กองประสานงานโครงการพระราชดำริ - กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและกลไ?

29/04/2024
วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่...
28/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์นักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายอนุกูล สังข์ศิริ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรครูจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 100 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์นักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ต้องเจอในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชิญชวนเข้าร่วมงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และ ต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ...
07/08/2023

เชิญชวนเข้าร่วมงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และ ต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2566
และขอเชิญร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และต่อยอด ...
26/07/2023

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” ครั้งที่ 15 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าว กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และผู้แทนหน่วยงานราชการ เข้าร่วม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ในส่วนของกรมฯ จะร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาชุมชน บนวิถีสหกรณ์” นำเสนอความสำเร็จในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม พึ่งพาตนเองด้วยวิธีการสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ 11 ลุ่มน้ำ 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก เลย และอุตรดิตถ์ ซึ่งกรมฯ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสหกรณ์ให้กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ ผ่านกระบวนการรวมกลุ่มและการจัดการกลุ่มแบบพึ่งพาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นระบบให้แก่เกษตรกรในการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อการวางแผนการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการตลาด ส่งเสริมให้มีการระดมทุนภายในจากการออมเงินในรูปแบบของเงินรับฝาก หรือการถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนของการขายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ สร้างคนกับสิ่งแวดล้อมอยู่กันแบบเกื้อกูลของชุมชนในพื้นที่โครงการ
นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้า OTOP ของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เช่น ผักอินทรีย์ (ผักสลัด) น้ำพริก และผ้าทอพื้นเมือง รวมไปถึงนำพวงกุญแจจากป่านศรนารายณ์ แจกให้กับผู้เข้าร่วมชมงานได้นำกลับไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

ทั้งนี้ 13 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการภายในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” ภายใต้หัวข้อ “91 พรรษา สืบสาน สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างวิถีเกษตรสมัยใหม่ สู่อาหารปลอดภัย สร้างรายได้ ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน” โดยแต่ละหน่วยงานจะนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชปณิธาน พระราชเสาวนีย์หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสอดคล้องร้อยเรียงกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” มาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้วย

07/06/2023
02/04/2023

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน…

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ #สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ #กรมส่งเสริมสหกรณ์ #107ปีสหกรณ์ไทย
26/02/2023

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
#สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#107ปีสหกรณ์ไทย

23/02/2023
06/01/2023
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์และตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 ณ ...
06/01/2023

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์และตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กพน.2 ลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ โดยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สักการะศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช ศาลกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ศาลพระบำรุงราษฎร์ ศาลแม่ย่าตาบ และพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 25 รูป ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะ...
23/12/2022

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม

นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องม...
23/12/2022

นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้องประชุม135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยมีกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน...
19/08/2022

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานฯ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน วันที่ 19 กันยายน ถึง24 กันยายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมภายในงาน
- ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10
- ประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- นิทรรศการ 30 ปี อพ.สธ. และนิทรรศการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ
- นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ดนตรี และมหกรรมสินค้าภาคใต้
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://rspg.wu.ac.th

ภาพบรรยากาศภายในงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ...
15/08/2022

ภาพบรรยากาศภายในงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” รวมทั้งจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ จำกัด และสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คิวอาร์โค้ด หรือลิงค์นี้ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1ryThAFb5_HQVyFBLj18ilkHXqN94jO5q?usp=sharing

12/08/2022
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ของนิคมสหกรณ์สวรรคโลก
30/06/2022

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ของนิคมสหกรณ์สวรรคโลก

เป็นวิดีโอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ของนิคมสหกรณ์ส...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของนิคมสหกรณ์หนองบัว
30/06/2022

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของนิคมสหกรณ์หนองบัว

เป็นวิดีโอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของนิคมสหกรณ์ห....

วันที่ 30 มีนาคม  – 1 เมษายน 2565 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา แจ่มกร...
04/04/2022

วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา แจ่มกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการ “ค่ายเยาวชน....รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” พ.ศ. 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ฯ บริษัท ทรูวิชั่นส์ เครือข่ายซีพี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมทบทวนวิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรโครงการฯ ถอดบทเรียนสู่การปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรวมถึงยกระดับแนวทางการต่อยอดขยายผลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี และผ่านระบบออนไลน์ True VRoom

02/04/2022

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเก...
01/04/2022

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
ในการประชุมในวันนี้มีเรื่องเพื่อทราบของผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ.2564 โดย นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการคัดเลือก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยการนำผลการคัดเลือกจากระดับเขตมาจัดลำดับคะแนน พร้อมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 – 18 นำเสนอผลการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีผลการประเมินสูงสุด 10 ลำดับแรก ให้เข้ารับรางวัล ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมานตำบลคลองน้อย กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จำกัด สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือสีร้างดู่ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีทรัพย์ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำนาธารทอง เพื่อรับโล่และเงินรางวัล รวมถึงเรื่องเพื่อทราบของโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิงาน และมีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งดำเนินโครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อน เพื่อนำไปคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีกิจกรรม และรูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ที่อยู่

Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

+6626285146

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองประสานงานโครงการพระราชดำริ - กรมส่งเสริมสหกรณ์:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด