คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีปณิธานที่มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทั้งกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นผู้ชี้นำทิศทางวิชาการป่าไม้แก่สังคม
(17)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
21/10/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

19/10/2020
Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
16/10/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
15/10/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
15/10/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 💐 นัดเวลา 12.00 น. ที่ห้องสง่า  ฝากของไว้ที่ญาติ มีเพียงบัตรประชาชนเท่านั้น   มาตรงเวลาน...
14/10/2020

ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
💐 นัดเวลา 12.00 น. ที่ห้องสง่า ฝากของไว้ที่ญาติ มีเพียงบัตรประชาชนเท่านั้น มาตรงเวลานะคะ 🎉

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้วันที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ...
13/10/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
10/10/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ทรงกลด จารุสมบัติ และคณะอาจารย์ประจำภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษ...
09/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ
อาจารย์ประจำภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์
“องค์ประกอบและกรรมวิธีการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้ที่ทำจากหญ้าแฝก”

คณะวนศาสตร์  โดย ศ. ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทย...
08/10/2020

คณะวนศาสตร์ โดย ศ. ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมระดมความเห็น หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วประเทศ รวม 200 คน เพื่อจัดทำ “แผนแม่บทการบริหารจัดการ การอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น โดยมีนิสิตปริญญาโท เป็นผู้ช่วยและเข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และกรอบการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเพื่อจัดทำกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าแต่ละแห่ง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โครงการจัดทำร่างแผนแม่บทดำเนินการอย่างครอบคลุม ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า การจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า การส่งเสริมการใช้ประโยชน์สัตว์ป่าเชิงเศรษฐกิจ และ การจัดการสุขภาพและสวัสดิภาพ สัตว์ป่า ของประเทศ ซึ่งจะมีผลใช้ในช่วง 10 ปีต่อไป

07/10/2020
คลิปการแสดงชุด..ด้วยความคิดถึง เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 คณะวนศาสตร์ มก.

คลิปการแสดงชุด..ด้วยความคิดถึง
เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 คณะวนศาสตร์ มก.

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
03/10/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
03/10/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมด้วยบุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ เข้าร่วมสดุดีวีร...
02/10/2020

ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมด้วยบุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ เข้าร่วมสดุดีวีรชนป่าไม้และวางพวงมาลา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 07.45-08.45 น. ณ ลานอเนกประสงค์ (ด้านอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้)

สินค้าบางไซซ์มีจำนวนจำกัด ###L (ชาย) สินค้าหมดM (หญิง) 6 ตัวสุดท้ายติดต่อซื้อสินค้าได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ ช...
01/10/2020

สินค้าบางไซซ์มีจำนวนจำกัด
###L (ชาย) สินค้าหมด
M (หญิง) 6 ตัวสุดท้าย

ติดต่อซื้อสินค้าได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ ชั้น 2 ตึกเทียมคมกฤส
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หรือ Inbox: m.me/forestku

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อเสื้อโปโลคณะวนศาสตร์ 84 ปี

ตอนนี้สินค้าบางไซซ์มีจำนวนจำกัด กรุณาโทรสอบถามก่อนสั่งซื้อนะคะ
###L (ชาย) สินค้าหมด

ติดต่อซื้อสินค้าได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ ชั้น 2 ตึกเทียมคมกฤส
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียด 0-2579-0170 ต่อ 105 หรือ
Inbox: m.me/forestku

ขอแสดงความยินดีกับ นายปวัฒน์ชัย พรหมเมศรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลก...
30/09/2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายปวัฒน์ชัย พรหมเมศร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น
ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.grad.ku.ac.th/download/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-3/?wpdmdl=81005&masterkey=5f607d63ad8c5&fbclid=IwAR3mMPj82twOGHHkYXHJ7aCnFWGCAd2YnE4gAtBOetCB0MzQP2n_2r3kRQs

กำหนดการวันเวลาฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563
29/09/2020

กำหนดการวันเวลาฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563

Kasetsart University
28/09/2020

Kasetsart University

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มนกนางแอ่นกินรังครบวงจร เพื่อการส่งออกตามการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP) สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงนกนางแอ่นหรือเกษตรกรที่กำลังหาอาชีพและมีความสนใจ เตรียมความพร้อมทำธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่อย่างยั่งยืน

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
23/09/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก.  ได้ดำเนินการจัดการประช...
21/09/2020

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. ได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว เพื่อให้การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้เสนอความคิดเห็นต่อเทคนิควิธีการประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และนำเสนอเทคนิคการประเมินด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
21/09/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

ผศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประสานโครงการพิเศษ ร่วมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ ร่วมสดุดีวีรช...
21/09/2020

ผศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประสานโครงการพิเศษ ร่วมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ ร่วมสดุดีวีรชนป่าไม้และวางพวงมาลา เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 07.45-09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ กรมป่าไม้

16/09/2020
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งด้านการศึกษาและวิจัย เพื่อชี้นำการพัฒนาประเทศ

ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

องค์ความรู้ด้านการวิจัยขั้นสูงในระดับบัณฑิตศึกษา
มีอยู่ในหลากหลายสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ในวันนี้บัณฑิตวิทยาลัย ขอแนะนำ
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งด้านการศึกษาและวิจัย
เพื่อชี้นำการพัฒนาประเทศ

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อเสื้อโปโลคณะวนศาสตร์ 84 ปีตอนนี้สินค้าบางไซซ์มีจำนวนจำกัด กรุณาโทรสอบถามก่อนสั่งซื้อนะคะ###L (ชาย...
11/09/2020

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อเสื้อโปโลคณะวนศาสตร์ 84 ปี

ตอนนี้สินค้าบางไซซ์มีจำนวนจำกัด กรุณาโทรสอบถามก่อนสั่งซื้อนะคะ
###L (ชาย) สินค้าหมด

ติดต่อซื้อสินค้าได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ ชั้น 2 ตึกเทียมคมกฤส
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียด 0-2579-0170 ต่อ 105 หรือ
Inbox: m.me/forestku

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563มูลค่าและคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามความปร...
03/09/2020

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

มูลค่าและคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาคทุน (โดยจะนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา 10,000 – 30,000 บาทต่อทุน)

พิธีมอบทุนในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี

รับบริจาคระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 ทาง E-Donation ตาม QR Code

หรือ http://donate.forest.ku.ac.th/

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
01/09/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
27/08/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วัฒนชัย ตาเสน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งใ...
26/08/2020

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร. วัฒนชัย ตาเสน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563มูลค่าและคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามความปร...
20/08/2020

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

มูลค่าและคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาคทุน (โดยจะนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา 10,000 – 30,000 บาทต่อทุน)

พิธีมอบทุน วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี

รับบริจาคระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563
ทาง E-Donation ตาม QR Code

http://donate.forest.ku.ac.th/

เสื้อโปโล "วนศาสตร์ 84 ปี"ราคา 300 บาทติดต่อซื้อสินค้าได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ ชั้น 2 ตึกเทียมคมกฤสทุกวันจันท...
18/08/2020

เสื้อโปโล "วนศาสตร์ 84 ปี"
ราคา 300 บาท

ติดต่อซื้อสินค้าได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ ชั้น 2 ตึกเทียมคมกฤส
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียด 0-2579-0170 ต่อ 105

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
18/08/2020

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

ที่อยู่

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน คณะวนศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ และภาควิชาอนุรักษวิทยา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025790170

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[email protected]หึกหะ
จบ กศน. อยากเรียน วนศาสตร์ พอจะมีโอกาสมั้ยคะ
เ-ดั้ะดภุภกดิเภ-กดุ--ภธเน
หัวหน้าวิเชียร ชิณวงษ์ ผู้ชายแห่งปี 2019
อยากทราบว่าคณะวนศาสตร์​ มีแบบเรียน​ เสาร์​อาทิตย์​ ไหมครับ
ขออนุญาตเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการประชุมค่ะ 😁😁 . สอบถามรายละเอียด 083-7505898 , 092-8393233 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158075729780827&id=130907225826
★ ~ สวัสดีค่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หรือส่งต่อ สำหรับนักศึกษาผู้สนใจ กิจกรรมที่มีเกียรติบัติและทุนการศึกษา Mind Gen for Mindful English Camp (ผู้นำกิจกรรม สำหรับ ค่ายภาษาอังกฤษและการฝึกสติอย่างสร้างสรรค์) ... (-/\-) ... ^_^ ~ ★ ~ ☆ ~ ★ ~ #รับสมัคร #ผู้นำกิจกรรม สำหรับ ค่ายภาษาอังกฤษและกิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ~ ★ ~ ❝Mind Gen for Mindful English Camp❞~ ★ ~ ~ ☆ โดย #ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมวัดสุทธิวราราม ร่วมกับ #โครงการพระธัมมเจดีย์ จะ #มอบเกียรติบัตร และ #ทุนการศึกษา ให้กับ นักศึกษาผู้เข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมและสัมภาษณ์ ☆ ~ ☆ ~ #Qualification ( #คุณสมบัติผู้สมัคร ) ~ ✎ #นักศึกษา ปี 2 - 4 #ทุกคณะวิชา ✎ สนใจพัฒนาจิตใจตนเอง ✎ สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ✎ สนใจในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน ✎ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ เช่น วาดภาพ ใช้โปรแกรมคอมฯ ใช้แอพฯมือถือ อ่านทำนองเสนาะ การแสดง การพูดนำเสนอ ฯลฯ ✎ พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี ในการฝึกระเบียบวินัยตนเอง ☆ ~ #Responsibilities ( #หน้าที่ โดยสังเขป ) ~ ❥ ทำความเข้าใจสื่อการเรียนการสอน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ❥ ประสานงานในทีมผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดข้อมูลสู่ผู้เรียน ❥ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยการเชิญชวน และร่วมปฏิบัติไปพร้อมๆ กับกลุ่มผู้เรียน ❥ สังเกต ติดตาม และบันทึก พัฒนาการของตนเอง ❥ ดูแล พูดคุย และแนะนำผู้เรียน ให้คอยสังเกต ติดตาม และบันทึก พัฒนาการของตัวผู้เรียนเอง ☆ ~ Online #Application (#สมัคร ผ่านแบบฟอร์ม #ออนไลน์ https://forms.gle/b8yWzW3bVoKeLmU46 ) ~ ❶ เขียนแนะนำตัวภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษสั้นๆ ❷ เขียนเล่าเกี่ยวกับความสนใจ และความถนัดต่างๆ ❸ เลือกหัวข้อบทเรียนหรือกิจกรรมจากที่กำหนดให้ แล้วอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดำเนินกิจกรรม ❹ ตอบคำถามเพื่อทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษสั้นๆ (15 ข้อ ในหน้าที่ 3 ของแบบฟอร์มออนไลน์) ☆ ▶ #ปิดรับสมัคร อังคารที่ 15 ต.ค. 2562 ▶ นำเสนอกิจกรรมและ #สัมภาษณ์ เสาร์ที่ 19 ▶ #อบรม ผู้นำกิจกรรม อาทิตย์ที่ 20 (ค้างคืน) ▶ #ปฏิบัติงาน จันทร์ที่ 21 - พุธที่ 23 ☆ ~ #เกียรติบัตร และ #ทุนการศึกษา ~ ★ ผู้ที่ได้รับเลือกให้มานำเสนอกิจกรรมในวันสัมภาษณ์ จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา คนละ 500 บาท ★ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการนำเสนอกิจกรรมในวันสัมภาษณ์ จะได้เข้ารับการอบรม "การเป็นผู้นำกิจกรรมแบบ Mind Gen" ในช่วงกลางวัน ของวันที่ 20 และพักค้างคืน เพื่อสร้างความ คุ้นเคยและเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมต่างๆ โดยจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมจดหมายรับรองการทำงาน และทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท ณ วันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ☆ ~ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำตามวิถีพุทธธรรม (ร่วมสมัย) เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะใหม่ ให้วัยรุ่นไทย มีหัวใจ Mindful กับ ค่ายภาษาอังกฤษ และ กิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ❝Mindful English Camp❞ ~ ☆ ~✾ สมัครแล้ว แอดไลน์และแจ้งว่าส่งใบสมัครแล้วด้วยน้า ^^ ✾~ ✆ 0989014695 ★ LINE ID: mind.gen [[ https://line.me/ti/p/aqI-HsfXLF ]] ✰ facebook.com/MindGen.MindfulGeneration ~~~~ ลิงค์ โพสต์จากหน้าเพจ Mind Gen https://web.facebook.com/MindGen.MindfulGeneration/posts/133138328057862
ฝากแชร์การแสดงของนิสิตวนศาสตร์ในวัน Home coming Day 2562 ด้วยครับ
ขาย Google Drive Unlimited Lifetime โคตรถูก ราคาหลักร้อย‼ ไม่ต้องพกพา ไม่ต้องกลัวร่วงแตก ใช้ง่าย ราคาเพียง 599 บาทเท่านั้น‼ . Log in ใช้งานด้วยบัญชี #gmail ของท่านเอง ✅ ข้อมูลต่างๆมีความปลอดภัยสูง ✅ พื้นที่เก็บข้อมูล ไม่จำกัด ✅ สามารถแชร์ไฟล์ให้กับผู้อื่นได้ไม่จำกัด ✅ จัดเก็บไฟล์ได้สูงสุด 5TB ต่อ1ไฟล์ ✅ จัดเก็บได้ทุกประเภทไฟล์ ✅ จ่ายครั้งเดียว ใช้งานได้ตลอดชีพ ❎ ไม่มีค่าบริการรายเดือน . 🥇 ได้รับอนุญาตสิทธิ์จากGoogle อย่างถูกต้อง ‼️รับประกันตลอดอายุการใช้งานภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของGoogle ✨🎉 เมื่อชำระเงิน แจ้งgmail จะสามารถใช้บริการได้โดยใช้เวลารอเพียงไม่เกิน 10 นาทีหลังจากเจ้าหน้าที่ตอบรับข้อมูล . #googledrive #drive #unlimited #flashdrive #externalharddisk#lifetime #ggdrive #gdrive #ราคาถูก #หลักร้อย #memorycard #IT#digital #รับประกันตลอดอายุการใช้งาน . สั่งซื้อ สอบถามข้อมูล👇 Line: @TecTony หรือ https://bit.ly/2Owy8kt FB: fb.me/4googledriveunlimited 🌐 www.tectony.com 📧 [email protected]
ขอโทษครับรบกวนหน่อยครับ พอดีลูกแมวตกจากที่สูงประมาณ สามเมตรอาการตอนที่ผมไปเจอคือนอนนิ่งแต่ยังหายใจลูกแมวมีอุจจาระออกมาพออุ้มมันมาใส่ตระกร้า มันเดินได้อยู่ แต่แม่มันไม่สนใจลูกมันเลย อาการลูกแมวดูซึมเหมือนมันจะหลับตลอดเวลา ผมต้องทำยังไงบส่งครับ ผมอยู่ ค่ายทหาร ร11พัน2รอ ใกล้ๆมหาวิทยาลัย รบกวนช่วยมันด้วยนะครับ...ขอบคุณครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17 ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
อนุญาตสอบถามนะคะ คณะวนศาสตร์ ใช้คะแนนGPAX 5ภาคเรียนขั้นต่ำเท่าไหร่้คะ