สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

03/03/2024

3 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก”(World Wildlife Day) วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ และเพื่อเฉลิมฉลองในความสวยงามและรูปแบบที่หลากหลายของสัตว์ป่าและพืชป่า ในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) คือ “Recovering key species for ecosystem restoration - กู้วิกฤตชีวิตในป่า พลิกฟื้นชะตาระบบนิเวศ” เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนในการต่อสู้กับอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าและพืชป่าที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

01/03/2024
21/02/2024
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( นายชิดชนก สุขมงคล ) ได้มอบน...
21/02/2024

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( นายชิดชนก สุขมงคล ) ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนะนำ
แนวทางแก้ไขในการดำเนินงานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถาบันวิจัยฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

#รายงานผลการปฏิบัติงาน #สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

19/02/2024
16/02/2024
09/02/2024

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “อนาคตการป่าไม้ไทยในสถานการณ์โลกเดือด” ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบกับการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความท้าทายของการป่าไม้ไทยในสถานการณ์โลกเดือด” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และเวทีเสวนาหัวข้อ “อนาคตการป่าไม้ไทย: เส้นทางที่ต้องไป” และ “วนกรรุ่นใหม่กับความคาดหวังต่อการป่าไม้ไทย” โดยวิทยากรสุดพิเศษ

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ 👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2DNkDSInXCL-GJ6mCnzogH_Ued2x5ccYcimcbgtlul1WVUw/viewform

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 นานาชาติได้ร่วมย...
03/02/2024

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day)
ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำ” ขึ้น ณ เมือง Ramser ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาเป็นรู้จักในนาม อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2541 เป็นประเทศลำดับที่ 110

29/01/2024
23/01/2024
22/01/2024
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ...
22/01/2024

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ
https://www.dmcr.go.th/detailAll/69226/nws/244

14/01/2024

14 มกราคม "วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ"

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน รับรู้ผลเสียและอันตรายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า

06/01/2024

📢 Update!! กฎหมาย EIA & EHIA ⚖️📚
🟢ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 (ประกาศฯ EIA)
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/15925.pdf
----------
🟠ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 (ประกาศฯ EHIA)
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/15926.pdf

วันนกแห่งชาติ "National Bird Day" 5 มกราคม ของทุกปี จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของประช...
05/01/2024

วันนกแห่งชาติ "National Bird Day" 5 มกราคม ของทุกปี จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของประชากรนก และสร้างการรับรู้หรือให้การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการทางด้านสวัสดิภาพของนกหลายล้านตัว โดย Charles Almanzo Babcock ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมืองออยล์ซิตี้ รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

01/01/2024

🌟Happy New Year 2024 🎊🎉

13/12/2023
10/12/2023

10 ธันวาคม “วันรัฐธรรมนูญ”

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย
โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้
🔹 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน
🔸 การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

07/12/2023

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอกราบถวายพระพร ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #ทรงพระเจริญ

05/12/2023

วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย
รวมถึงกำหนดให้เป็น “วันชาติ” ของไทย เป็นการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และชุมชนชายฝั่ง

ฐานข้อมูลนกในระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล_______________________________________นกหัวโตทรายใหญ่Greater Sand Plover(C...
04/12/2023

ฐานข้อมูลนกในระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล
_______________________________________
นกหัวโตทรายใหญ่
Greater Sand Plover
(Charadrius leschenaultii)
รายละอียดเพิ่มเติม...https://dmcrth.dmcr.go.th/mfrdi/detail/19264/
นกชนิดอื่นๆในระบบนิเวศป่าชายเลน...https://dmcrth.dmcr.go.th/mfrdi/news/854/1/
_______________________________________________________
#กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง #สถาบัวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน #นกชายเลน

ที่อยู่

Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด