ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่3

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่3 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เทวี มณีรัตน์ ด้วยค่ะ
18/05/2024

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เทวี มณีรัตน์ ด้วยค่ะ

17/05/2024
17/05/2024
30/04/2024
24/04/2024

👏👏👏 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บพท. กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567” 👏👏👏

👉 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าท้องถิ่นจังหวัดสงขลาด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 👈

👉 โดยมี รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ เป็นหัวหน้าแผนการวิจัย

#คณะทรัพยากรธรรมชาติ
#มอ
#พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

05/04/2024

การประชุมวิชาการนวัตกรรมเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1
จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
The 3rd National and 1st International Conference of Agricultural Innovation and Natural Resources
หัวข้อ: “วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอย่างยั่งยืนในยุควิกฤตหลากหลายมิติ”
(Research and Innovation to drive sustainable agriculture in polycrisis era)
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี, ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Deadline submission:
ส่งบทคัดย่อภายใน 30 เมษายน 2567 ขยาย ถึง 15 พฤษภาคม 2567
ส่งเรื่องเต็มภายใน 30 มิถุนายน 2567
Website: https://natres.psu.ac.th/ainr/
=========================
หัวข้อในการประชุม:
1.สาขาปรับปรุงพันธุ์
2.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุลพืช
3.สาขาสรีรวิทยาพืชก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
4.สาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
5.สาขาทางด้านการจัดการศัตรูพืช
6.สาขาด้านปฐพีศาสตร์
7.สาขาวาริชศาสตร์/ด้านประมง
8.สาขาพัฒนาการเกษตร
9.สาขาสัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ และอื่นๆ
=========================
ติตต่อสอบถาม:
ชมพูนุท บัวเผื่อน : 074-286-060
E-mail: [email protected]
กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

31/03/2024
วันที่ 19 มีนาคม 2567 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงา...
19/03/2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ปีที่ 4 (มกราคม - ธันวาคม 2566)
ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

14/03/2024
29/02/2024

ผลงานวิจัย In vitro propagation of Musa acuminata (AAA group) cv. ‘Kluai Nak’

📍ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Agricultural Technology

📍ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่http://www.ijat-aatsea.com/pdf/v19_n4_2023_July/11_IJAT_19(4)_2023_Hansuek,%20S.(100).pdf

#คณะทรัพยากรธรรมชาติ #กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
#มอ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

22/02/2024
09/02/2024

รายการสภากาแฟ วันที่ 9 ก.พ. 2567 "การแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพารา"ศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพ...

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ได้ต้อนรับ Prof. Dr. Ryo Akashi จาก University of Miyazaki, Japan โดยมีรายละเอียด ดังนี้วันที่ 5...
07/02/2024

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ได้ต้อนรับ Prof. Dr. Ryo Akashi จาก University of Miyazaki, Japan โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1. หารือเรื่องทุนหลังปริญญาเอกในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ให้กับ ดร.วราภรณ์ หีดฉิม ซึ่งเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และจะพิจารณาการให้ ผศ.ดร.สุรีรัตน์ เย็นช้อน , ดร.ทัศนี ขาวเนียม และดร.ปัทมาวดี คุณวัลลี เดินทางไปดูความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายใต้ MoU ระหว่าง PSU กับ UoM
2. ดร.ปัทมาวดี คุณวัลลี และ ดร.เทวี มณีรัตน์ ได้ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ และการวิจัยในเรื่องการทนแล้งในข้าวโดยใช้ไคโตซานเคลือบเมล็ด ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนการเก็บข้อมูลเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่อไป
3. ได้พูดคุยถึงโครงการ Summer program ทีเคยจัดว่าควรจะมีกิจกรรมใดบ้าง เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การทำวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการสร้างเสริมประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เข้าพบอธิการบดี ในเวลา 11.40 น เพื่อแนะนำตัว และนัดหมายถึงการมาเยือนของทีมงานบริหาร UoM ในเดือนกันยายน 2567

05/02/2024

📢📢 เพิ่มการเจริญเติบโตใบดูดซึบสารอาหารได้มากขึ้น

🔖ผลงานเรื่อง กรรมวิธีการในการเพิ่มการเติบโตทางลำต้นและด้านการสืบพันธุ์โดยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในหลอดทดลองของข้าว
✅เพิ่มเวลาการผสมเกสรให้นานขึ้น
✅เพิ่มการเจริญเติบโตของใบ

📍สนใจติดต่อ ขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย
คุณเพชรดา สัตยากูล
✉️e-mail :[email protected]
☎️ Tel: 074-859515 หรือ 083-532-9596

04/02/2024
03/02/2024
คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ อาจารย์จากภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิท...
25/01/2024

คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ อาจารย์จากภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทรัพยฯ วิจัย ชวนคุย” ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ Resilient Futures: Adapting Thai Animal Bioresources to Climate Change – Insights from Chicken and Clariid Catfish Studies

ทั้งนี้ วิทยากรพร้อมด้วย ศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มไก่ เพื่อดูการเลี้ยงไก่เบขลา ไก่เบตง และไก่พื้นเมือง ของสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ดร.พิชญานิภา พงษ์พานิช ดร.ศุภนนท์ ตู้นิ่ม และ ดร.สุภัตรา โอกระโทก ในการเข้าชมฟาร์มในครั้งนี้

25/01/2024
25/01/2024

เพิ่มพูนทักษะ ขัดเกลาความรู้ เพื่อความยั่งยืนในอาชีพ

ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนไม่น้อยว่า 3 ปี ต้องการเพิ่มพูนความรู้
เชิญอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree)
ชุดวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตทุเรียนคุณภาพสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ 12 - 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสวนทุเรียนตัวอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม
ผู้ผ่านการอบรมครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร
หมดเขตรับสมัคร 30 มกราคม 2567 หรือครบจำนวน 20 คน

22/01/2024
22/01/2024

โรคใบร่วงยางพารากับการแก้ปัญหาผ่านงานวิจัยเพื่อป้องกันและกำจัดโรคอย่างยั่งยืน
โดยนักวิจัย ม.อ. นำโดย รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ ร่วมกับทีมวิจัยในคณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร.อนุรักษ์สันปาเปา ผศ.ดร.ชนินันท์พรสุริยา และ ผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์
อ่าน E-Magazine :
https://link.psu.th/Tw3xh

15/01/2024

📣ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทรัพยฯ วิจัย ชวนคุย” ครั้งที่ 2
📌หัวข้อ: Resilient Futures: Adapting Thai Animal Bioresources to Climate Change – Insights from Chicken and Clariid Catfish Studies (บรรยายภาษาไทย)
👉 รองศาสตราจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ
🕰️ เวลา 09:30-11:00 น.

📌 “การศึกษาดูงานปาล์มน้ำมันเพื่อการปรับปรุงพันธุ์”
👉 คุณธีรภาพ แก้วประดับ, คุณธนนต์ รุ่งนิลรัตน์ และคุณธัชวีร์ ขวัญแก้ว
🕰️ เวลา 11:30-13:00 น.

📍ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
🍽️ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
#ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/7YTN1DEW6a1Fv8Es5

💢ภายในวันที่ 23 มกราคม 67

ที่อยู่

Amphoe Hat Yai
90110

เบอร์โทรศัพท์

+6674286047

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่3ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่3:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Hat Yai

แสดงผลทั้งหมด