โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
(3)

🔊🔊พช.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of li...
24/10/2023

🔊🔊พช.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง
🥒วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง มอบหมายให้นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายสุกิจ อยู่นิยม พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านค่า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เครือข่ายศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอเมืองลำปาง และประชาชน ตำบลบ้านค่า ร่วมกิจกรรมฯ ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตำบลบ้านค่า แปลงของนายวิทร เสริมไทยสงค์ ม.8 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
🌽ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางทิพย์วรรณ แก้วทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสุรีย์มาศ กล่อมกมล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
🥦กิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ 5 ระดับ
การทำหลุมพอเพียง การทำปุ๋ยหมัก และได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเครือข่ายโคก หนอง นา และผู้ร่วมกิจกรรม ตำบลบ้านค่า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโคกหนองนา รวมถึงสภาพปัญหาที่พบในการดำเนินกิจกรรม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่ภาคีเครือข่ายต่างๆ และการส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินงานของโคก หนอง นา เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร และเป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์แบ่งปันให้กับครัวเรือน ชุมชนและผู้ที่สนใจ

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข


#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
.............................
📷 ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.ร่อนพิบูลย์ เดินหน้าต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี การปลูกผักในวัด ตามโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลสู่...
24/10/2023

พช.ร่อนพิบูลย์ เดินหน้าต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี การปลูกผักในวัด ตามโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลสู่วัด ประชา รัฐ สร้างสุข "ปลูกธรรม ปลูกผัก ปลูกรักกับพช."

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ วัดศรีพิบูลย์ ตำบลหินตก และวัดโคกคราม ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางโสรญา ยอดราช พัฒนาการอำเภอร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ เจ้าอาวาสวัดศรีพิบูลย์ ตำบลหินตก เจ้าอาวาสวัดโคกคราม ตำบลเสาธง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำกลุ่มองค์กร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช. และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี การปลูกผักในวัด ตามโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลสู่วัดประชารัฐสร้างสุข "ปลูกธรรม ปลูกผัก ปลูกรักกับพช."

ในการนี้ นายจตุพล ศรีดำ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี การปลูกผักในวัด ตามโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลสู่วัดประชารัฐสร้างสุข "ปลูกธรรม ปลูกผัก ปลูกรักกับพช." พร้อมนี้ ร่วมกันปลูกผักในวัด มากกว่า 30 ชนิด โดยมีนายปรีชา เหมาะเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอร่อนพิบูลย์ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
👉กิจกรรมการเอามื้อสามัคคี การปลูกผักในวัด ตามโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลสู่วัดประชารัฐสร้างสุข "ปลูกธรรม ปลูกผัก ปลูกรักกับพช."การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ซึ่งกำหนดเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ผู้นำท้องที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล/หมู่บ้าน พร้อมทั้งท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง บ้าน วัด โรงเรียน ตามหลัก "บวร" พุ่งเป้าในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ด้วยแนวคิด"Change for Good" โดยมีการขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงทางอาหาร 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง
2. ผู้นำต้องทำก่อน ฝากท่านผู้นำ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่น ได้ขับเคลื่อนเป็นต้นแบบเพื่อให้ทุกครัวเรือนเป็นคลังอาหาร
3. นักพัฒนา 3 ประสาน กลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการ ฝากนักพัฒนาทั้ง 3 ส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยใช้หมู่บ้านตำบลเป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
4. ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือ ศูนย์แบ่งปัน ในขั้นตอนนี้ฝากให้ทุกครัวเรือนเมื่อสร้างคลังอาหารแล้ว ให้จัดทำเป็นศูนย์ 2 ส่วน - ศูนย์เมล็ดปัน - ศูนย์แบ่งปัน รวมทั้งรวบรวมผลผลิตเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายในอนาคต
5. ทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ฝากผู้นำและทุกภาคส่วนในการกำหนดเป็นแนวทาง ใช้พื้นที่ว่างอื่นๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนในการปลูกผัก เรียนรู้จากการทำเมนูอาหารจากพืชผักต่าง ๆ อันจะทำให้คนในชุมชนช่วยกันดู แลพี่น้องประชาชน มีความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกัน และคาดหวังว่า โครงการนี้ประสบความสำเร็จ จะเกิดเป็นชุมชนสมานฉันท์อย่างยั่งยืนและขอชื่นชมความตั้งใจและขอขอบคุณ ส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมทำให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างความมั่นคงทางอาหาร
#ปลูกธรรมปลูกผักปลูกรักกับพช.
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
#ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที

อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธุ์ดี มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่อนพิบูลย์ขับเคลื่อน 4 ร (รู้ รัก ร่วม รบ)

สถานีข่าวพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ รายงาน

✨🪴 พช.ระยอง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2566” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล...
11/10/2023

✨🪴 พช.ระยอง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2566” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรม “รวมพลคน โคก หนอง นา เอามื้อ สามัคคี” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2566 🪴✨

🌷 วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” นายสิงห์หา ปลื้มผล บ้านเขาบ่อแป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
🌷 นางประภา ปานนิตยกุลพัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายวิทยา ราเต ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายกิตติทัศน์ นาสรร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เครือข่าย โคก หนอง นา ครัวเรือนต้นแบบศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 8 อำเภอ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา พร้อมด้วย นางสาวรุ่งลักษณ์ คำภีระ พัฒนาการอำเภอเขาชะเมา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาชะเมา นายสิงห์หา ปลื้มผล เจ้าของพื้นที่โคก หนอง นา ให้การต้อนรับ
🌷 โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
1. เวทีเสวนา คนโคกหนองนา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย โคก หนอง นา ระดับอำเภอ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือกันเพื่อเชื่อมโยง ต่อยอดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2. กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี 2566” เอามื้อสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้แก่ ปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน บำรุงต้นไม้ ปลูกพืชผักต่อยอด “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”และ ทำแซนวิสปลา

#กรมการพัฒนาชุมชน


#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

https://youtu.be/fT1D4-bGzM4?si=cDIvpvH8ILl73L4Dสู้จนชนะ
30/09/2023

https://youtu.be/fT1D4-bGzM4?si=cDIvpvH8ILl73L4D
สู้จนชนะ

#โคกหนองนาโมเดล #เกษตรทฤษฎีใหม่ #ตามรอยศาสตร์พระราชาโคก หนองนา โมเดล เกษตรทฤษฎีใหม่ กับเกษตรกร 4.0คุณต่าย อดี....

องค์ความรู้ โคก หนอง นา
29/09/2023

องค์ความรู้ โคก หนอง นา

 #คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา🌻 สพอ.วังโป่ง : “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พร้อ...
25/09/2023

#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา

🌻 สพอ.วังโป่ง : “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน” แปลงนายวิชาญ ทวีกุล หมู่ที่ 8 บ้านวังแดงเหนือ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

📆 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ หมู่ที่ 8 บ้านวังแดงเหนือ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

⭐สมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในที่ดินแปลงนายวิชาญ ทวีกุล หมู่ที่ 8 บ้านวังแดงเหนือ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งเข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ด้วย โดยได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร การทำค้างผัก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ

⭐ หลังจบกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี สมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอได้รับประทานอาหารร่วมกันโดยแต่ละคนหิ้วปิ่นโตอาหารมาจากบ้าน ซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำเกษตรมาแบ่งปันกัน และในระหว่างการรับประทานอาหารก็จะมีการแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ทำจริง

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

พช.ชัยนาท จัดกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2566วันศุกร์ที่ 22 กั...
22/09/2023

พช.ชัยนาท จัดกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณสวนพันธ์ไม้ให้สีธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เขาขยาย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน นำทีมสมาชิกสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมระดมสรรพกำลังทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ร่วมกัน พร้อมอุปกรณ์ ทำการดูแลบำรุงรักษา รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่เขาขยายบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการสวนพันธุ์ไม้ให้สีธรรมชาติ และสวนผลไม้ปันสุข ช่วยกันนำพันธุ์ไม้นานาพรรณ มาปลูกเพิ่มเติม บริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ทั่วทั้งบริเวณเขาขยายเต็มไปด้วยความเขียวขจี และสร้างระบบนิเวศในบริเวณนี้ให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป

ในการนี้นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประจำ สม่ำเสมอ เพื่อให้ความชุ่มชื้นบริเวณพื้นที่ดำเนินกิจกรรมฯ อันเป็นเป้าหมายในการฟื้นฟูพื้นที่เขาขยายที่มีความแห้งแล้งให้กลับฟื้นคืนเป็นพื้นที่สีเขียว เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลสำเร็จให้จงได้

📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน
Change for good
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดชัยนาท

พช.สุรินทร์  เร่งดำเนินต่อเนื่องโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมปฏิบัติการแก้จนคนสุรินทร์วันพฤหัสบดีที่ 21 กั...
22/09/2023

พช.สุรินทร์ เร่งดำเนินต่อเนื่องโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมปฏิบัติการแก้จนคนสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายนางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นำทัพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมปฏิบัติการแก้จนคนสุรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา”
ซึ่งในวันที่ 21 กันยายน 2566 มีจุดดำเนินการอบรมทั้งสิ้น 3 จุดดำเนินการ ประกอบด้วย อำเภอสังขะ อำเภอรัตนบุรีและอำเภอกาบเชิง เป็นการอบรมในวันที่หนึ่งของจุดดำเนินการ แบ่งเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้และปรับทัศนคติในการดำเนินชีวิตประจำวัน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ การสร้างสัมมาชีพในครัวเรือนหรือชุมชน การส่งเสริมการออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน และการสร้างแรงบันดาลใจฐานการเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของศูนย์เรียนรู้
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย นักวิชาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินโครงการในจุดดำเนินการที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

ัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน

#จังหวัดสุรินทร์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Change for Good
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ:ทั้งนี้ภาพถ่ายของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในภาพข่าวได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

🌼ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน(:)ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม พื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พช. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ...
22/09/2023

🌼ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน(:)ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม พื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พช. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
⛳️วันที่ 21 กันยายน 2566
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม พื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พช. จากการดำเนินงานในพื้นที่ของ ศพช.เพชรบุรี ประกอบด้วย พื้นที่ต้นแบบฯ โมเดล 30 ตารางวา / พื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พื้นที่ 200 ตารางวา และพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พื้นที่ 8 ไร่ ตลอดจนฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานคนรักษ์แม่โพสพ(การทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ฐานสร้างความมั่นคงทางอาหาร(แปลงผักคีย์โฮล) ฐานคนรักษ์ป่า(ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) ฐานน้ำหมักชีวภาพ(การทำน้ำหมักรสจืด) ฐานคนรักษ์แม่ธรณี(การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยแห้ง) ฐานการเลี้ยงไก่ไข่ ฐานหัวคันนาทองคำ และฐานแปลงผักไฮโดรโปนิกส์
💎ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
🌸ในการนี้ นายวีระพงษ์ อ่างทอง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วย นางขวัญตา พ่วงทอง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที ศพช.เพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ในครั้งนี้
📷ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สถาบันการพัฒนาชุมชน
#ศพช.เพชรบุรี
✅ Change For Good

🐟พช.สมุทรสงคราม🐟จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” และ "กิจกรรม 5 ส" 🗓️วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เว...
22/09/2023

🐟พช.สมุทรสงคราม🐟จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” และ "กิจกรรม 5 ส"

🗓️วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทั้ง 4 กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2566 โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการขับเคลื่อนงานตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ โรงเรียนวัดเกาะใหญ่ (เลี้ยงล้อมอนุกูล) และวัดเกาะใหญ่ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

🎯โดยกิจกรรมฯ ประกอบด้วย
⭐️การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณแปลงผักโรงเรียนวัดเกาะใหญ่ (เลี้ยงล้อมอนุกูล) โดยมีการบำรุงรักษาดิน ด้วยการกำจัดวัชพืช พรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ สำหรับชนิดพันธุ์ที่เลือกปลูก เป็นพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ได้แก่ ใบเตย พริก กะเพรา มะเขือ มะกรูด ตะไคร้ และมะเขือเทศ ประมาณ 80 ต้น ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะใหญ่ (เลี้ยงล้อมอนุกูล) ร่วมกันปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
⭐️การประกอบพิธีทางศาสนา การถวายสังฆทาน และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล
⭐️การจัดกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด และการเก็บขยะบริเวณโดยรอบอุโบสถวัดเกาะใหญ่ ตามแนวทางโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในการกิจกรรม 5 ส

🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ. สมุทรสงคราม
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน...
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD

#กรมการพัฒนาชุมชน
#แม่บ้านมหาดไทย
#พช.สมุทรสงคราม : งานครบ ระบบชัด ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

พช.สงขลา ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอ...
22/09/2023

พช.สงขลา ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
-••————-••—————••-
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางจารุวรรณ จันทร์มา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวณภัสนันทร์ เจริญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ติดตามและให้กำลังใจในการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ปี 2566 พื้นที่อำเภอสิงหนคร จำนวน 2 แปลง ได้แก่
1) แปลงของนายไวยวิทย์ ชมเกตุ หมู่ที่ 5 ตำบลทำนบ พื้นที่ 1ไร่
2) แปลงของนายวินัย คงมี หมู่ที่ 5 ตำบลบางเขียด พื้นที่ 1 ไร่

โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร ร่วมให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมแปลง เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตต่อไป
———————–———–
ภาพ กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ.สงขลา
ณฐมน รายงาน
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข


#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
#เงือกทองเมืองสองเล 🧜🏻‍♀️
#ครอบครัวพชสงขลา
#เขตตรวจราชการที่5กรมการพัฒนาชุมชน
https://songkhla.cdd.go.th/2023/09/22/22966-3

📒 จังหวัดพิษณุโลกถอดบทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โ...
22/09/2023

📒 จังหวัดพิษณุโลกถอดบทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📚จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล จำนวน 8 แปลง และระดับครัวเรือน จำนวน 135 แปลง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จำนวน 79 แปลง รวมทั้งสิ้น 222 แปลง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต และมีขีดความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📷 วีดิทัศน์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข


#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

22/09/2023

📒สพจ.พิษณุโลก : สพอ.บางระกำ ถอดบทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📚อำเภอบางระกำ มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จำนวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต และมีขีดความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📷 วีดิทัศน์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข


#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

https://youtu.be/fdEcSdpydl8

📒สพจ.พิษณุโลก : สพอ.วัดโบสถ์ ถอดบทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โ...
22/09/2023

📒สพจ.พิษณุโลก : สพอ.วัดโบสถ์ ถอดบทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📚อำเภอวัดโบสถ์ มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จำนวน 3 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต และมีขีดความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📷 วีดิทัศน์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

สพอ.ตระการพืชผล ร่วมกิจกรรมมอบปั๊มน้ำ Solar ตามโครงการ “MEA มอบปั๊มน้ำ Solar เพื่อโคก หนอง นา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ในพื้...
22/09/2023

สพอ.ตระการพืชผล ร่วมกิจกรรมมอบปั๊มน้ำ Solar ตามโครงการ “MEA มอบปั๊มน้ำ Solar เพื่อโคก หนอง นา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ แปลง CLM 15 ไร่ นายแก้วกล้า บัวศรี หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

นายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย นางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล, นางสาวปาณิสรา ใจเย็น พัฒนาการอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ และผู้นำชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายเกษตรกรเจ้าของแปลงโคกหนองนาในพื้นที่นำร่องเขตพื้นที่ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล และอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมต้อนรับคณะทำงาน Change for Good ของการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย
1.นายอุดมศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
2.นายสุพจน์ เสร็จกิจ ผอ. ฝ่ายบำรุงรักษา
3.นายรังสรรค์. เศรษวงศ์ ผอ.ฝ่ายกิจการสังคมฯ
4.ว่าที่ร้อยตรี ชาญนลิน โพธิ์ประยูร วิศวกรไฟฟ้า 10
5. นายสุชาติ แก้วมุข ผู้ช่วย ผอ. กองสารสนเทศ
6.นางณัฎฐิยา นุสดิน นักการเงิน 9
7.นายภูเบศ หิรัญณราวุฒิ ผู้ช่วย หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
8. น.ส.จริญญา ประกิตติกุล วิศวกรไฟฟ้า
9.นายดนัย ศรีศรัยา หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

ซึ่งได้ดำเนินโครงการ “MEA มอบปั๊มน้ำ Solar เพื่อโคก หนอง นา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” โดยได้ลงพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบปั๊มน้ำ Solar Cell ให้กับเครือข่ายมหานครโคกหนองนาอำเภอตระการพืชผล จำนวน 5 ชุด

ในการนี้นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะทำงาน Change for Good ของการไฟฟ้านครหลวงได้ทดลองใช้งานเครื่องปั๊มน้ำ Solar ในพื้นที่แปลง CLM ของนายแก้วกล้า บัวศรี รวมทั้งได้ร่วมกันปล่อยปลาในบ่อและยังได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่แปลงอีกด้วย#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข


#กรมการพัฒนาชุมชน

งานประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล ภาพ/รายงาน

พช.นครพนม จัดกิจกรรม“มหกรรม โคก หนอง นา และอาหารปลอดภัย @ นครพนม” วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานอ...
22/09/2023

พช.นครพนม จัดกิจกรรม“มหกรรม โคก หนอง นา และอาหารปลอดภัย @ นครพนม”

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม“มหกรรมโคก หนอง นา และอาหารปลอดภัย @นครพนม” โดยมีนาย จิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นำทัพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเครือข่าย เกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนม ได้นำสินค้า ที่ผ่านกระบวนการพัฒนารูปแบบ และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มาจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มโอกาสทางการตลาด รวมถึงการเผยแพร่สินค้าเกษตรปลอดภัยจากแปลงโคก หนอง นา ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น มียอดการจำหน่ายวันนี้ จำนวน 102,580 บาท ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชน (ครัวเรือน โคก หนอง นา)
2) กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 3) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนา 4) ผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร เรือนจำ (5ร.)
5) นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้แทนห้างสรรพสินค้า รวมทั้งสิ้น 250 คน และมีกิจกรรม ดังนี้
1. การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารปลอดภัย
2.กิจกรรม“ลงนามบันทึกความร่วมมือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค” ระหว่างผู้ประกอบการ (5ร.) โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร เรือนจำ และผู้ประกอบการฯ
3. กิจกรรมนาทีทอง เพื่อส่งเสริมการขาย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นกลไกสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ”โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย คือ “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข” และเพื่อขับเคลื่อนการสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ที่ต้องการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรปลอดภัย นำไปสู่การพัฒนา การสร้างรายได้ให้คนนครพนมมีความสุข มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี#วันดินโลก

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข#โคกหนองนานครพนม
#ขจัดความยากจน
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 #เพชรบูรณ์พอเพียง     เพชรบูรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม “ก้าวต่อไปโคกหนองนาพัฒนาชุมชน”       วันที่ 19 กันยายน 2566 เว...
20/09/2023

#เพชรบูรณ์พอเพียง
เพชรบูรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม “ก้าวต่อไปโคกหนองนาพัฒนาชุมชน”
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ แปลง นางสาววรยา ร้ายศรี หมู่ 2 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวต่อไปโคกหนองนาพัฒนาชุมชน” โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “คนโคกหนองนา” ในอำเภอหนองไผ่
2. กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”
🚩 เก็บเกี่ยวแฝก
🚩 คัดแฝกเพื่อนำไปทำไพหญ้าแฝก
🚩 ตัดหญ้า

นางสาววรยา ร้ายศรี หมู่ที่ 2 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2564 จำนวน 3 ไร่ การดำเนินงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานร่วมกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพันทหารม้าที่ 1 เป็นวิทยากรครูพาทำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ นำทีมโดยนางพรทิพย์ กิ่งนอก พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน

กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขมีความมั่นคงในครัวเรือนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำหลักในการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนาคนให้พึ่งตนเองมีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” การเอามื้อสามัคคีถือเป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงสร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติวางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงานและลงมือปฏิบัติจริงด้วยกิจกรรมต่างๆ

📷 รายงานภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์
#วันดินโลก


#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

📢CDD พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก⏰วันที่ 19 กันยายน 2566 เว...
20/09/2023

📢CDD พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก

⏰วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

💕นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2566 ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (แปลงนายรายณลักษณ์ เพชรประดิษฐ์ บ้านถาวรพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ภาคีเครือข่าย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน

🥦ในการนี้ มีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่
- ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง (วิทยากร : นายรายณลักษณ์ เพชรประดิษฐ์)
- จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (วิทยากร : นายพัชระ หาญนภาชีวิน)
- การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (วิทยากร : นายชัยวัฒน์ เลิศชาญ)

💐โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต และมีขีดความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล จำนวน 8 แปลง และระดับครัวเรือน จำนวน 135 แปลง และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จำนวน 79 แปลง รวมทั้งสิ้น จำนวน 222 แปลง ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล และพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล และระดับครัวเรือน รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้

📷 รายงานภาพ/ข่าว โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก


for Good

#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

🌟 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”🗓 วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖⏰ เวลา ๐๙.๓๐ น.📍 ณ ...
14/09/2023

🌟 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
🗓 วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
⏰ เวลา ๐๙.๓๐ น.
📍 ณ แปลง โคก หนอง นา นายเนาว์ กิ่งโพธิ์ บ้านบ้านฝายดินสอ หมู่ที่ ๓ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
🚩 นายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอคอนสาร มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ของนายเนาว์ กิ่งโพธิ์ บ้านบ้านฝายดินสอ หมู่ที่ ๓ ตำบลดงบัง ในพื้นที่ดำเนินการ ๓ ไร่ โดยในแปลงฯ ได้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วย
🎈 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร โดยนายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอคอนสาร ได้มอบหมาย นางสุภารัตน์ คงจตุพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวชยุตรา บุราณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงติดตามการดำเนินงานในแปลงฯ ดังกล่าว
📌 สถานีข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข
🎯 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/Change for Good/กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

📣ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ในรายการ "พช.พบประชาชน" วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 18.00-18.30 น.ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด จ.นน...
08/09/2023

📣ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์
ในรายการ "พช.พบประชาชน"
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
เวลา 18.00-18.30 น.
ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด จ.นนทบุรี
FM 93.75 MHz

โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ในประเด็น อพช.แถลงผลงาน
การพัฒนาชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน CD Towards SDGs

อำนวยการผลิตโดย
นายไพโรจน์ โสภาพร
เลขานุการกรม

ดำเนินรายการโดย
นายอัศวณัฏฐ์ ชิณพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ส่งกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุ
เครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด
พร้อมกันทั่วประเทศ

หรือรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ได้ที่

กรมการพัฒนาชุมชน
https://www.cdd.go.th

สมาคมสื่อช่อสะอาด
https://www.chorsaard.or.th

ลิ้งก์สัญญาณถ่ายทอดเสียง (สด)
http://radio1.chorsaard.net:9999

ฟังรายการย้อนหลัง
https://youtu.be/wWrAkfkmFUI

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5, ถนนแจ้งวัฒนะ, หลักสี่ กทม
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621416047

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด