Clicky

กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษา

กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษา กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมส่งเสริมก?

เปิดเหมือนปกติ

19/01/2023

🎊 ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
สวัสดีรับตรุษจีน 2566 🧧✨️

สำหรับวันตรุษจีนในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐ มีข้อพึงระวังในการรับอั่งเปาหรือแต๊ะเอียในวันตรุษจีน สำนักงาน ป.ป.ช. มีข้อแนะนำรายละเอียดเนื้อหาตาม infographic 🧨

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
18/01/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

16/01/2023

Update!! 25 ข้อคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในสัปดาห์ที่สองของการประเมิน ITA 2566
(ข้อมูล 9 - 14 ม.ค. 2566)

#### หมวดข้อคำถามเกี่ยวกับแบบวัด EIT ####

1.
Q: การนำเข้าข้อมูล EIT ในปีนี้ จากการประชุมชี้แจ้งทราบว่าให้นำเข้าเฉพาะจำนวนประมาณการ ไม่ต้องนำเข้ารายชื่อนี้ มีข้อสงสัยว่าในระบบยังมีให้ admin นำเข้าข้อมูลอยู่ เลยเกิดข้อสงสัยว่าในส่วนนี้ยังต้องนำเข้าข้อมูลที่เป็นเทมเพลตรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือไม่ครับ?
A: ฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลรายชื่อในหน้าการนำเข้าข้อมูล EIT เป็นฟังก์ชันการดำเนินงานเดิมเมื่อปีที่ผ่านมาและได้มีการออกแบบเผื่อไว้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2566 นี้หลักเกณฑ์การประเมินฯ กำหนดให้หน่วยงานระบุเฉพาะจำนวนประมาณการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการของหน่วยงานตลอดปีงบฯ 66 ดังนั้น หน่วยงานแค่ระบุจำนวนแล้วกดส่งข้อมูลขออนุมัติต่อผู้บริหารได้เลยครับ โดยไม่ต้องใช้งานฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลรายชื่อดังกล่าวครับ

——————————————

2.
Q: เนื่องจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของกรมบางส่วนอยู่ในสำนักงานที่ต่างประเทศ และการตอบแบบวัด EIT ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ในการรับรหัส OTP เพื่อเข้าสู่แบบวัด EIT คำถามคือ กลุ่มคนอยู่ต่างประเทศสามารถเข้าทำแบบวัด EIT ได้หรือไม่?
A: เนื่องจากการตอบแบบวัด EIT ในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนวิธีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าตอบจากการระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนมาเป็นการระบุรหัส OTP ทางหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้กระบวนการจัดเก็บข้อมูลมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ จะไม่สามารถรับรหัส OTP ทางโทรศัพท์มือถือได้
อย่างไรก็ตาม หากมีบุคคลใดที่พำนักอยู่ในต่างประเทศทั้งในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ และในกรณีที่เป็นผู้มาติดต่อรับบริการที่พำนักอยู่ต่างประเทศ หรือกรณีที่เป็นชาวต่างชาติและต้องการประเมินหน่วยงานภาครัฐตามแบบวัด EIT ทั้ง 3 กรณีนี้ขอให้ติดต่อมายังสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ทาง Line: หรือ Facebook: ITAS NACC เพื่อสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยตรงต่อไป

——————————————

3.
Q: ในหน้าเมนูการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ประเภทการติดต่อกับจัดการ หมายถึงอย่างไร?
A: ในส่วนนี้ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ เป็นส่วนฟังก์ชันเดิมในปีที่แล้วที่ยังปรากฏอยู่ในระบบ ขอให้ระบุเพียงแค่ประมาณการจำนวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการในปีงบ 66 จากนั้นส่งขออนุมัติต่อผู้บริหารได้เลยครับ

——————————————

4.
Q: รวบกวนสอบถามการรวบรวมข้อมูล EIT สมมุติหน่วยงานมีจำนวนประมาณการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวน 1,000 คน การเก็บข้อมูลคือหน่วยงานผู้รับการประเมินต้องดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียบภายนอกตอบให้ครบร้อยละ 10 ของจำนวนประมาณการก็คือ 100 คน และส่วนที่ 2 ผู้ประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช.) จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละ 10 จากกลุ่มตัวอย่างของส่วนที่ 1 (จำนวน 100 คน) ซึ่งเท่ากับ 10 คน ใช่หรือไม่?
A: ใช่ครับ
*****************************
*****************************

#### หมวดข้อคำถามเกี่ยวกับแบบวัด IIT ####

5.
Q: จำนวน IIT ปีนี้ระบุมาว่า รวมถึงพนักงานจ้างเหมาด้วย ต่างจากปีที่แล้วหรือไม่ หรือจ้างเหมาต้องอยู่ใน EIT?
A: ขอเรียนว่าการประเมิน IIT จะหมายความตามที่ปรากฏ กล่าวคือ บุคลากรจ้างเหมาบริการที่จ้างโดยงบประมาณของหน่วยงาน หากปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ปี คือ ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 จะถูกนับเป็น IITของหน่วยงาน

——————————————

6.
Q: กรณีการตอบแบบวัด IIT หากหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ แล้วต่อมาเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้บรรจุเป็นข้าราชการของหน่วยงาน เช่นนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ต้องตอบแบบวัด IIT หรือไม่ กล่าวคือ ให้นับรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ตอนเป็นจ้างเหมาบริการหรือไม่ หรือให้นับระยะเวลาตั้งแต่บรรจุเป็นข้าราชการ?
A: หากเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือระดับ สามารถตอบแบบวัด IIT ได้ ทั้งนี้ พนักงานจ้างเหมาบริการที่เป็นการว่าจ้างบุคคลโดยหน่วยงานและปฏิบัติงานมาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สามารถตอบแบบวัด IIT ได้ครับ

——————————————

7.
Q: พนักงาน Outsource ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้หรือไม่?
A: พนักงาน Outsource ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เช่น แม่บ้าน รปภ. ฯลฯ ไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แต่พนักงานจ้างเหมาบริการที่ ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นการว่าจ้างโดยหน่วยงานต่อบุคคลนั้นโดยตรง ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
*****************************
*****************************

#### หมวดข้อคำถามเกี่ยวกับแบบวัด OIT ####

9.
Q: ข้อ o3 อำนาจหน้าที่ ถ้ามีการแสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ไว้ในหน้าเว็บไซต์อยู่แล้ว พร้อมกับในหน้าเดียวกันนั้นได้มีการแนบลิงก์ดาวโหลด พ.ร.บ. ไว้ด้วย ไม่ทราบว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่?
A: การแสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามข้อ o3 ไว้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 (2) ดังนั้น หน่วยงานจึงควรระบุหรือสรุปอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยไม่ใช่การนำกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานทั้งฉบับมาใช้ตอบ เนื่องจากประชาชนทั่วไปไม่สามารถทราบได้ว่าอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานถูกระบุไว้ในส่วนใด
ทั้งนี้ หากหน่วยงานจะ copy อำนาจหน้าที่ตามข้อกฎหมายลงในเว็บไซต์สามารถทำได้เช่นกัน (ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์) แต่ไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่สามารถอ่านภาษากฎหมายแล้วจะเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า หลายหน่วยงานได้มีการนำข้อความจากกฎหมายมาสรุปเป็นหัวข้อและมีการเรียบเรียงข้อความใหม่ให้อ่านได้โดยง่าย ดังนั้น จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานดำเนินการเรียบเรียง/สรุปอำนาจหน้าที่ลงในเว็บไซต์ให้สามารเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจข้อมูลได้โดยง่าย ส่วนการจัดทำลิงก์ดาวน์โหลดกฎหมายที่ระบุถึงอำนาจหน้าที่เผยแพร่ไว้ในหน้าเดียวกันทำได้หรือไม่นั้น ขอตอบว่าสามารถทำได้ครับ แต่จะต้องมีการระบุถึงอำนาจหน้าที่แยกต่างหากไว้ในหน้าเว็บไซต์หน้านั้นด้วยนะครับ

——————————————

10.
Q: ตามข้อ o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์ประกอบด้านข้อมูลกำหนดให้ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทางกรมฯ ได้เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้บนเว็บไซต์กรมฯ ไม่ทราบว่าสอดคล้องตามองค์ประกอบด้านข้อมูลที่กำหนดไว้หรือไม่?
A: "ข้อ o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ให้แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานแต่ต้องเข้าถึงได้จากเว็บไซต์หลักด้วย ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคือ การที่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ ได้โดยสะดวก ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีการจัดหมวดหมู่ของกฎหมายโดยคำนึงถึงลักษณะการเข้าใช้งานของประชาชนด้วยนะครับ (หากเป็นไปได้) โดยอาจจำแนกกฎหมายตามภารกิจการดำเนินงานหรือประเภทบริการของหน่วยงานของท่าน นอกจากนี้ การจัดทำช่องทางการค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะช่วยให้ผู้ที่ค้นหาข้อมูลได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย การดำเนินการตามข้อ o6 นี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 56 เรื่อง ให้หน่วยงานราชการนำ "มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ที่ สรอ. กำหนดไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

——————————————

11.
Q: ข้อ o8 Q&A หน่วยงานสามารถใช้ web board ในการตอบข้อนี้ได้ไหม?
A: หน่วยงานสามารถใช้เว็บบอร์ดในการตอบแบบวัด OIT ข้อ o8 ได้ แต่เว็บบอร์ดการตอบข้อซักถามดังกล่าวจะต้องเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

——————————————

12.
Q: ข้อ O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเคยประกาศแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2565 สามารถนำมาตอบข้อ O10 ได้หรือไม่?
A: หากดูตามองค์ประกอบด้านข้อมูลของข้อ o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขด้านเวลาไว้ ดังนั้นจะประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปีนี้หรือปีที่ผ่านมาก็ได้ครับ

——————————————

13.
Q: แนวทางการตอบหรือตัวอย่าง ข้อ O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล?
A: "ข้อ o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" สำนักงาน ป.ป.ช. ได้สอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสอบถามถึงแนวทางการจัดทำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือแบบฟอร์มมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการดำเนินการ โดยได้รับแจ้งว่าการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มีการกำหนดฟอร์มมาตรฐานไว้ แต่ได้มีการกำหนดแนวทางเบื้องต้นไว้ โดยสามารถดูแนวทางการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.mdes.go.th/law เมนูกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง แล้วเลื่อนลงไปที่
>> พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
>> เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
>> แนวทางการดำเนินการในการแจ้งวัตถุประสงค์ และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เมื่อสอบถามถึงตัวอย่างการจัดทำ "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ที่น่าสนใจและสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานได้นำไปปรับใช้ได้ ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้แนะนำตัวอย่างที่ดีคือ ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท. และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เป็นต้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่แอดมินเคยสืบค้นเห็นว่ากรณีของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทำได้ครบถ้วนและน่าสนใจ ลองดูตัวอย่างตามลิงก์นี้นะครับ
https://www.buriramcity.go.th/index.php/mnu-privacypolicy

——————————————

14.
Q: ขออนุญาตสอบถามข้อ o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะทราบได้อย่างไรว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านข้อมูลที่กำหนด?
A: ข้อ o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี มีองค์ประกอบข้อมูลที่ท่านสามารถเช็คได้ด้วยตนเองดังนี้ (Checklist)
1. ต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
2. ต้องมีการระบุุถึงข้อมูลผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (กี่โครงการก็ได้)
3. ต้องมีการระบุุถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สรุปหรือรายโครงการ/กิจกรรมก็ได้)
3. ต้องมีการระบุุถึงปัญหา/อุปสรรค (ต้องมีหัวข้อนี้ หากไม่มีปัญหา ให้ระบุว่าหน่วยงานไม่มีปัญหา/อุปสรรคใดๆในการดำเนินการ)
4. ต้องมีการระบุุถึงข้อเสนอแนะ (ต้องมีหัวข้อนี้ หากไม่มีข้อเสนอแนะ ให้ระบุว่าหน่วยงานไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาใดๆ)
ลองตรวจเนื้อหาในรายงานของท่านตาม Checklist นี้ได้เลยหากมีเนื้อหาครบทุกข้อก็เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

——————————————

15.
Q: ข้อ o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ต้องทำเป็นเล่มรายงานตามตัวอย่าง หรือทำเป็น Infographic แผ่นเดียวได้ไหมคะ?
A: องค์ประกอบด้านข้อมูลกำหนดไว้ว่าหน่วยงานจะต้องแสดงรายงานผลและต้องมีการแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคู่มือการประเมิน ITA ไม่ได้มีการกำหนดองค์ประกอบหรือเค้าโครงหรือรูปแบบของการรายงานไว้ ดังนั้น หน่วยงานจะรายงานผลในูปแบบเล่มรายงาน เอกสารรายงาน ข้อมูลรายงานในหน้าเว็บเพจ หรือแผนภาพรายงานข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจก็ได้ครับ
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานควรดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ โดยในการรายงานผลควรมีการระบุถึง ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบการสำรวจ กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างที่จัดเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการสำรวจความพึงพอใจ สรุปผลและข้อเสนอแนะ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลได้รับประโยชน์และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน

——————————————

16.
Q: ข้อ o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่?
A: ในหลักเกณฑ์การประเมิน ITA 2566 และในเอกสารของสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ "ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานจะต้องจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษ" ดังนั้น หน่วยงานสามารถพิจารณาจัดทำหรือไม่จัดทำประกาศฉบับภาษาอังกฤษก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและภารกิจการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน

——————————————

17.
Q: ข้อ o32 การสร้างวัฒนธรรม No gift policy สามารถให้รองผู้บริหารสูงสุดดำเนินการกิจกรรมในลักษณะการประชุม สัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายฯ แทนผู้บริหารสูงสุดได้หรือไม่?
A: ในเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ - การประกาศนโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับคู่มือการประเมิน ITA 2566 ไม่ได้มีการกำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลบังคับไว้ว่าการดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No gift policy ต้องเป็นผู้บริหารระดับใด ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวจะเป็ผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายก็ได้

——————————————

18.
Q: ข้อ o33 สามารถทำเป็นรูปแบบข่าวกิจกรรม หรือต้องเป็นรูปแบบเอกสารรายงานอย่างเดียว?
A: ข้อ o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จะต้องจัดทำตามแบบฟอร์ม "แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จากนั้นเสนอผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสามารถจัดทำข่าวกิจกรรมได้ แต่จะไม่สามารถนำมาตอบแบบวัด OIT ข้อ o33 ได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

——————————————

19.
Q: ข้อ o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ตามแบบฟอร์ม "แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด" หมายถึงเฉพาะกรณีการรับมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเฉพาะกรณีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรือไม่ หรือการดำเนินการตามข้อนี้ หมายความถึงของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดทุกกรณี ขอทราบความชัดเจนเรื่องขอบเขต "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ?
A: แอดมินได้ประสานกองป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อขอทราบแนวทางการดำเนินการแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
การรายงานผลตามแบบฟอร์ม
1) แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
2) แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy)
ให้รายงานเฉพาะ "กรณีการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่" เท่านั้น (ดูความหมายของ "การปฏิบัติหน้าที่" ได้เพิ่มเติมที่เอกสารของสำนักงาน ป.ป.ท. )
ส่วนในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (รวมถึงกรณีที่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท) ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 "โดยไม่ต้อง!! รายงานกรณีการรับของขวัญหรือของกำนัลโดยธรรมจรรยา" ลงในแบบรายงาน 2 ข้อข้างต้น

——————————————

20.
Q: สอบถามเกี่ยวกับการรายงานการรับของขวัญฯตามข้อ o33 ไม่ทราบว่าได้มีการกำหนดไว้หรือไม่ว่าใครต้องเป็นผู้รายงานและต้องรายงานผู้บริหารระดับใด?
A: ในเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ - นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการให้ "ผู้บริหารสูงสุด" ขององค์กรได้รับทราบ และการรายงานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดครับ

——————————————

21.
Q: ข้อ 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เกณฑ์แจ้งไว้ว่าให้แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้อกำหนด (ถ้ามี) หากหน่วยงาน จัดทำประมวลฯ เป็น info และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก จะเพียงพอตามหลักเกณฑ์หรือไม่?
A: หน่วยงานต้องแสดงประมวลจริยธรรมเป็นหลักก่อน เนื่องจากหลักเกณฑ์การประเมินกำหนดไว้ให้ดำเนินการ ส่วนการจัดทำ Infographic ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การประเมินฯ แต่หากทำได้เป็นส่วนเสริมที่ดีมากและจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรอย่างยิ่ง ซึ่งหากหน่วยงานได้จัดทำขึ้นจะช่วยดึงดูดให้บุคลากรภายในหน่วยงานเห็นและเข้าใจได้โดยง่าย รวมถึงเกิดการกระจายและส่งต่อข้อมูลเป็นวงกว้าง

——————————————

22.
Q: ข้อ o40 (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม เนื่องจากส่วนราชการมีคำสั่งคณะกรรมการป้องกันฯ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม แต่งตั้งไว้เมื่อปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานจริยธรรมอยู่แล้ว และปัจจุบันคณะกรรมการยังคงดำเนินการอยู่ สามารถใช้คำสั่งดังกล่าวตอบข้อ o40 (1) ได้หรือไม่?
A: ข้อ o40 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาฯ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ตามองค์ประกอบด้านข้อมูลที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน ITA กำหนดให้เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนั้น หากยึดตามองค์ประกอบในคู่มือฯ หน่วยงานจะต้องมีการจัดตั้งในปีงบประมาณนี้นะครับ โดยอาจเป็นการเสนอขอทบทวนคำสั่ง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ขึ้นมาใหม่ให้มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น

——————————————

23.
Q: ในคู่มือ ITA ข้อ o40 (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ภาษาอังกฤษ ถูกต้องตามนี้ใช่หรือไม่?
A: คำว่า "Dos & Don'ts" ใช้เป็นรูปพหูพจน์ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดได้เลยครับ เนื่องจากข้อควรทำและไม่ควรทำมีหลายประการครับ

——————————————

24.
Q: ข้อ o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอสอบถามความชัดเจนที่ ก.พ. ทำแนวปฏิบัติออกมาแล้ว จะให้หน่วยงานของรัฐต้องทำการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเอง โดยจัดทำแบบประเมินเอง หรือไม่อย่างไร และจะมีชี้แจงจาก ก.พ. หรือไม่ รวมถึงมีตัวอย่างการดำเนินการหรือไม่?
A: สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกันกำหนดเค้าโครงการจัดทำรายงานตามข้อ o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถนำไปประกอบการพิจารณาปรับใช้ในการรายงานได้ตามความเหมาะสม (ไม่ได้บังคับให้ต้องจัดทำตามเค้าโครงที่กำหนด) ซึ่งองค์ประกอบตามเค้าโครงการจัดทำรายงานในแต่ละข้อจะช่วยทำให้การรายงานผลตามข้อ o41 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดไว้และช่วยให้การรายงานผลมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
สามารถดาวน์โหลดเค้าโครงรายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ o41 ได้แล้ววันนี้ที่ระบบ ITAS หัวข้อเอกสารดาวน์โหลดครับ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการถ่ายทำคลิปวีดีโอเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อไป คาดว่าจะเผยแพร่ในช่วงปลายเดือนมกราคม 66 นี้
*****************************
*****************************

#### หมวดข้อคำถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ITAS ทั่วไป ####

25.
Q: กรณีเปลี่ยนตัวผู้บริหารเนื่องจากหมดวาระ และเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้อนุมัติตอบข้อมูลในระบบITAS
จะเปลี่ยนชื่ออย่างไร โดยใช้รหัสเดิม?
A: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหาร สามารถใช้รหัสของผู้บริหาร Login เข้าไปได้ จากนั้นไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว บริเวณมุมขวาบนของระบบ ITAS จากนั้นแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหาร ทั้งนี้ หน่วยงานควรแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้จริง เผื่อกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถติดต่อแอดมินของหน่วยงานได้ ทางสำนักงาน ปปช. จะประสานไปยังช่องทางการติดต่อผู้บริหารของหน่วยงานของท่านที่บันทึกไว้ในระบบ ITAS
*****************************
*****************************

ติดต่อสอบถามประเด็นการประเมิน ITA ที่ท่านสงสัยกับสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ได้โดยตรงทาง Line Official ITA พิมพ์ค้นหา Line ID: หรือสอบถามสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดได้ทาง Line Open Chat การประเมิน ITA ในพื้นที่จังหวัดของท่าน

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ 16 มกราคม 2566

#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

12/01/2023

เรื่อง การติดตามสถานะในการประเมิน ITA

เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันระบบ ITAS อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบใหม่ ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงเมนู “ติดตามสถานะ” และไม่สามารถดูจำนวนผู้ตอบแบบวัด IIT/EIT ได้ โดยในช่วงที่ผ่านมาสำนัก ITA สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมวิศวกรผู้พัฒนาระบบได้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าเมนู “ติดตามสถานะ” จะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติอีกครั้งในวันที่ 16 ม.ค. 66 และจะมีการแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถรับทราบข้อมูลสถานะการประเมิน ITA ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถวางแผนดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

สำนัก ITA จึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยจะดำเนินการดึงฐานข้อมูลติดตามสถานะการประเมิน ITA รายหน่วยงาน ในรูปแบบไฟล์ Excel จาก Database ในระบบ ITAS และจะเผยแพร่ทาง Line กลุ่ม ITA ของจังหวัดในพื้นที่ของท่าน และ Line กลุ่ม ITA กลุ่ม 10 ส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน จนกว่าเมนู “ติดตามสถานะ” จะกลับมาใช้งานได้ปกติอีกครั้งหนึ่ง

สำนัก ITA ต้องขออภัยทุกหน่วยงานในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และจะเร่งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดต่อไป

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
12/01/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
10/01/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
06/01/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

05/01/2023

รวมคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในสัปดาห์แรกของการประเมิน ITA 2566

Q: กรณีเปลี่ยนตัวผู้บริหารเนื่องจากหมดวาระ และเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้อนุมัติตอบข้อมูลในระบบITAS จะเปลี่ยนชื่ออย่างไรครับ โดยใช้รหัสเดิมครับ?

A: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหาร สามารถใช้รหัสของผู้บริหาร Login เข้าไปได้เลยครับ จากนั้นไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว บริเวณมุมขวาบนของระบบ ITAS จากนั้นแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหารได้เลยครับ ขอเสนอแนะให้ท่านแก้ไขข้อมูลที่สามารถติดต่อได้จริงนะครับ เผื่อกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถติดต่อแอดมินของหน่วยงานได้ ทางสำนักงาน ปปช. จะประสานไปยังช่องทางการติดต่อผู้บริหารของหน่วยงานของท่านที่บันทึกไว้ในระบบ ITAS ครับ

——————————————

Q: ในหน้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ปรากฏปุ่มการนำเข้าข้อมูลรายชื่อ ประเภทการติดต่อ และจัดการ หมายถึงยังไงครับ?

A: ในส่วนนี้ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆครับ เป็นฟังก์ชันเดิมตามหลักเกณฑ์เมื่อปีที่แล้วที่ยังปรากฏอยู่ในระบบครับ ในปีนี้ขอให้ระบุเพียงแค่ประมาณการจำนวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการในปีงบ 66 จากนั้นส่งขออนุมัติต่อผู้บริหารได้เลยครับ

—————————————

Q: ในระบบ ITAS ส่วนของการระบุ "จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก" ให้ระบุเฉพาะ "จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก" ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของของหน่วยงานเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ไหมคะ?

A: การประเมิน ITA 2566 นี้ ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ระบุเฉพาะ "จำนวนประมาณการของผู้ที่คาดว่าจะมาติดต่อหรือรับบริการหน่วยงานของเราตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยอาจดูจากสถิติผู้มาติดต่อหรือรับบริการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา หรืออาจมีการแจ้งเวียนสอบถามภายในหน่วยงานเพื่อร่วมกันประมาณการจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีการดำเนินการในปีนี้ก็ได้ครับ

————————————

Q: ดูผลการประเมินย้อนหลังได้วันที่เท่าไหร่ครับ?

A: ขณะนี้ระบบ ITAS อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลครับ เมื่อมีการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลดังกล่าวได้ตามปกติ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบทั้งในไลน์กลุ่มการประเมิน ITA และ Line OA: ครับ

————————————

Q: จำนวน IIT รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการด้วยไหมคะ?

A: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในรวมถึงบุคลากรจ้างเหมาบริการที่จ้างโดยงบประมาณของหน่วยงานด้วยครับ หากปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ปี คือ ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 สามารถถนับเป็น IIT ของหน่วยงานได้ครับ ดูนิยามได้ในคู่มือการประเมิน ITA หน้า 20 นะครับ

———————————

Q: ถ้าบริษัทมีปีงบประมาณ มกราคม-ธันวาคม การรายงานความก้าวหน้าต่างๆในรอบ 6 เดือนให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรับทราบ ทางบริษัทยังมีข้อมูลไม่ครบ 6 เดือนจะต้องทำอย่างไรครับ?

A: กรณีที่หน่วยงานภาครัฐใดใช้ปีงบประมาณตามปีปฏิทิน​ ข้อคำถามตามแบบวัด OIT ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานรอบ​ 6 เดือน​ จะใช้ข้อมูล​ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณของท่าน​ คือ​ เดือนมกราคม​ ถึงเดือนมีนาคม​ และขอให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมในแบบวัด OIT ด้วยนะครับว่าหน่วยงานใช้ปีงบประมาณตามปีปฏิทินในการดำเนินงานครับ
ดูคำอธิบายได้ในคู่มือการประเมิน ITA หน้า 44 ครับ

—————————

Q: ข้อ o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย..... ต้องทำครบทั้ง 3 ข้อไหมคะ หรือมีข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผ่านคะ?

A: ตามคู่มือการประเมิน ITA หากปรากฏคำว่า "อย่างน้อยต้องประกอบด้วย" หมายความว่าต้องมีทุกองค์ประกอบเป็นอย่างน้อยครับ
แต่หากปรากฏคำว่า "เช่น" อย่างนี้มีองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดก็ถือว่าเป็นไปตามองค์ประกอบที่กำหนดครับ
ทั้งนี้หน่วยงานทุกแห่งสามารถตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบด้านข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านคู่มือการประเมิน ITA 2566 ซึ่งจะมีลักษณะของการเช็คลิสต์รายการ โดยคณะที่ปรึกษาที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านก็จะดำเนินการตรวจจากรายละเอียดตามคู่มือการประเมินฯ เช่นกันครับ

—————————

Q: ขอสอบถามว่า QR code การตอบแบบวัด IIT และ EIT เป็น QR code ตัวเดียวกันกับการประเมินในปีที่ผ่านมาหรือไม่?

A: เป็น QR code ตัวเดียวกันครับ ซึ่งในปีนี้จะมีการส่งให้อีกครั้งในระบบ ITAS โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินสามารถดาวน์โหลด QR code ได้ที่ Bell notification บริเวณมุมขวาบนของระบบ ITAS (ของเดิมเป็นรูปจดหมาย ระบบใหม่เปลี่ยนเป็นรูปกระดิ่ง) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

—————————

Q: หน่วยงานจะทราบ code สำหรับตอบแบบวัด IIT ได้อย่างไร?

A: Code สำหรับตอบแบบวัด IIT ของแต่ละหน่วยงาน จะแจ้งพร้อมกับ QR code การตอบแบบวัด IIT ทาง Bell notification ในวันที่ 3 ม.ค. 66 เช่นเดียวัน

—————————

Q: การลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ITA ปีนี้ใช้รหัสเดียวกันกับปีที่ผ่านมาหรือไม่?

A: Username และ Password สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ITA 66 ยังคงใช้ของเดิมเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา กรณีที่ลืมรหัสผ่านขอให้ดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านได้ที่หน้า Login ในวันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป หรือติดต่อ Line OA: itas

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ 5 มกราคม 2566
ติดต่อสอบถามได้ทาง Line Official การประเมิน ITA พิมพ์ค้นหา Line ID:
#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

03/01/2023

กรมพลศึกษาเผยแพร่ปฏิทินวันพระประจำเดือนมกราคม 2566 และ เกร็ดความรู้หลักธรรมเรื่อง "สังคหวัตถุ 4"
เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนตามแผนการอุปถัมภ์ศาสนา โดยการเผยแพร่หลักธรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบุคลากรและผู้สนใจสามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและในการดำเนินชีวิตต่อไป
#กลุ่มงานจริยธรรม
#กรมพลศึกษา

31/12/2022

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า

“บัดนี้ บรรลุอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เมื่อถึงวาระเถลิงศก เราทั้งหลายคงได้เห็นการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การส่งบัตรอวยพร การขอขมาลาโทษ การกล่าวถ้อยคำอวยชัยให้พรแก่กัน การมอบของขวัญ เป็นต้น ล้วนเป็นกิริยาวาจาอันดีงาม สมควรแก่การอนุโมทนายินดี เพราะเป็นวิถีปฏิบัติซึ่งส่องสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ผู้เจริญ ในอันที่จะผดุงสันติสุขให้ดำรงอยู่ได้ในวงสังคมที่ตนอยู่ ซึ่งย่อมเป็นปัจจัยเสริมสร้างสันติสุขในระดับประเทศชาติ และในระดับโลก โดยอาศัยอานุภาพแห่งเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุน

ตามธรรมดาของสังคมซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ ตามทิฐิมานะของแต่ละปัจเจกบุคคล อาจเกิดความโกลาหล มีการกระทบกระทั่งกันบ้าง จนถึงขั้นเบียดเบียนประทุษร้ายกันเป็นปรกติ ซึ่งล้วนเป็นสภาวะที่ไม่มีใครชอบ ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็น่าแปลกที่คนเรา แม้รู้ทั้งรู้ว่าการคิด การพูด และการกระทำดี จักนำมาซึ่งผลดีทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น กลับยังไม่สมัครใจเร่งขวนขวายในอันที่จะกระทำความดีให้งดงามไพบูลย์ยิ่งขึ้น โดยอาจเริ่มต้นด้วยการรักตัวตนของตนเองให้น้อยลง รักความชอบธรรมให้มากขึ้น ยิ่งถ้าพิเคราะห์ดูก็จะเห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงามตามหลักศาสนา และตามหลักกฎหมายทางราชอาณาจักรนั้น ย่อมเป็นเหตุที่ให้คนดีรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจโดยประการต่าง ๆ เหตุฉะนี้ คนที่รักใคร่ใน “ธรรม” จึงมักเป็นผู้ร่มเย็นเองและนำความเจริญมาสู่ผู้อื่นอยู่เป็นนิตย์

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีที่ทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญ เป็นปัจจัยนำพาสันติสุขมาสู่ประเทศชาติและประชาชน ดลความโสมนัสพระราชหฤทัย ให้บังเกิดมีในสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจักได้ทรงเพียบเพ็ญด้วยพระบารมี ทวีคูณพระราชธรรมจริยาคุ้มครองอาณาราษฎรตลอดกาล และขอปวงประชาชาติไทยจงภิญโญสโมสร ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ประสบความสวัสดีเกษมศานต์ ตลอดพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ โดยทั่วหน้ากัน เทอญ. “

Photos from สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์'s post
31/12/2022

Photos from สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์'s post

31/12/2022

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖…

“ขอให้สุข ทุกวาร กาลสมัย
ขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี
เจริญลาภยศ ลือไกล ชัยทวี
แลครอบครัว มั่งมี ทวีเจริญ”

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์
อธิบดีกรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

30/12/2022

“ส.ค.ส. พระราชทาน “

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อประทานพรปีใหม่ให้กับพสกนิกร ประชาชนชาวไทย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทุกๆ ปี

#ในหลวงรัชกาลที่9
#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

29/12/2022

วันนี้ อย่าพลาดรับชม!
นายนิวัติไชย เกษมมงคล
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ให้สัมภาษณ์ในประเด็น
“อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธ์ุพืชเรียกรับเงิน”

ในรายการโหนกระแส
เวลา 12.35-13.15 น.

รับชมได้ที่เพจโหนกระแส >> https://web.facebook.com/HKS2017/?ref=page_internal

หรือ เพจสำนักงาน ป.ป.ช. >> https://web.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage

29/12/2022

Q&A
ตอบคำถามรายประเด็นเกี่ยวกับการประเมิน ITA 2566

1. QR code การตอบแบบวัด IIT และ EIT เป็น QR code ตัวเดียวกันกับการประเมินในปีที่ผ่านมาหรือไม่?
= เป็น QR code ตัวเดียวกันครับ ซึ่งในปีนี้จะมีการส่งให้อีกครั้งในระบบ ITAS โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินสามารถดาวน์โหลด QR code ได้ที่ Bell notification บริเวณมุมขวาบนของระบบ ITAS (ของเดิมเป็นรูปจดหมาย ระบบใหม่เปลี่ยนเป็นรูปกระดิ่ง) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

2. หน่วยงานจะทราบ code สำหรับตอบแบบวัด IIT ได้อย่างไร?
= Code สำหรับตอบแบบวัด IIT ของแต่ละหน่วยงาน จะแจ้งพร้อมกับ QR code การตอบแบบวัด IIT ทาง Bell notification ในวันที่ 3 ม.ค. 66 เช่นเดียวัน

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ITA ปีนี้ใช้รหัสเดียวกันกับปีที่ผ่านมาหรือไม่?
= Username และ Password สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ITA 66 ยังคงใช้ของเดิมเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา กรณีที่ลืมรหัสผ่านขอให้ดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านได้ที่หน้า Login ในวันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป หรือติดต่อ Line OA:

4. ตอนนี้ระบบล่มหรือเปล่าครับ?
= เว็บไซต์ ITAS อยู่นะหว่างการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานและฐานข้อมูล ส่งผลให้ทุกหน่วยงานไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 ม.ค. 66 เวลา 08.00 น. ครับ

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
28/12/2022

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

27/12/2022

กรมพลศึกษาประกาศเจตนารมณ์และนโยบาย "งดให้ และ งดรับ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมพลศึกษาปฏิเสธการให้และรับของขวัญ รวมถึงปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพิเศษ ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้

อีกทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐประเด็นที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) หมวด 1 การนำองค์การ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท.

#กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษา

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post
26/12/2022

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post

23/12/2022

Q&A แบบวัด OIT
ข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ก่อนอื่นขอเน้นย้ำก่อนเลยนะครับว่า ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องระมัดระวังกันให้มากๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบด้านข้อมูล จากเดิมเมื่อปีที่แล้วแค่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจก็ได้คะแนน แต่ปีนี้ไม่เพียงพอแล้วนะครับ!!!

มาดูองค์ประกอบด้านข้อมูลของข้อ o30 กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้ครับ

1. ต้องดำเนินการใดหรือจัดกิจกรรมใดที่เปิดให้คนภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ การจัดกิจกรรมให้บุคคลภายนอกร่วมวางแผนงาน ฯลฯ ในปีงบ 66 ของหน่วยงานของท่าน)

2. ต้องจัดทำรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(เมื่อดำเนินการหรือจัดกิจกรรมแล้วให้นำผลการดำเนินการที่ได้มาจัดทำเป็นรายงาน)

3. รายงานผลต้องมีการระบุข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(checklist นะครับ ท่านสามารถตรวจความครบถ้วนของข้อมูลได้ตาม checklist นี้เลยครับ)

(1) ระบุประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม!!
เช่น หัวข้อเรื่องการประชุมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย หรือ การประชุมรับฟังความคิดเห็นระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ และระบุรายละเอียดของประเด็นหรือเรื่องดังกล่าวตามที่หน่วยงานต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบ

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม!!
เช่น ใครบ้าง จากหน่วยงานหรือกลุ่มใด จำนวนเท่าใด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ระบุว่าเป็น “สรุปข้อมูล” ดังนั้นจะระบุรายชื่อหรือไม่ระบุรายชื่อก็ได้

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม!!
เช่น ผลจากการระดมความคิดเห็น ได้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากแต่ละภารส่วนว่าอย่างไรบ้าง

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน!!
เช่น จากข้อคิดเห็นที่ได้ในข้อ (3) หน่วยงานของท่านนำผลที่ได้จากข้อ (3) ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือดำเนินการต่ออย่างไร เช่น นำไปสู่การมอบหมายสั่งการให้ส่วนงานใดมีการศึกษาเพิ่มเติม หรือนำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ หรือนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณ ฯลฯ

ส่วนที่ขอให้หน่วยงานระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือการระบุข้อมูล (3) กับ (4) ซึ่งเป็นรายละเอียดใหม่ที่ต้องระบุในปีนี้ โดยในรายงานจะต้องมีรายละเอียดเนื้อหาครบทั้ง 4 ข้อนะครับ ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ หากขาดไปข้อใดข้อหนึ่งจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดครับ

#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

ที่อยู่

Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622146166

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

He is crazy LTR Long-term Resident Visa RD BKK3 ITD - International Institute for Trade and Development สน.ปทุมวัน BBA CU Student Council หน่วยกิจการนิสิต คณะเศรษฐศา กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน លីណា លក់គ្រឿងសង្ហារឹម สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ กองการเจ้าหน้าที่-Cpd สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาล ITStandard