กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - Ministry of Industry, Thailand
(32)

เปิดเหมือนปกติ

สุริยะดันแผนขับเคลื่อนอุตฯ เครื่องมือแพทย์เต็มสูบ เร่งประกาศให้ทันปี 2564 ตั้งเป้าไทยเป็นฐานผลิตใหญ่ในอาเซียน ปี 2570กระ...
28/09/2020

สุริยะดันแผนขับเคลื่อนอุตฯ เครื่องมือแพทย์เต็มสูบ เร่งประกาศให้ทันปี 2564 ตั้งเป้าไทยเป็นฐานผลิตใหญ่ในอาเซียน ปี 2570

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้ทันปี 2564 หลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ต่างประเทศยังไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้มีความต้องการเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2570) พร้อมตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนภายในปี 2570

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ให้ทันภายในปี 2564 หลังอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) โดยมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 4.09 จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปีหน้า อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้สินค้าและเครื่องมือทางการแพทย์บางประเภทขาดแคลน จึงเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2570) พร้อมตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนภายในปี 2570

“จากการที่ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2564 และเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2574 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร รวมถึงสถานการณ์โรคโควิด-19
ที่แพร่ระบาดทำให้ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมากบางสินค้า เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยางความต้องการสูงมากกว่าการผลิตที่มีอยู่และความต้องการยังมีแนวโน้มสูงไปอีกนาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคในประเทศต่าง ๆ ยังไม่สามารถควบคุมได้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีจึงจะสามารถหยุดการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อลงได้ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ประกอบกับประเทศไทยเป็นที่นิยมและเป็นประเทศที่มีศักยภาพสามารถรองรับการเข้ามารักษาตัวของชาวต่างชาติ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญ กำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและผลักดันสู่การเป็นฮับทางสุขภาพ” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า
ร่างแผนปฏิบัติการจะมุ่งแก้ปัญหาอุปสรรคและยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีการพัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นแผนปฏิบัติการที่เริ่มปฏิบัติได้ทันที โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการหลัก ได้แก่

1. การส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ ให้สิทธิประโยชน์กระตุ้นให้มีการผลิตและการลงทุนเครื่องมือแพทย์ ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในระดับที่สูงขึ้น กำนหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ให้มีความเชื่อมั่นในสินค้าเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการสร้างตราสินค้าเครื่องมือแพทย์ของไทย

2. การส่งเสริมช่องทางการเข้าสู่ตลาด ให้มีการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศให้มากขึ้น โดยกำหนดสิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจเพิ่มเติมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโรงพยาบาลของรัฐ ส่งเสริมให้โรงเรียนแพทย์มีการใช้เครื่องมือแพทย์ของไทยเพื่อให้แพทย์มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทย การส่งเสริมตลาดต่างประเทศโดยการจัดงานหรือการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติและงานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะเพิ่มประโยชน์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ในระดับสากลและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของไทยกับนานาชาติ

3. การส่งเสริม/เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุน มีการสร้างปัจจัยสนับสนุนในการยกระดับการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกควบคุมกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ (Regulatory expert) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเชิงเทคนิค (Technical expert) เพื่อให้คำปรึกษานักวิจัยและผู้ประกอบการในการประเมินเอกสารการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อาทิ ข้อมูลบัญชีผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อมูลหน่วยงานทดสอบหรือวิจัยทางคลินิก ข้อมูลเอกสารและผลการทดสอบประกอบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัย และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

“สุริยะ” พลิกวิกฤตเป็นโอกาส สั่งลุยอุตฯ เครื่องมือแพทย์ ปักหมุดดันไทยศูนย์กลางอาเซียนปี 70
28/09/2020
“สุริยะ” พลิกวิกฤตเป็นโอกาส สั่งลุยอุตฯ เครื่องมือแพทย์ ปักหมุดดันไทยศูนย์กลางอาเซียนป

“สุริยะ” พลิกวิกฤตเป็นโอกาส สั่งลุยอุตฯ เครื่องมือแพทย์ ปักหมุดดันไทยศูนย์กลางอาเซียนปี 70

“สุริยะ” จี้ สศอ.เร่งทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ปี 2564-2570 พลิกวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาส และรับมือไทย.....

27/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีโบราณ ขึ้นในกรุงรัตนโกสินธ์ ซึ่งทำให้ราชธานีแห่งใหม่นี้ พร้อมด้วยถาวรวัตถุ ถาวรสถาน ศิลปวัฒนธรรม และการมงคลสำหรับพระนคร ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันประเมินค่ามิได้ "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

27/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ย้อนรอยแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ลพบุรี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 2 รัชกาล]

ไม่เคยมีใครทราบมาก่อน ณ วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ทั้งรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เคยเสด็จมาเยี่ยมพสกนิกร เมื่อครั้งเหตุการณ์อุทกภัย ในปี 2519

ยังมีอีกหลายพื้นที่ ทั่วภูมิภาคที่ทั้งสองพระองค์เสด็จไปเยี่ยมพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน นั่นเพราะท่านไม่เคยลืมประชาชนของพระองค์

#ย้อนรอยประวัติศาสตร์
#แหล่งท่องเที่ยวเมืองลพบุรี

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

27/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เยาวชนคือกำลังสำคัญ

เป็นอนาคตของชาติ

พลังจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปรับปรุงห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ให้กับน้องๆ ร.ร.จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

#ร่วมแบ่งปัน
#ร่วมสร้างรอยยิ้ม
#จิตอาสาพระราชทาน

27/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ นาทีชีวิต รถกู้ชีพพระราชทานช่วยอีก 1 ชีวิตจังหวัดยะลา 🙏🏻🇹🇭 ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร ให้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยกค่ายสิรินธร สัมพันธ์ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา ส่วนแยกค่ายอิงคยุทธบริหาร สัมพันธ์ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ส่วนแยกค่ายลพบุรีราเมศวร์สัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนแยกจังหวัดนราธิวาส สัมพันธ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจะต้องรีบเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลในเวลาที่จำกัด เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ดังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#พระราชทาน
#ทรงพระเจริญ

27/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้นำเป็นผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นกำหนดขึ้น คือ ชาติ
ผู้ที่มีความรักชาติ จะช่วยกันปกป้องรักษาชาติ ไม่ให้ศัตรูมารุกรานหรือทำร้ายทำลาย เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อไปให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไป
.
เรามาเรียนรู้คำว่าชาติกันครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ประวัติศาสตร์

27/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อถึงเวลาฉุกเฉิน การตัดสินใจอย่างถูกต้องในเสี้ยววินาทีนั้น ๆ ด้วยการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี จะสามารถต่อชีวิต ต่อลมหายใจ ให้กับใครๆได้ อีกหลายๆคน ... AED : "Automated External Defibrillator" เพื่อคนที่คุณรัก เพื่อสังคม เพื่อทุกคน... 💛💜

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛 ธารน้ำใจ ให้ผู้ประสบภัย 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

27/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์ศิลปาชีพแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยได้รับพระราชทานจักรเย็บผ้าจำนวน ๑๙ หลัง และเงินกองทุนพระราชทาน เป็นจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
- เพื่อให้กำลังพลได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ผลิตขึ้นเอง ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
- เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการใช้สินค้าไทย
- เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่หน่วยงานราชการ และประชาชนภายนอก

#ศูนย์ศิลปาชีพ
#จิตอาสาพระราชทาน

27/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904]
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รัฐมนตรีสุริยะฯ ร่วมเปิดงาน Job Expo Thailand 2020วันนี้ (26 กันยายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทร...
26/09/2020

รัฐมนตรีสุริยะฯ ร่วมเปิดงาน Job Expo Thailand 2020

วันนี้ (26 กันยายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Job Expo Thailand 2020 โดยมีนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ เวทีกลาง อาคาร Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Job Expo Thailand 2020 เป็นมหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ โดยรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งภายในและภายนอกประเทศทุกสาขาอาชีพ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยจะมีทั้งงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ งานพาร์ทไทม์ งานสำหรับผู้สูงอายุ งานสำหรับผู้พิการ รวมกว่าล้านตำแหน่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานและงานบริการต่างๆ ของกระทรวง ซึ่งภายในงานยังมีโซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา นิทรรศการภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิทรรศการสาธิตและแนะแนวอาชีพ รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนา“การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ภาคกลาง ภาคตะวันออก และส่วนกลางเน้นนำแนวคิด "ตลาดและ...
26/09/2020

ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนา“การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ภาคกลาง ภาคตะวันออก และส่วนกลางเน้นนำแนวคิด "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

จังหวัดเพชรบุรี : วันนี้ (26 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 และ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และส่วนกลาง เน้นส่งเสริมพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบาย ในการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การดำเนินงานตามนโยบาย 1 อุตสาหกรรมจังหวัด 1 สตาร์ทอัพ โดยใช้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกิดความสมดุลกัน 2. แนวทางการใช้งาน I-Connect โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเครือข่าย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. ขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดระมัดระวังและรอบคอบในการออกใบอนุมัติ อนุญาตต่างๆ 4. การมีระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

#กระทรวงอุตสาหกรรม #พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร #ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย #prindustry

ปลัดฯ กอบชัย และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกัดจากน้ำมันหอมระเหย จากสมุนไพรไทยจังหวัดเพช...
26/09/2020

ปลัดฯ กอบชัย และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกัดจากน้ำมันหอมระเหย จากสมุนไพรไทย

จังหวัดเพชรบุรี : วันนี้ (26 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่เพชรบุรี เยี่ยมชมให้กำลังใจพร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ได้รับสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ บริษัท สยามวรดา 59 จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประกอบกิจการผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สกัดจากน้ำมันหอมระเหย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการปรับปรุงอาคารและลิฟต์ส่งของ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI ในปี 2563 ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวศิรดา โกศัยภัทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามวรดา 59 จำกัด ให้การต้อนรับ บริษัท สยามวรดา 59 จำกัด ได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึง "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามมาตรการ “ผลิตได้ ขายได้ อยู่ด้วยกันได้” เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ มาจากความสำคัญของ 3 คำ คือ “ผลิตได้” คือ ต้องมีการใช้งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ “ขายได้” คือ ต้องมีการตลาดที่ดีทั้งออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) และ“อยู่ด้วยกันได้” คือ สินค้าและบริการ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนะนำแนวทางการปรับใช้สารสกัดจากสมุนไพรกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ หน้ากาก หมวกในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ต่อไป

#industryprmoi #ปลัดกอบชัย #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย

ปลัดฯ กอบชัยและคณะ ลงพื้นที่เพชรบุรี เยี่ยมชมสถานประกอบการต้นแบบ SodaPrinting ตามแนว ทาง "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไท...
26/09/2020

ปลัดฯ กอบชัยและคณะ ลงพื้นที่เพชรบุรี เยี่ยมชมสถานประกอบการต้นแบบ SodaPrinting ตามแนว ทาง "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย"

จังหวัดเพชรบุรี : วันนี้ (26 กันยายน 2563) เวลา 08.45 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ได้รับสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ บริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุระ เพชรพิรุณ นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธีรศานต์ สหัสพาศน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด ให้การต้อนรับ

บริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ SodaPrinting ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนฯ ในการซื้อเครื่องจักรทำผ้า การจ้างทำระบบซอฟต์แวร์ ระบบออนไลน์ และการเชื่อมระบบกับทางไปรษณีย์ ซึ่งบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าภายใต้แนวคิด "ของขวัญ" ซึ่งสามารถใช้และให้ได้ในทุกกิจกรรมตลอดทั้งปี โดยนำเทคโนโลยีและระบบตลาดออนไลน์มาปรับใช้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ยึดหลักกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยทำงาน เน้นสร้างการรับรู้ผ่าน TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นและสื่อโซเซียลมาสร้างสรรค์แนวคิดให้เกิดความน่าสนใจ และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจำหน่ายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายไลน์การผลิตเน้นออกแบบลวดลายที่มีความทันสมัยให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ เสื้อ หน้ากากผ้า ถุงผ้า

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามมาตรการ “ผลิตได้ ขายได้ อยู่ด้วยกันได้” เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ มาจากความสำคัญของ 3 คำ คือ “ผลิตได้” คือ ต้องมีการใช้งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ “ขายได้” คือ ต้องมีการตลาดที่ดีทั้งออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) และ“อยู่ด้วยกันได้” คือ สินค้าและบริการ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" พร้อมชื่นชมบริษัทฯ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ

#industryprmoi #ปลัดกอบชัย #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย

ปลัดกอบชัยฯ หารือประธาน SMRJ ด้วยระบบ VDO Meeting25 กันยายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือออ...
26/09/2020

ปลัดกอบชัยฯ หารือประธาน SMRJ ด้วยระบบ VDO Meeting

25 กันยายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Team กับ Mr. Atsushi Toyonaga, Chairman & CEO Mr. Yoshihiko Yamaji, Executive Vice President, Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN (SMRJ) ในความร่วมมือด้านเชื่อมโยงและประสานการเจรจาธุรกิจอุตสาหกรรม การอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประจำกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ Mr. Makoto Ihara มีกำหนดครบวาระในวันที่ 30 กันยายนนี้ และมีผู้เชี่ยวชาญท่านใหม่มาประจำการแทน คือ Mr. Tetsuya Inoue

โดยการหารือครั้งนี้ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Mr. Masanobu Nii ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ด้านการตลาดและต่างประเทศ) Mr. Makoto Ihara ผู้เชี่ยวชาญ SMRJ ประจำกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Mr. Tetsuya Inoue ผู้เชี่ยวชาญ SMRJ ประจำกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ท่านใหม่) Ms. Takahashi Sayo, Director, SME Promotion Department, JETRO นายบวร สัตยาวุฒิพงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) และ Ms. Yuko Sakaguchi, Director, Business Support Department, SMRJ ร่วมหารือด้วย

ที่อยู่

กระทรวงอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

เบอร์โทรศัพท์

+6622023000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ว”ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 “ เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.66 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 เป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันพืช Hard Disk Drive และเม็ดพลาสติก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามลำดับ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติดอยู่ที่พม่า
กัญชง! มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไร? เขาใช้ทำอะไรบ้าง? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3563306987015132&set=a.3438285742850591&type=3&theater
เศรษฐกิจโลกยับเยิน! เศรษฐกิจไทยวางรากฐานในแผนดินจะทำอย่างไร? ช่วงที่ ๑ https://youtu.be/Z_3mx2APlG8 เศรษฐกิจโลกยับเยิน! เศรษฐกิจไทยวางรากฐานในแผนดินจะทำอย่างไร? ช่วงที่ ๒ https://youtu.be/DOO3u9_C2Kc
#ดูความปัญญาอ่อนของคณะที่ออกกฎหมายฉบับนี้ดูครับ #ทำไมไม่มีใครเดินขบวนประท้วงเรื่องนี้บ้างหนอ????? ธุรกิจที่มีโอกาสตกต่ำได้น้อยที่สุด ธุรกิจที่มีโอกาสตกต่ำได้ช้าที่สุด ธุรกิจที่มีโอกาสถดถอยได้ช้าน้อยที่สุด คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ ๑. จำเป็นต้องใช้ทุกวัน และหากจำเป็นต้องใช้วันละมากครั้งเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น ๒. คนที่จำเป็นต้องใช้นั้นหากเป็นคนที่มีกำลังซื้อสูงๆ เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น สินค้าที่ว่านั้น คือ ๑. อาหาร ทุกคนต้องกิน กินแล้วต้องถ่ายออกทิ้ง ยากดี มี จน ล้วนต้องกิน ๒. เครื่องสำอาง คนยิ่งรวย ยิ่งจำเป็นต้องสวย ๓. การดูแลสุขภาพ บำบัดโรค ยากดี มี จน เมื่อป่วย ต้องดิ้นรนรักษา สิ่งที่รัฐบาลต้องทำ คือ ๑. ทำให้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหาร เครื่องสำอาง ยาบำบัดโรค อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มต้องเข้าถึงได้อย่างอิสระ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสพัฒนาวัตถุดิบเหล่านั้นได้เป็นสินค้าอาหาร ยาลำบัดโรค อาหารเสริมดูแลสุขภาพ เครื่องสำอาง ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หรือ เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากที่สุด เช่น กันชง กัญชา กระท่อม พืชสมุนไพรต่างๆ ๒. ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเกิด อยู่ได้ เงินจะได้กระจายอย่างทั่วถึง เร็วกว่าการรอให้ น้ำล้นจากปากรายใหญ่แล้วไหลไปหารายย่อย แตทำไมวันนี้ #รัฐบาลทำการผูกขาดพืชวัตถุดิบเหล่านี้ไว้ให้เฉพาะกลุ่มนายทุน #รัฐบาลออกกฏหมายบีบบังคับให้ทำการพัฒนาพืชวัตถุดิบเหล่านี้แทบไม่ได้ #สรุปแล้วรัฐบาลโง่เพื่อประเทศชาติแต่ฉลาดเพื่อนาทุน ใช่หรือไม่? #นี่หรือวิธีการทำงานของข้าราชการนักการเมืองที่บอกว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ #ดูความปัญญาอ่อนของคณะที่ออกกฎหมายฉบับนี้ดูครับ " ทำไมต้องเอา พืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด " : ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ 18-08-63 B1 https://news1live.com/watch/NTOU_sCcIsg " ทำไมต้องเอา พืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด " : ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ 18-08-63 B2 https://news1live.com/watch/9uv8S3DwKRE?fbclid=IwAR3n0s4O533J8j-_Df2xIY15bsbrmAqtl2MaSK5YPElfbq_J7laU9mu_rr8 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3520083754670789&set=a.3438285742850591&type=3&theater
บริษัท SSSC Service พร้อมดูแล รอกและเครนของท่าน ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยช่างมืออาชีพ และ รับรองความปลอดภัยจากวิศวะกรผู้ชำนาญงานมากกกว่า15ปี #ไม่ว่าไกล้หรือไกลเราพร้อมดูแล
ดูแล เครนดี ราคางาม ช่างมืออาชีพ ถ้าอยากลองก็แค่ พิมพ์ SSSC servic ครับผม ลองดูและเครนคุณจะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
เรื่องบ้านของฉันเป้นคนจังหวัดสมุทรสาครมีข้อร้องเรียนว่าอยุ่ในดงรงงานอุตสาหกรรมเดือดร้อนมากขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยของจังหวัดแต่ไม่มีหน่วยใดเข้ามาช่วยเหลือจึงมีความประให้ทางกระทรวงในกรุงเทพช่วยเข้าตรวจสอบถึงความเดือด
ผ้ามาแล้ว😷
ขอบคุณนะครับ ที่บ้านได้รับเรียบร้อยแล้ว 💕
โรงงานที่เปิดแบบผิดกฏหมายควรทำอย่างไงคับ
#กราบขอบพระคุณคราบบบบ #กระทรวงอุตสาหกรรม🇹🇭🇹🇭🇹🇭🙏🙏🙏🙏
ขอบคุณนะครับ สำหรับหน้ากากอนามัย ที่ส่งมาให้ นะครับ เพื่อนได้รับ 1 ชิ้นครับ ครั้งหน้ารวมให้ถึง 10 ดีกว่ามั้งครับ พะนะท่าน