Thailand Digital Outlook

Thailand Digital Outlook โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

รู้หรือไม่:คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรมออนไลน์อะไรบ้าง ? สินค้า/บริการอะไร ที่เรานิยมซื้อกันผ่านช่องทางออนไลน์ ?โควิด-...
07/12/2020

รู้หรือไม่:
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรมออนไลน์อะไรบ้าง ?
สินค้า/บริการอะไร ที่เรานิยมซื้อกันผ่านช่องทางออนไลน์ ?
โควิด-19 กระทบกับการใช้ชีวิตของเราในโลกออนไลน์หรือไม่ ?
ภาคธุรกิจไทยพร้อมหรือยังกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ?

ทั้งหมดนี้ หาคำตอบได้ใน เอกสารสรุปผล Thailand Digital Outlook 2020
สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้ว

#thailand #digitaloutlook

สดช. ประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วม 22 หน่วยงาน จัด Thailand Digital Outlook 2020 ระยะ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลให้เกิดประโยช...
30/11/2020

สดช. ประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วม 22 หน่วยงาน จัด Thailand Digital Outlook 2020 ระยะ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
.
วันนี้ (30 พ.ย. 63) นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านดิจิทัลของประเทศ ปี 2563 (Thailand Digital Outlook 2020) โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 ซึ่ง สดช. ได้ร่วมมือกับทีมที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยยึดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานในระดับสากลที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ได้กำหนดไว้ และมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสำรวจและศึกษาสถานภาพปัจจุบันด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย หรือ Thailand Digital Outlook อันจะนำไปสู่การจัดเตรียมการและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูประบบดิจิทัลและการดำเนินนโยบายและมาตรการการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป โดยมีผู้บริหารจากทั้งรัฐและเอกชนจำนวน 22 หน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

#thailand #digitaloutlook

สดช. ประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วม 22 หน่วยงาน จัด Thailand Digital Outlook 2020 ระยะ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
.
วันนี้ (30 พ.ย. 63) นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านดิจิทัลของประเทศ ปี 2563 (Thailand Digital Outlook 2020) โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 ซึ่ง สดช. ได้ร่วมมือกับทีมที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยยึดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานในระดับสากลที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ได้กำหนดไว้ และมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสำรวจและศึกษาสถานภาพปัจจุบันด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย หรือ Thailand Digital Outlook อันจะนำไปสู่การจัดเตรียมการและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูประบบดิจิทัลและการดำเนินนโยบายและมาตรการการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป โดยมีผู้บริหารจากทั้งรัฐและเอกชนจำนวน 22 หน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีต...
14/11/2020

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563
บัดนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ สดช. และคณะผู้จัดได้สุ่มจับรางวัลผู้โชคดีร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลต่อที่ 2 (รางวัลใหญ่) ซึ่งได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชีวัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ปี 2563 (Thailand Digital Outlook Survey 2020) โดยประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในโพสนี้

#thailand #digitaloutlook

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีต...
30/10/2020

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563

บัดนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ สดช. และคณะผู้จัดได้สุ่มจับรางวัลผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลต่อที่ 1 บนแฟนเพจ Thailand Digital Outlook ซึ่งผู้โชคดี 25 ท่าน จะได้รับรางวัลบัตร Starbuck มูลค่า 200 บาท (ทั้งหมดรวมจำนวน 25 รางวัล) โดยประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในโพสนี้

#thailand #digitaloutlook

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีต...
02/10/2020

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563

ข้อมูลของทุกท่านที่ได้รับจะถูกนำมาใช้เพื่อการศึกษาวิจัยและจัดทำเป็นแนวทาง/นโยบายในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ ร่วมลุ้นประกาศผลการจับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook
#ONDE #สดช. #thailand #digitaloutlook

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
18/09/2020

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ครบรอบ 4 ปี สดช. มุ่งมั่นยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
18/09/2020

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ครบรอบ 4 ปี สดช. มุ่งมั่นยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
17/09/2020

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รมว. ดีอีเอส ทำบุญครบรอบ 4 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ดีอีเอส และ สดช.
มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของประชาชน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานพร้อมนำผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ร่วมในพิธีถวายสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ครบรอบ 4 ปี ในวันที่ 16 กันยายนนี้ พร้อมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 9 บริเวณสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยมีนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล

#เศรษฐกิจและสังคม #ONDE #สดช. #DES #ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
15/09/2020

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10/09/2020
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาทำความรู้จักศูนย์ดิจิทัลชุมชนกัน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนทั่วประเทศให้สามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้คนไทยทุกคนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยหวังว่าศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน และการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอดขาย
ในแพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจนเกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่ยั่งยืนต่อไป

ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเดิม จากการ “สร้างโอกาส” มาเป็น “การเพิ่มคุณค่า” เป็นปรัชญาหลักของการดำเนินงานเทเลเซ็นเตอร์ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” บนแนวคิดการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐในระดับชุมชน โดยใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐ ใช้เป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ โดยบทบาทสำคัญของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจึงได้แก่ ให้บริการและแนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ มีการทำงานเชิงรุกด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ด้วยการเพิ่มรายได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การขายสินค้าออนไลน์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระบบ รวมถึงการสร้างงานลักษณะใหม่ ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล สนับสนุนให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีการดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)

#ONDE #FreeWiFi #SmartSignOn #THWiFi
01/09/2020

#ONDE #FreeWiFi #SmartSignOn #THWiFi

สดช. ผนึก กสทช. CAT AIS TRUE ปั้น Smart Sign On สำเร็จลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ไวไฟ @TH Wi-Fi ฟรี
สดช. ดึงความร่วมมือ กสทช. CAT AIS และ TRUE เปิดตัวบริการ Smart Sign On เพิ่มความสะดวกประชาชน ลงทะเบียนครั้งเดียวกับ @TH Wi-Fi ใช้งาน Free Wi-Fi ได้จากผู้ให้บริการทุกรายที่เข้าร่วม
.
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการ สดช. เป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ Smart Sign On เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากเพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ
.
กระทรวง ดีอีเอส มุ่งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตมาเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมช่วยกระจายโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศไทย 4.0
.
โครงการนี้ยังมีอีกมิติหนึ่งคือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันและสร้างสิ่งดี ๆ ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติไปสู่อนาคตได้อย่างเข้มแข็งและก่อให้เกิดความภูมิใจในการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมร่วมกัน
.
#ลดช #สดช #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #ONDE #FreeWiFi #SmartSignOn #THWiFi

28/08/2020
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน

สังเกตกันไหมว่าทำไมสายไฟฟ้าบ้านเราถึงเยอะมากมาย จริง ๆ แล้วปัญหาเกิดจากสายสื่อสารที่มีการลักลอบติดตั้งอย่างผิดระเบียบเป็นจำนวนมาก นอกจากจะเป็นการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว ยังไม่มีการรื้อถอนสายที่ชำรุดหรือสายที่ไม่ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าอีกด้วย จนทำให้เกิดความรกรุงรัง ไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง

จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการให้บริการระดับสากล ภายในปี 2580 โดยมีเป้าหมายในการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัยต่อประชาชน และรองรับการขยายตัวของโครงข่าย 5G โดยที่ประชาชนจะต้องไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง สดช. มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบ เพื่อสร้างการบูรณาการร่วมกัน

26/08/2020
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน ถือว่ามีส่วนสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเหนือชั้นกว่าองค์กรอื่น ดังนั้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ของพวกเรามีความแข็งแรง และยั่งยืน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร สดช. ให้เป็นองค์กรแห่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ องค์กรแห่งวัฒนธรรม ไปด้วยกัน กับหลักปฏิบัติง่าย ๆ ดังนี้
1. ตรงต่อเวลา ไม่ว่าจะเป็นเริ่มงานตรงเวลา / ประชุมตรงเวลา และงานเสร็จตรงเวลา
2. การแต่งกาย ควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับงาน ดูดีแบบมืออาชีพ ตามธรรมเนียม
3. การทำงาน มีความซื่อสัตย์ ทำงานอย่างโปร่งใส และที่สำคัญต้องตรวจสอบได้
องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจน พนักงานในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร จะทำให้องค์กรยืนหยัดอยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

Thailand Digital Outlook's cover photo
24/08/2020

Thailand Digital Outlook's cover photo

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) -ขยายเวลาตอบบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิ...
24/08/2020

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) -ขยายเวลาตอบบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไป ใช้ในการปฏิรูปนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

โดยสามารถเข้าร่วมตอบแบบสำรวจและลุ้นรับรางวัลใหญ่ 2 ต่อ จนถึง 30 กันยายน 2563 ผ่านทาง http://onde.timeconsulting.co.th/digitaloutlook/

🎉ต่อที่ 1
1. เพียงกด Like กด Share เฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook บนเฟซบุ๊กของท่าน และติดแฮชแท็ก #thailand #digitaloutlook พร้อมตั้งค่าสาธารณะ (Public)
2. อัพโหลดรูปโพสของคุณ ผ่านทางเฟซบุ๊กคอมเม้นท์ใต้ โพสกิจกรรม และลุ้นรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จํานวน 25 รางวัล

🎉ต่อที่ 2
ร่วมตอบแบบสํารวจการศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 และลุ้นรับรางวัล ใหญ่ iPhone 11 Pro Max 64 GB จํานวน 1 รางวัล
iPad Air 64 GB จํานวน 1 รางวัล
App Watch Series 5 จํานวน 2 รางวัล
บัตร Gift Voucher Tesco Lotus จํานวน 50 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 104,100 บาท

โดยจะประกาศผลการจับ รางวัลผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook
#ONDE #สดช. #thailand #digitaloutlook

14/08/2020
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

#Cyberbullying

Cyberbullying หรือว่าเรียกสั้นๆ ก็คือการ bully นั่นเองถ้าเป็นภาษาไทยคือการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ จะเป็นลักษณะของการรังแกกัน การใส่ร้ายป้ายสี หรือการใช้ถ้อยคำหยาบคายที่ทำให้ผู้ที่ถูกกระทำรู้สึกอับอาย รู้สึกเจ็บปวด หรือได้รับผลกระทบทางจิตใจ การโดน bully เจอได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ วิธีรับมือที่ดีก็คือ ไม่ต้องไปตอบโต้อะไรเลย หรือไม่ต้องไปสนใจ หรือว่า Block ข้อความนั้นไปเลย หรือวิธีรับมือที่ดีที่สุดก็คือ กรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

สดช. จัดหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (GCIO) Transform องค์กรของรัฐสู่ Digitalนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว...
07/08/2020

สดช. จัดหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (GCIO) Transform องค์กรของรัฐสู่ Digital

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว. ดีอีเอส เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถาการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (GCIO) เป็นหลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้บริหารเพื่อ Transform องค์กรสู่ Digital เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบริการของภาครัฐ สร้างกลยุทธ์เชิงดิจิทัลให้สอดคล้องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช.พร้อมด้วยนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีระยะเวลาอบรมหลักสูตรวันที่ 7 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign พระราม 9

สดช. จัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) Transform องค์กรของรัฐสู่ Digital

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว. ดีอีเอส เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถาการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เป็นหลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้บริหารเพื่อ Transform องค์กรสู่ Digital เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบริการของภาครัฐ สร้างกลยุทธ์เชิงดิจิทัลให้สอดคล้องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช.พร้อมด้วยนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีระยะเวลาอบรมหลักสูตรวันที่ 7 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign พระราม 9

#สดช. #ดิจิทัล #Digital

🎉🎉🎉🎉 ตอบแบบสำรวจลุ้นของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 104,100 บาท ได้ที่ https://bit.ly/3fj4wEz สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศร...
06/08/2020

🎉🎉🎉🎉 ตอบแบบสำรวจลุ้นของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 104,100 บาท ได้ที่ https://bit.ly/3fj4wEz

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ขึ้น ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไป ใช้ในการปฏิรูปนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

📍ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสํารวจและร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ 2 ต่อ
🎉ต่อที่ 1
1. เพียงกด Like กด Share เฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook บนเฟซบุ๊กของท่าน และติดแฮชแท็ก #thailand #digitaloutlook พร้อมตั้งค่าสาธารณะ (Public)
2. อัพโหลดรูปโพสของคุณ ผ่านทางเฟซบุ๊กคอมเม้นท์ใต้ โพสกิจกรรม และลุ้นรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จํานวน 25 รางวัล

🎉ต่อที่ 2
ร่วมตอบแบบสํารวจการศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 และลุ้นรับรางวัล ใหญ่ iPhone 11 Pro Max 64 GB จํานวน 1 รางวัล
iPad Air 64 GB จํานวน 1 รางวัล
App Watch Series 5 จํานวน 2 รางวัล
บัตร Gift Voucher Tesco Lotus จํานวน 50 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 104,100 บาท

🎈ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 และประกาศผลการจับ รางวัลผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook

#ONDE #สดช. #thailand #digitaloutlook

ลุ้นของรางวัลแบบง่ายๆ 🎉🎉 เพียงตอบคำถามที่ https://bit.ly/3fj4wEz.สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
04/08/2020

ลุ้นของรางวัลแบบง่ายๆ 🎉🎉 เพียงตอบคำถามที่ https://bit.ly/3fj4wEz
.
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ขึ้น ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไป ใช้ในการปฏิรูปนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

📍ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสํารวจ ได้ที่ https://bit.ly/3fj4wEz และร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ 2 ต่อ

🎉ต่อที่ 1
1. เพียงกด Like กด Share เฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook บนเฟซบุ๊กของท่าน และติดแฮชแท็ก #thailand #digitaloutlook พร้อมตั้งค่าสาธารณะ (Public)
2. อัพโหลดรูปโพสของคุณ ผ่านทางเฟซบุ๊กคอมเม้นท์ใต้ โพสกิจกรรม และลุ้นรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จํานวน 25 รางวัล

🎉ต่อที่ 2
ร่วมตอบแบบสํารวจการศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 และลุ้นรับรางวัล ใหญ่ iPhone 11 Pro Max 64 GB จํานวน 1 รางวัล
iPad Air 64 GB จํานวน 1 รางวัล
App Watch Series 5 จํานวน 2 รางวัล
บัตร Gift Voucher Tesco Lotus จํานวน 50 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 104,100 บาท

🎈ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 และประกาศผลการจับ รางวัลผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook

#ONDE #สดช. #thailand #digitaloutlook

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2...
04/08/2020

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ขึ้น ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไป ใช้ในการปฏิรูปนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

📍ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสํารวจ ได้ที่ https://bit.ly/3fj4wEz และร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ 2 ต่อ

🎉ต่อที่ 1
1. เพียงกด Like กด Share เฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook บนเฟซบุ๊กของท่าน และติดแฮชแท็ก #thailand #digitaloutlook พร้อมตั้งค่าสาธารณะ (Public)
2. อัพโหลดรูปโพสของคุณ ผ่านทางเฟซบุ๊กคอมเม้นท์ใต้ โพสกิจกรรม และลุ้นรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จํานวน 25 รางวัล

🎉ต่อที่ 2
ร่วมตอบแบบสํารวจการศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 และลุ้นรับรางวัล ใหญ่ iPhone 11 Pro Max 64 GB จํานวน 1 รางวัล
iPad Air 64 GB จํานวน 1 รางวัล
App Watch Series 5 จํานวน 2 รางวัล
บัตร Gift Voucher Tesco Lotus จํานวน 50 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 104,100 บาท

🎈ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 และประกาศผลการจับ รางวัลผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook

#ONDE #สดช. #thailand #digitaloutlook

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2...
01/08/2020

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ขึ้น ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไป ใช้ในการปฏิรูปนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

📍ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสํารวจ ได้ที่ https://bit.ly/3fj4wEz และร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ 2 ต่อ

🎉ต่อที่ 1
1. เพียงกด Like กด Share เฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook บนเฟซบุ๊กของท่าน และติดแฮชแท็ก #thailand #digitaloutlook พร้อมตั้งค่าสาธารณะ (Public)
2. อัพโหลดรูปโพสของคุณ ผ่านทางเฟซบุ๊กคอมเม้นท์ใต้ โพสกิจกรรม และลุ้นรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จํานวน 25 รางวัล

🎉ต่อที่ 2
ร่วมตอบแบบสํารวจการศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 และลุ้นรับรางวัล ใหญ่ iPhone 11 Pro Max 64 GB จํานวน 1 รางวัล
iPad Air 64 GB จํานวน 1 รางวัล
App Watch Series 5 จํานวน 2 รางวัล
บัตร Gift Voucher Tesco Lotus จํานวน 50 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 104,100 บาท

🎈ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 และประกาศผลการจับ รางวัลผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook

#ONDE #สดช. #thailand #digitaloutlook

ที่อยู่

สดช. ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันว
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621421202

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thailand Digital Outlookผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#thailand #digitaloutlook
#thailand #digitaloutlook