PSU Research - สำนักวิจัยและพัฒนา

PSU Research - สำนักวิจัยและพัฒนา We Serve Research

สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource Center Building) ชั้น 11 - 12 ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7428-6940-67 โทรสาร 0-7428-6961 E-mail: [email protected]

16/05/2024

ถ่ายทอดสดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Innovation Local Food for NCDs ภายใต้โครงการการขยายผลและกำลังการผลิตอาหารพื้นบ้านภาคเหนือสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากและกลุ่มโรค NCDs สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

15/05/2024

🧪📝LAB to Market ✈️
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพย์ชัยณรงค์ โชคสุชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ และ แพทย์หญิงธนพร ประทีปชัยกูร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ประดิษฐ์ สิทธิบัตร เรื่อง เครื่องมือสำหรับคัดเลือกอสุจิโดยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์สำหรับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ ที่ได้รับการขออนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากภาคเอกชน 💐🥳

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และทีมผู้ประดิษฐ์ด้วยนะคะ 💐#นวัตกรรมดีๆของสงขลานครินทร์
#คณะแพทยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
------
สนใจผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค๊าา
💻: http://licensingpsu.com/

14/05/2024

Research café 14 พฤษภานี้ พบกับผลิตภัณฑ์สุดเจ๋งใช้หางกะทิเหลือทิ้งจากโรงงานมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อสุขภาพ
โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทย ม.อ.
ในรายการสภากาแฟ ทางสถานีวิทยุ ม.อ.

#รายการสภากาแฟ
#สภากาแฟ
#สถานีวิทยุมอ
#งานวิจัยมอ
#วิจัย

Research café 14 พฤษภานี้ พบกับผลิตภัณฑ์สุดเจ๋งใช้หางกะทิเหลือทิ้งจากโรงงานมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อสุขภาพโดย ศาส...
13/05/2024

Research café 14 พฤษภานี้ พบกับผลิตภัณฑ์สุดเจ๋งใช้หางกะทิเหลือทิ้งจากโรงงานมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อสุขภาพ

โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทย ม.อ.

ในรายการสภากาแฟ เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป
รับชมสดพร้อมกันที่ https://www.facebook.com/PSUBroadcast/


#รายการสภากาแฟ
#สภากาแฟ
#สถานีวิทยุมอ
#งานวิจัยมอ
#วิจัย

ม.อ.ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Stem cellเมื่อวั...
13/05/2024

ม.อ.ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Stem cell
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณจิรัญญา ประชาเสรี ประธานกรรมการบริหาร-ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วย ว่าที่เรือตรีกันตพัฒน์ คเชนทร์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด และ ดร.อาคม ใสงาม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ เป็นตัวแทนจากทางบริษัทเข้าร่วม นอกจากนั้นยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยณรงค์ โชคสุชาติ จากสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสรัตน์ คงขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมในฐานะนักวิจัยหลัก ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือด้านเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โดยมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม และการยกระดับองค์ความรู้ด้านเซลล์ต้นกำเนิดและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ให้มากขึ้น ผ่านการสนับสนุนทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่จะให้การสนับสนุนด้านคำปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งในฝั่งของบริษัทนั้น จะมีบทบาทในการสนับสนุนให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ร่วมศึกษา ค้นคว้า และทำการวิจัยกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำวิจัยอื่นๆ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในแวดวงงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อไป
อ่านข่าวบนเว็บไซต์ : https://link.psu.th/z3cGT

สำนักวิจัยและพัฒนาและคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) ได้จัดให้มีการประกวดนวั...
09/05/2024

สำนักวิจัยและพัฒนาและคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมภายใต้ชื่อโครงการ CEMB-PSU Hackathon 2024: Innovative Medical Kits for Future Healthcare โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านชุดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีผลต่อการให้บริการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์ของผู้ป่วย รวมทั้งผลักดันให้ผลงานนวัตกรรมด้านด้านชุดเครื่องมือทางการแพทย์ได้รับการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือประโยชน์ต่อชุมชน โดยทีมที่ผ่านคัดเลือกจะได้รับรางวัลดังนี้
📍รางวัลพัฒนาชุดต้นแบบ (10 ทีม) + ค่ายกเว้นการใช้ห้องปฏิบัติการ สารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง และค่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 10 รางวัล
💰รางวัลละ 5,000 บาท
📍รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 4 รางวัล
💰รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
📍รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน 3 รางวัล
💰รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
📍รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง 3 รางวัล
💰รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://link.psu.th/x4AqC
⏰ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ 074-286940-1 Email : [email protected]

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในรูปแบบ peer evaluation ซึ่งมีห้อง...
09/05/2024

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในรูปแบบ peer evaluation ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองในระยะที่ 1 ดังนี้
🔴 ห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองทุกองค์ประกอบ (7 องค์ประกอบ)
🔴 ห้องปฏิบัติการสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรอง 6 องค์ประกอบ
🔴 ห้องปฏิบัติการ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการรับรอง 6 องค์ประกอบ
🔴 ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการรับรอง 6 องค์ประกอบ
🔴 ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเชื้อรา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรอง 5 องค์ประกอบ
🔴 ห้องเคมีวิเคราะห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรอง 5 องค์ประกอบ
🔴 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการรับรอง 5 องค์ประกอบ
🔴 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ R102 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ได้รับการรับรอง 5 องค์ประกอบ
นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองในระยะที่ 2 ดังนี้
🔵 ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร ศูนย์ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการรับรองทุกองค์ประกอบ (7 องค์ประกอบ)
🔵 ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยา (PSU_Med11) คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการรับรอง 6 องค์ประกอบ
🔵 ห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต (PSU_Med1) คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการรับรอง 6 องค์ประกอบ
🔵 Bsc.0206 ห้องปฏิบัติการกลางทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลฯ (PSU_Sci 78) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรอง 6 องค์ประกอบ
อ่านข่าวบนเว็บไซต์ : https://link.psu.th/1Gsj2

09/05/2024

ปรากฎการณ์ “ปะการังฟอกขาว” เกิดจากหลายปัจจัย
สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทะเลทั่วโลก
โดยเฉพาะปีนี้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นผิดปกติ บางพื้นที่สูงกว่า 31°C
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ทะเลเสียสมดุล
กระทั่งเกิดปะการังฟอกขาว ในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
จำเป็นต้องปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูในระยะนี้
ผศ.ดร.เมธิณี อยู่เจริญ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
นักวิจัยศูนย์วิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ม.อ.

https://www.facebook.com/watch/?v=1704243376773524&rdid=Y0LRtRB5HW6TmXWj

ม.อ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้โครงการ PSUxKMUTT ปีงบประมาณ 2567สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงข...
07/05/2024

ม.อ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้โครงการ PSUxKMUTT ปีงบประมาณ 2567
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์สร้างนักวิจัย และนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Prince of Songkla University)และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) (PSUxKMUTT) ประจำปีงบประมาณ 2567
🔴 เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567
🔴 ประกาศผลการจัดสรรทุน 31 สิงหาคม 2567
⭐️ https://link.psu.th/TXa6u
สอบถามเพิ่มเติมที่คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล
โทร : 074-286-952
Email : [email protected]

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้โครงการงานร่.....

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลาน...
07/05/2024

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัย ระหว่างสถาบันวิจัยทั้งสองแห่ง โดยมีการหารือเรื่องการบริหารจัดการทุนวิจัย การให้รางวัลผลงานตีพิมพ์ รางวัลวิจัย การบริหารจัดการกองทุนวิจัย การบริหารจัดการสถาบันวิจัย และการสนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสองหน่วยงานที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนการบริหารงานวิจัย และสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในอนาคต

สำนักวิจัยฯ ม.อ. ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. พร้อมทั้งหารือเรื่องการบริหารจัดการทุนวิจัย กา....

เครื่องมือช่วยเลือกวารสารให้สอดคล้องกับร่าง Manuscriptการเผยแพร่ผลงานวิจัยถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักวิจัย เปรียบเสมือนก...
04/05/2024

เครื่องมือช่วยเลือกวารสารให้สอดคล้องกับร่าง Manuscript
การเผยแพร่ผลงานวิจัยถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักวิจัย เปรียบเสมือนการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด และผลักดันขอบเขตขององค์ความรู้
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. พามารู้จักเครื่องมือคัดเลือกวารสารให้สอดคล้องกับร่าง Manuscript เพราะนี่คือกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่โลกแห่งการตีพิมพ์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถค้นหาวารสารที่ตรงกับความต้องการ เปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ ค้นพบวารสารที่มีชื่อเสียง เพิ่มโอกาสตีพิมพ์บทความ และนำเสนอผลงานวิจัยต่อสายตาผู้อ่าน
การใช้เครื่องมือคัดเลือกวารสารให้สอดคล้องกับร่าง Manuscript นอกจากจะช่วยให้นักวิจัยประหยัดเวลาแล้ว ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ผลลัพธ์ที่ได้คืองานวิจัยของคุณได้รับการรับรู้ เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านที่กว้างขวาง และสร้างผลกระทบต่อวงการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
🔴 Elsevier Journal Finder
🔴 Taylor and Francis Journal Finder
🔴 JournalGuide
🔴 IEEE Publication Recommender
🔴 Wiley Journal Finder
อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้ช่วยค้นหาตัวเลือกที่เป็นไปได้ แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย ขึ้นอยู่กับนักวิจัยที่จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ความเหมาะสมของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือของวารสาร กระบวนการตีพิมพ์ ระยะเวลาการพิจารณา และชื่อเสียงของวารสาร การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวารสารอย่างละเอียด พิจารณาเกณฑ์การตีพิมพ์ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสาขา เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักวิจัยเลือกวารสารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลงานวิจัยและบรรลุเป้าหมายในการเผยแพร่ผลงาน
อ่านบทความบนเว็บไซต์ : https://link.psu.th/4b2tj
#เครื่องมือช่วยเลือกวารสาร #เครื่องมือช่วยเลือกวารสารให้สอดคล้องกับร่างManuscript #วารสาร #ตีพิมพ์ #บทความวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.อ. คว้า 6 รางวัลในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”สำนักวิจัยและ...
03/05/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.อ. คว้า 6 รางวัลในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีนักวิจัยได้รับรางวัล ดังนี้
1. แผ่นแปะรักษาแผลในปากจากสารสกัดสมุนไพรและโพลิเมอร์ธรรมชาติ (มาดีเซีย)
Oral ulcer patch from herbal extract and natural based polymer (MADESIA®)

รางวัล : เหรียญเงิน (Silver Medal)
2. แอปพลิเคชันคำนวณขนาดยากระตุ้นหัวใจและยากระตุ้นความดันโลหิต (ไอโนแคล)
Inotropic Calculator Application (InoCal)

รางวัล : เหรียญเงิน (Silver Medal)
3. แพลตฟอร์มการบริหารยาผ่านผิวหนังด้วยไมโครอาเรย์แบบละลายได้ (Microneed Tech)
The Revolutionary intradermal frontier of medicinal drugs by dissolvable microarray platform (Microneed Tech)

รางวัล : เหรียญทองแดง (Bronze Medal)
4. หุ่นยนต์ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขนรูปแบบใหม่
A newly designed upper-limb rehabilitation robot

รางวัล : เหรียญทองแดง (Bronze Medal) และรางวัล Special Price จากมหาลัยซาอุดิอาระเบีย
5. เครื่องดื่มบูสตาร์ แมกซ์
Boosta Max Drink

รางวัล : เหรียญทองแดง (Bronze Medal)
ความสำเร็จของนักวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ล้วนเป็นผลงานที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลต่อไป
อ่านข่าวบนเว็บไซต์ : https://link.psu.th/u3vAc

03/05/2024
03/05/2024
สำนักวิจัย ม.อ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เน้นสร้างเครือข่ายวิจัย ม.อ. มจธ. รุ่นที่ 4เมื่อวันที่ 30 เมษายน จนถึงวันที่ 2 พฤษ...
02/05/2024

สำนักวิจัย ม.อ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เน้นสร้างเครือข่ายวิจัย ม.อ. มจธ. รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 30 เมษายน จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กว่า 20 ชีวิต เพื่อไปเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อสร้างกลุ่มนักวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัยในงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Multidisciplinary Research & Innovation Joined Projects between King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Prince of Songkla University (KMUTTxPSU)) ปีที่ 2 โดยถือเป็นการจัดกิจกรรม รุ่นที่ 4 แล้ว
อ่านต่อ... https://link.psu.th/ezvZ8

สำนักวิจัยฯ ม.อ. จัดเสวนา “สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง” เน้นสร้างชีวิต Work-life Balance ให้นักวิจัยเมื่อวันที่ 25 เมษายน...
30/04/2024

สำนักวิจัยฯ ม.อ. จัดเสวนา “สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง” เน้นสร้างชีวิต Work-life Balance ให้นักวิจัย

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและผู้ดำเนินการเสวนา “สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ อาจารย์และนักวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเสวนาพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ นักวิจัยแถวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง EILA 5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาวิธีการ เทคนิคการบริหารจัดการเวลาในการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน หรืองานประจำ ผ่านประสบการณ์ตรงจากวิทยากร ซึ่งต่างเป็นนักวิจัยที่มีบทบาททั้งในภาคของการเป็นผู้บริหาร หัวหน้าครอบครัว อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ช่วยให้นักวิจัยมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น รวมถึงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในอนาคตได้อีกด้วย

#วิจัย

ม.อ. จัดเสวนา "สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง" เผยเคล็ดลับบริหารเวลา สอน-วิจัย-ชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักว.....

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับสาขาโดดเด่น TOP10 ของไทย ใน 46 สาขาวิชา จัดโดย SCImago
30/04/2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับสาขาโดดเด่น TOP10 ของไทย ใน 46 สาขาวิชา จัดโดย SCImago

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับสาขาโดดเด่น TOP10 ของไทย ใน 46 สาขาวิชา จัดโดย SCImago

#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารขอพ...
29/04/2024

วันที่ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25/04/2024

📣📣ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนฟรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Innovative Local Food for NCDs

🗓️วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
⏰เวลา 08.30-16.00 น.
📍ณ ชั้น 3 ร้าน REALM Songkhla อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

📑โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเชฟมืออาชีพที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้

📌หัวข้อการบรรยาย :
✅การออกแบบโภชนาการและการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงวัย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
โดย คุณฮัสมา กาโน นักวิชาการโภชนาการ หน่วยโภชนศาสตร์คลินิกและโรคอ้วน คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

✅การนำเสนออาหารท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์
โดย ผศ.ดร.นายแพทย์ นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และ Owner Chef ร้าน REALM

✅กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาหารท้องถิ่นสู่อาหารผู้สูงอายุเชิงพาณิชย์”
โดย รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงบ่ายพบกับ 🍜🥘🥗
👨🏻‍🍳 Workshop การสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่นภาคใต้สู่เชิงพาณิชย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากและกลุ่มโรค NCDs

ลงทะเบียน ฟรี‼️ ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2567
👉 https://forms.gle/tEDh1jcHszyBtph59

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
☎️ โทร : 074-282911, 074-282913, 083-9141442


#สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
#สถาบันวิจับและนวัตกรรมอาหาร_มอ

ทำความเข้าใจTRL หรือ Technology Readiness Level
24/04/2024

ทำความเข้าใจ
TRL หรือ Technology Readiness Level

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ นักยุทธศาสตร์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งของประเทศ (บพข.) ฉายภาพให้เห็นว่า TRL คือระดับความพร้อมของเทคโนโลยี ประยุกต์มาจากเครื่องมือในการบริหารการวิจัยของโครงการพัฒนาอวกาศของนาซ่า (NASA) สหรัฐอเมริกา ซึ่งนาซ่าใช้เครื่องมือนี้ประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศ แบ่งเป็น 9 ระดับ คือ TRL 1- TRL9 สาเหตุที่นาซ่าคิดค้นเครื่องมือนี้ขึ้นมา เนื่องจากการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีอวกาศมีมากมาย และหลายเทคโนโลยีล้ำสมัยมาก ตั้งแต่วัสดุสำหรับทำยานอวกาศ เชื้อเพลิงที่จะนำมาใช้ในอวกาศ สถานีเติมเชื้อเพลิง รวมถึงอาหารการกินหรืออะไรต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักบินที่ต้องนำไปดำรงชีวิตอยู่ในอวกาศ ฯลฯ
ประเด็นคือผู้ควบคุมโครงการพัฒนาอวกาศของนาซ่าในยุคนั้น ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นมา มีความพร้อมจริงหรือเปล่า หรือ มีความพร้อมระดับไหน เพราะนาซ่ายังไม่เคยทำยานอวกาศมาก่อน จะรู้ได้อย่างไรว่าโครงการที่นักพัฒนาสร้างสรรค์มานั้น เหมาะสำหรับโครงการในอวกาศจริงๆ เช่น อาหารนักบิน กินแล้วจะอิ่มไหม มีคุณค่าต่อร่างกายครบไหม อยู่ได้นานในสภาพที่แตกต่างจากโลกนานเท่าไหร่ เขาจึงคิดเครื่องมือที่เรียกว่า TRL เพื่อใช้ประเมินว่าเทคโนโลยีชนิดนั้น มีความพร้อมระดับไหน เหมาะสำหรับการนำไปทำยานอวกาศหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในอวกาศหรือยัง
“เราต้องเข้าใจว่าสภาวการณ์ในห้องปฏิบัติการกับโลกภายนอกมีความแตกต่างกัน ในห้องแลปนักวิจัยสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน แสงสว่าง แต่ในสภาพจริง เมื่อนำผลงานหรือเทคโนโลยีนั้นไปใช้ เราอาจจะควบคุมอะไรไม่ได้มากนัก TRL จึงเป็นตัวกำหนดว่าเทคโนโลยีนั้นอยู่ในระดับไหนแล้ว พร้อมหรือยังที่จะนำไปใช้งานจริงนอกห้องแลป” ผศ.ดร.อัครวิทย์ กล่าว
ผศ.ดร.อัครวิทย์ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพของ TRL ชัดขึ้นว่า สมมุตินักวิจัยจะพัฒนาสารชนิดหนึ่งที่ใช้ไล่แมลงศัตรูพืช แทนยาฆ่าแมลงที่มีอันตรายต่อมนุษย์ โดยระบุว่าเป็นสารสกัดจากต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับคนและสัตว์ แต่สามารถไล่แมลงได้ดี โดยได้ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยการเลี้ยงแมลงศัตรูพืชในตู้สี่เหลี่ยมใส นำสารสกัดตัวนี้ไปวางไว้ในตู้ ดูปฏิกิริยาของแมลงจะบินเข้าหาสารสกัดหรือเปล่า ปรากฏว่าแมลงบินหนี แสดงว่าไล่แมลงได้ดี แต่การทดลองนี้อยู่ในสภาวะที่นักวิจัยสามารถควบคุมตู้ได้ คือ ไม่มีลม ไม่มีฝน ไม่มีแดด เมื่อนำสารตัวนี้ไปพ่นกับพืชก็ได้ผลจริง แต่ในสภาพความเป็นจริง ถ้าพ่นตอนเช้า ตอนบ่ายฝนตก สารตัวนี้ยังอยู่ไหม ไม่รู้ เมื่อเจอแดดเข้าไปจะสลายตัวหรือเปล่า ยังตอบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการแบ่งระดับเทคโนโลยีเป็น TRL 1-9
“ระดับ 1-3 เป็นเทคโนโลยีที่มีความพร้อมขั้นต้น เช่น ระดับ 1 อาจจะบอกแค่ว่านักวิจัยมีไอเดียจะลดการใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตราย ด้วยการใช้สารสกัดจากพืชชนิดหนึ่ง เพราะเห็นว่าพืชชนิดนี้ไม่มีแมลงกัดกินเลย น่าจะนำใบมาสกัดทำเป็นสารกำจัดศัตรูพืชได้ ระดับ 2 อาจจะลองนำใบพืชนั้นมาสกัด ทดสอบการไล่แมลงในห้องแลป ปรากฏว่าไล่ได้ ระดับ 3 ลองทำออกมาเป็นสารผสม ฉีดพ่นดู แต่ว่ายังอยู่ในห้องแลป เมื่อทดลองในห้องแลปจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ก็จะเข้าสู่ TRL ระดับ 4 คือผลิตเป็น Prototype หรือต้นแบบของผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชนิดนี้ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีศักยภาพในการนำไปไล่แมลงในแปลงปลูกจริงได้
โดยอาจเริ่มจากการทดลองในแปลงเล็กๆ ปลูกพริก มะเขือ ผักบุ้ง ผักคะน้า แล้วลองนำสารสกัดตัวนี้ไปพ่นดูว่าผลเป็นอย่างไร ซึ่งอาจใช้กับผักบุ้งได้ผลดี แต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเมื่อใช้กับพริกหรือมะเขือ เนื่องจากพืชแต่ละชนิดอาจจะมีศัตรูพืชคนละตัว ก็ต้องกลับไปปรับสูตรให้ครอบคลุมมากขึ้น คือกลับไปในระดับ 1-3 อีกครั้ง ซึ่งถ้าผ่านการทดสอบในแปลงปลูกได้ TRL ก็จะขยับจากระดับ 4 ไประดับ 5 เกิดความมั่นใจว่าใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองผลิตมากขึ้น ขยายการทดสอบในแปลงที่ใหญ่ขึ้น เพิ่มชนิดของพืชมากขึ้น จนขยับขึ้นไปใน ระดับ 6-7 หมายถึงว่าผ่านการทดทอบในสภาวการณ์ใช้งานจริงจนได้ผลตามต้องการ
จึงก้าวสู่ TRL ระดับ 8 กับ 9 คือนำไปทดสอบในตลาด มีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างออกมาให้เกษตรกรทดลองใช้ เปรียบเทียบกับยาฆ่าแมลงที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งเกษตรกรผู้ใช้อาจมีข้อคิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ดีจริง แต่ต้องฉีดวันเว้นวัน ในขณะที่ย่าฆ่าแมลง ฉีดครั้งเดียวอีก 30-40 วันถึงฉีดอีกที เท่ากับว่าเทคโนโลยีพร้อม แต่ยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เจ้าของผลิตภัณฑ์อาจใช้วิธีขายในราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด หรืออาจจะต้องนำกลับไปปรับปรุงจุดอ่อนใน TRL ระดับกลางอีกครั้ง ทำให้เป็นสูตรที่สามารถอยู่ได้คงทนนานขึ้น ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ถ้า TRL ระดับ 8-9 พัฒนาแล้วเหมาะก็อาจจะจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้เลย”
“ในเว็บไซต์ของ บพข. (www.pmuc.or.th) มีรายละเอียดของ TRL สามารถดาวน์โหลดเอกสารไปอ่านได้ ซึ่งเราแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้การสนับสนุน อธิบายชัดเจนในแต่ละสาขา ตั้งแต่ TRL 1 หมายถึงอะไร ตัวอย่างคืออะไร TRL 2 คืออะไร ไปจนถึง TRL 9 มีตัวอย่างให้สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง” .....................................................................................
ติดตามต่อ https://www.salika.co/2024/04/11/pmuc-technology-readiness-level/
Knowledge Sharing Space | www.salika.co
#ทุนวิจัยและพัฒนา #บพข #อุตสาหกรรมไทย

💙บริการ Find Fulltext 4U 💙ให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ม.อ. โดยบริการสืบค้น จัดหาหรือจัดซื้อ บทความฉบับเต็ม (F...
23/04/2024

💙บริการ Find Fulltext 4U 💙

ให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ม.อ. โดยบริการสืบค้น จัดหาหรือจัดซื้อ บทความฉบับเต็ม (Full-Text) จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากบทความที่ต้องการไม่สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้
1. ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. สะดวก รวดเร็ว
3. ได้บทความตามที่ต้องการ
4. เพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

📌ใช้บริการได้ที่ : kyl.psu.th/4aWK0lUaP

💙บริการ Find Fulltext 4U 💙
ให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ม.อ. โดยบริการสืบค้น จัดหาหรือจัดซื้อ บทความฉบับเต็ม (Full-Text) จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากบทความที่ต้องการไม่สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้

1. ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. สะดวก รวดเร็ว
3. ได้บทความตามที่ต้องการ
4. เพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

📌ใช้บริการได้ที่ : kyl.psu.th/4aWK0lUaP
***ให้บริการในวันเวลาราชการ***
----
Line ID :
Website : clib.psu.ac.th
Tiktok :
Facebook : https://www.facebook.com/clibpsuhatyai
Youtube :

23/04/2024
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม  "ACS Read & Publish Agreement: User Training for Thailand Consortium"  เพื่อก...
22/04/2024

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม "ACS Read & Publish Agreement: User Training for Thailand Consortium" เพื่อการตีพิมพ์บทความฟรี ลงในวารสารหรือ proceeding ของฐานข้อมูล ACS และ ACM ของบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังนี้

📌Topic of coverage (60 min)
1. ACS Journals Collection by Mandy Sum (10 min)
2. ACS Read & Publish Workflow for Authors by Jane Yun (25 min)
3. ACS On-boarding Support by Sue Law (10 min)
4. Q&A (15 min)
โดยคณาจารย์/นักวิจัยสามารถลงทะเบียนเลือกเข้าอบรม ผ่าน Zoom ได้ 1 รอบ
📌วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 (https://shorturl.at/kqvzP)
📌 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 (https://shorturl.at/fqvC6)
เวลา 10.00 - 11.00 น. (จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 500 ท่าน/รอบ)
**ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน โดยสามารถลงทะเบียนตาม QR Code และ URL ตามเอกสารประชาสัมพันธ์**
เพิ่มเติม**
📌ฐาน ACS และ ACM ตอนนี้เปิดให้ ตีพิมพ์ได้แล้ว ในวันที่ 15-16 พ.ค. นี้ เป็นการอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น
📌สำหรับฐาน ACS มีการจำกัดจำนวน เพียง 176 บทความเท่านั้น ท่านใด(ที่สังกัดมหาวิทยาลัย) ส่งก่อนได้โควต้าในการตีพิมพ์ก่อน
/
📌ส่วนฐาน ACM ที่เกี่ยวกับทาง IT ไม่จำกัดจำนวนการส่งตีพิมพ์

ขออภัยในความไม่สะดวก !!เนื่องจากระบบ ARO อยู่ในระหว่างการอัพเกรด จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานจากอินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทย...
19/04/2024

ขออภัยในความไม่สะดวก !!
เนื่องจากระบบ ARO อยู่ในระหว่างการอัพเกรด จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานจากอินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยได้
หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอภิญญา หมัดอะดั้ม
E-mail : [email protected] โทร. 0-7428-6945

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง”🎙️ ร่วมเสวนาโดยผศ.ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟคณะมนุษยศาส...
19/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา
“สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง”
🎙️ ร่วมเสวนาโดย

ผศ.ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🎙️ ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์
รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนา
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
📅 25 เมษายน 2567
🕐 08.30 – 12.00 น.
📍 ห้อง EILA 5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
ตรวจสอบรายชื่อ – สกุล หน่วยงานต้นสังกัด E-mail หากไม่ถูกต้องสามารถแจ้งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพรชัย อ่อนดำ โทร. 074-286954 E-mail : [email protected]

หรือ ขอยกเลิกการเข้าร่วมอบรมขอให้แจ้งภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 หากเลยวันเวลาที่กำหนด แล้วท่านไม่เข้าร่วมอบรมดังกล่าวสำนักวิจัยฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

https://link.psu.th/xuF97
#สอนหนัก #วิจัยปัง

18/04/2024

🙌🏻 เชิญติดตามเวทีเสวนา “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ”

ครั้งที่ 3 : โอกาสของ Generative AI ในประเทศไทย
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
📍ลงทะเบียนฟรี ตั้งแต่วันนี้ - 23 เมษายน 2567 (ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งในงานสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

🎥 หรือติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live สกสว.

⏰ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

17/04/2024

อัพเดทข่าวสารหลังหยุดยาว จากสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ในโพสเดียว… ใต้คอมเมนต์ 👇🏻

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 106 ม. 3 ต. คอหงส์, หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่, จ. สงขลา
Amphoe Hat Yai
90110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6674286940

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ PSU Research - สำนักวิจัยและพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง PSU Research - สำนักวิจัยและพัฒนา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Hat Yai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด