ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี

ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 10 กันยายน 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบ...
16/09/2021

วันที่ 10 กันยายน 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 1 - 2 คน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 และวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Room ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว

วันที่ 10 กันยายน 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 1 - 2 คน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 และวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Room ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและ...
16/09/2021

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ สถานที่ตั้ง ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ สถานที่ตั้ง ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 กันยายน 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการคลีนิคข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...
16/09/2021

วันที่ 10 กันยายน 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการคลีนิคข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ (webex) ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ (webex) ณ สถานที่ตั้ง ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 กันยายน 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการคลีนิคข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ (webex) ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ (webex) ณ สถานที่ตั้ง ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 กันยายน 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้...
16/09/2021

วันที่ 8 กันยายน 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ผ่านระบบออนไลน์
(Zoom Meeting) โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 กันยายน 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ผ่านระบบออนไลน์
(Zoom Meeting) โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 กันยายน 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนเครื...
16/09/2021

วันที่ 3 กันยายน 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสภาวะปกติ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว ตามรายการดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 13 คน 2. รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 2 คัน 3. เครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 2 เครื่อง 4. รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน 5. รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน 6. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 7. รถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน 8. ขวดน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด ผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ดำเนินการถอนกำลัง กลับ ณ ที่ตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 3 กันยายน 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสภาวะปกติ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว ตามรายการดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 13 คน 2. รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 2 คัน 3. เครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 2 เครื่อง 4. รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน 5. รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน 6. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 7. รถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน 8. ขวดน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด ผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ดำเนินการถอนกำลัง กลับ ณ ที่ตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 2 กันยายน 2564 ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำเนินการจัดทำแผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย...
16/09/2021

วันที่ 2 กันยายน 2564 ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำเนินการจัดทำแผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พ.ศ.2564-2570 ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายมานพ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี พ.ศ.2564-2670 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ณ ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี คณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 2 กันยายน 2564 ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำเนินการจัดทำแผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พ.ศ.2564-2570 ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายมานพ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี พ.ศ.2564-2670 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ณ ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี คณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบ...
16/09/2021

วันที่ 1 กันยายน 2564 ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว

วันที่ 1 กันยายน 2564 ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนเคร...
06/09/2021

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสภาวะปกติ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายรังสรรค์ กาพิยะ นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 2 เครื่อง บริเวณด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านเมืองเอกบางปูลงสู่คลองสาธารณะ 2.รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จำนวน 4 คัน ประจำจุดด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกบางปู เพื่อรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่ 3.รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ประจำจุดด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกบางปู เพื่อผลิตน้ำดื่ม-อาหาร แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสภาวะปกติ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายรังสรรค์ กาพิยะ นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 2 เครื่อง บริเวณด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านเมืองเอกบางปูลงสู่คลองสาธารณะ 2.รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จำนวน 4 คัน ประจำจุดด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกบางปู เพื่อรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่ 3.รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ประจำจุดด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกบางปู เพื่อผลิตน้ำดื่ม-อาหาร แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนเคร...
06/09/2021

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสภาวะปกติ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายรังสรรค์ กาพิยะ นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 13 คน 2. รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 2 คัน 3. เครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 2 เครื่อง 4. รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน 5. รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน 6. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 7. รถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน
8. ขวดน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสภาวะปกติ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายรังสรรค์ กาพิยะ นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 13 คน 2. รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 2 คัน 3. เครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 2 เครื่อง 4. รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน 5. รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน 6. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 7. รถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน
8. ขวดน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-18 สนับสนุนสถานที่สำ...
06/09/2021

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-18 สนับสนุนสถานที่สำหรับการฝึกอบรม และส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมแนะนำวิธีการใช้งาน การซ่อม และการบำรุงรักษารถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ ภาคทฤษฎี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 และภาคปฏิบัติ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายรังสรรค์ กาพิยะ นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-18 สนับสนุนสถานที่สำหรับการฝึกอบรม และส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมแนะนำวิธีการใช้งาน การซ่อม และการบำรุงรักษารถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ ภาคทฤษฎี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 และภาคปฏิบัติ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายรังสรรค์ กาพิยะ นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสน...
06/09/2021

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายรังสรรค์ กาพิยะ นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายรังสรรค์ กาพิยะ นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องก...
06/09/2021

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ในส่วนของโครงสร้างอาคารและความปลอดภัยในอาคารรวมถึงการบริหารจัดการเครื่องจักรกลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเฉลิมพล มิ่งเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ในส่วนของโครงสร้างอาคารและความปลอดภัยในอาคารรวมถึงการบริหารจัดการเครื่องจักรกลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่

88 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Ban Klang
12000

เบอร์โทรศัพท์

+6625672573

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ban Klang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามเรื่องการเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ไหมค่ะช่วง29.30เมษายนนี้ค่ะ
ศูนย์ ป.ภ เขต1ปทุมธานี ใช้สมองส่วนไหนคิดกัน ตั้งเครื่องสูบน้ำขวางทางเข้า ออกของคนในซอยบ้านกลาง1/1 ชิด ด้านไหนก้อไม่ชิด ตั้งแม่ซะกลางเลย พวกสมองหมาปัญญาควาย
ผมขอรบกวน ผมอยุ่คลองบ้านใหม่เหมือนกัน ไม่เห็นมารอกเลย ผมอยุ่หมู่บ้านกฤษณา คับ ทุกวันนี้ ได้มีกอวัชพึช ปิดลำคลองไว้ ขยะก็เลยลอยไปลอยมาถ่ายเทไม่ได้ เคยปาึกษาอบต บอกไม่มีกำลังคน พอดีเห็นเพทนี้ ช่วยหน่อยคับ
ผมขอรบกวน ผมอยุ่คลองบ้านใหม่เหมือนกัน ไม่เห็นมารอกเลย ผมอยุ่หมู่บ้านกฤษณา คับ ทุกวันนี้ ได้มีกอวัชพึช ปิดลำคลองไว้ ขยะก็เลยลอยไปลอยมาถ่ายเทไม่ได้ เคยปาึกษาอบต บอกไม่มีกำลังคน พอดีเห็นเพทนี้ ช่วยหน่อยคับ
สอบถามนิดนะครับ เรื่องคือ ผมเห็น เรืออลูมิเนียมนขาดไหญ่ จอดอยู่ในคบองเชียงรากช่วง ตำบลสวนพริกไทย 2ลำ ในที่จอดบองบ้านคน ได้ยกไห้หรืออย่สงไรครับ หรือมีการยืมตั้งแต่ปี 54 แต่ไม่คืนหรือตัดยอดสูญหาย ผมจะได้ยืมบ้าง อยาได้รูปถ่ายหรือไงตงตววจสอบได้ครับ ว่างๆ ถ่ายไห้ดู
ขายราคาเท่าไหร่ครับขายกี่โมงครับที่ปภ.ปทุมครับ
ขอสอบถามหน่อยครับราคาเท่าไหร่ครับ เปิดขายตอนไหนครับ
ขออนุญาติ Admin ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ ที่ต้องการ ที่ดิน สร้างบ้าน ในทำเลดี อากาศบริสุทธิ์ ในจังหวัดปทุมธานี ในราคาถูก ใช้พักอาศัย และ ทำเกษตรกรรม เพาะปลูกยามเกษียณอายุราชการ ขุดบ่อเลียงปลา ปลูกผัก พืชสวนครัวไว้รับประทาน สามารถเข้าธนาคาร ผ่อนน้อย ข้าราชการกู้ได้ 80 - 90 เปอร์เซ็น สนใจติดต่อได้ตลอดเวลา ครับ สำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ที่ต้องการ ที่ดินเหมาะกับการลงทุนผ่านธนาคาร โดยที่ไม่ต้องผ่อน เก็บเงินจากผู้ที่ต้องการเช่า ซึ่งมีคนที่ต้องการเช่าจำนวนมาก และนำเงินจากผู้เช่ามาผ่อนกับธนาคาร เพียงเท่านี้ ท่านก็ได้ ทรัพย์ มาโดยที่ไม่ต้องเลี่ยงลงทุนการค้าใดๆ ท่านจึงได้หลักทรัพย์ ที่มั่นคงและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนมากมายอะไร รายได้แต่ละเดือนของเราบางที่ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ไม่รู้หมดไปทางไหนบ้าง 5 ปีก็แล้ง 10 ปีก็แล้ว ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีทรัพย์อะไรเพิ่มเลยครับ ซื้อรถ ชื่อก็บอกแล้วว่าลด ลดลงไปเรื่อยๆ ค่าซ่อม ค่าเสื่อม ค่าอาหลั่ย ซื้อทรัพย์ที่ทำเลดีมีผู้เช่ารอคิวที่จะเช่าดีกว่าครับ ขายที่ดินเปล่า ใกล้ถนนวงแหวนตะวันตก สามโคกปทุมธานี สวย อากาศดี สะดวกสบายใก้ลกรุงเทพ หน้ากว้าง 108 เมตร ที่ดินเปล่า สวยมากๆ สามโคก-เสนา ปทุมธานี Sale Land at Sam Khok, Pathum Thani ที่อยู่ทรัพย์ - ทางเข้าที่ดินใกล้ปั๊ม ปตท. รายละเอียด / Detail - พื้นที่ 11 ไร่ 12 ตรว. / Area Land 17,648 Square meter - หน้ากว้าง 108 * 184 เมตร - ทำเลที่ตั้งเยี่ยม เหมะกับการปลูกบ้านและทำเกษตรกรรม พิกัดที่อยู่ของที่ดิน 14.1068170,100.4839510 https://goo.gl/maps/m6wz5FnKnWv ราคา / Price - ราคาขายไร่ละ 1,800,000 บาท ราคาพิเศษ เดือน พฤษภาคม 2561 นี้ ลดเหลือไร่ละ 1,590,000 บาท ติดต่อสอบถาม แหม่ม/ Mam : 081-3539675 , 086-3245024 LINE ID : mam_nat
ช่วยแชร์ให้หน่อยน่ะค่ะว่าคนนี้ผัวค่ะขอคุยดีดีแร้วไม่รู้เรื่องมันชอบโวยวายกุรักมึงแค่ไหนกริมึงมาตั้งปีกว่าอย่าให้มันยุ่งกะใครอีกขอให้โพดพูดดีกันบ้าง
มันขี้ขโมยถึงขนาดขโมยของพ่อไปขายแร้วของคนอื่นมันจะเหลือเหรอบริษัทไหรรับมันชวยทั้งนั้น
เอามันออกเลยอย่าให้มันทำงานค่ะมันขึ้ขโมย
คนไม่ดีเอามาทำงานทำไมมันชอบลักของน่ะขี้ขโมยช่วยแชร์เยอะะะน่ะค่ะ