โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

เปิดเหมือนปกติ

📣 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ...
18/01/2022

📣 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 1)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยช่วงเช้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ดังนี้
1. ลงพื้นที่เป้าหมายติดตามโครงการฯ HLM ระดับครัวเรือน พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ณ พื้นที่แปลง นางสาววิจิตรา กระทู้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่แปลงดังกล่าว
2. ลงพื้นที่เป้าหมายติดตามโครงการฯ CLM ระดับตำบล พื้นที่ขนาด 15 ไร่ ณ แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในการติดตามงานในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบหมายให้นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และนายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับในพื้นที่
ทั้งนี้ ขอขอบคุณนางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, นางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ และนางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ ที่ร่วมให้การต้อนรับ

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCD

17/01/2022

🌳 "ความสำเร็จ "โคก หนอง นา โมเดล" | อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง | สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน" 🌳

🌳👉ขอเชิญรับชม วิดีทัศน์ความสำเร็จ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

👉https://youtu.be/3EmvNBEo_6s

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

📣" ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้น...
14/01/2022

📣" ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่จังหวัดพัทลุง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนต่างๆ "
วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย พร้อมด้วย นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนเจ้าของแปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพื่อติดตาม สนับสนุน เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในโอกาสนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้พบปะ และให้คำแนะนำในการขยายผลการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายทุกระดับเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือการร่วมด้วยช่วยกันในรูปแบบต่างๆ ตามวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ต่อยอดให้เกิดศูนย์เรียนรู้ มุ่งเน้นให้พัฒนากรทำกิจกรรมร่วมกับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ย้ำทำร่วมไม่ใช่ทำให้ พร้อมออกแบบกระบวนงานและกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการให้บริการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน
ทั้งนี้ เจ้าของแปลงได้กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ต่อจากนั้น เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการพัฒนาต่อยอดกลุ่มศิวะนาฎ กนกไทย ของ นายยุทธพล ซุ่นเซ่ง 134 หมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

🕊เมืองพัทลุง : เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน 🌊

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

📣 นายอำเภออ่าวลึก มอบหมายพัฒนากรตำบลนาเหนือ-บ้านกลาง ติดตามการดำเนินงานและมอบวัสดุตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุ...
13/01/2022

📣 นายอำเภออ่าวลึก มอบหมายพัฒนากรตำบลนาเหนือ-บ้านกลาง ติดตามการดำเนินงานและมอบวัสดุตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. 📣
12 มกราคม 2565 เวลา 09.30น.
นายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก นายประทิ่น เขียวผุด พัฒนาการอำเภออ่าวลึก มอบหมาย นางสาวปิ่นปินัทธ์ รักสกุล พัฒนากรตำบลนาเหนือ-บ้านกลาง ติดตามการดำเนินงานและมอบวัสดุตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนเป้าหมาย
1.นายจรัญ หนูรินทร์ ม. 1ต.บ้านกลาง
(ต้นมะม่วงหิมพานต์/มะพร้าวน้ำหอม)
2.นายสุขสันต์ ทองศิริ ม.4 ต.นาเหนือ
(ต้นทุเรียน/ต้นพะยูง)
3.นส.อนิสา ธัญรส ม.3 ต.นาเหนือ (ต้นฝรั่งกิมจู/ต้นมะพร้าวน้ำหอม)
และ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
นายมานิตย์ บรรพบุตร ม.2 ต.นาเหนือ
(ต้นมะพร้าวน้ำหอม)

🖊สพอ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รายงาน

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

📣📣" พช.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ "🗓 วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.📍ณ บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 1 ตำบ...
13/01/2022

📣📣" พช.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ "
🗓 วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
📍ณ บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 1 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา
🎯 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนของนางพรเพ็ญ สีชมภู ณ บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 1 ตำบลลำพะยา ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติที่ 4 ด้านรายได้ (ข้อ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้) ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”
โดยก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ประกอบอาชีพ สามีเป็นผู้สนับสนุน ดูแลค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน แต่หลังจากสามีเสียชีวิตเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ขาดรายได้ในการดูแลครอบครัว แต่ยังมีภาระต้องเลี้ยงดูหลานสาวในวัยเรียน 1 คน จึงได้ขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ขนาด 1 ไร่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ดอกไม้เศรษฐกิจ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และเลี้ยงเป็ด
ซึ่งขณะนี้ได้มีการนำผลิตผลจากในแปลงออกจำหน่าย เช่น ดอกดาวเรือง ไข่เป็ด ไข่ไก่ ถั่วลิสง ผักสวนครัวต่างๆ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เดือนละ 5,000 – 6,000 บาท นำความปลาบปลื้มให้แก่ครัวเรือนเป็นอย่างมาก และที่ทำให้ดีใจและตื้นตันใจที่สุด คือในเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา สามารถนำเงินจากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากในแปลง ไปซื้อเตียงนอนและที่นอนให้แก่หลานสาวได้ ซึ่งปกติหลานสาวจะปูผ้านอนบนพื้น มีความเสี่ยงกับการที่สัตว์เลื้อยคลานต่างๆ มาทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้ ส่งผลให้ตอนนี้ตนเองและหลานสาวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นครัวเรือนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้มอบโอกาสมาให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดี มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลครอบครัวและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

🎯 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา นำโดยนางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางกัลยาดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ และสนับสนุนข้อมูลครัวเรือนดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารจังหวัดยะลา ในครั้งนี้ด้วย

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ. ยะลา
📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา
https://yala.cdd.go.th/2022/01/12/yala42

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

📣"รองอธิบดี พช. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนพื้นที่ CLM" 🌾วันที่ 8-9 มกราคม 2565 ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตร...
10/01/2022

📣"รองอธิบดี พช. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนพื้นที่ CLM" 🌾
วันที่ 8-9 มกราคม 2565 ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM ของนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และการถอดบทเรียน กิจกรรมที่ 6 การสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ โดยคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) และนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ และ ทีมงานร่วมกันดำเนินการ โดยในเวทีการถอดบทเรียนได้กำหนดพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 6 แปลง CLM ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำจะให้ความรู้ในการใช้ครุภัณฑ์เพื่อการแปรรูปผลผลิตจากแปลงในพื้นที่ CLM เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต การสร้างมาตรฐานผลผลิตตามมาตรอินทรีย์วิถีไทย (Earth Safe) โดยจะจัดทำเป็นต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้แก่แปลง CLM อื่น ๆ ที่พร้อมจะนำไปปรับใช้ต่อไป
จากนั้นนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมหลุมพอเพียง จำนวน 5 หลุม โดย 1 หลุม ประกอบด้วย ไม้พี่เลี้ยง 1 ต้น ไม้ยืนต้น 4 ต้น ไม้ฉลาด 5 ต้น และไม้ปัญญาอ่อน 10 ต้น ในการนี้ พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) และทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรเงินให้จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อดำเนินการโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM พื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 5 แปลง ได้แก่ แปลงวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ แปลงนายพัฒนพงษ์ เทืองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง และแปลงนายวรพล บุญศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

📣🌾“พช.เหนือคลอง ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฐานเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุก...
07/01/2022

📣🌾“พช.เหนือคลอง ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฐานเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช."🌾📣
🗓วันพุธที่ 5 มกราคม 2565
“พช.เหนือคลอง ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฐานเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM ) ระดับตำบล
นายรัชพล สารดิษฐ์ พัฒนาการอำเภอเหนือคลอง พร้อมด้วยนายปัณณทัต คงน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางพิมพกาญจน์ พลประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฐานเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แปลง ได้แก่
1) นายสุธี ตาวัน หมู่ 3 ต.ตลิ่งชัน
2) นายพยงค์ ทองเจริญ หมู่ 7 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

📸ภาพ ข่าว / สพอ.เหนือคลอง จ.กระบี

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

✨ พ่อเมืองลำปาง ชู “โคก หนอง นา “ ช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นทางรอดยุคโควิด ✨💚 วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสิธ...
28/12/2021

✨ พ่อเมืองลำปาง ชู “โคก หนอง นา “ ช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นทางรอดยุคโควิด ✨
💚 วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และนางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการ เยี่ยมชุมชนยามบ่าย” พร้อมติดตามความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านจำ หมู่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในการนี้นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และนางเทียมศรี ขัดฝั้น เจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมศูนย์ฯ ภายในศูนย์ฯ มีพื้นที่ขนาด 1 ไร่ มีการเลี้ยงปลา และปลูกพืชผักต่าง ๆ เช่น ผักกาด ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักสลัด เป็นต้น
💚 โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่าการบริหารจัดการพื้นที่ในลักษณะของ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนฐานราก สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน อันเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้แก่ครัวเรือน ทั้งในยามปกติและในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) นอกจากนี้ การปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนยังส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนเพราะประชาชนจะมีผักปลอดภัยไว้บริโภค ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากพิษภัยของการใช้สารเคมี หากปลูกและเก็บเกี่ยวโดยวิธีที่ปลอดภัย เป็นการพึ่งตนเองด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
💚 ด้านนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเสริมว่า ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้มีแนวทางในการดำเนินในเรื่องของ "ที่ว่างสร้างอาหาร" เพื่อส่งเสริมให้ใช้ที่ว่างในการสร้างอาหาร และได้ยกตัวอย่างว่าได้ปลูกผักหลังจวนผู้ว่าไว้กินและแจกจ่าย จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนปลูกผักในพื้นที่ว่าง เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนและชุมชนในยุคที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด เช่น โควิด - 19 ได้ การที่ครัวเรือนมีพืชผักสมุนไพรไว้ในบ้านก็จะเป็นทางรอดให้กับคนในครัวเรือนและชุมชนได้
💚 ทั้งนี้ นอกจากการเยี่ยมชมความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่ผู้แทนครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 คน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลปงยางคก
💚 ด้านนางเทียมศรี ขัดฝั้น เจ้าของศูนย์ฯ ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนในการทำ "โคก หนอง นา" ของหมู่บ้านนี้ และรู้สึกยินดีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มาติดตามและได้มาเห็นถึงความสำเร็จของการทำ "โคก หนอง นา" ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์จริงๆ และอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับตนเองและชุมชนต่อไป

.................................
📸 ภาพ/ข่าว :
ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

27/12/2021

🌾🌳 "ความสำเร็จของโครงการโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดเลย ตอนที่2" 🌾🌳

สื่อวีดิทัศน์นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

สำหรับคลิปนี้จะขอนำเสนอความสำเร็จของครัวเรือนต้นแบบ HLM ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คือ คุณนิรันดร์ ประทุม บ้านติ้วน้อย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หลังจากได้รับการขุดปรับพื้นที่ และเริ่มเห็นผลผลิตออกสู่ตลาด

👉 https://youtu.be/ZhMJQMSnqk4

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

24/12/2021

💚🌾 "ความสำเร็จของโครงการโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดเลย ตอนที่1" 💚🌾
วีดีโอดังกล่าวดำเนินการตามโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสาร ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เกี่ยวกับผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
มีด้วยกันทั้งหมด 2 คลิป โดยในคลิปที่ 1 นี้จะเป็นการแสดงถึงความสำเร็จในภาพรวมของการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสู่ความสำเร็จของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้ยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วนเท่านั้น
เครดิต : ถ่ายทำโดย "ผักหวานทีม" / แปลงต้นแบบนางนิรันดร์ ประทุม/ แปลงต้นแบบนายบัวรอง ศรีบุรินทร์/ แปลงต้นแบบนางอำพร จันทะนาม

👉 https://youtu.be/kZ-8G7UDXC8

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5, ถนนแจ้ง
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621416047

เว็บไซต์

http://cddata.cdd.go.th/apps/knn/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ความสำเร็จอีกแปลงของพช.อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์😃😃😁😝😋😗😙😙🤨🤪