สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง PR sso.Nongmamong วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พันธกิจ (Mission) 1. ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ 2. พัฒนาฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ 3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 4. บริหารทรัพยากร ด้านสุขภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนในการจัดการสุขภาพ 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ อัตลักษ์ "มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ" เป้าประสงค์ (Goal) “ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย 2.การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เชื่อมโยงทุกระดับ 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบธรรมาภิบาล

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ โปรดแจ้ง เจ้าหน้าที่ ทราบด้วยครับ หากมีญาติ พี่น้อง ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ
20/12/2020

ประชาสัมพันธ์ โปรดแจ้ง เจ้าหน้าที่ ทราบด้วยครับ หากมีญาติ พี่น้อง ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. อำเภอหนองมะโมงทุกท่าน ในการนำเส...
17/12/2020

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. อำเภอหนองมะโมงทุกท่าน ในการนำเสนอผลงาน การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอให้ อสม. ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมคัดเลือกในระดับเขตต่อไป
สู้ๆ✌️✌️✌️
#นักรบเสื้อเทา

อย่าหาทำ 6 พฤติกรรมเสี่ยงแพร่/รับเชื้อ
09/12/2020

อย่าหาทำ 6 พฤติกรรมเสี่ยงแพร่/รับเชื้อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง's cover photo
09/12/2020

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง's cover photo

09/12/2020
ศูนย์ข้อมูล COVID-19

https://fb.watch/2gfxf8u0Gc/
การปฏิบัติตน ในการท่องเที่ยว

ช่วงท่องเที่ยว ประชาชนต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

https://www.facebook.com/106036604348006/posts/220557232895942/
04/12/2020

https://www.facebook.com/106036604348006/posts/220557232895942/

Timeline ชายไทยติดโควิด-19 ในประเทศ จ.เชียงราย
มีประวัติสัมผัสกับหญิงติดโควิด-19 จ.พะเยา รายก่อนหน้า ที่เดินทางกลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา
ขณะนี้รักษาที่ห้องแยก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
01/12/2020

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   นายไทยทัศน์ มีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประช...
18/11/2020

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
นายไทยทัศน์ มีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอหนองมะโมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซ์เรย์...
12/11/2020

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
โดย นายไทยทัศน์ มีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมง ได้กล่าวต้อนรับมูลนิธิกาญจนบารมี ประชาชนให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
ชาวอำเภอหนองมะโมงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ประชาชนชาวอำเภอหนองมะโมงได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

#ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓โดย นายศักรินทร์ บุษบงค์ รักษาราชการแทนสาธา...
09/11/2020

#ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดย นายศักรินทร์ บุษบงค์
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปลัดอำเภอหนองมะโมง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองมะโมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ลงพ...
30/10/2020

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปลัดอำเภอหนองมะโมง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองมะโมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำร้านค้าในเขตพื้นที่อำเภอหนองมะโมง เรื่องการจำหน่ายแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ร่วมวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมลำรึก เนื่อ...
23/10/2020

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ร่วมวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมลำรึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ร่วมการจัดกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันค...
21/10/2020

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ร่วมการจัดกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธ...
21/10/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2563

ข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปลัดอำเภอหนองมะโมง สาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ง...
19/10/2020

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปลัดอำเภอหนองมะโมง สาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นอำเภอหนองมะโมง ได้ลงพื้นที่เยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอหนองมะโมง

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมร...
13/10/2020

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง

วันที่ 8 ตุลาคม 2563       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง ได้รับการสนับสน...
08/10/2020

วันที่ 8 ตุลาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง ได้รับการสนับสนุนรถพ่นละอองฝอย (ULV) จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ และได้รับการสนับสนุนน้ำยากำจัดยุงพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จากเทศบาลตำบลหนองมะโมง ในการพ่นกำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข่เลือดออกในเขตพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 10 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ทั้งนี่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมงขอขอบพระคุณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลตำบลหนองมะโมง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง อสม. ม.3,10 ต.หนองมะโมง

#ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓โดย นายศักรินทร์ บุษบงค์ รักษาราชการแทนสาธารณส...
02/10/2020

#ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
โดย นายศักรินทร์ บุษบงค์
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด ประชุมจัดทำแผนยุทธศา...
23/09/2020

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นางพงษ์อุมา โพธิ์กะต้น นายอำเภอหนองมะโมง ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการและอนุ...
18/09/2020

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นางพงษ์อุมา โพธิ์กะต้น นายอำเภอหนองมะโมง ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอหนองมะโมง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นางพงษ์อุมา โพธิ์กะต้น นายอำเภอหนองมะโมง ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ...
15/09/2020

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นางพงษ์อุมา โพธิ์กะต้น นายอำเภอหนองมะโมง ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)ของคณะทำงาน พชอ. อำเภอหนองมะโมง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง

#ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓วันพุธ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓โดย นายศักรินทร์ บุษบงค์ รักษาราชการแทนสาธารณสุข...
09/09/2020

#ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
โดย นายศักรินทร์ บุษบงค์
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพ...
31/08/2020

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐น.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดชัยนาท และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดชัยนาท และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนา...
28/08/2020

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในปี 2563 นี้“โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ณ อำเภอหนองมะโมง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง และประชาชนชาวอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ทราบซึ้งในพระหฤทัยของพระองค์ท่าน

🙏ขอขอบคุณ สจ.นาวิน ที่ช่วยติดต่อประสานงาน นำน้ำบาดาลจาก สภ.หนองมะโมง มาให้ สสอ.หนองมะโมง ได้ใช้อุปโภคนะคะ🙏ขอขอบคุณเจ้าหน...
20/08/2020

🙏ขอขอบคุณ สจ.นาวิน ที่ช่วยติดต่อประสานงาน นำน้ำบาดาลจาก สภ.หนองมะโมง มาให้ สสอ.หนองมะโมง ได้ใช้อุปโภคนะคะ
🙏ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองมะโมง ที่ช่วยดำเนินการติดตั้งระบบน้ำเข้า สสอ.หนองมะโมง

#ขอบคุณจากใจ ❤️

ออกตรวจประเมินตัวชี้วัดของผลงานตาม KPI รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ คำปร...
13/08/2020

ออกตรวจประเมินตัวชี้วัดของผลงานตาม KPI รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการแก้ปัญหา หรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วันที่ 12 สิงหาคม 2563       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ ได้รับการสนับ...
12/08/2020

วันที่ 12 สิงหาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ ได้รับการสนับสนุนรถพ่นละอองฝอย (ULV) จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ และได้รับการสนับสนุนน้ำยากำจัดยุงพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ในการพ่นกำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) ในเขตพื้นที่หมู่ 6 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทในการติดต่อประสานงานการขอรับการสนับสนุนรถ ULV จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

12/08/2020
#ขอบคุณทาง สสจ.ชัยนาทที่ลงมาทำการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานตามระเบียบของพัสดุและการ...
11/08/2020

#ขอบคุณทาง สสจ.ชัยนาทที่ลงมาทำการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานตามระเบียบของพัสดุและการเงินพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพงานต่อไป

#ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓โดย นายศักรินทร์ บุษบงค์ รักษาราชการแทนสาธารณ...
10/08/2020

#ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
โดย นายศักรินทร์ บุษบงค์
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง

๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ทรงพระเจริญบุคลากรสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระชัยม...
28/07/2020

๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

บุคลากรสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง
28/07/2020

🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง

นายกำจัด จุฑาวุฒิกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก...
23/07/2020

นายกำจัด จุฑาวุฒิกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดศรีสโมสร ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายและภาคประชาสังคม อำเภอหนองมะโมง ไ...
16/07/2020

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายและภาคประชาสังคม อำเภอหนองมะโมง ได้รับเกียรติจาก นายไชยทัศน์ มีสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหนองมะโมง ประธานในพิธี โดย มีเจ้าหน้าที่จาก พมจ.และทีมงานดำเนินการอบรมในครั้งนี้

การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำ...
01/07/2020

การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอหนองมะโมง

การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอหนองมะโมง

ที่อยู่

235 หมู่ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
Ban Nong Mamong
17120

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอหนองมะโมง เป็นหนึ่งใน 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน เทศบาล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง มีประชากรทั้งหมด 18,179 คน แยกเป็น ชาย 8,941 คน เป็นหญิง 9,179 คน ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอในปี 2551 การปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เทศบาล 2 ตำบล รวมทั้งหมด 41 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ 1. ตำบลหนองมะโมง จำนวน 12 หมู่บ้าน 2. ตำบลกุดจอก จำนวน 6 หมู่บ้าน 3. ตำบลสะพานหิน จำนวน 10 หมู่บ้าน 4. ตำบลวังตะเคียน จำนวน 13 หมู่บ้าน รวม 41 หมู่บ้าน สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด จำนวน 7 แห่ง 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน

เบอร์โทรศัพท์

056-466991

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ