Clicky

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ ศูนย์สุขภาพจิตที่13มีบทบาทภารกิจใน? จัดตั้งเมื่อ 29 ตุลาคม 2545

เปิดเหมือนปกติ

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ (คุณหมอแอด) ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ด้วยความยินดียิ่ง
14/03/2022

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ (คุณหมอแอด) ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ด้วยความยินดียิ่ง

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
09/03/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
09/03/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
09/03/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
09/03/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
09/03/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
09/03/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
09/03/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
09/03/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

05/03/2022

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
เปิดให้บริการ “OPD COVID-19” สำหรับเด็กพิเศษและครอบครัว ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจ ATK Covid-19 เป็นบวก มีระดับอาการอยู่ในเกณฑ์ “สีเขียว” คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น เจ็บคอ /มีไข้ / ไอแห้ง /ปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย/เหนื่อย อ่อนเพลีย/จมูกยังได้กลิ่น /ถ่ายเหลว เป็นต้น
.
โดยท่านสามารถโทรติดต่อลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่ ☎️064 935 0163
ให้บริการในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.)
.
เพื่อคัดกรองและนัดหมายเข้ารับการตรวจรักษาและติดตามอาการ
*โปรดนำบัตรประชาชนหรือบัตรผู้พิการมาด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน*
.
กดเพื่อนำทางผ่าน Google Map📌📌📌
https://goo.gl/maps/mKHL5Y4MDKmpUsXa8
🏥โรงพยาบาลสนามราชานุกูล
ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
.

#เจอแจกจบ
#สถาบันราชานุกูล
#กรมสุขภาพจิต
#โควิด19

กรมสุขภาพจิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด ด้วยหัวข้อ "เจอ-แจก-จบ" โดยมีเกณฑ์การเข้ารับบริการคือ1.เป็นผู้...
04/03/2022

กรมสุขภาพจิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด ด้วยหัวข้อ "เจอ-แจก-จบ"
โดยมีเกณฑ์การเข้ารับบริการคือ
1.เป็นผู้ป่วยนอก
2.อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

ซึ่งแพทย์จะสั่งยาตามระดับอาการของโรค โดยมียาดังนี้
1.ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)
2.ยาฟ้าทะลายโจร
3.ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดน้ำมูก, ยาแก้ไอ หรือยาลดไข้ เป็นต้น

ส่วนการให้บริการคือ การแยกตัวที่บ้านและโทรตามอาการเมื่อครบ 48 ชั่วโมงจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

ผู้สนใจสามารถติดต่อรับบริการได้ที่
1.โรงพยาบาลศรีธัญญา โทร.02-528-7887
2.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โทร.081-583-1304
3.สถาบันราชานุกูล โทร.02-248-8900
4.สถาบันกัลยาณ์ราชนคริทร์ โทร.02-441-6117
5.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โทร.02-442-2500 ต่อ 59161

หากมีปัญหาด้านสุขภาพจิต สามารถโทรมาได้ที่ 1323 สายด่วนสุขภาพจิต ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
28/02/2022

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 34(วัดม่วงเเค) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622369445

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานมีวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ ใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวพบกันค่ะ
ส่วนใครที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ค่ะ ที่นั่งเหลือไม่มากแล้ว
สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย ลางร้ายที่คนใกล้ตัวไม่ควรนิ่งนอนใจ
หากพบเห็นคนใกล้ตัวมีลักษณะแบบนี้ ไม่ควรปล่อยไว้นานนะคะ
ด้วยความปรารถนาดีจาก #ศูนย์สุขภาพจิตที่13 #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณะสุข
Credit. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่
ขอโทษนะครับ ผมขอไฟล์แบบนี้ได้ไหมครับ ขอความกรุณาส่งไฟล์มาที่ผมนะครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช Creative Economy Agency สาวสวย miniTCDC CampusFrance Thailand ช่างกุญแจสุขุมวิท 087 488 4333 Malaysian-Thai Chamber of Commerce Italgate - Thailand สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์ว กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากค สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สน.ปากคลองสาน