ATCD บริการจัดคอร์สสัมนาให้ความรู้เพื่?

💥คอร์สอบรม "การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่ (How Good Managers Become Great Managers)"ดูรายละเอียดเพิ่ม...
06/12/2021

💥คอร์สอบรม "การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่ (How Good Managers Become Great Managers)"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 👉http://www.atcd.info/
ปัจจุบันโลกการทำงาน รูปแบบการทำงานมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
การเป็นผู้จัดการยุคใหม่จึงจำเป็นต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างตลอดเวลา
ด้วยเหตุนี้ผู้จัดการยุคใหม่จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้ทันสมัย
พัฒนาชิงล้านให้สามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาให้สามารถทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำกลยุทธ์ขององค์กรมาใช้ให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้.......................................................................
หัวข้อการอบรม
-ความท้าทายของผู้จัดการในศตวรรษที่ 21
-ความเข้าใจตนเอง ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ
-การออกแบบการพัฒนาในแบบฉบับของตนเอง
-ศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาธุรกิจ (Leading Strategy)
-ศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนางาน (Leading Performance)
-ศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาผู้อื่น (Leading Team /Network /Community)
-ศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาตนเอง (Leading Yourself) อย่างยั่งยืน

วิธีการสัมมนา
-อธิบายทฤษฎี และ แนวคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เช่น
-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-ฝ่ายเทคโนโลยสารสนเทศ
-ฝ่าย ธุรการสำนักงาน
-ฝ่ายการตลาด
-ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสมพันธ์
จำนวนผู้ร่วมสัมมนา
30 คน
💥สิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ
- เกิดความเข้าใจในหลักการพัฒนาตนเอง
- สามารถออกแบบการพัฒนาในแบบฉบับของตนเองได้

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองคอร์ส และดูคอร์สอื่นๆได้ที่ www.atcd.info
http://www.atcd.info/
หรือสอบถามผ่าน inbox ได้เลย
#คอร์สอบรม #การจัดอบรม #พัฒนาองค์กร

05/12/2021
23/11/2021
PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 💢กฎหมายที่ทุกองค์กรต้องรู้💢พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Ac...
22/11/2021

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
💢กฎหมายที่ทุกองค์กรต้องรู้💢
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) เป็นกฎหมายใหม่ของไทย
ที่กำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดโทษทั้งทางแพ่ง
ทางอาญา และทางปกครองไว้สูงถึง 5 ล้านบาท

✅ดังนั้น ทุกๆ องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก
พนักงานทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อพิพาทและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานเองและต่อบริษัท

✨บริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง จำกัด
เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษา และจัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นที่ปรึกษาด้าน PDPA ให้กับหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ชัชวาล โรจนประไพ

ประวัติการศึกษา
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาชิกวิสามัญเนติบัณฑิตสภา
- นักเรียนทุน Association Oversea Training Scholarship (AOTS) 2
หลักสูตร เรื่องการแรงงานสัมพันธ์ และการบริหารบุคคล ที่ประเทศญี่ปุ่น
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบเขตการให้บริการ
- Training ให้ความรู้เกี่ยวกับ PDPA
- วิเคราะห์ระบบไหลเวียนข้อมูลในบริษัทฯทั้งหมด (Data Mapping)
- ตรวจสอบช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นตามกฎหมายกำหนด
- วางแนวทางการดำเนินการข้อมูลเก่าที่เก็บรวบรวมก่อนกฎหมายเริ่มใช้บังคับ (ก่อน 1 มิ.ย. 65)
- จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ในรูปแบบนโยบายกลางของบริษัท
- จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลเฉพาะส่วนลูกค้า (Customer Privacy Policy)
- จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลเฉพาะส่วนพนักงาน (Employee Privacy Policy)
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ และการเผยข้อมูล
เช่น แบบยินยอมการเก็บข้อมูล ใช้และเผยข้อมูล
แบบใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ฯลฯ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับผู้ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัท กรณีมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทฯ ข้างนอก เช่น Outsource
- จัดทำแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลกิจกรรมของข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities) ของบริษัท หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณเชิดสกุล(เชิด) โทร. 062-698-6815
E-mail : [email protected]

#กฎหมาย

1 ในทักษะที่จำเป็นในอนาคต คือ ทักษะด้านข้อมูล หรือ DATAสัปดาห์นี้รวบรวม 5 ความรู้เกี่ยวกับ DATA ที่เรียนได้เรียนดีไม่มีเ...
21/11/2021

1 ในทักษะที่จำเป็นในอนาคต คือ ทักษะด้านข้อมูล หรือ DATA
สัปดาห์นี้รวบรวม 5 ความรู้เกี่ยวกับ DATA ที่
เรียนได้เรียนดีไม่มีเอ้าท์
เรียนฟรี !!! ผ่าน Thai MOOC
1.STOU005 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา (Big Data Concept)
2.RSU003 การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล (Big Data Analysis)
3.CU023 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ (Data Science Essential and Applications)
4.RSU004 ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Introduction to Data Analytics on Social Media)
5.RSU001 ฉลาดด้วยข้อมูล ใครๆ ก็ทำได้ (คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล) (Data warehouse and Data Mining)

#ถ้าถูกใจช่วยLikeช่วยShareและมาเป็นเพื่อนกัน

4 กลุ่มทักษะเพื่ออนาคตที่ต้องมีท่ามกลางสถานการณ์ Super Disruption ในปัจจุบัน รายงาน The Future of Jobs Report 2020 โดย W...
20/11/2021

4 กลุ่มทักษะเพื่ออนาคตที่ต้องมี
ท่ามกลางสถานการณ์ Super Disruption ในปัจจุบัน รายงาน The Future of Jobs Report 2020 โดย World Economic Forum สรุป 10 ทักษะที่จำเป็นในอนาคตที่คนทำงานและองค์การต้องพัฒนา
ทักษะทั้ง 10 ข้อดังกล่าว สามารถจัดกลุ่มทักษะพิ้นฐานได้ 4 กลุ่มทักษะ คือ
1) การแก้ปัญหา (Problem Solving)
2) การบริหารสุขภาวะตนเอง (Self-Management)
3) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Work with People )
4) การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Use and Development)
มา Reskill และ Upskill เพื่ออนาคตกันเถอะ

COVID-19 ยังไม่รู้จะจบเมื่อไร แต่สิ่งที่ทุกคนทำได้ คือ การเตรียมพร้อมตนเอง ให้อยู่กับ "The Next Normal"สัปดาห์นี้ได้รวบร...
19/11/2021

COVID-19 ยังไม่รู้จะจบเมื่อไร แต่สิ่งที่ทุกคนทำได้ คือ การเตรียมพร้อมตนเอง ให้อยู่กับ "The Next Normal"

สัปดาห์นี้ได้รวบรวม 6 ทักษะสำคัญ เพื่อเข้าสู่ The Next Normal ประกอบด้วย
1.การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
2.ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Problem Solving)
3.การสื่อสาร (Communication)
4.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
5.การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning)
6.การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Teamwork & Collaboration)

มาเตรียม 6 ทักษะเพื่อเข้าสู่ The Next Normal กันเถอะ

#ชอบเชิญกดไลท์ถูกใจกดแชร์เบาๆ

18/11/2021
มาบริหารเจ้านายให้อยู่หมัดกันดีกว่า กับ 5 ข้อ นี้1. เสริมจุดแข็งเจ้านาย2. เข้าใจสไตล์การทำงานของเจ้านาย3. รู้ว่าอะไรคือเ...
18/11/2021

มาบริหารเจ้านายให้อยู่หมัดกันดีกว่า กับ 5 ข้อ นี้
1. เสริมจุดแข็งเจ้านาย
2. เข้าใจสไตล์การทำงานของเจ้านาย
3. รู้ว่าอะไรคือเรื่องที่สำคัญ
4. ผูกสัมพันธ์แบบจริงใจ
5. มีอะไร ... อย่าปฏิเสธไปก่อน
ทำครบ 5 ข้อ รับรองบริหารเจ้านายได้อยู่หมัด

ถอด 6 ปรัชญาความคิด มาซาโยชิ ซัน แห่ง SoftBankมาซาโยชิ ซัน เทพเจ้าการลงทุน ผู้นำแห่ง SoftBank บริษัทเทเลคอมและบริษัทลงทุ...
18/11/2021

ถอด 6 ปรัชญาความคิด มาซาโยชิ ซัน แห่ง SoftBank
มาซาโยชิ ซัน เทพเจ้าการลงทุน ผู้นำแห่ง SoftBank บริษัทเทเลคอมและบริษัทลงทุนด้านเทคโนโลยีอนาคต เจ้าของกองทุน Vision Fund ปัจจุบัน SoftBank ได้ลงทุนในบริษัททั่วโลกไม่น้อยกว่า 131 บริษัท เขามีปรัชญาความคิดอย่างไรจึงทำให้ SoftBank ยิ่งใหญ่ได้ทุกวันนี้ ติดตามกันเลย

A : ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้น
I : ใช้สัญชาตญาณวัดแพสชันและวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งธุรกิจ
R : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำระดับโลก
B : สร้างแผนธุรกิจระยะยาว 300 ปี
O : เลือกลงทุนในกับสตาร์ทอัพที่โดดเด่นที่สุดในเซ็กเตอร์
R : รักในความเสี่ยง
อยากให้ Iconic HR นำสาระดี ๆ เรื่องใดมาเล่าสู่กันฟัง เขียนคอมเม้นท์ได้ใต้ Infographic นี้เลยนะครับ
#มาซาโยชิซัน


6 งานหลักสำหรับนัก HR แห่งอนาคตDave Millner นักจิตวิทยาด้านอาชีพ ได้เขียนหนังสือที่เป็นที่รู้จัก คือ Introduction to Peo...
18/11/2021

6 งานหลักสำหรับนัก HR แห่งอนาคต
Dave Millner นักจิตวิทยาด้านอาชีพ ได้เขียนหนังสือที่เป็นที่รู้จัก คือ Introduction to People Analytics ให้มุมมองใน 6 งานหลักสำหรับนัก HR แห่งอนาคตต้องมี ดังนี้
1.นักรวมเทคโนโลยีด้าน HR (Technology Integrator )
2.นักสร้างวัฒนธรรมและประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน (Culture and Employee Experience Facilitator )
3.นักการศึกษาและโค้ช (Educator and Coach )
4.นักบริหารผู้มีความสามารถสูง (Talent Practices Enabler )
5.สถาปนิกออกแบบผลงาน (Design and Productivity Architect )
6.นักแปลและสังเคราะห์ข้อมูล (Data and Analytics Translator)

7 กติกากลางวิกฤต7 กติกากลางวิกฤต นำมาจากไวท์บอร์ด หน้าถ้ำหลวง ในเหตุการณ์กู้ภัยระดับโลกในการช่วย 13 หมูป่า1. Respect การ...
18/11/2021

7 กติกากลางวิกฤต
7 กติกากลางวิกฤต นำมาจากไวท์บอร์ด หน้าถ้ำหลวง ในเหตุการณ์กู้ภัยระดับโลกในการช่วย 13 หมูป่า
1. Respect การเคารพซึ่งกันและกัน
2. Speak human language กรุณาพูดจาภาษาคน
3. Communicate Clear Concise สื่อสารต้องชัดเจน และกระชับ
4. Direct to the point ตรงประเด็น
5. Respect diversity เคารพความแตกต่าง
6. No discrimination อย่าแบ่งแยก
7. No Idea is stupid idea ไม่มีความคิดใดเป็นความคิดโง่ๆ
#7กติกากลางวิกฤต

10 ตำแหน่งงานใหม่ๆ ด้าน HR รวบรวมจาก SHRM ว่าโลกนี้มีตำแหน่งงานด้าน HR ใหม่่ๆ รองรับการทำงานในอนาคตกันอย่างไร1. Integrat...
18/11/2021

10 ตำแหน่งงานใหม่ๆ ด้าน HR รวบรวมจาก SHRM ว่าโลกนี้มีตำแหน่งงานด้าน HR ใหม่่ๆ รองรับการทำงานในอนาคตกันอย่างไร
1. Integrated health and wellness administrator
2. Chief sustainability officer
3. Director of remote work
4. Remote culture keeper
5. Chief purpose office
6. Educational resilience leader
7. Skills master
8. Chief HR technology optimization officer
9. Experience engineering specialist
10. Total home and family security consultant
#รู้เขาเพื่อเปลี่ยนเรา

10 ทักษะที่ต้องมีในหลังยุคโควิด1. การคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม : Analytical thinking and innovation2. การแก้ปัญหาที่ซั...
18/11/2021

10 ทักษะที่ต้องมีในหลังยุคโควิด
1. การคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม : Analytical thinking and innovation
2. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน : Complex problem-solving
3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการวิเคราะห์ : Critical thinking and analysis
4. ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม : Creativity and initiative
5. ความยืดหยุ่น Resilience
ุ6. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : Active learning and learning strategies
7. การโค้ช : Coaching mindset
8. การบริหารการเปลี่ยนแปลง : Change Management
9. เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง : Cloud computing
10. ปัญญาประดิษฐ์ : Artificial Intelligence
#10ทักษะที่ต้องมีในหลังยุคโควิด

ไอเดียการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน (Employee Experience)  #สร้างได้ถ้าจริงจัง
18/11/2021

ไอเดียการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน (Employee Experience)

#สร้างได้ถ้าจริงจัง

17 คำภีร์ผู้บริหารHarvard Business Review ได้ออกหนังสือชื่อ The Harvard Business Review manager’s handbook : the 17 skil...
18/11/2021

17 คำภีร์ผู้บริหาร
Harvard Business Review ได้ออกหนังสือชื่อ The Harvard Business Review manager’s handbook : the 17 skills leaders need to stand out โดยนำเสนอทักษะ 17 ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร/ผู้นำ ซึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ
1. ทัศนคติสำคัญของการเป็นผู้นำ
2. การบริหารจัดการตนเอง
3. การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
4. การบริหารจัดการทีมงาน
5. การบริหารจัดการธุรกิจ
21 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ โดย John C. Maxwell1 มีคุณธรรม2 มีเสน่ห์3 มีความทุ่มเท4 สื่อความเข้าใจ5 งานมีประสิทธิภา...
18/11/2021

21 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ โดย John C. Maxwell
1 มีคุณธรรม
2 มีเสน่ห์
3 มีความทุ่มเท
4 สื่อความเข้าใจ
5 งานมีประสิทธิภาพ
6 กล้าหาญ
7 ใช้วิจารณญาณ
8 โฟกัส
9 มีน้ำใจ
10 คิดริเริ่ม
11 ฟังอย่างตั้งใจ
12 มีใจรัก
13 ทัศนคติที่ดี
14 รู้จักแก้ปัญหา
15 มีมนุษยสัมพันธ์
16 มีความรับผิดชอบ
17 มั่นคงไม่หวั่นไหว
18 มีวินัยในตนเอง
19 เป็นผู้รับใช้
20 ใฝ่รู้
21 มีวิสัยทัศน์
มีโอกาสเตรียมสอนองค์กรแห่งหนึ่งในเรื่องผู้นำกับการบริหารคน หรือเรียกกันว่า HR for Line Manager ได้ศึกษาหัวข้อผู้นำเพื่อเ...
18/11/2021

มีโอกาสเตรียมสอนองค์กรแห่งหนึ่งในเรื่องผู้นำกับการบริหารคน หรือเรียกกันว่า HR for Line Manager ได้ศึกษาหัวข้อผู้นำเพื่อเชื่อมโยงกับการบริหารคนในโลกใหม่ที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม
สรุปได้ว่าในฐานะผู้นำหรือหัวหน้างานต้องเตรียมการอย่างน้อย 5 เรื่อง หรือ เรียกสั้นๆ ให้จำได้ง่ายว่า "REACH" เตรียมกันไว้ เพื่อก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป
10 เรื่องในการใส่ใจดูแลบุคลากรตลอดช่วงชีวิตการทำงาน (Employee lifecycle) มีอะไร ร่วมหาคำตอบกัน
18/11/2021

10 เรื่องในการใส่ใจดูแลบุคลากรตลอดช่วงชีวิตการทำงาน (Employee lifecycle) มีอะไร ร่วมหาคำตอบกัน
Jacob Morgan เขียนหนังสือชื่อ “The Future Leader: 9 Skills and Mindsets to Succeed in the Next Decade” ที่ได้จากการสัมภา...
18/11/2021

Jacob Morgan เขียนหนังสือชื่อ “The Future Leader: 9 Skills and Mindsets to Succeed in the Next Decade” ที่ได้จากการสัมภาษณ์ CEO 140 คนทั่วโลก และเก็บข้อมูลจากพนักงานกว่า 14,000 คน พบ 4 Mindsets และ 5 Skills สำหรับผู้นำทศวรรษใหม่ (2020 - 2030) ดังนี้
4 Mindsets สำหรับผู้นำในทศวรรษใหม่
1. Explorer
2. Chef
3. Servant
4. Global Citizen
5 Skills สำหรับผู้นำในทศวรรษใหม่
1. The Futurist
2. Yoda
3. The Translator
4. The Coach
5. The Technology Teenager
5 กรกฎาคม 2021 หลังวันชาติสหรัฐ 1 วัน เจฟฟ์ เบโซส์ (Jeff Bezos) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Amazon ได้ไม้ต่อให้ แอนดี้ แจสซี (An...
18/11/2021

5 กรกฎาคม 2021 หลังวันชาติสหรัฐ 1 วัน เจฟฟ์ เบโซส์ (Jeff Bezos) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Amazon ได้ไม้ต่อให้ แอนดี้ แจสซี (Andy Jassy)
สัปดาห์นี้มาถอดสไตล์ผู้นำของ เจฟฟ์ เบโซส์ (Jeff Bezos) กันว่าเขามีสไตล์ผู้นำอย่างไร Iconic HR หาคำตอบมาให้SpaceX ได้ปล่อยภารกิจท่องเที่ยวครั้งแรกของยาน Dragon ชื่อInspitation4 เมื่อเช้าวันนี้Iconic HR รวบรวม 4 คำดี ๆ ที่ได้จาก...
18/11/2021

SpaceX ได้ปล่อยภารกิจท่องเที่ยวครั้งแรกของยาน Dragon ชื่อ
Inspitation4 เมื่อเช้าวันนี้
Iconic HR รวบรวม 4 คำดี ๆ ที่ได้จากการคัดเลือกพลเรือน 4 คนขึ้นไปโคจรรอบโลกนาน 3 วันมาให้ ดังนี้
1) Leadership (ผู้นำ)
2) Hope (ความหวัง)
3) Generosity (ความเอื้ออาทร)
4) Prosperity (ความเจริญรุ่งเรือง)#4คำดี

อยากได้งานทำง่ายขึ้น รายได้สูงขึ้น พึงพอใจในงานมากขึ้น ต้องมาอ่าน !!!!McKinsey & Company ได้ออกรายงาน เมื่อเดือนมิถุนายน...
18/11/2021

อยากได้งานทำง่ายขึ้น รายได้สูงขึ้น พึงพอใจในงานมากขึ้น ต้องมาอ่าน !!!!

McKinsey & Company ได้ออกรายงาน เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 เรื่อง ทักษะสำหรับคนทำงานในโลกอนาคต สรุปได้ว่า ในโลกอนาคตคนทำงานต้องมี 3 กลุ่มความสามารถที่จะทำให้สามารถหางานทำงานได้ง่ายขึ้น มีรายได้สูงขึ้น และมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น ดังนี้

1. กลุ่มความสามารถด้านการหางานทำที่ง่ายขึ้น ต้องมี 3 ความสามารถ คือ
1.1 การสังเคราะห์ข้อความ
1.2 การรับมือกับความไม่แน่นอน
1.3 การปรับตัว

2. กลุ่มความสามารถด้านการมีรายได้ที่สูงมากขึ้น ต้องมี 3 ความสามารถ คือ
2.1 ความมั่นใจในตนเอง
2.2 การพัฒนาแผนงาน
2.3 การรับรู้เกี่ยวกับองค์กร

3. กลุ่มความสามารถด้านความพึงพอใจในงาน ต้องมี 3 ความสามารถ คือ
3.1 ความมั่นใจในตนเอง
3.2 การรับมือกับความไม่แน่นอน
3.3 แรงจูงใจในตนเองและสุขภาวะที่ดีเรียนรู้ต่อยอดการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบล้มแล้วลุกเร็ว ผ่าน PWC กันวัฒนธรรมการทำงานแบบล้มแล้วลุกเร็ว ทาง PWC กำหนดไว้ 6...
18/11/2021

เรียนรู้ต่อยอดการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบล้มแล้วลุกเร็ว ผ่าน PWC กัน

วัฒนธรรมการทำงานแบบล้มแล้วลุกเร็ว ทาง PWC กำหนดไว้ 6 ลักษณะ โดย 3 ลักษณะแรก เน้นที่ความสามารถภายในองค์กร และ 3 ลักษณะหลังเน้นที่ ความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ

ความสามารถภายในองค์กร
- Coherence : การเรียบเรียงและเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งหมดในภาพรวม
- Agility : ความสามารถในการปรับตัว
- Adaptive Capacity : ความว่องไวปราดเปรียวต่อการเปลี่ยนแปลง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Relevance : ความสมดุลย์ในการตอบสนองลูกค้า
- Reliability : ความเชื่อถือได้ในการตอบสนองลูกค้า
- Trust : ความเชื่อมั่นในการตอบสนองลูกค้า
ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด การ Disruption และความท้าทายครั้งใหม่ที่ชื่อ COVID-19 ได้เข้ามาเ...
18/11/2021

ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด การ Disruption และความท้าทายครั้งใหม่ที่ชื่อ COVID-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต และพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลก ผู้นำองค์กรถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรต้องเร่งปรับตัว จากการศึกษาด้านภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 พบว่า คุณลักษณะที่สำคัญของภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ในการทำให้คนในองค์กรต้องลุกขึ้นมาคิดใหม่ ทำใหม่ สร้างอะไรใหม่ๆ ไม่เสียเวลากับสิ่งเดิม ๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์ มีดังนี้
1.วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง (vision for change)
2. ความร่วมมือ (collaboration)
3. จินตนาการและนวัตกรรม (imagination & innovation)
4. เสริมพลังอำนาจ (empowerment)
5. เรียนรู้ด้วยกัน (learning together)
6. การให้และการบริการ (giving and serving)
7. สร้างชุมชน (building community)
8. การยึดมั่น ทำในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม(Integrity)
แบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อ Uniqlo แบรนด์ร้านเสื้อผ้าเนื้อผ้าคุณภาพดี ราคาสบายภายใต้บริษัท Fast Retailing เริ่มต้นจากร้านตัดสูท...
18/11/2021

แบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อ Uniqlo แบรนด์ร้านเสื้อผ้าเนื้อผ้าคุณภาพดี ราคาสบายภายใต้บริษัท Fast Retailing เริ่มต้นจากร้านตัดสูทเล็ก ๆ ในเมืองอูเบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยชายที่มีชื่อว่า “Tadashi Yanai”
ปัจจุบัน Fast Retailing มีสาขาของร้านเสื้อผ้าในเครือทั้งหมด อยู่ทั่วทุกมุมโลกเป็นจำนวนทั้งหมด โดยประเทศที่มีสาขามากที่สุด คือ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้
คุณ Tadashi Yanai มีแนวคิดในการบริหารบริษัท Fast Retailing หรือที่คุ้นหูคือ Uniqlo อย่างไร มาหาคำตอบกัน ?
1. เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
2. ลงมือทำจริง
3. เข้มงวดการพัฒนาพนักงาน
4. ปรับตัวกับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
5. เติบโตช้า ๆ แต่มั่นคง
6. มองมุมบวกกับความล้มเหลว และความผิดพลาด
อยากให้ Iconic HR นำสาระดี ๆ เรื่องใดมาเล่าสู่กันฟัง เขียนคอมเม้นท์ได้ใต้ Infographic นี้เลยนะครับ

ที่อยู่

ลาดปลาเค้า
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

+66626986815

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ATCDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ATCD:

แชร์

ประเภท


Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด