เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช หน่วยงานราชการ

โครงการแนวทางแก้ไขปัญหาการบูลลี่ ลดความรุนแรงในโรงเรียนและโลกออนไลน์กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดโครงการแน...
07/09/2023

โครงการแนวทางแก้ไขปัญหาการบูลลี่ ลดความรุนแรงในโรงเรียนและโลกออนไลน์
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดโครงการแนวทางแก้ไขปัญหาการบูลลี่ ลดความรุนแรงในโรงเรียนและโลกออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนระดิงหินประชาสรรค์ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยมีนายณชิษณ์ เกิดแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช กล่าวเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
โครงการในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีภูมิคุ้มกันจากการถูกบูลลี่ ทางวาจา ทางโลกออนไลน์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเที่ยมทางสังคม และเสริมสร้ามเครือข่ายสังคม ส่งเสริมเสริมความเข็มแข็งของเด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบริบทหน้าที่ของตนเอง และต่อสังคม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสวัสดิการสังคม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันพุธที่ 6 ...
07/09/2023

กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ อาคารโรงจอดรถ เทศบาลเมืองพิมลราช
โดยมี นายณชิษณ์ เกิดแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โครงการในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ และเข้าใจถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ ยานพาหนะ ทำให้เด็กปฐมวัยเดินทางได้อย่างปลอดภัย ร่วมถึงได้เรียนรู้กฎและวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองการศึกษา
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเม...
05/09/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิมลราช ขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช
โดยมีนายณชิษณ์ เกิดแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช กล่าวเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โครงการในวันนี้จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โลก เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความเจริญก้าวหน้าทางสังคม และวัฒนธรรม เติบโตเกิดภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขาดคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของตนเอง และการทำงานในภาครัฐ ตอบสนองในเรื่องความมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร ในองค์กร ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้มีสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี มีจริยธรรมในปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานการเจ้าหน้าที่
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช กองการศึกษา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
04/09/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช กองการศึกษา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน โดยมีคณะผู้บริหาร นำทีมโดย นายชนะทัศน์ นาคจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาคณะครูศูนย์เด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเดินงาน ไปยัง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนร่มไม้ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการศึกษา และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในช่วงบ่าย มีการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการเขียน โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการดำเนินกิจกรรมตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษา” วิทยากรโดย นายราชัน วงศ์ชารี และ ดร.จารุพิชญา ตลับนาค ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน ได้ เดินทางไปดูงาน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลา บ้านฉางจังหวัดระยอง โดยได้มีการให้ความรู้อบรมแลกเปลี่ยน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิมลราช ต่อไป

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #เทศบาลเมืองพิมลราช #งานประชาสัม...
29/08/2023

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับผลตรวจสุขภาพ และ รายชื่อผู้พบแพทย์ในผลตรวจสุขภาพตามโครงการ "มหกรรมสุขภาพ คนพิ...
24/08/2023

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับผลตรวจสุขภาพ และ รายชื่อผู้พบแพทย์ในผลตรวจสุขภาพ
ตามโครงการ "มหกรรมสุขภาพ คนพิมลราช สุขภาพดี ชีวีมีสุข"
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมกับ ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ในวันอังคาร 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช

สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ได้ที่ ▶ https://phimonrat.go.th/public/list/data/detail/id/2081/menu/1554/page/1

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช (ทม.พิมลราช) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราชรายงานผลการปฏิบัติงาน ...
24/08/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช
โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
รายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองพิมลราช ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

🚑 วันที่ 23 สิงหาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วย,ผู้บาดเจ็บจากการรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย เคสบริการ ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 3 ราย

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

🔷️🔷️ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิมลราช  🔷️🔷️✅ เทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษา...
24/08/2023

🔷️🔷️ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิมลราช 🔷️🔷️
✅ เทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมดำเนินการมอบวุฒิบัตร ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิมลราช(รุ่นที่ 3 ) โดยเริ่มมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2566
ในการนี้ นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ได้มอบวุฒิบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ให้มีการพัฒนาตนเองทางด้านต่างๆ มีความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตต่อไป
ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสวัสดิการสังคม
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์วิธีขอรับ "ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ" สำหรับคนไทย ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล #เทศบาลเมืองพิมลราช #กองสาธ...
23/08/2023

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีขอรับ "ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ" สำหรับคนไทย ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

✅ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.✅ เทศบาลเมืองพิมลราชได้มี การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ...
23/08/2023

✅ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
✅ เทศบาลเมืองพิมลราชได้มี การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทั้ง 3 เขต นำโดย นายสหภพ แอบสระน้อย ประธานสภาเทศบาลเมืองพิมลราช

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองพิมลราช ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราชรายงานผลการปฏิบัติงาน ...
23/08/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช
โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
รายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองพิมลราช ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
🚑 วันที่ 16 สิงหาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วยเคสบริการ ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 2 ราย

🚑 วันที่ 19 สิงหาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วยเคสบริการ ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 3 ราย

🚑 วันที่ 21 สิงหาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วย,ผู้บาดเจ็บจากการรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย เคสบริการ ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 3 ราย

🚑 วันที่ 22 สิงหาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วย,ผู้บาดเจ็บจากการรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ...
23/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
เทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยทีมงานรถดูดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (รถดูดท่อระบายน้ำ) ออกปฏิบัติงานลอกท่อ/ดูดท่อระบายน้ำตามคำร้องภายในหมู่บ้านภัทรไพรเวท 3 อุทยานทอง ถนนเมน บ้านเลขที่ 133/387-389, 133/410 เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

⭐️ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ⭐️เทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนต...
21/08/2023

⭐️ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ⭐️
เทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
▶ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 บรรยายเรื่อง "เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ"
ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

▶ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ศึกษาดูงานเรื่อง "สวนสมุนไพร และสรรพคุณในการนำมาใช้ในการรักษาโรคในร่างกาย"
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

▶ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ศึกษาดูงานเรื่อง "สถานการณ์ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัยอย่างมีคุณภาพ"
ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช เพื่อศึกษาดูงานในครั้งนี้

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสวัสดิการสังคม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราชรายงานผลการปฏิบัติงาน ห...
16/08/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช
โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
รายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองพิมลราช
ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
🚑 วันที่ 15 สิงหาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วย,ผู้บาดเจ็บจากการรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ จำนวน 4 ราย เคสบริการ ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 1 ราย

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส...
15/08/2023

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพิมลราช
ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณได้อย่างเหมาะสม ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็ก และส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองการศึกษา
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราชรายงานผลการปฏิบัติงาน ...
15/08/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช
โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
รายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองพิมลราช
ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
🚑 วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วย,ผู้บาดเจ็บจากการรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย เคสบริการ ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 1 ราย
🚑 วันที่ 11 สิงหาคม 2566
ให้บริการเคสบริการ ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 3 ราย
🚑 วันที่ 14 สิงหาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วย,ผู้บาดเจ็บจากการรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย เคสบริการ ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 2 ราย

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

ข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ ของเทศบาลเมืองพิมลราชหมายเลข 02-592-6040 ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวขอให...
15/08/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ ของเทศบาลเมืองพิมลราช
หมายเลข 02-592-6040 ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
ขอให้ผู้รับบริการติดต่อได้ที่ เลขหมายด้านล่าง
ขออภัยในความไม่สะดวก

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

หมายเลขติดต่อ เทศบาลเมืองพิมลราช
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช นายชนะทัศน์ นาคจั่น ได้ยื...
12/08/2023

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช นายชนะทัศน์ นาคจั่น ได้ยืนเคารพธงชาติหน้าเสาธง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ หลังจากเคารพธงชาติแล้ว นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราชเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม ณ เทศบาลเมืองพิมลราช โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองพิมลราชเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

โอกาสนี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช นายชนะทัศน์ นาคจั่น ถวายเครื่องไทยธรรมให้พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 15 รูป พระสงฆ์อาราธนาศีล พร้อมผู้ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีทำบูญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะต่อไป

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราชมอบหมาย เจ้าหน้าที่กอ...
10/08/2023

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
พื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เพื่อประเมินและติดตามอาการผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต่อเนื่อง

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราชมอบหมาย กองสาธารณสุข...
10/08/2023

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองช่าง เทศบาลเมืองพิมลราช
ออกปฎิบัติงานจัดเก็บขยะที่มีผู้มาลักลอบทิ้ง(ขยะจร) บริเวณถนนบ้านกล้วยไทรน้อย หน้าซอยผู้ใหญ่สมศักดิ์

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองช่าง
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราชรายงานผลการปฏิบัติงาน ...
10/08/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช
โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
รายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองพิมลราช
ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
🚑 วันที่ 8 สิงหาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ จากการรับแจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย เคสบริการ ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 1 ราย

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิมลราชโดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมล...
04/08/2023

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

เทศบาลเมืองพิมลราชโดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักบริบาลท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ พร้อมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดโครงการกิจกรรมสัปดาห...
01/08/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดโครงการกิจกรรมสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา ประจำปี 2566
นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566
ณ วัดพูนพิมลราช ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองการศึกษา
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

29/07/2023

#สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิมลราช 📢
เปิดให้บริการรับแจ้งเกิด/แจ้งตายในวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ ศุกร์ที่ 28 ก.ค 66 ถึง วันพุธ 2 ส.ค 66
ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา

เทศบาลเมืองพิมลราช จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม...
28/07/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดย
นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนภาครัฐพร้อมด้วยภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลพิมลราช ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.19 น.
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ตามโครงการ "มหกรรมสุขภาพ คนพิมลราช สุขภาพดี ชีวีมีสุข" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวด...
28/07/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ตามโครงการ "มหกรรมสุขภาพ คนพิมลราช สุขภาพดี ชีวีมีสุข" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ เทศบาลเมืองพิมลราช

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช จัดกิจกรรมวัดสายตาประกอบแว่นตา ตามโครงการ "ประชาชนพิมลราช สายตาดี ชีวีมีสุข" ในระหว่างวันที่ 26 - 28 ...
28/07/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช จัดกิจกรรมวัดสายตาประกอบแว่นตา ตามโครงการ "ประชาชนพิมลราช สายตาดี ชีวีมีสุข" ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ เทศบาลเมืองพิมลราช

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสวัสดิกาารสังคม
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

โครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตร...
28/07/2023

โครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ
เทศบาลเมืองพิมลราช โดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวตำบลพิมลราช
ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566
ณ วัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างธรรมทายาทไว้ในพระบวรพุทธศาสนาสืบไป

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองการศึกษา
#งานประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📌 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040,02-592-6228-9
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : www.pimolrach.go.th
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วย ว่าที่ร้อ...
28/07/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช นายไพบูลย์ อบเชย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิมลราช พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ บริเวณซอยกอบบุญ ม. 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#สำนักปลัดเทศบาล
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย คณะผู้บริหาร นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด...
28/07/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย คณะผู้บริหาร
นายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
พร้อมด้วย นายณชิษณ์ เกิดแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช,
นายอร่าม มามีเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช,
นายสมชาย มามีเกตุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิมลราช เขตที่๒,
นายไพบูลย์ อบเชย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิมลราช เขตที่๒,
นางสุวรรณา หะยีรอมาน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิมลราช เขตที่๒,
นายยังยงค์ คำใจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิมลราช เขตที่๓,
และพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา (บำเพ็ญประโยชน์) ตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#สำนักปลัดเทศบาล
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราชรักษาราชการ

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์28 กรกฎาคม 2566 โครงการมหกรรมสุขภาพ"คนพิมลราช สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ขอเชิญประชาชนทุกท่าน walk in ตรวจส...
28/07/2023

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม 2566 โครงการมหกรรมสุขภาพ
"คนพิมลราช สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ขอเชิญประชาชนทุกท่าน
walk in ตรวจสุขภาพ ฟรี!! จนกว่าจะครบสิทธิ 1,500 คน
ณ เทศบาลเมืองพิมลราช

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

"ชิม ช็อป แชร์" ... อาหารอร่อย สินค้าดี ราคาประหยัด ... เทศบาลเมืองพิมลราช ขอเชิญเที่ยวชมงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบา...
27/07/2023

"ชิม ช็อป แชร์" ...

อาหารอร่อย สินค้าดี ราคาประหยัด ...

เทศบาลเมืองพิมลราช ขอเชิญเที่ยวชมงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค.2566 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ณ เทศบาลเมืองพิมลราช

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รายชื่อลำดับ และวันที่ การเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพโครงการมหกรรมสุขภาพ คนพิมลราช สุขภาพดี ช...
24/07/2023

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อลำดับ และวันที่ การเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
โครงการมหกรรมสุขภาพ คนพิมลราช สุขภาพดี ชีวีมีสุข
ณ อาคารโรงจอดรถเทศบาลเมืองพิมลราช
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สามารถตรวจสอบได้ที่
▶️ https://phimonrat.go.th/public/list/data/detail/id/1982/menu/1554/page/1

ยังสามารถ walk in ได้ จนกว่าจะครบสิทธิ 1,500 คน

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช (ทม.พิมลราช) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

รายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองพิมลราช ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ🚑 วันที่ 20...
24/07/2023

รายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองพิมลราช ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

🚑 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ จากการรับแจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย เคสบริการ ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 1 ราย
🚑 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ จากการรับแจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย รับส่งผู้ป่วยขอความอนุเคราะห์ /ตามแพทย์นัด จำนวน 4 ราย
🚑 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ จากการรับแจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือ จำนวน 5 ราย
🚑 วันที่ 23 กรกฎาคม 2566
ให้บริการผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ จากการรับแจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

⭐️  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิมลราชได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ...
21/07/2023

⭐️ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิมลราช
ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช
โดยนายชนะทัศน์ นาคจั่น รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
🚒 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางป้องกันอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้ในสำนักงาน รวมถึงการอพยพหนีไฟ และยังเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัย ที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยได้ เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงาน สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานการณ์จริง

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

ที่อยู่

88/8 ม. 4
Amphoe Bang Bua Thong
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625926040

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองพิมลราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองพิมลราช:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Bua Thong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร้องเรียนเรื่องบุหรี่ไม่มีผลอะไรเลยค่ะ ทำอย่างไรดีคะ
สอบถามค่ะ ขยะชิ้นใหญ่ทิ้งได้ที่ไหนคะ
#ขอชื่นชมและชมเชยพนักงานเทศบาลฯฝ่ายป้องกันฯเทศบาลเมืองพิมลราช
เช้าวันนี้ (13 พ.ย.64) ดิฉันได้โทรฯไปขอความช่วยเหลือ เรื่อง มีลูกงูเหลือมนอนขดตัวอยู่หลังแท็งค์น้ำในบ้าน พนักงานฯ 3 ท่าน ได้ไปจับให้เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
มีเบอร์ติดต่อตรงแบบไม่ผ่าน 02 และเจ้าหน้าที่แชททางเฟซบุ๊คมั๊ยคะ
อัพเดท แจ้งเตือนเรื่องน้ำท่วมให้ประชาชนรับทราบ พร้อมแนวทางแก้ไขด้วยนะครับ
รบกวน แจ้ง สถานะปริมาณของน้ำ ในคลองพิมลราช ด้วย ว่าแนวโน้ม จะขึ้น หรือ ลงครับ
🙏🏽ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส และประสพปัญหาทางสังคม ในวันนี้...

♻️ #สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ♻️(พม.) #พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี /
♻️(พม.) #อำเภอบางบัวทอง /
♻️ #ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม #กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองพิมลราช
♻️ #กองสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองพิมลราช

👉นำโดย นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วย นายอร่าม มามีเกตุ เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล นางสุวรรณา หะยีรอมาน พมจ.นนทบุรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองพิมลราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง และมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขต... เทศบาลเมืองพิมลราช 🤝👬👫👭🤝
วันนี้ ครอบครัวไวจรรยา และ ร้าน Love Cups Cafe นำน้ำดื่ม 50 แพ็ค ไปบริจาคให้กับศูนย์พักคอยในชุมชน ของ เทศบาลเมืองพิมลราช

พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด ให้หายไวๆ และ เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกๆคนด้วยนะคะ 😊❤️🙏🌷

สุวัฒน์ ไวจรรยา Sripraphai Waijanya Poohkan Waijanya Mong Saelee
รบกวนทางเทศบาลพิมลราช
ตัดต้นไม้ริมทางติดหลังบ้าน ของมบ.มนวดีเอ็กซคลูชี หมู่ที่ 5พถนนซ.โต๊ะกล่อม
ปิดบังวิสัยทัศน์การขับขี่
และมีสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านประชาชน
ขอบคุณอย่างสูงคับ
ล่งทะเบียนรับเยียวยากันตอนไหนไม่รู้เรื่อง คนทำงานจะไปรู้ได้ยังไงแทนทีจะมีใบปิวมาแจกทีหน้าบ้าน
คุณลำพอง นายกเศบาลเมีองพิราชค่ะ ชั้นประชากรในคว่มดูแลของท่านและทุกๆคนในซ.วาก๊าฟม.5ชั้นรุ้สึกไม่ได้ความเป็นธรรมในการบริหารของหน่วยงานท่านหลายๆอย่างหรีอทุกอย่างเลยก็ว่าได้ของแจกสาระพัดอย่างที่คนข้างบ้านชั้นได้แต่เว้นบ้านชั้นและอีกหลายๆบ้านที่ลิ้วล้อของท่านเห็นแต่เหมีอนมองไม่เห็นเรี่องที่สมควรทำไม่ทำแต่เรี่องไม่สมควรทำแต่ขชอบขยันทำเข้าเรี่องเลยละกันเรี่องวัคซีนท่านให้ใครหรีออ.ส.มท่านใหนดูแลในซอยเราจนจะหมดโควิดแล้วทางพวกเรายังไม่ได้เห็นพนักงานของท่านเลยเงียบเหมีอนไม่มีพวกท่านเลยร้องเรียนท่านลำพองให้ด๔แลเราด้วยนะค่ะเพราะทางเราเดีอดร้อนคนอี่นได้ฉีดแต่เราไท่ได้ฉีดมันยังไงเลีอกปติบัตหรอเงียบทุกโครงการให้ทำป้ายบรอตแจ้งพวกเราด้วยว่ามีโครงการอะไรเอามาติดตามคลองก็ได้เดี่ยวพวกเราไปอ่านเองงานราชการทำแบบกะซิบๆไม่ได้นะคะเรียนมาเพี่อทราบด้วยความเคารพ
สวัสดีค่ะ ซ.วากั๊ฟ หมู่.5 พิมลราช ยังไม่ได้รับช่วยเหลือใดๆจากพวกท่านเลย การแจ้งเตือน ข่าวสารประชาสัมพันธ์อะไรก็ไม่มีเลย มีชาวบ้านกันเองมาเดินแจกแบบสอบถามรอบนึงแล้ว กรอกไปแล้วก็หายกริบ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ที่ไหน อะไรยังไง ชาวบ้านก็ไม่รู้ โทรไปก็สายไม่เคยว่างเลย ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือ ตอนนี้ทุกหลังคาเรือนเดือดร้อนมาก ตอนมาหาเสียงลงพื้นที่มากันเป็นคันรถเลยนะคะ อบต.บางบัวทองเค้าฉีดซิโนฟาร์มกันแล้ว แจกถุงยังชีพอีก พวกเราไว้ใจเลือกพวกกท่านมาดูแล ต่อไปนี้อย่ามาขอเสียงจากพวกเราอีกเลย ไม่มีศักยภาพ
#}