สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ MOL, Thailand Information

16/11/2023
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานใ...
15/11/2023

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในที่ประชุมการสัมภาษณ์ผู้แทนกระทรวงแรงงานโดยผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute Foundation: TDRI) ประเด็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด - แปซิฟิก (Indo -Pacific Economic Framework : IPEF) ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้แทนจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจาก TDR Iเข้าร่วมการประชุมฯ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่ไทยจะได้รับในแต่ละเสาความร่วมมือ และเสนอแนะแนวทางการรองรับการปรับตัวในการเข้าร่วม IPEF ของไทย โดยเฉพาะการเข้าร่วมเสาความร่วมมือที่ 2 ความตกลง IPEF เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมชี้แจง...
07/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมชี้แจงการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์ กรณีแรงงานไทยเสียชีวิตในอิสราเอล" โดยมีนาย Eli Eliyahu Sneh อัครราชทูตและหัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต อิสราเอล ประจำประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุจรวดโจมตีจากฉนวนการซ่า 18 จังหวัด จำนวน 34 ราย และกรมการจัดหางาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 12 อาคารกระทรวงแรงงาน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม “พิจารณาร่าง...
02/11/2023

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม “พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน” โดยมีผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และนายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และผ่านระบบการประชุมทางไกล
โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลในสมเด็จพระราชวงศ์แห่งบรูไนดารุสซาลาม กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยในเนการาบรูไนดารุสซาลาม เพื่อพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ของบันทึกความเข้าใจทั้งสองประเทศ ซึ่งภายหลังการประชุมฯ กระทรวงแรงงานจะจัดส่งร่างโต้ตอบให้ทั้งสองประเทศพิจารณาต่อไป

01/11/2023

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2566 นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางอาเซียนว่าด้วยการบรรจุงานและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคประมง ครั้งที่ 1 (the First Workshop on the Development of the ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers) ณ โรงแรม Borobudur กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางอาเซียนว่าด้วยการบรรจุงาน และการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคประมง (ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers) ให้เป็นเอกสารแนวทางของอาเซียนในการดูแลและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ในเรือประมง อันเป็นผลสืบเนื่องจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 42 ได้ให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการบรรจุงาน และการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคประมง (ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers)
ทั้งนี้ มีผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนผู้ประสานงานองค์กรเฉพาะสาขาอาเซียนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (ASEAN Senior Labour Officials Meeting : SLOM) ผู้ประสานงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers : ACMW) ผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Inspection Committee : ALICOM) และผู้ประสานงานคณะทำงานด้านการประมงอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries : ASWGFi) และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) เข้าร่วมการประชุมฯ

30/10/2023

คนไทยที่อพยพกลับจากเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศอิสราเอล สามารถยื่นแบบคำขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยจากเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศอิสราเอล ได้ที่
**ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล กระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ และสำนักงานแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด)
**เอกสารและหลักฐานประกอบ
1. บอร์ดดิ้งพาส หรือ
2. ตั๋วเครื่องบิน/ใบเสร็จรับเงิน หรือ
3. เอกสารการจ่ายเงิน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทาง
6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับบริการ
7. อื่นๆ (ถ้ามี)
*สามารถติดตามการยื่นคำขอได้ที่ : Hotline call center กรมการกงสุล 02 572 8442

29/10/2023

29 ตุลาคม 2566
🙏วันออกพรรษา🙏
คือ วันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา ชาวพุทธนิยมตักบาตรเทโว
เพื่อรำรึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธศาสนา
#กระทรวงแรงงาน

19/10/2023
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงา...
16/10/2023

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมรับแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอล จำนวน 130 คน ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 โดยมีนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมรับแรงงานไทย

สำหรับแรงงานไทยชุดนี้เป็นแรงงานชุดที่ 4 ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับสถานทูตฯ และเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 6 กองบิน 6 ประเทศไทย ในช่วงเวลา 06.48 น. ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้ นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองฯ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์

13/10/2023

💛วันนวมินทรมหาราช💛
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🙏น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้🙏
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสม...
12/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยครอบครัวพี่น้องแรงงานไทย ร่วมกันต้อนรับแรงงานไทยทั้ง 15 คน กลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน LY083 จากประเทศอิสราเอล ถึงประเทศไทย ในเวลา 10.35 น. อย่างปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการต้อนรับและให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ ณ สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

11/10/2023

📌คนไทยในอิสราเอลที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน‼️ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ที่หมายเลข📞 +972 546368150

📌ผู้ที่ประสงค์จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับญาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอล สามารถติดต่อ Call center กรมการกงสุล (30 คู่สาย ตลอด 24 ชม.) ที่หมายเลข📞 02 5728442 (กด 0) และที่หมายเลขฉุกเฉินที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศที่หมายเลข 📞 064-019-8530
📞 064-019-8907
📞 099-616-4786
หรือหมายเลข
📞 02 5751047-51
📞 02 575 1053 (ในวันเวลาราชการ)

✉️ Email: [email protected]

Send a message to learn more

“พิพัฒน์” เผย ข่าวดี แรงงานล็อตแรกจากอิสราเอลกลับถึงไทย 12 ต.ค. นี้ พร้อมสั่งการทูตแรงงาน เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องแรงงานช...
11/10/2023

“พิพัฒน์” เผย ข่าวดี แรงงานล็อตแรกจากอิสราเอลกลับถึงไทย 12 ต.ค. นี้ พร้อมสั่งการทูตแรงงาน เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องแรงงานชาวไทย ณ ศูนย์อพยพ ณ ประเทศอิสราเอล

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในนาม รัฐบาลไทย ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน มีความยินดีที่แจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องแรงงานชาวไทย ที่ภายหลังสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศอิสราเอลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา

กระทรวงต่างประเทศ และ กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมทำงานอย่างหนักเพื่อดำเนินการอพยพพี่น้องแรงงานไทยไปยังจากพื้นที่สู้รบไปยังพื้นปลอดภัย พร้อมวางแผนในการดำเนินการอพยพพี่น้องแรงงานชาวไทยกลับสู่ประเทศไทย

โดยในวันที่ 9 ตุลาคม ทางรัฐบาลไทยได้รับข่าวดี และ ยืนยันในการนำพี่น้องแรงงานไทยกลุ่มแรก จำนวน 15 คน กลับสู่ประเทศไทยโดยแบ่งเป็น 2 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินแรก LY081 จำนวน 5 คน และ เที่ยวบินที่สอง LY083 จำนวน 10 คน โดยพี่น้องแรงงานชาวไทยจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 12 ตุลาคม โดยเที่ยวบินแรกจะถึงในเวลา 10.35 น. และ เที่ยวบินที่สองเวลาในเวลา 12.35 น.

และ นายพิพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมาย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ในการเดินทางเยี่ยม และ ให้กำลังใจ พี่น้องแรงงานที่อพยพมาจากเขตสู้รบ มายัง ศูนย์หลบภัยแรงงาน ของประเทศอิสราเอล ซึ่งมีพี่น้องแรงงานไทยที่อพยพมาพำนักประมาณ 256 คน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร มอบหมายให้นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ฝ่า...
11/10/2023

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร มอบหมายให้นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำการ ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล เพื่อรับข้อมูลและประสานงานให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ดูแล พี่น้องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน

08/10/2023

กระทรวงแรงงานมีช่องทางการติดต่อสำหรับญาติแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล คือ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องด้านล่าง

08/10/2023

Thailand’s statement on the incident in Israel on 7 October 2023

08/10/2023

ประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอล

ตามที่ได้เกิดเหตุจรวดโจมตีจากฉนวนกาซาไปยังหลายพื้นที่ในอิสราเอล
และมีผู้ก่อการร้ายแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอล ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ (7 ตุลาคม 2566) นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเตือนให้คนไทย
- เข้าห้องหลบภัยทันทีที่ได้ยินเสียงไซเรน (หากไม่ทัน ให้หมอบราบลงกับพื้น ไม่ถ่ายรูป ไม่วิ่งไปที่โล่ง)
- ปฏิบัติตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัด
- ขอให้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยในเขตภาคใต้ใกล้เคียงฉนวนกาซา และภาคกลาง (รวมถึงกรุงเทลอาวีฟ) ไม่ออกจากที่พักอาศัย

พี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบหรือมีข้อกังวล โปรดติดต่อได้ที่

- สถานเอกอัครราชทูตฯ
หมายเลขโทรศัพท์ (+972) 546368150
-กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
หมายเลข 02 5751047-51

04/10/2023

🎉👏🏻 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลคะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับคะแนนรวม 462.95 คะแนน เป็นระบบราชการ ระดับก้าวหน้า โดยมีอัตราเพิ่มขึ้น 8.34% จากปี 2565 ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 อยู่ในระดับค่าเป้าหมายขั้นสูง 👏🏻🎉

03/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับท่านไพโรจน์ โชติกเสถียร ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป🙏🎉
--------------------------------
ติดตามข่าวสารกระทรวงแรงงานผ่านทาง
🌐 เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน : www.mol.go.th
👍🏻 Facebook : กระทรวงแรงงาน www.facebook.com/ThailandMOL
🎥 YouTube channel : PR MOL
🔵 Twitter :
🎵 TikTok : mol_labour

ที่อยู่

กระทรวงแรงงาน ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด