เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช หน่วยงานราชการ

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลร...
10/12/2023

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช
โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช มอบหมาย นางสาว บุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยขอความอนุเคราะห์2ราย รวมให้บริการ4ราย
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

📣 ประชาสัมพันธ์ 🍽รายการอาหารกลางวัน😋ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสามระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2566 #เทศบาลเมืองพิมลรา...
09/12/2023

📣 ประชาสัมพันธ์ 🍽รายการอาหารกลางวัน😋
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสาม
ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2566

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองการศึกษา
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

รายการอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสาม ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธ.ค. 2566 ตามระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch

🔷️ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองพิมลราชโดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมือง...
08/12/2023

🔷️ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช
โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช มอบหมาย นางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับอาสาบริการท้องถิ่น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
🔷️ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินการติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ม.1 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิมลราช
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมล...
08/12/2023

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวบุศรา จันทร์กล้า ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของทีมงานคลองในการทำความสะอาดลำรางระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 พร้อมตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชน การดำเนินการคืบหน้าไปได้ด้วยดี
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

🔹 BREAK THE CORRUBTION "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมไทยต้านโกงพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมแล...
08/12/2023

🔹 BREAK THE CORRUBTION "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมไทยต้านโกง
พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA )จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
🔹 เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี
ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ✨ นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
🔹 โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติว่า เทศบาลเมืองพิมลราช เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ✨ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ ผ่านดี ✨
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระนั่งเกล้า ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ส่งงานช่วงเช้าเทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายก เทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเท...
08/12/2023

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ส่งงานช่วงเช้า
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายก เทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง สท. เขต 3 โครงการงานลอกท่อ หมู่บ้านพฤกษา3 ซ.145 ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตรวจสอบตามขอบเขตการจ้างเหมาและตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างเหมางาน
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ส่งงานช่วงเช้าเทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายก เทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเท...
08/12/2023

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ส่งงานช่วงเช้า
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายก เทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง สท. เขต 3 และคณะกรรมการตรวจรับโครงการงานลอกท่อ หมู่บ้านบัวทอง4 และหมู่บ้านพฤกษา3 ซ.145 ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตรวจสอบตามขอบเขตการจ้างเหมาและตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างเหมางาน
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิ...
07/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวบุศรา จันทร์กล้า โดยทีมงานรถดูดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (รถดูดส้วม) ออกปฏิบัติงานตามคำร้องจำนวน 2 ที่

📌 179/469 หมู่ 7 ซอย 1/38 หมู่บ้านบัวทอง 4
📌 55/104 หมู่ 3 ซอย 1 หมู่บ้านทิพย์พิมาน การ์เด้น
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมือง...
07/12/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช มอบหมาย นางสาว บุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้บริการผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ จำนวน 3 ราย
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิ...
07/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองพิมลราช
โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรี ภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาล และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่พ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุง ณ หมู่บ้านสินบดี
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

🔷️ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองพิมลราชโดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเม...
07/12/2023

🔷️ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองพิมลราช
โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช มอบหมาย นางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับอาสาบริการท้องถิ่น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
🔷️ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินการติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่บ้านบัวทอง4 ม.7 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิมลราช รวมทั้งหมด8ราย
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ตรวจงานเช้าเทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเท...
07/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ตรวจงานเช้า
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง สท. เขต 3 และคณะกรรมการตรวจรับโครงการงานลอกท่อ หมู่บ้านบัวทอง4 ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมา ตรวจสอบตามขอบเขตการจ้างเหมาและตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างเหมางาน
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ส่งงานช่วงเช้าเทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนาย...
07/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ส่งงานช่วงเช้า
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง สท. เขต 3 และคณะกรรมการตรวจรับโครงการงานลอกท่อ หมู่บ้านพฤกษา 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ ซอย 143 ตรวจสอบตามขอบเขตการจ้างเหมาและตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างเหมางาน
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิมลราช🎯 รับสมัครผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพให้เท่าทันโลกปัจจุบ...
07/12/2023

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิมลราช
🎯 รับสมัครผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพให้เท่าทันโลกปัจจุบันของผู้สูงอายุ
✨ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567

✅ คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
เป็นผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ในพื้นที่เทศบาลเมืองพิมลราช
เป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

✅ เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร
ใบสมัครเข้าเรียน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ⬇️
https://phimonrat.go.th/public/list/data/detail/id/2227/menu/1554/page/1

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-592-6041 ต่อ 507 หรือ 083-2011131 วรนิษฐา ธวัชพลังกูล นักพัฒนาชุมชน

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสวัสดิการสังคม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรร...
07/12/2023

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิมลราช และพสกนิกรตำบลพิมลราช

วันพุธที่ 6ธค.2566เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช มอบห...
07/12/2023

วันพุธที่ 6ธค.2566
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช มอบหมาย นางสาว บุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้บริการผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยขอความอนุเคราะห์ตามคำร้อง 1ราย รวม4ราย
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช...
06/12/2023

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวบุศรา จันทร์กล้า โดยทีมงานรถดูดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (รถดูดส้วม) ออกปฏิบัติงานตามคำร้องจำนวน 2 ที่

📌 99/40 หมู่ 4 หมู่บ้านศิลปการพาร์ค 1
📌 169/221 หมู่ 1 ซอย 35 หมู่บ้านสินบดี
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ช่วงเช้าเทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเม...
06/12/2023

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ช่วงเช้า
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง กองช่างอำนวยความสะดวกรถJCB และสท. เขต 3 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นายอภิเดชศิลป์ คล้ายสอน ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ซอย 160 หมู่บ้านพฤกษา 3 เนื่องจากวัสดุและขยะที่ขนค้างไว้เก็บให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้หน้างานเสร็จสมบูรณ์ไม่พบปัญหาอุปสรรค
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลรา...
06/12/2023

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวบุศรา จันทร์กล้า ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของทีมงานคลองในการทำความสะอาดลำรางระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลร...
06/12/2023

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง สท. เขต 3 และคณะกรรมการตรวจรับโครงการงานลอกท่อ หมู่บ้านพฤกษา 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ ซอย 139 ตรวจสอบตามขอบเขตการจ้างเหมาและตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างเหมางาน
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช...
06/12/2023

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวบุศรา จันทร์กล้า มอบหมายเจ้าหน้าที่ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกจัดเก็บขยะที่มีผู้มาลักลอบทิ้งบนทางสาธารณะ (ขยะจร)บริเวณเลียบคลองบ้านกล้วยหลังเทศบาลเมืองพิมลราช และต้นโพธิ์ หมู่บ้าน บัวทอง4 และหลังโรงเรียนมารีย์ จนแล้วเสร็จตามแผนงาน
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

💛 เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมคณะผู้บริหาร สม...
05/12/2023

💛 เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิมลราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่
💛 ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
💛 ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
🗓 ข้อมูล โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

💛 เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช นำตัวแทนพนักงานเท...
05/12/2023

💛 เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช นำตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณคลองเจ็ก ศูนย์กีฬานันทนาการเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี นำจิตอาสาพระราชทานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดผักตบชวา บริเวณคลองเจ็ก

📸 ภาพ/ข้อมูล โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 เรียบเรียง โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : https://www.facebook.com/88.8PimolracH

💛 เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร...
05/12/2023

💛 เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ในเวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
💛 โดย มีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวถวายราชสดุดี
💛 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
🗓 ข้อมูล โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

🔷️ วันจันทร์ที่ 4ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองพิมลราชโดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิ...
04/12/2023

🔷️ วันจันทร์ที่ 4ธันวาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช
โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช มอบหมาย นางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
🔷️ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผู้ที่มีภาวะเครียดและไม่มีงานทำ เพื่อร่วมกันวางแผนการดูแลทางจิตใจและช่วยเหลือทางสังคม ต่อไป ตามคำร้องของผู้ปกครอง ณ มบ.พิชาดา หมู่3
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
🗓 ข้อมูล โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ส่งงานช่วงบ่ายเทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเ...
04/12/2023

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ส่งงานช่วงบ่าย
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง สท. เขต 3 และคณะกรรมการตรวจรับโครงการงานลอกท่อ หมู่บ้านพฤกษา 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ ซอย 137 และ135 ตรวจสอบตามขอบเขตการจ้างเหมาและตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างเหมางาน
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิม...
04/12/2023

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ งานรักษาความสะอาดลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดขยะสะสม และวัชพืชที่ได้ติดที่เขตที่ทีมงานกั้นไว้ รวมถึงได้เก็บวัชพืชวัยอ่อนที่กำลังเติบโต ณ คลองบ้านกล้วย ซึ่งทีมงานคลองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ช่วงเช้าเทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตร...
04/12/2023

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ช่วงเช้า
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง กองช่างอำนวยความสะดวก รถJCB สท. เขต 3 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นายอภิเดชศิลป์ คล้ายสอน ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ซอย 160 หมู่บ้านพฤกษา 3 เนื่องจากวัสดุและขยะมีไปดูที่ทิ้งกับ ผู้ใหญ่หมู่ 8 รถ 10 ล้อไม่สามารถลงทิ้งขยะได้ เนื่องจากมีจำนวนขยะมากต้องใช้ขนด้วยรถสิบล้อประมาณ 4 คันรถ และสถานที่ทิ้งอยู่ไกล ทำให้ระยะเวลาไม่เพียงพอต่อการทำงานให้แล้วเสร็จ จากการดูหน้างานแล้วประเมินน่าจะประมาณวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 จะมาทำเก็บให้เสร็จเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ช่วงเช้าเทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตร...
04/12/2023

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ช่วงเช้า
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง สท. เขต 3 และคณะกรรมการตรวจรับโครงการงานลอกท่อ หมู่บ้านพฤกษา 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ ซอย 137 และ135 พบปัญหาหน้างานมี กระถางต้นไม้ ขวางพื้นที่หน้างานทำให้ทำงานลำบาก แก้ปัญหาแล้วทำให้งานดำเนินงานได้ตามขอบเขตการจ้างเหมาและตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างเหมา
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งทีมหน่วยพยาบาลพร้อมรถพยาบาลเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ในเขต...
03/12/2023

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง
ทีมหน่วยพยาบาลพร้อมรถพยาบาลเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง หมู่1 และ หมู่2 ต.พิมลราช รวมทั้งหมด 14 หน่วยเลือกตั้ง เหตุการณ์ทั่วไปโดยรวมไม่พบปัญหาและอุปสรรค และการเจ็บป่วยใดๆในหน่วยเลือกตั้ง

------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
🗓 ข้อมูล โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ช่วงบ่าย เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชกา...
03/12/2023

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2-3 ธันวาคม 2566
ช่วงบ่าย เทศบาลเมืองพิมลราช
โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง สท. เขต 3 และคณะกรรมการตรวจรับโครงการงานลอกท่อ หมู่บ้านพฤกษา 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ ซอย 127 - 129 และ133 ตามขอบเขตการจ้างเหมา ตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างเหมา
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ช่วงบ่ายเทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี...
01/12/2023

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ช่วงบ่าย
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช และนางสาวบุศรา จันทร์กล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง สท. เขต 3 และคณะกรรมการตรวจรับโครงการงานลอกท่อ หมู่บ้านพฤกษา 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ ซอย 123 และ125 ตามขอบเขตการจ้างเหมาตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างเหมา
------------------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
📸 ภาพ/เรียบเรียง โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม&งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
🗓 ข้อมูล โดย : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

ที่อยู่

88/8 ม. 4
Amphoe Bang Bua Thong
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625926040

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองพิมลราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองพิมลราช:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Bua Thong

แสดงผลทั้งหมด