สำนักงานธัญดาการบัญชี

สำนักงานธัญดาการบัญชี รับจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำบัญชี ปิดงบการเงินและปรึกษาภาษี

เปิดเหมือนปกติ

Photos from CPA Solution's post
25/12/2021

Photos from CPA Solution's post

18/12/2021

คำอธิบายสถานะใบขนสินค้าขาเข้า
1. กระบวนการผ่านพิธีการใบขนสินค้าก่อนชำาระเงิน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- พบเจ้าหน้าที่ ที่ด่านศุลกากรเพื่อขออนุญาตรวม ศ.บ.1 หลายฉบับต่อ 1 ใบขนสินค้า สถานะ 0100
- พร้อมที่จะช าระเงินค่าภาษีอากรที่หน่วยงานของกรมฯ สถานะ 0109

2. กระบวนการช าระเงินค่าภาษีอากร
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ชำระค่าภาษีอากรเรียบร้อย ที่ผ่านธนาคาร สถานะ 0201
- ชำระค่าภาษีอากรเรียบร้อย ที่กรมศุลกากร สถานะ 0209

3. กระบวนการรอการตรวจปล่อยสินค้า
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- พบหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบ สถานะ 0300
- ระบบกำหนดชื่อผู้ตรวจปล่อยสินค้า สถานะ 0301
- ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง แต่ผู้น าเข้าแจ้งว่า ขอพบเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจปล่อย (สั่งการตรวจ=50) 0301
- ติดเงื่อนไขความเสี่ยงสูง : Hit Profile (สั่งการตรวจ=51) สถานะ 0301
- ติดเงื่อนไขความเสี่ยงสูง แต่ผู้น าเข้าประสงค์ตรวจปล่อยนอกสถานที่ (สั่งการตรวจ=77) สถานะ 0301

4. กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าแล้ว
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบแจ้งให้ยกเว้นตรวจ (สั่งการตรวจ=99) สถานะ 0309
- ตรวจปล่อยใบขนฯที่ขอพบเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจปล่อย หรือ ใบขนฯ ติดเงื่อนไขความเสี่ยงสูง สถานะ 0309
- ตรวจการมัดลวด กรณีขออนุญาตเปิดตรวจนอกสถานที่ สถานะ 0309

5. กระบวนการส่งมอบของ จากโรงพักสินค้า
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งมอบของ กรณีขออนุญาตเปิดตรวจนอกสถานที่ (หน่วยงาน ท่า/ที่น าเข้าศุลกากรต้นทาง ทำการมัดลวด) สถานะ 0401
- ตรวจปล่อยของ กรณีขออนุญาตเปิดตรวจนอกสถานที่ (หน่วยงาน ท่า/ที่ศุลกากรปลายทางทำการตรวจปล่อย) : ของเข้านิคมอุตสาหกรรม/เขตปลอดอากร – โรงงานหรือบริษัทผู้นำเข้า) สถานะ 0409
- ส่งมอบของ ใบขนฯไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง สถานะ 0409
- ส่งมอบของ ใบขนฯที่ขอพบเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจปล่อยหรือ ติดเงื่อนไขความเสี่ยงสูง สถานะ 0409

6. กระบวนการผลักประกันคำร้องขอรับของไปก่อน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ผลักประกันใบขนสินค้าขอรับของไปก่อน สถานะ 0500

จัดทำโดยด่านศุลกากรจันทบุรี
http://chanthaburi.customs.go.th/data_files/86558b8cfde053fcd3dedcb0e1979171.pdf

17/12/2021

นายจ้างต้องรู้❗ เช็คเงินสมทบประจำปี ผ่านระบบออนไลน์

สปส.อำนวยความสะดวกแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate)

เป็นระบบการให้บริการที่สำนักงานประกันสังคมมุ่งเน้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง สำหรับเรียกดูรหัสประเภทกิจการ อัตราเงินสมทบหลัก อัตราเงินสมทบประจำปี และรายละเอียดการคำนวณอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ประจำปี

📌นายจ้างสามารถดูขั้นตอนการใช้งานได้ ที่ 👉 https://bit.ly/SSOerate

🔺ส่วนนายจ้างที่ยังไม่มี USER และ PASSWORD สามารถ “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต” ได้ที่ 👉 https://bit.ly/SSOeservice

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

15/12/2021

เลี้ยงไก่ กับประเด็นทางภาษี
เรื่องนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเงินได้

---

ถ้าหากเราเลี้ยงไก่โดยหวังแค่เก็บไข่
เพื่อใช้เป็นตัวช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือน

แบบนี้ก็คงตอบได้ง่าย ๆ ว่า
ไม่ต้องเสียภาษีเพราะไม่ได้เลี้ยงเพื่อสร้างรายได้

แต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือ
กรณีคนที่เลี้ยงไก่เป็นอาชีพ (ทำฟาร์มเลี้ยงไก่)

ต้องระวังเรื่องของประเภทเงินได้ที่ต่างกัน
เพราะมันมีผลต่อการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยกตัวอย่างเช่น

นาย ก ได้ตกลงรับเลี้ยงไก่ตามที่ตกลงไว้ โดยไม่ได้ลงทุนด้านอื่น (ผู้ว่าจ้างเป็นคนลงทุนให้ ทั้งลูกไก่ อาหาร ฯลฯ) และได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกัน (น้ำหนักและขนาดของไก่)

แบบนี้จะถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่ 2 ซึ่งจะหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดเพียง 50% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เพราะถือว่าเป็นการรับจ้างแรงงาน แต่ไม่ได้มีการลงทุนใด ๆ

แต่ถ้าหาก นาย ก ได้มีการลงทุนต่างๆ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นค่าพันธ์ไก่ ค่าใช้จ่ายแรงงาน ค่าสถานที่ ค่าเช่า หรือ อาหารสัตว์ วัคซีน (รวมถึงกรณีที่ผู้วาจ้างออกให้ก่อน แล้วมาหักออกในภายหลัง)

แบบนี้จะถือว่า นาย ก เป็นผู้รับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างเลี้ยงไก่ด้วยตัวเอง จึงสามารถถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 ได้ ซึ่งสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ในอัตรา 60% หรือหักค่าใช้จ่ายตามจำเป็นและสมควรได้

สิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้คือ เรื่องของประเภทเงินได้ที่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกับการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ

แนะนำบทความเรื่อง เงินได้ 8 ประเภทครับ
https://www.taxbugnoms.co/8-types-of-assessable-income/

#TAXBugnoms #ภาษี #เลี้ยงไก่

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post
11/11/2021

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

Photos from TAX Expert ประหยัดภาษี By พี่น้อย's post
09/11/2021

Photos from TAX Expert ประหยัดภาษี By พี่น้อย's post

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post
20/10/2021

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post
19/10/2021

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

10/10/2021
09/10/2021
09/10/2021
09/10/2021
Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post
16/09/2021

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

12/09/2021

บันทึกบัญชีในโปรแกรม express
ปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22/07/2021

“วีระศักดิ์ ผู้ว่าฯสมุทรสาคร” ลั่น
ระเบียบกับความตายอะไรสำคัญกว่า
.
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นถึง 975 ราย จำแนกเป็นพบผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 199 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 766 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครสูงถึง 634 ราย และที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก 132 ราย
.
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ตัดสินใจ ให้สั่งโหลดหรือนำผู้ป่วยเข้าเลย “ถ้าระเบียบทำให้ประชาชนต้องตายเพราะไม่มีที่กักตัว โปรดจงก้าวข้ามระเบียบนั้น แล้วบอกว่า ต้องทำ เพราะผมเป็นคนสั่งเอง ให้มันรู้ไปว่าระเบียบกับความตาย อะไรสำคัญกว่า” ซึ่งการสั่งให้นำผู้ป่วยเข้าไปรักษาตัวทันทีนั้น เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ที่เกิดในแต่ละวันมีมาก จะให้รอขั้นตอนทุกอย่างของสาธารณสุขบางครั้งไม่ทันการ
.
#วีระศักดิ์ #ระเบียบกับความตายอะไรสำคัญกว่า

✔️รับจดทะเบียนนิติบุคคล✔️รับทำบัญชีรายเดือน✔️รับปิดงบการเงิน✔️ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี📌📌สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ไม่มีค่...
05/05/2021

✔️รับจดทะเบียนนิติบุคคล
✔️รับทำบัญชีรายเดือน
✔️รับปิดงบการเงิน
✔️ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
📌📌สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ (ให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

Tel : 096-2924440

✔️รับจดทะเบียนนิติบุคคล
✔️รับทำบัญชีรายเดือน
✔️รับปิดงบการเงิน
✔️ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
📌📌สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ (ให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

Tel : 096-2924440

21/04/2021

🕐❗ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับทราบความคิดเห็นของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับการขอขยายระยะเวลาในการยื่นเอกสารงบการเงินและยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ซึ่งขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ในระหว่างการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรพิจารณาขยายเวลาในการยื่นเอกสารดังกล่าว
.
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะรีบแจ้งข่าวให้สมาชิกรับทราบถึงความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ผ่านช่องทางสื่อสารของสภาวิชาชีพบัญชี
.
ขอบพระคุณค่ะ

Photos from บัญชีคลับ's post
26/03/2021

Photos from บัญชีคลับ's post

10/03/2021

รวมลิ้งค์ คำถามคำตอบ
ผมได้จัดทำ สารบัญ และ ลิ้งค์คำถามคำตอบ เพื่อให้ทุกท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและง่ายยื่งขึ้น ด้านล่างนี้ นะครับ
................................

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 551-600
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5835672013124669

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 501-550
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5778503365508201

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 451-500
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5579076068784266

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 401-450
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5462743207084220

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 351-400
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5122899614401916

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 301-350
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5122898101068734

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 251-300
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5122897531068791

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 201-250
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5122885367736674

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 151-200
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5122882924403585

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 101-150
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5122882427736968

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 51-100
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5122881964403681

❤️ ลิ้งค์ คำถาม-คำตอบ 01-50
https://www.facebook.com/taxgatenumber1/posts/5122881571070387

ครูต๊ะ
#ครูภาษี
..........

ถ้าชอบก็กดปุ่ม "ถูกใจ"
ถ้าใช่ก็กดปุ่ม "แชร์"
ถ้าก๊อปไปเผยแพร่ก็ขอ "เครดิต" ด้วยนะครับ

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post
01/03/2021

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามตลาดนัดหรือไลฟ์สดขายออนไลน์เสียภาษีอย่างไรรายได้เท่าไหร่  ต้องเสียภาษีแค่ไหน  ✅ลองมาเช็คดู...
25/02/2021

ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามตลาดนัด
หรือไลฟ์สดขายออนไลน์เสียภาษีอย่างไร
รายได้เท่าไหร่ ต้องเสียภาษีแค่ไหน ✅
ลองมาเช็คดูกันนะจ้ะ..🧐
#ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามตลาดนัด
หรือไลฟ์สดขายออนไลน์เสียภาษีอย่างไร
รายได้เท่าไหร่ ต้องเสียภาษีแค่ไหน ✅
ลองมาเช็คดูกันนะจ้ะ..🧐
#ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ป.28/2535
14/02/2021
ป.28/2535

ป.28/2535

กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post
21/01/2021

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี
13/01/2021

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

ออกใบกำกับภาษีหลายเล่มในเวลาเดียวกันได้หรือไม่
.
บริษัทมีหน้าร้านหลายแห่ง ถ้าอยากให้แต่ละแห่งรันเลขที่ใบกำกับภาษีของตัวเองจะได้หรือไม่ หรือจะต้องให้ทุกสาขารันเลขต่อกัน
.
เราไปหาคำตอบกันครับว่าออกใบกำกับภาษีหลายเล่มในเวลาเดียวกัน หรือใบกำกับภาษีมีการรันหลายซีเคว้นเอกสารได้หรือไม่

บัญชีภาษี กี่ปีก็ไม่เข้าใจ
08/01/2021

บัญชีภาษี กี่ปีก็ไม่เข้าใจ

ปีนี้ประกันสังคมเปิดให้นำส่งรายงานค่าจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wage)ได้แล้ว 😁
.
โดยสามารถรายงานค่าจ้างผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th/services ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งขั้นตอนในการทำก็ไม่ยุ่งยาาก และไม่ต้องกรอกรายละเอียดเยอะเหมือนกันจัดทำแบบกระดาษ
.
หากใครรายงานค่าจ้างผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปริ้นแบบกท.20ก เพื่อไปยื่นที่ประกันสังคมอีก ถือว่าสะดวกขึ้นมากๆ
.
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมปริ้นแบบกท.25 ค. ไปจ่ายชำระด้วยนะคะ โดยมีกำหนดชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ค่ะ
.
หากไม่อยากพลาดความรู้บัญชีภาษี หรือสาระดีๆ
สามารถกดติดตามได้ที่เพจ บัญชีภาษี กี่ปีก็ไม่เข้าใจ ได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/actaxweknow

Job สุดท้ายของปี 63 ปิดjobลูกค้าใหม่ที่ 53 รายพักเหนื่อยปีหน้าเริ่มใหม่ 👏ขอบคุณความพยายามที่ทำให้มีวันนี้👏ขอบคุณลูกค้าทุ...
30/12/2020

Job สุดท้ายของปี 63 ปิดjobลูกค้าใหม่ที่ 53 ราย
พักเหนื่อยปีหน้าเริ่มใหม่

👏ขอบคุณความพยายามที่ทำให้มีวันนี้
👏ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราดูแล
✅รับจดทะเบียนบจก./หจก.
✅รับทำบัญชี / ปิดงบ
📍สนใจติดต่อ line @thunyadaaccount

บัญชีภาษี กี่ปีก็ไม่เข้าใจ
29/12/2020

บัญชีภาษี กี่ปีก็ไม่เข้าใจ

วิธีขอใบเสร็จจาก Google Ads
.
หลายคนไม่รู้วิธีขอใบเสร็จรับเงินเวลาที่เราจ่ายค่าโฆษณาให้กับทาง Google ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าต้องกดตรงไหน แล้วหน้าตาของใบเสร็จรับเงินเป็นอย่างไร
.
หากไม่อยากพลาดความรู้บัญชีภาษี หรือสาระดีๆ
สามารถกดติดตามได้ที่เพจ บัญชีภาษี กี่ปีก็ไม่เข้าใจ ได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/actaxweknow

บัญชีคลับ
16/12/2020

บัญชีคลับ

หลักการหักภาษี ณ ที่จ่าย
.
เรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่หลายคนมักจะหักผิด ว่าจะหักหรือไม่หัก หักแล้วต้องหักทั้งหมดหรือไม่ หรือว่าจะต้องหักเฉพาะค่าบริการ สำหรับการขายสินค้าที่อาจจะมีการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงรักษา
.
การออกการออกใบกำกับภาษี ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าที่อาจจะมีการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงรักษา
เช่น ในกรณีขายอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ซึ่งออกใบกำกับภาษีฉบับเดียว แต่ออกเป็น 2 รายการเป็น ค่าสินค้า 1 รายการ และบริการติดตั้ง 1 รายการ กรณีนี้ต้องหักรวมทั้งหมดเพราะขายพร้อมซ่อมแต่แยกรายการถือเป็นการซ่อมหักทั้งหมด
.
อบรมบัญชีออนไลน์ >> www.cpdtutor.com
อบรมบัญชีสด >> www.iliketax.com/course

ที่อยู่

87/77 ม.บัวทองแลนด์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
Bang Bua Thong
111110

เบอร์โทรศัพท์

+66962924440

เว็บไซต์

http://thunyadaaccounting.com/

ผลิตภัณฑ์

รับทำบัญชี

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานธัญดาการบัญชีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานธัญดาการบัญชี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bang Bua Thong

แสดงผลทั้งหมด