Clicky

Inter-coop International Cooperation Division

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์'s post
26/02/2022

Photos from ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์'s post

📢📢 25 กุมภาพันธ์ 2565 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของยูเนสโก มอบหมายให้ นางสุดฤทัย เลิศ...
26/02/2022

📢📢 25 กุมภาพันธ์ 2565 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของยูเนสโก มอบหมายให้ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อรับทราบผลการประชุมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับยูเนสโกโดยมี นายกวี จงกิจถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และนักวิชาการเข้าร่วมประชุม ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วม
.
🌏📱นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชนภายใต้กรอบยูเนสโกให้สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

#UNESCO #Thailand #PRD

📣📣 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้าคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ นางปรีห์กมล ถนอม...
10/12/2021

📣📣 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้าคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และนางวนิดา คชเสนี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สถาบันการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมประจำปี ครั้งที่ 46 และการประชุมใหญ่สมัยสามัญ ครั้งที่ 19 และการประชุมภาคสมทบของ สถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิพิค (AIBD) (46th Annual Gathering / 19th AIBD General Conference & Associated Meetings 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับ 26 ประเทศสมาชิกสามัญ (Full members) และสมาชิกสมทบ

📻📺🌏 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานที่สำคัญของ AIBD ที่ผ่านมา ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชนที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว ความสำเร็จของ TVAIBD การลงนาม ITU-AIBD Joint Declaration ตลอดจนการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต ในการจัดประชุมใหญ่สมัยสามัญ (GC) ประจำปี 2022 ซึ่งกำหนดจัดในเดือนสิงหาคม 2565 ณ สปป.ลาว อีกทั้ง ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความยินดีต่อ H.E Dr Khieu Kanharith รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารกัมพูชา ที่ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award และ Mr. Haji Azman Haji Abdul Rahim รักษาการผู้อำนวยการ RTB Brunei ที่ได้รับรางวัล Appreciation Award จาก AIBD อีกด้วย

📣📣 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้าคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ นางปรีห์กมล ถนอม...
10/12/2021

📣📣 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้าคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และนางวนิดา คชเสนี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ–โทรทัศน์แห่งเอเชีย–แปซิฟิก (Asia–Pacific Institute for Broadcasting Development: AIBD) หรือ AIBD Executive Board (EXBO) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
.
🌏📻📺 การประชุมครั้งนี้ กรรมการบริหารของ AIBD จำนวน 10 ประเทศสมาชิก ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ AIBD ให้ความเห็นต่อการจัดกิจกรรมสำคัญของ AIBD อาทิ การประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเซีย (Asia Media Summit-AMS) แนวทางการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และรูปแบบของการประชุมและกิจกรรมของ AIBD ในอนาคต

#AIBD #PRD

05/12/2021
Live(สด) พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ร.9 (5 ธ.ค. 64))

พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#5ธันวาคม2564

📌 กรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมคณะทำงานแผนกลยุทธ์ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิพิค (AIBD Strategic Plann...
30/11/2021

📌 กรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมคณะทำงานแผนกลยุทธ์ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิพิค (AIBD Strategic Planning Team Meeting: SPT Meeting) กับคณะทำงาน SPT อีก 7 ประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันในด้านต่างๆ ในปี 2022

🗓️ วันที่ 29 พ.ย. 64 นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผอ.สปต. และนางวนิดา คชเสนี ผอ.สงต.สปต. เป็นผู้แทน กปส. พร้อมเจ้าหน้าที่ สปต. และ สปช. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแผนกลยุทธ์ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์ แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (AIBD Strategic Planning Team Meeting: SPT Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ของ SPT ประจำปี 2020-2025 รวมถึงการเลือกตั้งประธาน และรองประธาน SPT ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน SPT ได้แก่ Dr. Kim Youngyill จากสถานีโทรทัศน์ KBS สาธารณรัฐเกาหลี และ รองประธาน SPT ได้แก่ Mr. Raman Kumar จากสถานีโทรทัศน์ Prasar Bharati ประเทศอินเดีย นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้พิจารณารูปแบบการประชุมแผนกลยุทธ์ในอนาคต และการพิจารณาการจัดประชุม Asia Media Summit (AMS) ผู้แทน กปส. เสนอให้ AIBD จัดทำ Action Plan และส่งเสริมให้ AIBD ขยายความร่วมมือและจัดกิจกรรมคุ่ขนานในโอกาสสำคัญต่างๆ อาทิ APEC 2020 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ การทำงานในกรอบความร่วมมือกับ ASEAN, UNESCO และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดประชุม SPT ครั้งต่อไป ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ✨
#AIBD #PRD

Photos from ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์'s post
26/11/2021

Photos from ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์'s post

📌 AIBD เชิญ กปส. ประชุมเตรียมการระดมความคิดเห็นก่อนการประชุมคณะทำงานแผนกลยุทธ์ของ AIBD (Strategic Plan Team: SPT) 🗓️ วัน...
26/11/2021

📌 AIBD เชิญ กปส. ประชุมเตรียมการระดมความคิดเห็นก่อนการประชุมคณะทำงานแผนกลยุทธ์ของ AIBD (Strategic Plan Team: SPT)

🗓️ วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. นางวนิดา คชเสนี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ สงต. ร่วมหารือกับ Ms. Philomena Gnanapragasam ผู้อำนวยการ AIBD เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานและแผนงานใหม่ในอนาคต 📋↗️
#AIBD #PRD

กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิกเตรียมพัฒนาบุคลากรด้วยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคนิ...
25/11/2021

กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิกเตรียมพัฒนาบุคลากรด้วยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคนิค การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และการประชาสัมพันธ์ พร้อมเลือกประธานสหภาพฯ คนใหม่
.
📣📣 วันนี้ (25 พ.ย.64) สหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union : ABU) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 58 (58th ABU General Assembly and Associated Meetings) ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยมี นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม
.
📌 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ABU กำหนดขึ้นเพื่อทบทวนและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดแผนกิจกรรมและงบประมาณของ ABU ในอนาคต โดยการประชุมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อกรมประชาสัมพันธ์ในการรับทราบถึงพัฒนาการและแนวโน้มใหม่ ๆ ในวงการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่ รวมทั้งแนวคิด ทิศทาง และกรอบการดำเนินงานของ ABU นอกจากนี้ ยังเตรียมนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านเทคนิค ด้านรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ ตลอดจนด้านการประชาสัมพันธ์
.
📺📻📱 ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้จัดการเลือกตั้งประธานและรองประธานสหภาพฯ คนใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก Mr. Masagaki Satoru จากสำนักข่าว NHK ของประเทศญี่ปุ่น เป็นประธาน โดยมี Mr. Soleman Yusuf จากสถานีวิทยุ RRI ของอินโดนีเซีย รับตำแหน่งรองประธาน

#ABU #PRD

24/11/2021

‼️‼️‼️ ไม่นานมานี้ มีรายงานจาก Kaspersky ว่าพบแอป "Joker"หรือแอปที่มีโฮสต์มัลแวร์อันตราย สามารถขโมยเงินสดของผู้ใช้ อ่านข้อความ และสอดแนมการทำงานต่าง ๆ ภานในเครื่องได้ ซึ่งมีทั้งหมด 13 แอปและแนะนำให้ผู้ใช้ลบทิ้งทันที
.
⚙️ แอปดังกล่าวคือ

+ Battery Charging Animations Battery Wallpaper

Classic Emoji Keyboard

Battery Charging Animations Bubble Effects

Easy PDF Scanner

Dazzling Keyboard

Halloween Coloring

EmojiOne Keyboard

Smart TV remote

Flashlight Flash Alert On Call

Volume Booster Hearing Aid

Now QRcode Scan

Volume Booster Louder Sound Equalizer

Super Hero-Effect
.
👉🏻 #ตามข้อมูล #แอพทั้งหมดนี้ถูกลบออกจาก Google Play Store แล้ว ทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ แต่บางคนที่มีแอปเหล่านี้อยู่ ก็ควรลบออกในทันทีครับ พร้อมเปิดใช้งานการสแกนไวรัสเพื่อดูว่าเกิดความเสียหายในเครื่องหรือไม่ ‼️
.
โดยอาการที่จะพบคือ แอปต่าง ๆ อาจหยุดทำงานโดยไม่มีเหตุผล อีกประการหนึ่งคืออุปกรณ์ทำงานช้าลงกว่าเดิมมาก รวมทั้งผู้ใช้อาจรู้สึกว่าแบตหมดเร็วกว่าปกติมาก เพราะมีการเรียกใช้งานทรัพยากรในเครื่องพุ่งสูงขึ้นครับ
.
นอกจากนี้ มัลแวร์ยังสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อส่งข้อความอื่น ๆ ไปยังบุคคลภายในรายชื่อผู้ติดต่อของอุปกรณ์และแพร่ระบาดในเครือข่ายของผู้ใช้ ฉะนั้น ใครเป็นผู้ใช้ Android หากมีแอปข้างต้นให้รีบลบออกโดยด่วนครับ
.
ที่มาข้อมูล
https://www.techtimes.com/articles/268316/20211121/dangerous-joker-apps-steal-cash-spy-on-users-and-read-texts-heres-a-list-of-the-13-malicious-apps.htm
ขอขอบคุณ #techhub

🔥 ความรุนแรงต่อผู้หญิงยังคงเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน🏢 สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมงานเ...
24/11/2021

🔥 ความรุนแรงต่อผู้หญิงยังคงเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

🏢 สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ และเปิดตัวหนังสือ “การสนทนาครั้งใหญ่ คู่มือในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อและโดยสื่อ” เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
🗓️ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
⏰ เวลา 09.00 - 11.30 น.

โดยประเด็นการสนทนา มีดังนี้
💻 การเหมารวมทางเพศในสื่อ
🎤 การรายงานเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยขาดความละเอียดอ่อน
🤔 เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อจัดการกับประเด็นเหล่านี้?
📖 เชิญร่วมการเปิดตัวคู่มือการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อและโดยสื่อ

✍️ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่: https://bit.ly/BgCvHbLZoomR

ℹ️ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/BgCvHbLi

📃 กำหนดการ:https://bangkok.unesco.org/sites/default/files/assets/article/Communication%20and%20Information/files/Big-conservation-agenda-thai-22Nov21.pdf

📖 ลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือฯ: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379945/PDF/379945tha.pdf.multi

Photos from สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์'s post
23/11/2021

Photos from สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์'s post

19/11/2021

กรมประชา​สัมพันธ์​ขอเชิญชวน​ทุกท่านร่วมเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์เจ้าภาพเอเปค​ 2022 โดยทำตามคู่มือ APEC Profile Frame manual ผ่านเว็บไซต์ https://picsart.com/create หรือดาวน์โหลดภาพ profile frame ไปใช้ตามความถนัด
​🎉🎉🎉 เปิดกว้าง​ สร้างสัมพันธ์​ เชื่อม​โย​งกัน​ สู่​สมดุล​🎉🎉🎉 #APEC2022 #PRD

📌📥 Link คู่มือ และไฟล์ภาพกรอบรูป profile https://drive.google.com/drive/folders/1EIuOpWxbu58Bm9kfSVoGrDymHVNsMx54?usp=sharing
(เนื่องจาก Facebook เปลี่ยนนโยบายในการทำ Profile Frame จึงต้องหาวิธีการที่เป็นทางเลือกอื่น)

#APEC2022THAILAND #APEC2022PRD

17/11/2021

เตรียมจัดงานเปิดตัวพร้อมมอบรางวัลผู้ชนะการออกแบบตราสัญลักษณ์ APEC2022

กระทรวงการต่างประเทศจะจัดพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทยและการประชุมระดมสมองกับสื่อมวลชน APEC Media Focus Group ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.ณ บริเวณโถงธาราฮอล ไอคอนสยาม กทม.

โดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยการประกวด

นอกจากนี้จะเป็นการประชุมระดมสมอง APEC Media Focus โดยอธิบดีกรมสารนิเทศ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จะร่วมเป็นผู้ดำเนินการการเสวนา (co-moderators) กับสื่อมวลชนไทยในสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทย และหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางตลอดจนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์การเพื่อให้ประชาชนไทย“ตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วม” รวมทั้งให้ต่างประเทศได้รับทราบถึงเนื้อหาสาระและบทบาทของไทย ตลอดจนใช้โอกาสดังกล่าว ในการแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะนโยบายและการดำเนินการที่สำคัญเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ
.
👉 สื่อมวลชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง >> https://forms.gle/z6uhH72LmFmVFKdB8 ภายในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
.
#APEC2022THAILAND
#APEC2022PRD
#RADIOTHAILAND
#สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

16/11/2021

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564

ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้จำหน่ายสินค้า นักแสดง และผู้จัดงาน ผ่านการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนครบทุกคน

รับชมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้านธงฟ้าราคาประหยัดและสินค้า OTOP รวมกว่า 150 ร้านค้า

พบกันในงานลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 ถึง 19 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ผู้ที่จะเข้าร่วมงานทุกท่าน โปรดเตรียม Apps หมอพร้อม เพื่อแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน พร้อมสแกนไทยชนะ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดงาน

15/11/2021

"เจ้าภาพเอเปค" กับบทบาทนำของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

"ไทยกับการเป็นเจ้าภาพเอเปค" โดย นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในห้วงเวลาของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลประโยชน์ของคนไทยจากการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี 2565
ติดตามได้ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

#APEC2022THAILAND
#ไทยเจ้าภาพการประชุมเอเปค2565

13/11/2021
Photos from ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์'s post
13/11/2021

Photos from ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์'s post

13/11/2021

เครื่องแต่งกายนายกรัฐมนตรีในการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพ APEC
จากนิวซีแลนด์ ปี 2564 สู่ ประเทศไทย ปี 2565

1. ไม้พาย “วากา” (Waka / Paddle)
- ทำจากไม้สนแดงโททาร่า (Totara)ของนิวซีแลนด์
- ชาวเมารีใช้สำหรับพายเรือแคนูและใช้เป็นอาวุธในยามสงคราม
- ไม้พายที่แกะสลักลวดลายสวยงามจะเป็นของผู้นำเท่านั้น

2. สร้อยจี้หยก (Koru Pounamu)
- ทำจากหยกนิวซีแลนด์ ภาษาเมารีเรียกว่า “พูนามู” (Pounamu)เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์รักษาความสงบทางจิตวิญญาณ ให้พลังและอำนาจแก่ผู้นำ
- สีเขียวของหยก คือ สีต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ความอุดมสมบูรณ์
- ลักษณะขดม้วนของหยก เรียกว่า “โครู” (Koru) มาจากยอดอ่อนใบเฟิร์น แสดงถึงความเจริญงอกงาม
- จี้หยกนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตและฟื้นฟูของเอเปค

3. ผ้าคลุมไหล่ (Garment)
- ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อคลุมของชนเผ่าเมารีที่เรียกว่า kakahu / korowai เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำ
- ลวดลายบนผืนผ้า หมายถึง การถักทอร่วมกันของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกอันทรงพลัง

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ
เรียบเรียงโดย ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

#aseanthai #ข่าวสารอาเซียน #APEC2022THAILAND #APEC2022PRD

13/11/2021

📣📣ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทย🇹🇭🇹🇭
.
“ชะลอม” เป็นเครื่องจักสานของไทย ใช้เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่างๆ และเป็นสิ่งของสัญลักษณ์การค้าขายของไทยมาแต่โบราณ เส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทน โอบอุ้มเศรษฐกิจภูมิภาคให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” เส้นตอกไม้ไผ่สานกันเป็นชะลอม 21 ช่อง สื่อถึง 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค
.
“ชะลอม” สื่อหัวข้อหลัก “OPEN, CONNECT, BALANCE” ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทย ได้แก่ OPEN - ชะลอมสื่อถึงการค้าที่เปิดกว้าง CONNECT - ชะลอมเป็นสิ่งบรรจุสินค้าหรือส่งของสำหรับใช้ในการเดินทาง และสื่อถึงความเชื่อมโยง และ BALANCE – ชะลอมทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy- BCG)
.
“สีเส้นตอก 3 สี” ได้แก่ สีน้ำเงิน สื่อถึง OPEN การเปิดกว้าง สีชมพู สื่อถึง CONNECT การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสีเขียว สื่อถึง BALANCE ความสมดุล
~~~~~~~~~~~~~~~~
#APEC2022THAILAND
#APEC2022PRD
#APEC2022
#เอเปค2565
#NBT2HD

📌 วันนี้ (3 พ.ย. 64) นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และ นางวนิดา คชเสนี ผู้อำนวยกา...
03/11/2021

📌 วันนี้ (3 พ.ย. 64) นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และ นางวนิดา คชเสนี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (JC) ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลาว ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 พ.ย. 64 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (webex)
.
🇹🇭🇱🇦 การประชุมวันแรกนี้เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย การประชุมดำเนินภายใต้แนวคิด “การฟื้นฟูอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปด้วยกัน” โดยถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สปป. ลาว เป็นเวทีสำคัญในการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมา ผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ เพิ่มเติม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศ 🤝🌏

#JC #thailand #prd #laos

Photos from ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์'s post
01/11/2021

Photos from ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์'s post

รายชื่อประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย (เพิ่มเติม) ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล
31/10/2021

รายชื่อประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย (เพิ่มเติม) ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล

Photos from สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์'s post
28/10/2021

Photos from สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์'s post

27/10/2021

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน พร้อมสนับสนุนอาเซียนในการแก้ปัญหาตามแนวทางของอาเซียน

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวว่า จีนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้น โดยมุ่งมั่นทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมากขึ้น ตลอดจน จีนพร้อมสนับสนุนอาเซียนในการแก้ปัญหาตามแนวทาง ASEAN WAY ตลอดจน พร้อมสนับสนุนบทบาทของอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งต้องการแลกเปลี่ยนความเห็นและความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และการบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจนและการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีที่อยู่บนพื้นฐานของการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง ไทยสนับสนุนการพัฒนาของจีนในฐานะมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบ และมุ่งหวังให้จีนมีบทบาทนำในความร่วมมือกับนานาประเทศ รวมทั้งอาเซียนและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอแนวทางกระชับความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เพื่อจัดการกับความท้าทาย และบรรลุเป้าหมายแห่งอนาคตร่วมกัน ดังนี้

ประการแรก ความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อรับมือกับโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การผลิตและกระจายวัคซีนในอาเซียน ตลอดจน การเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราความสูญเสียและสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประการที่สอง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อการฟื้นฟูที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว โดยจีนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจลำดับที่หนึ่งของอาเซียน และในวันนี้ได้มีการรับรองเอกสารยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน ทั้งนี้ ไทยพร้อมร่วมมือในการยกระดับ FTA อาเซียน-จีน และเร่งดำเนินการในส่วนของไทยในการให้สัตยาบันความตกลง RCEP เพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว พร้อมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่า ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ MSMEs, start-ups และผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ นอกจากนี้ อาเซียน-จีน ควรสานต่อความเชื่อมโยงตามแถลงการณ์ว่าด้วยการสอดประสานระหว่างแผนแม่บท MPAC 2025 กับข้อริเริ่ม BRI รวมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศที่ปลอดภัย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการเดินทางของประชาชน

ประการที่สาม การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง โดยไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องนี้ มุ่งมั่นและพร้อมที่จะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน พ.ศ. 2564 - 2565 ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การฟื้นฟูและการเติบโตอย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน

อ่านต่อที่นี่
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=12267&index
#aseanthai #aseannews #ข่าวสารอาเซียน #การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนครั้งที่ 24 #นายหลี่เค่อเฉียง

ที่อยู่

Foreign Office, The Government Public Relations Department, 9 Rama VI
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626182377

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Inter-coopผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Inter-coop:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด