Clicky

ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา

ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา, หน่วยงานราชการ, ชั้น 1 อาคารเต็ม สมิตินันท์ เล, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

มาร่วมสนุกรับของรางวัลที่บูทนิทรรศการของกองการต่างประเทศกันนะคะ #งานมหกรรมทสพบประชาชนครั้งที่2#การบริหารจัดการพื้นที่อนุ...
02/12/2022

มาร่วมสนุกรับของรางวัลที่บูทนิทรรศการของกองการต่างประเทศกันนะคะ

#งานมหกรรมทสพบประชาชนครั้งที่2
#การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์สู่มาตรฐานสากล
#กองการต่างประเทศ
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา

รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญากองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
21/10/2022

รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา
กองการต่างประเทศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รับฟังแนวความคิดจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เกี่ยวกั...
20/10/2022
กางแผนไทยไป Net Zero ปี 2065 ทำจริงหรือเพ้อฝัน | Climate Action EP.7

รับฟังแนวความคิดจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เกี่ยวกับ Roadmap ของประเทศไทยสู่ Net Zero ในปี ค.ศ. 2065

ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero ภายในปี 2065 ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการด....

Photos from กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
19/10/2022

Photos from กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

การประยุกต์หลักการ CEPA ในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีฯ#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา#กองการต่างปร...
17/10/2022

การประยุกต์หลักการ CEPA ในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีฯ

#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี
#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา
#กองการต่างประเทศ
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

การประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ...
06/10/2022

การประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แห่งราชอาณาจักรไทย และ National Parks Board สาธารณรัฐสิงคโปร์
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
------------------------------------------------------------------------
นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กองนิติการ และเจ้าหน้าที่ กองการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แห่งราชอาณาจักรไทย และ National Parks Board สาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสืบ นาคะเสถียร ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้มอบหมายให้กองการต่างประเทศจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือและร่วมกันพิจารณารายละเอียดร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ปรับแก้ไข แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางเทคนิคและ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ ในด้านนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า อนุกรมวิธานพืช และการอนุรักษ์ธรรมชาติ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 (33rd Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environm...
06/10/2022

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33
(33rd Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 33rd ASOEN)
…………………………………………
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ และนายคมกริช เศรษบุบผา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 (33rd Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 33rd ASOEN) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและร่วมหารือเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมใน 7 สาขาหลัก ได้แก่ คณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลาย (AWGNCB) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME) คณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ (AWGWRM) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC) คณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWGCC) คณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย (AWGCW) และคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE) และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างเอกสารสำคัญของอาเซียน อาทิ ร่างแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Joint Statement on Biodiversity to CBD COP 15 (ACB) และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP 27) และรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN State of Climate Change Report) เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME) ต่ออีกวาระในระหว่าง ปี ค.ศ. 2022 – 2025

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ ผู้แทนกรมอุทยานแห่ง...
27/09/2022

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
นายสุเมธ เดชะตันตระกูล
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ต่อรายงาน...
16/09/2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ต่อรายงานประเทศ ฉบับที่ 4-8 (ฉบับรวม) ของประเทศไทย (ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.30 น. นางสาวปิณฑิรา ทับทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายประสาน ติดตาม และฐานข้อมูล ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ พร้อมผู้แทนสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ต่อรายงานประเทศ ฉบับที่ 4-8 (ฉบับรวม) ของประเทศไทย (ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะความเป็นมาการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ การจัดทำและสาระสำคัญของรายงานประเทศฯ รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติฯ ที่มีต่อประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.การประชุมหารือเพื่อจัดทำเป้าหมายร่วมตามนโยบายด้านการต่างประเทศ นางสุนีย...
16/09/2022

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.
การประชุมหารือเพื่อจัดทำเป้าหมายร่วมตามนโยบายด้านการต่างประเทศ

นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา พร้อมผู้แทนสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักแผนงานและสารสนเทศ และกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าตามอนุสัญญา ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดทำเป้าหมายร่วมตามนโยบายด้านการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล
โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.การประชุมเตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ...
16/09/2022

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.

การประชุมเตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา พร้อมทั้งผู้แทนสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ และกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม

การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยหลักการ CEPA Program..Ep.3การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง...
31/08/2022

การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยหลักการ CEPA Program..

Ep.3
การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดนั้น จำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้กับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

การนำ CEPA ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล จำเป็นต้องมีแนวทางการวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสะท้อนความต้องการและประโยชน์ที่เกิดกับทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียแนวทางนี้จึงจำเป้นต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบท วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ

#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี
#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา
#กองการต่างประเทศ
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

Photos from MAB Thai's post
30/08/2022

Photos from MAB Thai's post

ทำความรู้จักกับอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Convention) 💧.Ep.2 คุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ."พื้นที่ชุ่ม...
18/07/2022

ทำความรู้จักกับอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Convention) 💧
.
Ep.2 คุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ
.
"พื้นที่ชุ่มน้ำ" มีบทบาทหน้าที่และคุณค่าความสำคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งของคน สัตว์ และพืช ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ คนไทยใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการยังชีพและการทำมาหากินมานานหลายชั่วคน พื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารและน้ำ ความมั่นคงทางสุขภาพ การแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน วัฒนธรรม และความมั่นคงของชาติ
.
บริการจากระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ (Urban Wetlands) ยังมีบทบาทสำคัญต่อความเป็นพลวัตของเมือง (Urban Resilience) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
.
#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี
#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา
#กองการต่างประเทศ
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

การประชุมเตรียมการฝ่ายไทย (ด้านสารัตถะ) สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 14และการ...
08/07/2022

การประชุมเตรียมการฝ่ายไทย (ด้านสารัตถะ) สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 14และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน (JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย (ด้านสารัตถะ) สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน (JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ผ่านระบบประชุมทางไกล

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือในพื้นที่คุ้มครองในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (Asia Protected Areas Partnership (APA...
07/07/2022

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือในพื้นที่คุ้มครองในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (Asia Protected Areas Partnership (APAP): 8th Steering Committee Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 – 16.45 น.

นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ นายคมกริช เศรษบุบผา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศและสำนักอุทยานแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือในพื้นที่คุ้มครองในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (Asia Protected Areas Partnership (APAP): 8th Steering Committee Meeting) ผ่านระบบประชุมทางไกล

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UP...
27/06/2022

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

นางสาวปิณฑิรา ทับทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายประสาน ติดตาม และฐานข้อมูล ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ พร้อมผู้แทนสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และผู้แทนสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน"*วันพฤห...
27/06/2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน"*

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

นางสาวปิณฑิรา ทับทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายประสาน ติดตาม และฐานข้อมูล ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ พร้อมผู้แทนสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน" ผ่านระบบ Application Cisco Webex Meetings

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น.นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเ...
17/06/2022

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น.
นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ และผู้แทนสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุมหารือเพิ่มเติมรายละเอียดกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนงานความร่วมมือไตภาคี Thailand International Cooperation Agency - United States Agency for International Development Strategic Partnership for Development Cooperation in Asia สาขา Air Quality Data ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เตรียมความพร้อม รองรับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในมิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชา...
16/06/2022

เตรียมความพร้อม รองรับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในมิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ และหมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายอุ่น...
06/06/2022

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายอุ่นเฮือน ไซยะจัก อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับ สปป.ลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้าง สวนรุกขชาติไทย - ลาว #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา#กองกา...
06/06/2022

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับ สปป.ลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้าง สวนรุกขชาติไทย - ลาว
#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา
#กองการต่างประเทศ
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมหา...
01/06/2022

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือการร่วมดำเนินโครงการ CMECM-KOEM และ Blue Carbon-KNPS โดยมี นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ พร้อมผู้แทนสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ได้เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสืบนาคะเสถียร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Video Conference)

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนางสาวปิณฑิรา...
31/05/2022

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนางสาวปิณฑิรา ทับทอง หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและองค์กร ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ (H.A. Slade) โดยมีนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม

18/05/2022

ประกาศข้อตกลงคุณธรรมเป้าหมาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาดูข้อแตกต่างของ "พื้นที่สงวนชีวมณฑล" กับ "พื้นที่มรดกโลก" กัน#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา
18/05/2022

มาดูข้อแตกต่างของ "พื้นที่สงวนชีวมณฑล" กับ "พื้นที่มรดกโลก" กัน

#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา

ข้อแตกต่างระหว่างโครงการมนุษย์และชีวมณฑล (Man and Biosphere Program: MAB) กับ มรดกโลก

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง พ.ศ.2566-2577 ครั้งที่ 1/2565............................
06/05/2022

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง พ.ศ.2566-2577
ครั้งที่ 1/2565
............................................................................
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30–17.00 น.
นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ พร้อมทั้ง ผู้แทนจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา องค์กร WWF PANTHERA IUCN WCS TRAFFIC มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และคณะวนศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง พ.ศ.2566-2577 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม

การประชุมเตรียมการท่าทีฝ่ายไทยสำหรับ The Joint Meeting of the Expert Group for Strategy and Partnership and the Expert G...
06/05/2022

การประชุมเตรียมการท่าทีฝ่ายไทยสำหรับ The Joint Meeting of the Expert Group for Strategy and Partnership and the Expert Group on Basin Planning on Promation of national Indicative Plans 2021-2025
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00–12.00น.
นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการท่าทีฝ่ายไทยสำหรับ
The Joint Meeting of the Expert Group for Strategy and Partnership and the Expert Group on Basin Planning on Promotion of National Indicative Plans 2021-2025 ผ่านระบบประชุมทางไกล

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพย...
06/05/2022

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.
นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ พร้อมผู้แทนสำนักอุทยานแห่งชาติ และสำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ที่อยู่

ชั้น 1 อาคารเต็ม สมิตินันท์ เล
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Fisherman Shop at Bang Khen กรมประมง PSDG OAE สำนักกฎหมาย กรมทางหลวงชนบท Chatuchak (district) งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราช JICA GLO + UHC Project Phase 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ Thailand Digital Outlook สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ : Online Sale Tr สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง M-WIT MWA Thailand TICA - Thailand Incentive and Convention Association Bang Sue District