, plan 5.

Allmän information om facebook-sidan

Kommentera gärna inlägg, men observera att du ej får publicera – och att vi avlägsnar - material som kan tolkas som brottslig handling, såsom: uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring och upphovsrättsintrång. Vi tar också bort material som har kommersiellt syfte, i övrigt gäller sunt förnuft när du publicerar. Observera också att Nationellt centrum inte ansvarar för innehållet i inlägg och kommentarer publicerade av besökare utan att ansvaret ligger hos den besökare som publicerat informationen samt att inläggen inte är att betrakta som faktainformation från Nationellt centrum eller förmedlar Nationellt centrums åsikter. Vi vill även klargöra att publicering av inlägg här kan bli sökbara i sökmotorer och att dina publicerade inlägg utgör allmän handling. Vid enskilda ärenden kontakta oss via e-post: [email protected] Vid frågor angående denna facebook-sida, kontakta [email protected]

Närliggande statliga tjänster


Övriga Public & Government Service i Stockholm

Visa Alla