Inter-coop International Cooperation Division

เปิดเหมือนปกติ

📌📌 วันนี้ (4 พ.ย. 63) นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ผอ.สถาบันการประชาสัมพันธ์ และนางณัฐนันท์ รจนกร ผอ.ส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพ...
04/11/2020

📌📌 วันนี้ (4 พ.ย. 63) นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ผอ.สถาบันการประชาสัมพันธ์ และนางณัฐนันท์ รจนกร ผอ.ส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ สปต. และผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานหลักของสถาบันวิชาการด้านสื่อสารมวลชนของ ABU Media Academy ครั้งที่ 2 (ABU Media Academy Second Online Forum) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 🖥🧐🤝

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสถาบันฯ การนำเสนอช่องทางการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ และสื่อเว็บไซต์ รวมทั้งแหล่งข้อมูลดิจิทัลและแหล่งข้อมูลอ้างอิง การหารือในเรื่องความร่วมมือ อาทิ การเผยแพร่บทความในสื่อของสถาบันฯ การฝึกอบรม และการทำ MoU กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย เป็นการแสดงบทบาทของ กปส. ในเวทีนานาชาติ อีกทั้งบุคลากรของ กปส. ยังมีโอกาสเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ ในการทำงานร่วมกับผู้แทนจากหลากหลายประเทศ 📚💡🌏

เกาหลีไม่ได้มีดีแค่อปป้า‼️📢เพราะว่าเขายังจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสัปดาห์สากลว่าด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ประจำปี 2563 ...
26/10/2020

เกาหลีไม่ได้มีดีแค่อปป้า‼️

📢เพราะว่าเขายังจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสัปดาห์สากลว่าด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ประจำปี 2563 (Global Media & Information Literacy: MIL Week 2020) ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2563 ในหัวข้อ “ต่อต้านการบิดเบือนข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาด: การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อทุกคนและโดยคนทุกคนในสังคม(Resisting Disinfodemic: MIL for everyone, by everyone)” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัลอีกด้วย

♥️มี certificate ให้ด้วยนะคะ♥️

เริ่มคืนนี้หัวข้อแรก การรับมือกับข้อมูลบิดเบือนในสังคมประชาธิปไตย: บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์และชุมชนการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Tackling disinformation in democratic societies: Social network services and MIL communities)

✅ คลิกลิงก์นี้ลงทะเบียนได้เลยค่า http://gmil2020.com/2020_en/r1.php?s=51

🥰 แล้วเจอกันน้าาา

🎥 คลิปวิดีโอสั้น ชุด "รู้ทันข่าวลวง" (จำนวน 7 ตอน).📺📱ข่าวที่เราได้รับกันทุก ๆ วัน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข่าวไหนจริง⁉️ ...
15/10/2020

🎥 คลิปวิดีโอสั้น ชุด "รู้ทันข่าวลวง" (จำนวน 7 ตอน)
.
📺📱ข่าวที่เราได้รับกันทุก ๆ วัน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข่าวไหนจริง⁉️ ข่าวไหนลวง⁉️
.
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1EqwtjxyhInLZ17-sEidvtGevUuptV9y0?usp=sharing
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

(14 ตุลาคม 2563)คณะผู้แทนประเทศไทย นำโดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางสุดฤทัย เลิศเกษม) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหา...
14/10/2020

(14 ตุลาคม 2563)
คณะผู้แทนประเทศไทย นำโดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางสุดฤทัย เลิศเกษม) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (EXBO)
ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development: AIBD)
โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุม สปต. ชั้น 7 อาคาร กปส.
🔑โดย กปส. มีบทบาทสำคัญหลายประการ อาทิ

✅ ร่วมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ของ AIBD ที่นำเสนอโดยผู้แทนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (ผู้แทน กปส. เป็นหนึ่งในทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมร่างแผนฯ)
✅ ร่วมพิจารณาความคืบหน้าโครงการ Angkor Anti-Fake News Initiative
✅ ทบทวนการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สัมมนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการปรับตัวในช่วงโควิด-19
✅ พิจารณาการจัดทำคู่มือ Health Communication (กปส. ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลทางออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในคู่มือที่นำเสนอต่อที่ประชุมวันนี้)
✅ รับฟังรายงานทางการเงินประจำปี 2562 ที่นำเสนอโดยฝ่ายเลขานุการ

🙏🏻 ส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (สงต.) 🙏🏻

PR Thai Government
14/10/2020

PR Thai Government

The Ministry of Culture is promoting the Vegetarian Festival this year, which will take place all around the country, for example, Yaowarat Road and Chinese shrines in Nakhon Sawan and Chonburi. Also, one of the most popular provinces for holding the Vegetarian Festival is Phuket province. The theme and activities organized this year will change from a parade with walking through the streets to riding cars, in order to protect people and prevent the spread of COVID-19. The purpose of this event is to cheer up people's minds with brightness and health thinking. The Vegetarian Festival will take place from 17 to 25 October 2020.

12/10/2020
🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด “The New Thai Ways” ตอน "รูปแบบการจัดงานออนไลน์ (Virtual Events )"

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด “The New Thai Ways”
🎬 ตอน "รูปแบบการจัดงานออนไลน์ (Virtual Events ) มิติใหม่ของการจัดงานแบบ New Normal" 🎊
.
😷 จากผลกระทบของ COVID-19 ทำให้รูปแบบของการจัดงาน Events เปลี่ยนไป เกิด know-how ทางด้านออนไลน์ เชื่อมโยงกับ social media ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน #VirtualEvents
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

10/10/2020
🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด “The New Thai Ways” 🎬 ตอน "การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในรูปแบบ New Normal" ⛩️📿

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด “The New Thai Ways”
🎬 ตอน "การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในรูปแบบ New Normal" ⛩️📿
.
⛪️🛕 “ศาสนสถาน” ซึ่งสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีการปรับตัวครั้งใหญ่ เพิ่มมาตรการการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของศาสนิกชนทุกศาสนาในการเข้าร่วมประกอบพิธีกรรม #โควิด-19 สร้างการเปลี่ยนแปลง #การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบบวิถีใหม่
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

09/10/2020

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด “The New Thai Ways”
🎬 ตอน ✈️ มาตรการควบคุมของสนามบิน ✈️
.
🛫🛫 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสถานที่ที่เคยรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ที่ตั้งแต่เริ่มการคัดกรองผู้โดยสารจากต่างประเทศ สู่การเข้า state quarantine จึงทำให้วันนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการในมาตรการสำหรับผู้โดยสารในแบบ Transport New Normal 🛬🛬
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

PR Thai Government
08/10/2020

PR Thai Government

The President of the Thai Hotels Association (THA) has mentioned that a quick and convenient hotel booking system, as well as the addition of international flights and the expanding of tourist numbers per month, would help to increase Thailand’s tourism income in the future.

ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
07/10/2020

ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กักตัว 14 วัน นายก ฯ มาเลย์ หลังพบ รัฐมนตรีติดโควิด

มาเลเซียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสมอย่างน้อย 12,813 คน เพิ่มขึ้น 432 คนในรอบวัน ซึ่งเป็นตัวเลขรายวันสูงสุดนับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพียง 3 คน ส่วนอีก 429 คนเป็นการติดเชื้อจากภายในประเทศ ขณะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐซาบาห์เมื่อวันที่ 26 กันยายน คือจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อแบบเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องไปทั่วประเทศ

ด้านนายกรัฐมนตรีมูห์ยิดดิน ยาสซิน ของมาเลเซีย ได้เข้าสู่การกักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หลังนายซูลกีฟลี มูฮัมหมัด อัล-บากรี รัฐมนตรีกิจการศาสนา ซึ่งร่วมประชุมด้านความมั่นคงด้วยกันเมื่อวันเสาร์ ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวก็ต้องกักตัวเช่นกัน.

ที่มา สำนักข่าวกรมประชามสัมพันธ์
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201006084021195
#อาเซียน #โควิด19 #กักตัว14วัน #การแพร่เชื้อไวรัส

PR Thai Government
06/10/2020

PR Thai Government

The 25th Book Expo Thailand 2020 is drawing huge interest from the public, hungry for knowledge and entertainment. More than 250 publishers are at the event, which gathers just about every kind of book for sale at special prices, such as children's books, foreign books, technical books, novels, and many more. Most of the people who come to visit are young people. Anyone who is interested may join the 25th Book Expo Thailand from today until 11 October 2020 at Challenger Hall, Impact Muang Thong Thani.

Source: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201004204158930

PR Thai Government
06/10/2020

PR Thai Government

“Thailand NOW”, a new local information platform consisting of a website and social media outlets that specialize in providing information about the Kingdom, was launched recently.

As one of the first english-language platforms covering exclusive content such as business and investment, education, lifestyle and culture, the content of "Thailand NOW" is supplied by a network of independent Thai writers and is supported by the Ministry of Foreign Affairs.

Those interested can reach “Thailand Now” at the website thailandnow.in.th or search the phrase “Thailand Now” on Facebook and Instagram.

04/10/2020
คลิปวิดีโอสั้นชุด "รู้ทันข่าวลวง" ตอน "เมื่อเป้าหมายคือแหล่งข่าวและนักข่าว"

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด "รู้ทันข่าวลวง"
🎬 ตอน "เมื่อเป้าหมายคือแหล่งข่าวและนักข่าว"
.
เมื่อเป้าหมายคือการทำลายความน่าเชื่อถือของวงการข่าว และให้เลิกเสนอข่าวในที่สุด ซึ่งหากนักข่าวและสำนักข่าวเลิกเสนอข่าวที่ถูกต้องแล้ว ใครจะนำเสนอความจริงให้กับประชาชน
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

03/10/2020
คลิปวิดีโอสั้นชุด "รู้ทันข่าวลวง" ตอน "ทำอย่างไรไม่ให้ข่าวลวงถูกเผยแพร่"

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด "รู้ทันข่าวลวง"
🎬 ตอน "ทำอย่างไรไม่ให้ข่าวลวงถูกเผยแพร่"
.
#ข่าวลวง นั้นจะส่งผลกระทบได้ก็ต่อเมื่อมีคนเชื่อข่าวลวงนั้น หรือบอกต่อข่าวลวงนั้น ๆ ออกไป แล้วเราจะสามารถป้องกันไม่ให้ข่าวลวงถูกเผยแพร่ และสร้างความเสียหายให้กับเราได้อย่างไร...
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

02/10/2020
คลิปวิดีโอสั้นชุด "รู้ทันข่าวลวง" ตอน "การตรวจสอบข้อเท็จจริง"

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด "รู้ทันข่าวลวง"
🎬 ตอน "การตรวจสอบข้อเท็จจริง"
.
เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าข่าวไหน #ข่าวจริง ข่าวไหน #ข่าวลวง แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคืออะไร ?
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

01/10/2020

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด “The New Thai Ways”
🎬 ตอน ตัดผมดิลิเวอรี่ (ฺBarber Delivery) 💇‍♀️💇
.
💈💈ตัดผมดิลิเวอรี่ คืออีกหนึ่งอาชีพที่มีการปรับตัวช่วงภาวะวิกฤติ ออกไปหาลูกค้าที่บ้าน โดยยังคงความสะอาดและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการให้แก่ลูกค้า ✂️✂️
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

30/09/2020

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด “The New Thai Ways”
🎬 ตอน ธรรมชาติบำบัด (Nature Therapy) 🌳🌳
.
🏡🏡ปรับตัวเรียนรู้วิธีอยู่บ้านของตัวเองอย่างไรให้มีความสุข ➡️➡️ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้าน ช่วยให้จิตใจสงบและเกิดความร่มรื่น เป็นการใช้ธรรมชาติบำบัด #หาป่ามาอยู่ในบ้านเรา 🌲🌴🌱🌿
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

29/09/2020
สวนน้ำวานา นาวา

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด “The New Thai Ways”
🎬 ตอน SHA (Safty & Health Administration) ตราสัญลักษณ์ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ ✅✅
.
🏊‍♀️🏊 สวนน้ำวานา นาวา ได้รับรางวัล SHA แห่งแรกในฐานะสวนน้ำของประเทศไทย ด้วยมารตการ model 5 ได้แก่

🤿 ระบบคัดกรอง
🤿 กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ
🤿 ใช้เทคโนโนโลยีติดตามผู้รับบริการ
🤿 ความสะอาดของการให้บริการ
🤿 การชำระเงินแบบไม่สัมผัสเงินสด
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

28/09/2020
มิวเซียมสยาม (Museum Siam) โฉมใหม่

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด “The New Thai Ways”
🎬 ตอน มิวเซียมสยาม (Museum Siam) โฉมใหม่‼️
.
😮😮พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Exhibition) กับแคมเปญ "ส่งต่อการเรียนรู้ถึงบ้าน" ผ่านออนไลน์ เหมือนได้มาดูนิทรรศการจริง👍🏻👍🏻
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

🔹🔹วันนี้ (22 กันยายน 2563) นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการส...
22/09/2020

🔹🔹วันนี้ (22 กันยายน 2563) นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ และนายกวี จงกิจถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของยูเนสโก ร่วมประชุมสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการสารสนเทศเพื่อปวงชน หรือ IFAP ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2563 ณ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศไทยรับสัญญาณการประชุมผ่านระบบอินเทอร์เนต เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมประชาสัมพันธ์
.
🔹🔹ในการนี้ ผู้แทนประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการดำเนินงานด้านการสื่อสารเกี่ยวกับโควิด-19 ในประเทศไทยผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีประสิทธิภาพ มีการแถลงให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการ เชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น อาสาสมัครในหมู่บ้านทั่วประเทศ และความมีวินัยของคนไทยที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ยกให้ไทยร่วมกับนิวซีแลนด์ เป็นประเทศต้นแบบในการบริหารจัดการและรับมือกับโควิด-19 ในระดับโลก
.
🔹🔹ซึ่งนางโดโรธี กอร์ดอน ประธาน IFAP ชาวกานา ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณที่ประเทศไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว โดยกล่าวเสริมว่า หากทั่วโลกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ก็จะได้เรียนรู้จากการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพจากประเทศไทย อันจะช่วยให้หลายประเทศได้นำบทเรียนไปใช้ในการลดผลกระทบในประเทศของตนอีกด้วย

ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
22/09/2020

ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ

🇵🇭 ฟิลิปปินส์ : ผู้นำฟิลิปปินส์ สั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร บนรถโดยสารสาธารณะ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19
ประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตร์เต ยืนยันให้ประชาชนเว้นระยะห่างระหว่างกันบนรถโดยสารสาธารณะ 1 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะของฟิลิปปินส์มีผู้ใช้บริการหนาแน่น ทั้งยังต้องเข้าแถวรอยาวเหยียด นอกจากนี้ ยังสั่งห้ามพูดคุย หรือรับประทานอาหาร รวมทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วย คำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าหากลดระยะห่างลงอาจทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก จากที่ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีผู้ป่วย โควิด -19 มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะทำให้การระบาดในระลอกแรกในประเทศที่เริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค. ยืดเยื้อออกไปอีก

🇦🇺 ออสเตรเลีย : พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จำนวน 14 คน
รัฐวิกตอเรีย ของออสเตรเลียและมีนครเมลเบิร์นเป็นเมืองเอก รายงานพบผู้ติ ดโควิด-19 เพิ่ม 14 ราย ลดลงจาก 21 ราย ถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที 19 มิถุนายนเป็นต้นมา ทำให้รัฐวิกตอเรียที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์มานานหลายเดือน เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายในการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อโดยเฉลี่ยในแต่ละวันไม่ให้เกิน 50 ราย ภายในวันที่ 28 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ว่าอาจจะยกเลิกมาตรการคุมเข้มต่าง ๆ

🇲🇲 เมียนมา : วิกฤตในรอบ 24 ชั่วโมง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 400 คน
กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมาแถลงว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีจำนวน 393 ราย ส่งผลให้ขณะนี้เมียนมามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 5,263 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 อยู่ที่ระดับ 81 ราย ขณะผู้ที่รักษาหายจนสามารถออกจากโรงพยบาลได้แล้วอยู่ที่ 1,188 ราย หลังจากที่เกิดการระบาดรอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สค. ตัวเลขของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวันโดยเฉพาะในย่างกุ้ง

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ
#covid19
#โควิด19

18/09/2020
NNT- National News Bureau of Thailand

NNT- National News Bureau of Thailand

Weekly Focus, EP89, 18 September 2020

- Long stay visa for tourists to be launched in Oct
- PM-Govt will take soft approach towards protestors
- Court approves Thai Airways restructuring plan
- Job Expo 2020 to stimulates job market
- PM congratulates Japanese counterpart
- Wat Phra Mahathat Temple - the next UNESCO World Heritage Site in Thailand

PR Thai Government
18/09/2020

PR Thai Government

The Minister Attached to Prime Minister's Office welcomed the Japanese Ambassador and praised the tight-knit relations between the two countries at all levels. The Thai government stands ready to provide support to the Ambassador during his tenure in Thailand in a bid to further tighten comprehensive relations and cooperation. The Minister also expressed appreciation toward the Japanese government for its provision of medical supplies and facilitation to the Thai repatriates during the spread of COVID-19. Both also affirmed that they would continue promoting economic cooperation even during the COVID-19 pandemic period.

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35156

NNT- National News Bureau of Thailand
18/09/2020

NNT- National News Bureau of Thailand

Thailand reported 7 new coronavirus cases on Friday, with 0 deaths reported, the total is now at 3,497 and 58 deaths.

#newcases #coronavirus #covid19 #ministryofpublichealth #update #โควิด19 #พบผู้ป่วยเพิ่ม #ข่าวด่วน

18/09/2020
คลิปวิดีโอสั้นชุด "รู้ทันข่าวลวง" ตอน "รับมือกับข่าวลวง"

🎥 คลิปวิดีโอสั้นชุด "รู้ทันข่าวลวง"
🎬 ตอน "รับมือกับข่าวลวง"
.
#ข่าวลวง สร้างผลกระทบในวงกว้างเป็นอย่างมาก แล้วเราจะจัดการกับข่าวลวงได้อย่างไรบ้าง ??
.
🎞️ ผลิตโดย #กรมประชาสัมพันธ์

17/09/2020
PRD, UNESCO discuss media accessibility

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก (CI) ซึ่งมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน. กสทช. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ไทยพีบีเอส และอสมท. ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสารมวลชนของประเทศไทยตามกลไกการทำงานของสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยโดยรวม โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน นำเสนอต่อที่ประชุม IFAP และ IPDC ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดำเนินของ CI ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อสะท้อนการดำเนินงานของประเทศไทยที่สนับสนุนการพัฒนาสื่อและการให้ความสำคัญกับสื่อมวลชน

https://www.youtube.com/watch?v=6pfpV5C_-04

Representatives from the Thai Public Relations Department (PRD) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) have discus...

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย...
16/09/2020

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 211 เอ ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสารมวลชนของประเทศไทยตามกลไกการทำงานของสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยโดยรวม
.
ประเด็นสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ครอบคลุมถึงการปรับเพิ่มหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาร่วมในคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนฯ มากขึ้น การขยายผลคู่มือ ที่ยูเนสโกจัดทำขึ้นสำหรับการศึกษาและฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์ มีชื่อว่า “วารสารศาสตร์ ข่าวลวง และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร” โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยในรูปแบบ E-Book และเป็นที่ปรึกษาในการจัดพิมพ์คู่มือฯ เป็นรูปเล่มฉบับภาษาไทย ให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น นอกจากนั้น กรมประชาสัมพันธ์ยังผลิตคลิปวิดีโอสั้นภาษาไทยอธิบายเนื้อหาคู่มือทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์และ สื่ออื่น ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนคนไทยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ การศึกษาและการดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันสื่อ
.
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2563 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และนายกวี จงกิจถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนจะเข้าร่วมประชุมสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการสารสนเทศเพื่อปวงชน (Intergovernmental Council for the Information for All Programme: IFAP) ครั้งที่ 11 โดยร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เนต และจะเข้าร่วมประชุมสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการนานาชาติด้านการพัฒนาการสื่อสาร (Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication: IPDC) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เพื่อสะท้อนการดำเนินงานของประเทศไทยที่สนับสนุนการพัฒนาสื่อและการให้ความสำคัญกับสื่อมวลชน
.
คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ซึ่งมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน. กสทช. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ไทยพีบีเอส และอสมท.
.
ส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
16 กันยายน 2563

ที่อยู่

Foreign Office, The Government Public Relations Department, 9 Rama VI
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626182377

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Inter-coopผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Inter-coop:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด