กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพสู่ ทอ.ห่างไกลโรค (เพื่อเป็นกองทัพที่ดีที่สุดในภูมิภาค) วัฒนธรรมองค์กร “ขยัน กตัญญู รู้รักสามัคคี มีความพอเพียง ร้อยเรียงร่วมใจ อยู่ในศีลธรรม”
(7)

เปิดเหมือนปกติ

กวป.พอ.โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพจัดโครงการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และความเสี่ยงโรคห...
25/09/2020

กวป.พอ.โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพจัดโครงการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และความเสี่ยงโรคหัวใจร้อยละ ๒๐ – ๔๐ ภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๑๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยได้รับเกียรติจากพล.อ.อ.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษกองทัพอากาศ มาบรรยายในหัวข้อ "การดูแลสุขภาพในยุค 5.0 "ผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง จำนวน ๑๐๕ คน เป็นการตอบสนองนโยบาย ผบ.ทอ.ที่ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลกำลังพลใน การให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์

กวป.พอ.โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพจัดอบรมเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และความเสี่ยงโ...
24/09/2020

กวป.พอ.โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพจัดอบรมเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และความเสี่ยงโรคหัวใจร้อยละ ๒๐ – ๔๐ ภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๑๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ บรรยายโดย น.ต.หญิง หัธญา คำวันสา ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง จำนวน ๑๐๓ คน ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบาย ผบ.ทอ.ในการให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย น.อ.หญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล ผอ.กวป.พอ.และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ "Healthy Organiza...
23/09/2020

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย น.อ.หญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล ผอ.กวป.พอ.และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ "Healthy Organization" กรมแพทย์ทหารอากาศ ในงานประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย "๗๒ ปี เวชศาสตร์การบิน" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรุณาเยี่ยมชมนิทรรศการ และซักถาม งานประชุมฯ จัดโดยสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ในวันพุธที่ ๒๓ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั่น ๓ อาคารคุ้มเกล้า ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

กวป.พอ.โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพจัดโครงการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และความเสี่ยงโรคห...
23/09/2020

กวป.พอ.โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพจัดโครงการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และความเสี่ยงโรคหัวใจร้อยละ ๒๐ – ๔๐ ภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า ในวันพุธที่ ๒๓ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๑๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษกองทัพอากาศ มาบรรยายในหัวข้อ "การดูแลสุขภาพในยุค 5.0 "ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง จำนวน ๑๐๕ คน เป็นการตอบสนองนโยบาย ผบ.ทอ.ที่ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลกำลังพลใน การให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์

วันหัวใจโลกตรงกับวันที่ ๒๙ กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ โดยพบว่าประชากรทั่วโลกเสีย...
14/09/2020

วันหัวใจโลกตรงกับวันที่ ๒๙ กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ โดยพบว่าประชากรทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเป็นอันดับ ๑ มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด และพันธุกรรม จะเห็นได้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกคนดูแลหัวใจตนเองให้แข็งแรง โดยมีคำขวัญ "Be A Heart Hero...Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ"
สัญญา…ว่าจะดื่มกินอย่างชาญฉลาด
๑. ปรุงและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
๒. ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลและน้ำผลไม้ที่มีรสหวาน ควรเลือกบริโภคน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ที่มีรสไม่หวานแทน
๓. เปลี่ยนจากการกินขนมหวานมากินผลไม้สดแทน เพื่อทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ
๔. พยายามงดเว้นอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปซึ่งล้วนมีเกลือ น้ำตาล และไขมันสูง
สัญญา...ว่าจะกระฉับกระเฉงมากขึ้น
๑. ตั้งเป้าอย่างน้อย ๓๐ นาทีกับการออกกำลังกายในระดับเข้มข้น ๕ ครั้งต่อสัปดาห์
๒. เล่นกีฬา เดิน ทำงานบ้าน การเต้นรำ ล้วนเป็นการออกกำลังกาย
สัญญา...ว่าจะโบกมือลาบุหรี่
๑. เลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่ดูแลหัวใจให้มีสุขภาพดี
๒. หยุดสูบบุหรี่ภายใน ๒ ปี จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
สัญญา...ว่าจะเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
ควรถือโอกาสเนื่องในวันหัวใจโลกปีนี้ หันมาใส่ใจดูแลหัวใจตนเอง และบอกกับคนที่เรารัก หรือชวนกันมาตรวจเช็คสุขภาพหัวใจกัน

จากการเกิดเหตุการณ์การระบาดของไข้หัดแมว ที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้แมวเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายร้อยตัว มีการ...
28/08/2020

จากการเกิดเหตุการณ์การระบาดของไข้หัดแมว ที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้แมวเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายร้อยตัว มีการติดต่อกันในสัตว์ตระกูลแมว ได้แก่ แมว แรคคูน และมิ้งค์ โดยเฉพาะลูกแมวอายุ ๓-๕ เดือน โดยโรคนี้ไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ ทั้งนี้ ด้วยฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ และโรคที่สัตว์นำมาสู่คน ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพอากาศ จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ไข้หัดแมว
หรือโรคลำไส้อักเสบติดต่อในแมว ตามเอกสารที่ได้แนบมา ดังต่อไปนี้

พล.อ.ต.เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองจก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  ในวันพุธที่ ๕...
07/08/2020

พล.อ.ต.เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองจก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ในวันพุธที่ ๕ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ กวป.พอ.จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน กิจกรรมนี้จัดโดย คณอก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทอ. ระหว่างวันที่ ๕, ๗ และ ๑๔ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๑๐๐ – ๑๖๐๐ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ และทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ทอ.สู่ความเป็นเลิศ”

" แจ้งเตือน พยากรณ์โรคไข้เลือดออก" รายสัปดาห์ จากกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 272 "แนะประชาชนช่วงนี้ระว...
25/07/2020

" แจ้งเตือน พยากรณ์โรคไข้เลือดออก" รายสัปดาห์ จากกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 272 "แนะประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ขอให้ทุกคนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ..... https://is.gd/dffhIm

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย พบผู้ป่วย ๒๐,๕๖๒ ราย เสียชีวิต ๑๑ ราย ผู้ป่วยสะสมใน กทม. ๑,๕๑๕  ราย เขตสายไหม พบผู้ป...
16/07/2020

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย พบผู้ป่วย ๒๐,๕๖๒ ราย เสียชีวิต ๑๑ ราย ผู้ป่วยสะสมใน กทม. ๑,๕๑๕ ราย เขตสายไหม พบผู้ป่วยสะสม ๖๗ ราย และเขตดอนเมือง พบผู้ป่วยสะสม ๔๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกจำแนกรายเขตใน กทม.เป็นลำดับที่ ๒ และ ๘ ตามลำดับ ข้อมูลวันที่ ๕ ม.ค.- ๒๐ มิ.ย.๖๓ จากการสำรวจลูกน้ำยุงลายทั่วประเทศ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในเดือน เม.ย.๖๓ ผลสำรวจพบว่ามีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เกินร้อยละ ๑๐ ของบ้าน โรงเรียน และศาสนสถานที่สำรวจในชุมชน โดยเฉพาะอำเภอ ที่มีการระบาดต่อเนื่องเกิน ๒๘ วัน

กวป.พอ.มีภารกิจด้านระบาดวิทยา ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จึงได้รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่บ้านพักอาศัยข้าราชการ ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง ระหว่าง ๑๖ - ๒๔ มิ.ย.๖๓

ผลการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่มีลูกน้ำยุงลาย House Index (HI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของบ้านพักอาศัยข้าราชการ ทอ.และพบภาชนะพี่พบลูกน้ำยุง Container Index (CI) เกินเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคของกำลังพล ทอ.และครอบครัว ในพื้นที่ จึงขอแจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก ให้แก่กำลังพล ทอ.และครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว หากมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก เช่น ไข้สูงโดยฉับพลัน ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ กดเจ็บชายโครงขวา และมีจุดแดงเล็กๆ กระจายตามผิวหนัง ต้องรีบไปพบแพทย์ที่ รพ.โดยเร็ว เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย ทั้งนี้ให้ยึดหลักมาตรการ “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (รายละเอียดตามแนบ) หากมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ ที่ ผคต.กวป.พอ.โทร ๒-๕๕๑๓, ๐-๒๕๓๔-๕๕๑๓

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไขข้อข้องใจ การทำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใส ด้วยการเติมแป้งสาลีผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจา...
11/07/2020

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไขข้อข้องใจ การทำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใส ด้วยการเติมแป้งสาลีผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เช่น ค่าของกรด ค่าเพอร์ออกไซด์ และสารโพลาร์ ซึ่งเป็นค่าบ่งชี้คุณภาพของน้ำมันให้ดีขึ้นมาได้ แนะผู้บริโภคควรเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับวิธีปรุงอาหาร อ่านต่อที่..https://bit.ly/3eclKmx

กรมอนามัยแนะ 10 วิธี กินแบบพอดี ช่วง covid-19 สร้างร่างกายแข็งแรงไร้พุง
07/07/2020

กรมอนามัยแนะ 10 วิธี กินแบบพอดี ช่วง covid-19 สร้างร่างกายแข็งแรงไร้พุง

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓  เนื่องในวันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวัน "งดดื่มสุราแห่งชาติ" กวป.พอ.ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิ...
04/07/2020

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓
เนื่องในวันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวัน "งดดื่มสุราแห่งชาติ" กวป.พอ.ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา “มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤต” เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล ทอ.และครอบครัวงดดื่มสุราตลอด ๓ เดือน ช่วงเข้าพรรษา (๖ กรกฎาคม ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร แผนกส่งเสริมสุขภาพ กวป.พอ. ๒-๖๐๗๗ , ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗ ในวันและเวลาราชการ

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ      ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 47/60 ให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ. ปี...
04/07/2020

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ
ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 47/60 ให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ. ปีละ 2 ครั้ง ภายในห้วงเวลาครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มิ.ย. – ส.ค.63 นั้น
การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ
1.ฝึกร่างกายให้พร้อม
2.งดรับประทานยาที่เป็นสารกระตุ้น อย่างน้อย 7 วัน
3.งดออกกำลังกายอย่างหนัก อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ชั่วโมง
4.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.รับประทานอาหารประจำวันตามปกติ
6.พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
วันเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ
1. รับประทานอาหารมื้อหลักอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
2. งดสูบบุหรี่ งดดื่มกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลัง
3. แต่งกายด้วยชุดกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีทดสอบ
5. ดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนเข้ารับการทดสอบ
6. แจ้งภาวะเจ็บป่วย จนท.ทดสอบสมรรถภาพ เช่น โรคประจำตัว,อาการเจ็บป่วยปัจจุบัน,อุบัติดหตุที่เคยประสบ
7.หากมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทดสอบทราบทันที

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน จากกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ  ปฏิบัติงานภารกิจชุดแพทย์ ดูแลผู้กักกั...
01/07/2020

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน จากกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ปฏิบัติงานภารกิจชุดแพทย์ ดูแลผู้กักกัน ณ. Citrus Grande Hotel Pattaya จว.ชลบุรี ซึ่งเป็น1ใน พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantee) ที่ ทอ.รับผิดชอบ ปัจจุบันมีผู้เดินทางกลับจาก บาห์เรน ออสเตรีย ฮังการี สิงคโปร์ และไต้หวัน ในความดูแล จำนวนทั้งสิ้น 439 คน (1ก.ค.63)

กวป.พอ.โดยหน่วยงานเสพติดฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมแพทย์ทหารอากาศปี ๖๓ ในวัน...
01/07/2020

กวป.พอ.โดยหน่วยงานเสพติดฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมแพทย์ทหารอากาศปี ๖๓ ในวันพุธที่ ๑ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กวป.พอ.โดยมี เสธ.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ นขต.พอ.จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร พอ.ผู้ดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด พอ.ให้มีความรู้ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ.

กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา ในช่วงเปิดเทอมนี้ให้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” เน้นคัดกรองและสังเกตอาการอย่าง...
28/06/2020

กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา ในช่วงเปิดเทอมนี้ให้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” เน้นคัดกรองและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด..... https://is.gd/uF3LTe

26/06/2020
"กวป.พอ.สนับสนุนชุดแพทย์ปฏิบัติงาน State Quarantine จว.ชลบุรี ๒๒ มิ.ย.-๕ ก.ค.๖๓" กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โ...
22/06/2020

"กวป.พอ.สนับสนุนชุดแพทย์ปฏิบัติงาน State Quarantine จว.ชลบุรี ๒๒ มิ.ย.-๕ ก.ค.๖๓"

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย นอ.หญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล ผอ.กวป.พอ.นำทีมชุดแพทย์ พยาบาลและเวชกิจฉุกเฉิน จาก กวป.พอ.ไปรับส่งหน้าที่ จาก รพ.ทอ.(สีกัน)พอ.ในการหมุนเวียนไปปฏิบัติภารกิจชุดแพทย์ ในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ทอ. ณ Citrus Grande Hotel Pattaya จว.ชลบุรี

"รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เขตพื้นที่บ้านพักอาศัย ทอ."กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพท...
19/06/2020

"รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เขตพื้นที่บ้านพักอาศัย ทอ."

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกสุขาภิบาล ร่วมกับ สน.ผบ.ดม. และ คณก.สวัสดิการบ้านพักอาศัย ทอ.ร่วมทำการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่บ้านพักอาศัยข้าราชการ ทอ.ณ.ที่ตั้งดอนเมือง ระหว่าง ๑๖ -๑๗ , ๑๙ และ ๒๓ - ๒๔ มิ.ย.๖๓
🔷️ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓ น.อ.หญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล ผอ.กวป.พอ. และ บุคลากร กวป.พอ.ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออก สอนวิธีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ชุมชนบ้านพักอาศัยในเขตพื้นที่ ทอ.ดังกล่าวด้วย ผลการดำเนินกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมจากผู้พักอาศัยเป็นอย่างดี

๑๕ มิ.ย.ของทุกปี " วันไข้เลือดออกอาเซียน" ASEAN DENGE DAY 💁‍♀️กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค...
15/06/2020

๑๕ มิ.ย.ของทุกปี " วันไข้เลือดออกอาเซียน" ASEAN DENGE DAY
💁‍♀️กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยจะทำการสำรวจ
และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยข้าราชการ
กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ได้แก่ บ้านพักข้าราชการเขต ๑, ๒, ๓ (ท่าดินแดง), บ้านพักข้าราชการเขต ๖ (สถานีรถไฟดอนเมือง, ทุ่งสีกัน) และบ้านพักข้าราชการเขต ๗ (ลาดเป็ด) ระหว่าง ๑๖ - ๒๕ มิถุนายน ๖๓
🔷️ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยในบ้านอาศัยข้าราชการกองทัพอากาศ สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ระหว่างร่วมทำการสำรวจและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังภัยเงียบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ..... https://is.gd/04fan4
14/06/2020

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังภัยเงียบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ..... https://is.gd/04fan4

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน
10/06/2020

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

"New Normal" ชีวิต วิถีใหม่ ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ช่วงปลาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ นับเป็นสถานการณ์...
10/06/2020

"New Normal" ชีวิต วิถีใหม่
ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ช่วงปลาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ นับเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรุนแรง จนแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากวิถีเดิมๆ
ทางด้านการสาธารณสุข มีการประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด -19 ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังรูป
#ด้วยความปรารถนาดีจาก กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-10) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 🔷️ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย...
10/06/2020

ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-10) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
🔷️ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงเปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับกำลังพล ทอ.ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น ณ ที่ตั้งดอนเมือง ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
▶️ สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่ไม่ได้ไปรับการตรวจสุขภาพตามเดือนเกิด ในเดือน มี.ค. - พ.ค.๖๓ ให้ดำเนินการดังนี้
๑. ผู้ที่เกิดตั้งแต่ มี.ค. - เม.ย.๖๓ ให้ดำเนินการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ กวป.พอ.ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ ก.ค.๖๓
๒. ผู้ที่เกิดใน พ.ค.๖๓ ให้ดำเนินการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ กวป.พอ. ระหว่าง ๑๖ ก.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๓
๓. ผู้ที่เกิดในเดือนอื่นๆ ให้ตรวจภายในเดือนเกิดตามปกติ
🔷️เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ท่านสามารถดำเนินการนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับการตรวจ ผ่าน QR CODE ที่แนบ หรือโทรจองคิวที่หมายเลขโทรศัพท์ ๒-๒๕๙๗, ๒-๘๐๘๐
➡️ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ กวป.พอ.โทร.๒-๖๐๘๓,๒-๔๘๓๒

กวป.พอ.NEW NORMAL "ตรวจสุขภาพ& รักษา แบบมีระยะห่าง "ปกติวิถีใหม่"ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัย ของบุคลากรและผู้มารับบริการ เป็...
06/06/2020

กวป.พอ.NEW NORMAL
"ตรวจสุขภาพ& รักษา แบบมีระยะห่าง "ปกติวิถีใหม่"

ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัย ของบุคลากรและผู้มารับบริการ เป็นสำคัญ "2P Safety" (Personnel & Patients) กวป.พอ.จึงได้เตรียมการ ในทุกจุด ทุกขั้นตอน ในการให้บริการตรวจสุขภาพ และ รักษาพยาบาล ณ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน ตามแนวทาง New normal "ปกติวิถีใหม่" ๕ หัวข้อ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังรูป ..."เพื่อทุกชีวิตจะปลอดภัย เมื่อมาใช้บริการที่ กวป.พอ."

เนื่องจากในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-10) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 🔷️ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กร...
06/06/2020

เนื่องจากในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-10) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
🔷️ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับกำลังพล ทอ.ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น ณ ที่ตั้งดอนเมือง ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ท่านสามารถนัดหมายวันและเวลาเข้ารับการตรวจฯ ได้ทาง QR code ตามรูป

โรคปวดคอจากสมาร์ทโฟน (Text Neck Syndrome) คือ กลุ่มอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่ และอาจรวมไปถึงความเสื่อ...
04/06/2020

โรคปวดคอจากสมาร์ทโฟน (Text Neck Syndrome) คือ กลุ่มอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่ และอาจรวมไปถึงความเสื่อมกระดูก ข้อต่อกระดูก หรือหมอนรองกระดูกบริเวณคอ โดยปัญหาเหล่านี้ เกิดจากการบาดเจ็บซ้ำซากบริเวณคอ ซึ่งเกิดจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นเวลานานเกินไป เพราะขณะที่เราใช้งานโทรศัพท์มือถือ ร่างกายจะอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม นั่นคือ ท่าที่ศีรษะโน้มมาทางด้านหน้า ไหล่สองข้างห่อและก้มหลัง
อาการของโรค จะมีอาการปวดเรื้อรังบริเวณต้นคอ บ่า ไหล่ หรือสะบัก ในรายที่เป็นมากนั้น อาจจะมีอาการชา ปวดร้าวจากคอไปยังมือ หรือมีอาการอ่อนแรงของแขนและมือได้ โดยอาการผิดปกติดังกล่าว อาจจะดีขึ้นชั่วคราวหลังจากผู้ป่วยรับประทานยา หรือทำกายภาพบำบัด แต่อาการจะกลับมาเป็นใหม่เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือในลักษณะเดิม ๆ อีก
วิธีการปรับพฤติกรรม เพื่อป้องกันโรคปวดคอจากสมาร์ทโฟน (Text Neck Syndrome) มีดังนี้
๑. ห่างกันซักพัก ทางแก้ที่ง่ายดาย แต่อาจทำได้ยากหน่อย คือ หักห้ามใจในการเล่นมือถือ ทำกิจกรรมอื่นๆ บ้าง อาจใช้แอปพลิเคชั่นที่ช่วยติดตามการเล่นมือถือของเรา ให้คอยเตือนเมื่อเล่นนานเกินไปก็ได้
๒. ยกมือถือระดับสายตา อาจจะมีบ้างบางช่วงที่เราติดมือถือวางไม่ลง เราก็สามารถปรับท่าเล่นมือถือ โดยยกให้มือถือขึ้นมาอยู่ตรงกับระดับสายตา เพื่อให้กระดูกสันหลังตรง ไหล่ไม่ห่อ จะช่วยป้องกันปัญหาการรับน้ำหนักที่มากเกินไปของกระดูกสันหลังได้
๓. ยืดตัวตรง ฝึกท่าทางในการยืดหลังให้ตรง เพื่อให้ชินกับการยืน/นั่งแบบหลังตรง นอกจากจะบุคลิก ดีแล้ว ยังช่วยให้เราไม่เผลอก้มหน้าไหล่ห่อคอตกเวลาเล่นมือถืออีกด้วย
๔. เสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อคอและหลัง ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อคอและหลัง จะช่วยลดความเสี่ยงในการปวดและอักเสบลงได้ ผ่าน ๔ ท่าง่ายๆ ดังนี้
ท่าที่ ๑ ก้มหน้าลงจนคางชิดอกหรือรู้สึกตึงที่คอด้านหลัง ค้างไว้ ทำซ้ำ ๑๐ ครั้ง
ท่าที่ ๒ เอียงศีรษะไปทางซ้ายหรือขวาให้มากที่สุด จนรู้สึกตึง ค้างไว้ ทำซ้ำข้างละ ๑๐ ครั้ง
ท่าที่ ๓ ยกแขนขวาตั้งฉากพิงกับกำแพง ก่อนจะก้มหน้าลงไปทางซ้ายจนคางแตะไหปลาร้า ค้างไว้
ทำซ้ำข้างละ ๑๐ ครั้ง
ท่าที่ ๔ ยกแขนสองข้างตั้งฉากพิงกับกำแพง ดันตัวไปด้านหน้าช้าๆ ค้างไว้ ทำซ้ำ ๑๐ ครั้ง

จากเหตุการณ์การระบาดของกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ม...
02/06/2020

จากเหตุการณ์การระบาดของกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย มีการติดต่อกันในสัตว์ตระกูลม้า ได้แก่ ม้า ลา ล่อ และม้าลาย โดยโรคนี้ไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ ฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดทำโปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เรื่องกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพื่อให้ทราบถึง สาเหตุ การติดต่อตลอดจนการป้องกันการแพร่กระจาย ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับ วันที่ ๓๑ พ.ค.ของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 “...
01/06/2020

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับ วันที่ ๓๑ พ.ค.ของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” กวป.พอ.โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา และให้กำลังพล ทอ.ตระหนักถึงโทษ พิษภัยบุหรี่ ในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๗๓๐ ณ บริเวณชั้น ๑ หน้าห้องเวชระเบียน ในกิจกรรม มีการจัดบอร์ดให้ความรู้โทษ พิษภัยบุหรี่, ชมวิดีทัศน์, แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคจากการสูบบุหรี่ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ณ กวป.พอ. ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตแพทย์รายวิชาเวชปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน ผู้มารับบริการ พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง กวป.พอ.จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน

ที่อยู่

171 ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10220

รถเมล์สาย 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543, 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543.

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อ 9 พ.ย. 2491 กองเสนารักษ์ทหารอากาศได้เลื่อนฐานะเป็นกรมแพทย์ทหารอากาศ มีนายแพทย์ใหญ่ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน่วยขึ้นตรง 6 หน่วย และก่อกำเนิดกองการแพทย์สุขาภิบาลขึ้นในแผนกที่ 1 ต่อมาเมื่อ 24 ธ.ค. 2495 กองทัพอากาศได้ปรับปรุงอัตรากำลังพล และ ส่วนราชการ ออกเป็นสามหน่วย ซึ่งในปีนี้มี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และงานบริการแพทย์ทหารอากาศเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 1 ม.ค. 2498 มีการปรับปรุงส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่ กรมแพทย์ทหารอากาศได้เปลี่ยนชื่อ กองสุขาภิบาลและอนามัย เป็นกองการสุขศาสตร์ มีหัวหน้ากองเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 มีการปรับปรุงและยกฐานะหัวหน้ากองขึ้นเป็นผู้อำนวยการกอง และกองสุขศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นกองเวชศาสตร์ป้องกันพร้อมทั้งได้ย้ายมาอาคารหลังปัจจุบันตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นไป

เบอร์โทรศัพท์

025346083

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ห้องเวชระเบียน กองเวชศาสตร์ป้องกัน ทำงานได้ช้ามาก เห็นเจ้าหน้าที่ในห้องบัตรมีมากมาย แต่กลับทำงานล่าช้า วันนี้คนมารอรับบริการไม่เยอะ แต่รอบัตร นานกว่า 20 นาที บางคนมาที่หลังได้บัตรก่อน ควรปรับปรุงการให้บริการด้วย!!!!! แปลกมากที่แผนกอื่นกลับไม่มีปัญหา ขอชื่นชมแผนกอื่นๆทุกแผนก ว่าทำงานได้รวดเร็วเป็นระบบมาก ประทับใจ ยกเว้น!!!ห้องเวชระเบียน