Clicky

ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Ban Tha Muang

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Ban Tha Muangรวมรายชื่อ BAAc. : RERU คณะบริหารธุรกิจและการบ. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 05/17/22
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้า kick Off แผนงานการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของภูมิภาคตะวันตก Western Safe Park โ...
  > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย
 • 05/17/22
  โค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ ‼️ แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. รับตอบเสียงเรียกร้องจากนักวิจัย จัดประชุมแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยในแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. 23 พฤษภา...
  > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย
 • 05/17/22
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น (การบันทึกบัญชีครัวเรือ...
  > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย