งานบริการการศึกษา FARAM

งานบริการการศึกษา FARAM เพจนี้มีไว้สำหรับให้นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามฯ ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารงานการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

PR Ramkhamhaeng University
19/01/2021

PR Ramkhamhaeng University

ม.ร.เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
---------
>>> ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 นั้น
>>> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ #เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ไปก่อน #และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบต่อไป

15/01/2021
รอบรั้วรามฯ

รอบรั้วรามฯ

ไขข้อข้องใจ วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วง โควิด-19 ระบาด

ตารางบรรยายออนไลน์ของภาควิชาดนตรีสากลภาคเรียนที่ 1/2563 (ปรับปรุงล่าสุด 08/01/64) ครับ
06/01/2021

ตารางบรรยายออนไลน์ของภาควิชาดนตรีสากลภาคเรียนที่ 1/2563 (ปรับปรุงล่าสุด 08/01/64) ครับ

ประกาศ ...
03/01/2021

ประกาศ ...

23/12/2020
🚩ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาปัจจุบันตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มาตรการแล...
22/12/2020

🚩ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นั้น

ทางคณะจึงขอปรับรูปแบบการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาปัจจุบันเป็นรูปแบบออนไลน์แทน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

📲 https://forms.gle/KmY6fFqswjrKkstd6

📧โดยนักศึกษาต้องใช้อีเมล @rumail.ru.ac.th ในการลงทะเบียนเท่านั้น หากนักศึกษาคนใดยังไม่มีอีเมลดังกล่าว ให้สมัครได้ที่
https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/checkstatus

PR Ramkhamhaeng University
22/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

#ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>> ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 และประกาศกรุงเทพมหานคร 10 มาตรการ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมดำเนินการตามประกาศดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเคร่งครัด ....ตามประกาศด้านล่างนี้ 👇👇

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20/12/2020

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร
---------------
ตามที่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยในจังหวัด งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีมาตรการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
1) ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work form home) ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นด้วย
2) นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ ใน 2 ระบบ ได้แก่ รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ RU Cyber Classroom และการรับชมการบรรยายย้อนหลังผ่านระบบ Course on-demand ทาง www.ru.ac.th
3) นักศึกษาปริญญาตรีโครงการพิเศษ ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์เช่นกัน หากมีการสอบในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้นักศึกษา ติดต่อประสานกับโครงการฯที่สังกัดโดยตรง เพื่อผ่อนผันการสอบต่อไป
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ใคร่ขอความรร่วมมือบุคลากรและนักศึกษา ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมชน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

ตารางบรรยาย ภาควิชานาฏกรรมไทย 2/63
16/12/2020

ตารางบรรยาย ภาควิชานาฏกรรมไทย 2/63

ตารางบรรยาย ภาควิชาดนตรีไทย 2/63
16/12/2020

ตารางบรรยาย ภาควิชาดนตรีไทย 2/63

ตารางบรรยาย ภาควิชาดนตรีสากล 2/63
16/12/2020

ตารางบรรยาย ภาควิชาดนตรีสากล 2/63

ปฏิทินการศึกษา 63-2 และ ภาคฤดูร้อน 63
07/12/2020

ปฏิทินการศึกษา 63-2 และ ภาคฤดูร้อน 63

04/12/2020
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
29/11/2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาควิชาศิลปะการแสดงไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชม การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏกรรมไทย ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ... หรือร่วมติดตามชมการถ่ายทอด Live สด ได้ทาง facebook โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเพจ รอบรั้วรามฯ

ประกาศ  นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ (สำเร็จการศึกษาจริง โดยมีผลการเรียนครบตามหลักสูตร) ให้มาดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึ...
22/11/2020

ประกาศ นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ (สำเร็จการศึกษาจริง โดยมีผลการเรียนครบตามหลักสูตร) ให้มาดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 นี้ .... โดยแนบเอกสารตามที่ระบุมาด้วย ทั้งนี้ หาก นศ.ได้ดำเนินการขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายไปแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสาร ตามข้อ 7. ครับ

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ"โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร" นำทีมวิทยากรโด...
19/11/2020
โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสืบสานศิลปวัใล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ"โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร" นำทีมวิทยากรโดยคุณแม่จำปา แสนพรม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาแห่งนี้ พร้อมกับทีมวิทยากรที่จะมาให้ความรู้และได้นำการแสดงจากสมาชิกในโรงเรียนมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกด้วย ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น เป็นต้นไป ณ ชั้น 17 อาคารสุโขทัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.0988061641

งานสัมนาโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพ เชิญรับชม เสวนาโรงเรีย.....

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ฯ
10/11/2020

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ฯ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ กับภาควิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ การสัมมนาดนตรีไทยเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การเรียกเสียง" ตะโพน...
05/11/2020

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ กับภาควิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ การสัมมนาดนตรีไทยเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การเรียกเสียง" ตะโพนไทย กลองทัด ในการบรรเลงวงปี่พาทย์ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ..... หรือรับชมได้ทาง Facebook live โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

19/10/2020
12/10/2020
ขอเชิญนักศึกษาเข้ารับฟังการแถลงนโยบายจากผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีในวันที่ 29 ก.ย. 63 เวลา 13.30-16.30 น. ครับ
28/09/2020

ขอเชิญนักศึกษาเข้ารับฟังการแถลงนโยบายจากผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีในวันที่ 29 ก.ย. 63 เวลา 13.30-16.30 น. ครับ

#PRขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-...
28/09/2020

#PR
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ครับ

#PRโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เดอะคริสตัล เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปนี้นะครับ😄
22/09/2020

#PR

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เดอะคริสตัล เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปนี้นะครับ😄

17/09/2020
#PRประชาสัมพันธ์โครงการ Healing Mind ไขจิตใจที่ถูกล็อก จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ในวันที่ 26-27 ก.ย. 63 ...
17/09/2020

#PR

ประชาสัมพันธ์โครงการ Healing Mind ไขจิตใจที่ถูกล็อก จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ในวันที่ 26-27 ก.ย. 63 ณ IYF CENTER รังสิต

สอบถามเพิ่มเติม:
099-239-5492
เฟสบุ๊ค Healing Mind

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพร้อมพูดคุยกันในเรื่อง "โขนกับสังคมปัจจุบัน" โดยอาจารย์ ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย รองคณบดีฝ่ายบริหา...
10/09/2020

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพร้อมพูดคุยกันในเรื่อง "โขนกับสังคมปัจจุบัน" โดยอาจารย์ ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏกรรมไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในงาน RU Book Fair 2020 : Read Life Learn ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มาดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน นี้เป็นต้นไป .... โดยแนบเอกสารต...
08/09/2020

ประกาศ นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มาดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน นี้เป็นต้นไป .... โดยแนบเอกสารตามที่ระบุมาด้วย

26/08/2020
26/08/2020

การใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ชั้น 17 คณะศิลปกรรมศาสตร์

24/08/2020
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ครับ
16/08/2020

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ครับ

ตารางเรียนสาขาวิชาดนตรีสากล ภาคเรียน 1/63 ปรับปรุงเดือนสิงหาคม 2563 ครับ
15/08/2020

ตารางเรียนสาขาวิชาดนตรีสากล ภาคเรียน 1/63 ปรับปรุงเดือนสิงหาคม 2563 ครับ

12/08/2020
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10/08/2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

#WelcometoFARAMfamily
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร. ขอเชิญนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศประจำภาคเรียนที่ 1/2563
📍ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ที่อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 17 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
✔️ใส่ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ
✔️สวมหน้ากากอนามัย
😁แล้วพบกันนะครับ
#FARAMfamily

รายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนในแต่ละชั้นปีของภาควิชาดนตรีสากล ภาคเรียนที่ 1/2563 นะครับ
05/08/2020

รายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนในแต่ละชั้นปีของภาควิชาดนตรีสากล ภาคเรียนที่ 1/2563 นะครับ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623108296

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานบริการการศึกษา FARAMผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานบริการการศึกษา FARAM:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด