Anti-Fake News Center Thailand

Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | Anti-Fake News Center Thailand กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย : Anti-Fake News Center Thailand ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนที่ในปัจจุบันพบว่ามีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพาณิชย์ การหวังผลให้เกิดความแตกแยก หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่น เป็นต้น

กระทรวงดีอีฯ จึงเห็นความสำคัญและได้จัดตั้งศูนย์ฯนี้ ขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไม่ตรงข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่อยู่ในสังคม เพื่อแจ้งเตือน และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกหน่วยงาน และประชาชนรับทราบได้โดยตรงอย่างทันท่วงที

เปิดเหมือนปกติ

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2564#ศูนย์...
04/12/2021

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2564

#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #โควิด19 #COVID19

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2564

#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #โควิด19 #COVID19

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประกอบการปล่อยเงินกู้ออนไลน์.ตามที่ได้มีเอก...
04/12/2021

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประกอบการปล่อยเงินกู้ออนไลน์
.
ตามที่ได้มีเอกสารราชการปรากฏ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประกอบการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีเอกสารราชการที่มีชื่อของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับรอบการแจ้งเวียน และรับรองการกำหนดรูปแบบหนังสือรับรอง และแนวทางการยื่นขอหนังสือรับรองบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ซึ่งใช้เลขที่ของ มส 0023.4/6ว 95 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวและชี้แจงว่า หนังสือที่ปรากฏดังกล่าวเป็นเอกสารที่ได้กระทำการปลอมแปลงขึ้นมา โดยสังเกตได้จากรูปแบบหนังสือที่ไม่ถูกต้องตามแบบหนังสือราชการ และมีการแก้ไข ตัดทอน แต่งเติม ปลอมแปลงจนทำให้มีข้อความและความหมายแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งไม่เป็นความจริง
.
ทั้งนี้เลขที่หนังสือในสารบบของหน่วยงาน คือ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 0023.5/ว 95 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งแจ้งเวียนเรื่องการกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นของหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างเท่านั้น
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.maehongsonlocal.go.th หรือโทร 053-612841
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เอกสารราชการเลขที่ของ มส 0023.4/6ว 95 ที่ปรากฏ เป็นเอกสารที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #แม่ฮ่องสอน #อนุญาต #เอกสาร #เงินกู้

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประกอบการปล่อยเงินกู้ออนไลน์
.
ตามที่ได้มีเอกสารราชการปรากฏ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประกอบการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีเอกสารราชการที่มีชื่อของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับรอบการแจ้งเวียน และรับรองการกำหนดรูปแบบหนังสือรับรอง และแนวทางการยื่นขอหนังสือรับรองบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ซึ่งใช้เลขที่ของ มส 0023.4/6ว 95 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวและชี้แจงว่า หนังสือที่ปรากฏดังกล่าวเป็นเอกสารที่ได้กระทำการปลอมแปลงขึ้นมา โดยสังเกตได้จากรูปแบบหนังสือที่ไม่ถูกต้องตามแบบหนังสือราชการ และมีการแก้ไข ตัดทอน แต่งเติม ปลอมแปลงจนทำให้มีข้อความและความหมายแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งไม่เป็นความจริง
.
ทั้งนี้เลขที่หนังสือในสารบบของหน่วยงาน คือ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 0023.5/ว 95 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งแจ้งเวียนเรื่องการกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นของหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างเท่านั้น
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.maehongsonlocal.go.th หรือโทร 053-612841
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เอกสารราชการเลขที่ของ มส 0023.4/6ว 95 ที่ปรากฏ เป็นเอกสารที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #แม่ฮ่องสอน #อนุญาต #เอกสาร #เงินกู้

คนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค. นี้ จริงหรือ?.ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง คนไท...
04/12/2021

คนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค. นี้ จริงหรือ?
.
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง คนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค. นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ✅
.
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ สปสช.ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดูแลประชาชนทุกสิทธิการรักษา มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีการรวมตัวกัน เช่น ชุมชนแออัด ตลาด โรงเรียน ขนส่งสาธารณะ รับบริการเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าได้ครอบคลุมคนไทยทุกคน
.
ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ได้ โดยประชาชนสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดหนังสือ ที่ สธ. 0410.12/ ว922 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง “คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19” โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้
.
ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 สปสช.ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้ทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ แนะนำให้โทรนัดรับบริการล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีน
.
โดยกลุ่มเสี่ยงเดิมที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เป็นประจำทุกปี ไ#สุขภาพดี
1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวานและผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
4. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
5. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อHIVที่มีอาการ)
7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
.
อย่างไรก็ตามในปี 2564 เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มีการขยายเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทุกช่วงอายุ เพื่อทำให้ประชาชนปลอดภัยมากขึ้น ได้แก่
8. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19
9. กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน ตลาด ผู้ขับขี่รถสาธารณะ และ
10. กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์ ซึ่งถือว่าครอบคลุมคนไทยทุกคน
.
และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทรสายด่วน 1330 หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. พิมพ์ @nhso สอบถามข้อมูล
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวจริง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #วัคซีน #ไข้หวัดใหญ่ #ฟรี #สุขภาพ

คนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค. นี้ จริงหรือ?
.
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง คนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค. นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ✅
.
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ สปสช.ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดูแลประชาชนทุกสิทธิการรักษา มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีการรวมตัวกัน เช่น ชุมชนแออัด ตลาด โรงเรียน ขนส่งสาธารณะ รับบริการเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าได้ครอบคลุมคนไทยทุกคน
.
ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ได้ โดยประชาชนสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดหนังสือ ที่ สธ. 0410.12/ ว922 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง “คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19” โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้
.
ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 สปสช.ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้ทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ แนะนำให้โทรนัดรับบริการล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีน
.
โดยกลุ่มเสี่ยงเดิมที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เป็นประจำทุกปี ไ#สุขภาพดี
1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวานและผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
4. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
5. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อHIVที่มีอาการ)
7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
.
อย่างไรก็ตามในปี 2564 เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มีการขยายเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทุกช่วงอายุ เพื่อทำให้ประชาชนปลอดภัยมากขึ้น ได้แก่
8. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19
9. กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน ตลาด ผู้ขับขี่รถสาธารณะ และ
10. กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์ ซึ่งถือว่าครอบคลุมคนไทยทุกคน
.
และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทรสายด่วน 1330 หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. พิมพ์ @nhso สอบถามข้อมูล
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวจริง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #วัคซีน #ไข้หวัดใหญ่ #ฟรี #สุขภาพ

หนี้นอกระบบ มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร?.ในบางครั้ง หลาย ๆ คนอาจมีความจำเป็นที่ต้องกู้เงินนอกระบบ เพื่อนำเงินมาลงทุน ใช้จ่ายปร...
04/12/2021

หนี้นอกระบบ มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร?
.
ในบางครั้ง หลาย ๆ คนอาจมีความจำเป็นที่ต้องกู้เงินนอกระบบ เพื่อนำเงินมาลงทุน ใช้จ่ายประจำวัน หรือด้วยเหตุจำเป็นอื่น ๆ แต่เนื่องจากเงินกู้นอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง จนอาจทำให้ตัวเราจ่ายไม่ไหว และกลายเป็นปัญหาการเงินที่แก้ยากในอนาคต ดังนั้น ใครที่มีหนี้นอกระบบแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ลองนำ 5 วิธีนี้ไปใช้เป็นแนวทางได้
.
1. เจรจากับเจ้าหนี้ เช่น ขอลดดอกเบี้ย
2. หาเงินมาปิดหนี้ ขอความช่วยเหลือจากครอบครัว หรือขายทรัพย์สินที่มี
3. ขอสินเชื่อในระบบ เช่น สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
4. ให้คนกลางช่วยไกล่เกลี่ย ติดต่อสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด โทร 1157
5. ปรึกษาหรือร้องเรียน ติดต่อศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง โทร 1359
.
ที่มา : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #กู้เงิน #เงินกู้ #ยืมเงิน #หนี้

หนี้นอกระบบ มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร?
.
ในบางครั้ง หลาย ๆ คนอาจมีความจำเป็นที่ต้องกู้เงินนอกระบบ เพื่อนำเงินมาลงทุน ใช้จ่ายประจำวัน หรือด้วยเหตุจำเป็นอื่น ๆ แต่เนื่องจากเงินกู้นอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง จนอาจทำให้ตัวเราจ่ายไม่ไหว และกลายเป็นปัญหาการเงินที่แก้ยากในอนาคต ดังนั้น ใครที่มีหนี้นอกระบบแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ลองนำ 5 วิธีนี้ไปใช้เป็นแนวทางได้
.
1. เจรจากับเจ้าหนี้ เช่น ขอลดดอกเบี้ย
2. หาเงินมาปิดหนี้ ขอความช่วยเหลือจากครอบครัว หรือขายทรัพย์สินที่มี
3. ขอสินเชื่อในระบบ เช่น สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
4. ให้คนกลางช่วยไกล่เกลี่ย ติดต่อสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด โทร 1157
5. ปรึกษาหรือร้องเรียน ติดต่อศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง โทร 1359
.
ที่มา : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #กู้เงิน #เงินกู้ #ยืมเงิน #หนี้

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ สารกันบูดที่อยู่บนผิวปลาทูนึ่ง หากสัมผัสโดนทำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง.ตามที่ได้มีการเตือนภัยเรื่อง สารก...
03/12/2021

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ สารกันบูดที่อยู่บนผิวปลาทูนึ่ง หากสัมผัสโดนทำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง
.
ตามที่ได้มีการเตือนภัยเรื่อง สารกันบูดที่อยู่บนผิวปลาทูนึ่ง หากสัมผัสโดนทำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีชวนเชื่อเรื่องสุขภาพที่ระบุว่าให้ระวังปลาทูใส่สารกันบูด หากสัมผัสโดนสารกันบูดทำให้เป็นมะเร็งที่มือ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนัง และกระบวนการผลิตปลาทูนึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอยู่แล้วซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพปลาทูไว้ทำให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูด
.
ทั้งนี้ สารกันบูด เป็นสารที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาโดยการทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของอาหาร ตัวอย่างของสารกันบูด เช่น กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก พาราเบนส์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลไฟต์ เป็นต้น โดยสารกันบูดที่อนุญาตให้ใช้จะผ่านการประเมินความปลอดภัยและมีการกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ต่อวัน นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคได้มีการสุ่มตรวจหรือสำรวจปริมาณการตกค้างของสารเหล่านี้ให้อยู่ในค่าไม่เกินมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02-202-6800
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนัง และกระบวนการผลิตปลาทูนึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอยู่แล้วซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพปลาทูไว้ทำให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูด
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ปลาทู #มะเร็ง #สารกันบูด #ผิวหนัง

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ สารกันบูดที่อยู่บนผิวปลาทูนึ่ง หากสัมผัสโดนทำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง
.
ตามที่ได้มีการเตือนภัยเรื่อง สารกันบูดที่อยู่บนผิวปลาทูนึ่ง หากสัมผัสโดนทำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีชวนเชื่อเรื่องสุขภาพที่ระบุว่าให้ระวังปลาทูใส่สารกันบูด หากสัมผัสโดนสารกันบูดทำให้เป็นมะเร็งที่มือ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนัง และกระบวนการผลิตปลาทูนึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอยู่แล้วซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพปลาทูไว้ทำให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูด
.
ทั้งนี้ สารกันบูด เป็นสารที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาโดยการทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของอาหาร ตัวอย่างของสารกันบูด เช่น กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก พาราเบนส์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลไฟต์ เป็นต้น โดยสารกันบูดที่อนุญาตให้ใช้จะผ่านการประเมินความปลอดภัยและมีการกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ต่อวัน นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคได้มีการสุ่มตรวจหรือสำรวจปริมาณการตกค้างของสารเหล่านี้ให้อยู่ในค่าไม่เกินมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02-202-6800
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนัง และกระบวนการผลิตปลาทูนึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอยู่แล้วซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพปลาทูไว้ทำให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูด
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ปลาทู #มะเร็ง #สารกันบูด #ผิวหนัง

ที่อยู่

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถ.นแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อ
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621416747

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Anti-Fake News Center Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย : Anti-Fake News Center Thailand ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนที่ในปัจจุบันพบว่ามีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพาณิชย์ การหวังผลให้เกิดความแตกแยก หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่น เป็นต้น

กระทรวงดีอีฯ จึงเห็นความสำคัญและได้จัดตั้งศูนย์ฯนี้ ขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไม่ตรงข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่อยู่ในสังคม เพื่อแจ้งเตือน และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกหน่วยงาน และประชาชนรับทราบได้โดยตรงอย่างทันท่วงที ช่องทางการติดตาม: Website : https://www.antifakenewscenter.com/ Twitter : https://twitter.com/afncthailand Line : @antifakenewscenter (https://line.me/R/ti/p/%40008mudox)

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้
เศรษฐกิจแบบนี้ใครอยากได้เงินไปหมุนในธุรกิจ แนะนำอันนี้เลย ไม่เช็คเครดิต ไม่ต้องค้ำ ยื่นกู้ออนไลน์ได้
เศรษฐกิจแบบนี้เพื่อนๆในกลุ่ม Anti-Fake News Center Thailand ใครอยากหาเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ โดยไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเราแนะนำอันนี้เลย
รับทราบข้อมูลข่าวปลอม
เงินกู้ถูกกฏหมาย อยากทำ ธุรกิจไม่มีทุน 💵 👉เราปล่อยกู้ แบบรายเดือน กู้ง่ายอนุมัติเร็ว 💵💵 5,000-ถึง300,000 💵 🔥ดอก100/2💵 **สนใจจริงๆแล้วค่อยทักไปนะ** สนใจคลิกลิงค์มาเลยค่ะ 💵https://lin.ee/ByDjiK6
กำลังติดตาม​สถานการณ์​ข่าวโควิดและข่าวรัฐบาล
Add ตัวนี้ อันตรายไม๊ครับ
บ้านเรามีแล้ว ที่ละงูยิงปืนขึ้นฟ้า แต่มีตำรวจมาดูแลจ้า
ข่าวนี้เป็นเฟคนิวส์มั๊ยครับ
แอดมินครับ อันนี้ข่าจริงหรือข่าวปลอมครับ
คือแบบ...มองบนเลยจ้าาา