Clicky

ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี

เปิดเหมือนปกติ

ศาลแรงงานกลางบริการไม่พักเที่ยง
14/11/2022

ศาลแรงงานกลางบริการไม่พักเที่ยง

แจ้งเปลี่ยนแปลงลานจอดรถศาลแรงงานกลาง  ศาลแรงงานกลางจัดลานจอดรถสำหรับให้บริการประชาชน คู่ความ ทนายความ และผู้มาติดต่อราชก...
02/06/2022

แจ้งเปลี่ยนแปลงลานจอดรถศาลแรงงานกลาง
ศาลแรงงานกลางจัดลานจอดรถสำหรับให้บริการประชาชน คู่ความ ทนายความ และผู้มาติดต่อราชการ บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช (จารุเมือง)ในระหว่างมีการก่อสร้างอาคารศาลแรงงานกลาง
(ลานจอดรถในบริเวณศาลแรงงานกลางไม่สามารถจอดรถได้ในระหว่างการก่อสร้าง) #ศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th

ศาลแรงงานกลางวันนี้EP.6 ลูกจ้างรู้ไว้ ! อะไรคือค่าจ้างในกฎหมายแรงงาน#ศาลแรงงานกลางhttps://lbc.coj.go.th
18/05/2022
ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.6 ลูกจ้างรู้ไว้! อะไรคือค่าจ้างในกฎหมายแรงงาน

ศาลแรงงานกลางวันนี้
EP.6 ลูกจ้างรู้ไว้ ! อะไรคือค่าจ้างในกฎหมายแรงงาน
#ศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th

ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.6ลูกจ้างรู้ไว้! อะไรคือค่าจ้างในกฎหมายแรงงานThe Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักง.....

28/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.11
บทบาทของนิติกรศาลแรงงานกลาง
โดย นายนันผทัย ศรพรหม นิติกรชำนาญการพิเศษ
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

28/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.10
บทบาทของผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง
โดย นายปกรณ์ นภาเหมินทร์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

28/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.9
บทบาทการเป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง
โดย นายธิติ คัณธามานนท์ และ นายโกวิท ประโคม ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง และ ฝ่ายลูกจ้าง
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

28/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.8
บทบาทของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง
โดย นายอรรถพล เสือคำรณ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 4
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

28/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.7
การไกล่เกลี่ยกับข้อพิพาททางแรงงาน
โดย นางสาวกัลยณัฏฐ์ พัศภัคชญช์ ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

28/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.6
ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ
โดย นางสาวโนติยา ภัทรประสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

28/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.5
ข้อแตกต่างระหว่างการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานและการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน
โดย นางสาวบุษบัน ปราการพิลาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

28/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.4
นายจ้างปรับปรุงกิจการ นำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาแทนลูกจ้าง เป็นเหตุให้ลดจำนวนลูกจ้าง
โดย นายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

28/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.3
ข้อสังเกตในการพิจารณาคดีของฝ่ายลูกจ้าง
โดย นายคมสัณห์ รางชางกูร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

28/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.2
วิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
โดย นายภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

22/04/2022
หัวข้อ การใช้ความรุนแรงและการการคุกคามในสถานที่ทำงาน

ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง
ขอเชิญรับชมการบรรยาย เรื่อง
การใช้ความรุนแรงและการคุกคามในสถานที่ทำงาน : มาตรฐานแรงงานสากลกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย
#ศาลแรงงานกลาง #การคุกคามในสถานที่ทำงาน

21/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง EP.1
โดย นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลางhttps://lbc.coj.go.th#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง
21/04/2022

การบรรยายพิเศษ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.5 "ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง กับ การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการพิจารณาคดี"https://youtu.be/dUKZZW...
19/04/2022
ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.5 "ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง กับ การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการพิจารณ

ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.5 "ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง กับ การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการพิจารณาคดี"
https://youtu.be/dUKZZWDLL4Y
#ศาลแรงงานกลาง #ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.5 "ครบรอบ 42 ปีศาลแรงงานกลางกับการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการพิจารณาคดี" The Host : กองสารนิเท...

ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลางขอเชิญรับชมการบรรยาย เรื่องการใช้ความรุนแรงและการคุกคามในสถานที่ทำงาน : มาตรฐานแรงงานสากลกับกฎ...
12/04/2022

ครบรอบ 42 ปี ศาลแรงงานกลาง
ขอเชิญรับชมการบรรยาย เรื่อง
การใช้ความรุนแรงและการคุกคามในสถานที่ทำงาน : มาตรฐานแรงงานสากลกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ผ่าน ZOOM หรือ ผ่าน Facebook Live เพจสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #การคุกคามในสถานที่ทำงาน

"ข้อแตกต่างระหว่งการร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานกับการฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน"#ประหยัด #สะดวก #รวดเร็ว #เสมอภาค #เที่ยงธรรม#ศาลแ...
11/03/2022
ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.4 "ข้อแตกต่างระหว่างการร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานกับการฟ้องคดีต่อศา

"ข้อแตกต่างระหว่งการร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานกับการฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน"
#ประหยัด #สะดวก #รวดเร็ว #เสมอภาค #เที่ยงธรรม
#ศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
https://youtu.be/bBh2I7kLagA
ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.3 "ศาลแรงงานกลางเปิดศาลนอกเวลาในช่วงโควิด-19"

ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.4 "ข้อแตกต่างระหว่างการร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานกับการฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน" The Host : กองสา....

"ศาลแรงงานกลางเปิดศาลนอกเวลาในช่วงโควิด-19"#ประหยัด #สะดวก #รวดเร็ว #เสมอภาค #เที่ยงธรรม#ศาลแรงงานกลางhttps://lbc.coj.go...
02/02/2022
ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.3 "ศาลแรงงานกลางเปิดศาลนอกเวลาในช่วงโควิด-19"

"ศาลแรงงานกลางเปิดศาลนอกเวลาในช่วงโควิด-19"
#ประหยัด #สะดวก #รวดเร็ว #เสมอภาค #เที่ยงธรรม
#ศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
https://youtu.be/P1mO45vct4Q

ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.3 "ศาลแรงงานกลางเปิดศาลนอกเวลาในช่วงโควิด-19" The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงาน...

สิทธิของลูกจ้างหลังนายจ้างบอกเลิกจ้าง ตอนที่ 2#ประหยัด #สะดวก #รวดเร็ว #เสมอภาค #เที่ยงธรรม#ศาลแรงงานกลางhttps://lbc.coj...
02/02/2022
ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.2 "สิทธิของลูกจ้างหลังนายจ้างบอกเลิกจ้าง" ตอนที่ 2

สิทธิของลูกจ้างหลังนายจ้างบอกเลิกจ้าง ตอนที่ 2
#ประหยัด #สะดวก #รวดเร็ว #เสมอภาค #เที่ยงธรรม
#ศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
https://youtu.be/zBq-AmzVCWE

ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.2 สิทธิของลูกจ้างหลังนายจ้างบอกเลิกจ้าง ตอนที่ 2The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนั...

สิทธิของลูกจ้างหลังนายจ้างบอกเลิกจ้าง ตอนที่ 1#ประหยัด #สะดวก #รวดเร็ว #เสมอภาค #เที่ยงธรรม#ศาลแรงงานกลางhttps://lbc.coj...
02/02/2022
ศาลแรงงานวันนี้ ep.1 สิทธิของลูกจ้างหลังนายจ้างบอกเลิกจ้าง ตอนที่ 1

สิทธิของลูกจ้างหลังนายจ้างบอกเลิกจ้าง ตอนที่ 1
#ประหยัด #สะดวก #รวดเร็ว #เสมอภาค #เที่ยงธรรม
#ศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th
https://youtu.be/C20Swjk3BdM

ศาลแรงงานวันนี้ ep.1 สิทธิของลูกจ้างหลังนายจ้างบอกเลิกจ้าง ตอนที่ 1 The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงา.....

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : C...
07/10/2021

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)(ฉบับที่ 6)
(การบริหารจัดการคดีเดือนตุลาคม 2564)
#ศาลแรงงานกลาง #การบริหารจัดการคดีเดือนตุลาคม

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี#สะดวก #รวดเร็ว #ประหยัด #เป็นธรรม#ศาลแรงงา...
28/09/2021

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี
#สะดวก #รวดเร็ว #ประหยัด #เป็นธรรม
#ศาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONAVIRUS DISEASE ...
27/07/2021

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONAVIRUS DISEASE : COVID-19)(ฉบับที่ 4)
https://lbc.coj.go.th
#การบริหารจัดการคดีประจำเดือนสิงหาคม

การตอบรับวันนัดผ่าน QR :  CODE
21/07/2021

การตอบรับวันนัดผ่าน QR : CODE

ซักซ้อมแผนมาตรการป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2564
20/07/2021

ซักซ้อมแผนมาตรการป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2564

ติดต่อสอบถามเพื่อรับบริการผ่านช่องออนไลน์https://lbc.coj.go.th
12/07/2021

ติดต่อสอบถามเพื่อรับบริการผ่านช่องออนไลน์
https://lbc.coj.go.th

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เดือนกรกฎาคม 2564)-19...
12/07/2021

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เดือนกรกฎาคม 2564)
-19 #ศาลแรงงานกลาง #เลื่อนคดี
https://lbc.coj.go.th

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘มิถุนายน๒๕๖๔เวลา๐๙.๐๐นาฬิกาศาลแรงงานกลางร่วมกับศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“มี...
18/06/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘มิถุนายน๒๕๖๔เวลา๐๙.๐๐นาฬิกาศาลแรงงานกลางร่วมกับศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยนายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางพร้อมคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมและบุคลากรในศาลแรงงานกลาง ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สำนักงานเขตบางรักเพื่อนาไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙
#ศาลแรงงานกลาง #มีแล้วแบ่งปัน
http://lbc.coj.go.th

เขตอำนาจศาลแรงงานกลาง ครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน #เขตอำนาจสาลแรงงานกลางhttps://lbc.coj.go.th
08/06/2021

เขตอำนาจศาลแรงงานกลาง ครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง
#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน #เขตอำนาจสาลแรงงานกลาง
https://lbc.coj.go.th

การเตรียมความพร้อมของทนายควสาม  คู่ความ  และพยาน ในการนั่งพิจารณาคดีออนไลน์#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน #พิจารณาคดีออนไลน์http...
07/06/2021

การเตรียมความพร้อมของทนายควสาม คู่ความ และพยาน ในการนั่งพิจารณาคดีออนไลน์

#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน #พิจารณาคดีออนไลน์
https://lbc.coj.go.th

คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 21/2564การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus ...
27/05/2021

คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 21/2564
การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease : COVID - 19)
#เลื่อนคดีวันที่ 1 -30 มิถุนายน 2564
#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน
https://lbc.coj.go.th

คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 18/2564การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus ...
07/05/2021

คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 18/2564
การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease : COVID - 19)
#เลื่อนคดีวันที่ 5 -30 พฤษภาคม 2564
#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน
https://lbc.coj.go.th

27/04/2021

ตารางกำหนดเลื่อนนัดคดี ของศาลแรงงาน ในคดีที่เลื่อนตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564

ตรวจสอบได้ผ่าน เว็บไซต์ของศาลแรงงานกลาง👇

https://lbc.coj.go.th

#เลื่อนคดี #ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน

การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease : COVID - 19)#เลื่อนคด...
16/04/2021

การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease : COVID - 19)
#เลื่อนคดี
#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน

การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease : COVID - 19)#เลื่อนคด...
16/04/2021

การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease : COVID - 19)
#เลื่อนคดี
#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน

"ศาลแรงงานเคลื่อนที่" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564http://lbc.coj.go.th#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน #ศาลแรงงานเคลื่อนที่
31/03/2021

"ศาลแรงงานเคลื่อนที่" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
http://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน #ศาลแรงงานเคลื่อนที่

ศาลแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564https://lbc.coj.go.th#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน #ศาลแรงงานเคลื่อนที่
17/03/2021

ศาลแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
https://lbc.coj.go.th
#ศาลแรงงานกลาง #แรงงาน #ศาลแรงงานเคลื่อนที่

ที่อยู่

404 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622351500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Courtผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ ITD - International Institute for Trade and Development CUEE กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษา RD BKK3 Bangrak สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประ CMG Show ICTC M-Society บ้านพิษณุโลก CMG Mahatthai สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ DOPA Careers - สมัครงานกรมการปกครอง Mahadthai