Clicky

ครูรัก(ษ์)ถิ่น

ครูรัก(ษ์)ถิ่น เพจนี้สำหรับสื่อสารผู้เกี่ยวข้องและสนใจในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

เปิดเหมือนปกติ

เตรียมพร้อมโรงเรียนปลายทาง
13/12/2022
กสศ. เตรียมความพร้อมโรงเรียนปลายทาง ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ สร้างต้นโรงเรียนขนาดเล็ก ตอบโจทย์กา

เตรียมพร้อมโรงเรียนปลายทาง

กสศ. เตรียมความพร้อมโรงเรียนปลายทาง ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ สร้างต้นโรงเรียนขนาดเล็ก ตอบโจทย์การพัฒนาโรงเรียนใน.....

Photos from มูลนิธิปัญญากัลป์'s post
12/12/2022

Photos from มูลนิธิปัญญากัลป์'s post

Photos from มูลนิธิปัญญากัลป์'s post
12/12/2022

Photos from มูลนิธิปัญญากัลป์'s post

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 🔖📚“เรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร” ครั้งที่ 1ให้แก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยร...
03/12/2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 🔖📚
“เรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร” ครั้งที่ 1
ให้แก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2565

✨ เพื่อเสริมศักยภาพให้นักศึกษาทุนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจน
สามารถนำความรู้ กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้
ที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติในระหว่างการอบรมครั้งนี้
ไปต่อยอด และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในการออกเสียง
ในโรงเรียนปลายทางขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกล

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแก้ไขการพูด ได้แก่
รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
และ อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์
ได้ให้ความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหา
และร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่าง ๆ
ที่น้อง ๆ ครูรัก(ษ์)ถิ่นเคยพบเจอระหว่างการลงพื้นที่ชุมชน
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกประสบการณ์สอน
และบรรจุโรงเรียนปลายทางในอนาคต

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

https://youtube.com/watch?v=EJtrTTKEtgs&feature=shareนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นมรภ.ยะลา👩‍🏫 กิจกรรมที่ 3.3 ค่ายการเรียนรู้...
03/12/2022
ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

https://youtube.com/watch?v=EJtrTTKEtgs&feature=share
นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น
มรภ.ยะลา
👩‍🏫 กิจกรรมที่ 3.3 ค่ายการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ชุมชนลีเล็ด อำเภอลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 👩‍🏫

กิจกรรมที่ 3.3 ค่ายการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่.....

แชร์
01/12/2022

แชร์

💚 How to … เรียน ‘ประวัติศาสตร์’ ใน ศตวรรษที่ 21
.
สร้าง ‘ความรักในการเรียนรู้’ จากเรื่องราวใกล้ตัว
เพื่อเติบโตเป็นนักค้นคว้า และแสวงหา ‘ข้อเท็จจริง’
.
พบกับทางเลือกหนึ่งของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีบูรณาการสาระวิชาเพื่อออกแบบ ‘หน่วยการเรียนรู้’ โดยเชื่อมโยงไปที่ความสนใจของผู้เรียน ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจจากครู ที่นำไปสู่การสร้างนิสัยของนักค้นคว้า พร้อมเติบโตขึ้นเป็นประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 กับบุคลิกของผู้ใฝ่รู้ ช่างสงสัย ตั้งคำถาม แล้วลงลึกในการค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวที่ตนสนใจ สามารถสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ทั้งแท้เทียมที่กระจัดกระจาย เพื่อแยกแยะ ‘จริง’ ออกจาก ‘เท็จ’ ได้

ที่โรงเรียนบ้านโกรกลึก ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเพียงร้อยกว่าคน แต่กลับมีวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ในการพานักเรียนชั้นประถมลงพื้นที่สืบค้นเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน เพื่อต่อยอดสู่ความสนใจใคร่รู้ในสาระวิชาประวัติศาสตร์ ที่จะขยายต่อไปยังความสนใจที่กว้างใหญ่ขึ้น จากความใคร่รู้ภายในตัวของเด็ก ๆ เอง

💚 ผอ.การุณ ชาญวิชานนท์ เล่าว่า โรงเรียนบ้านโกรกลึกเป็นหนึ่งในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ที่ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนของมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP) โดย กสศ. จัดการเรียนการสอนด้วย 3 แนวทางหลัก คือ จิตศึกษา, PBL (Problem-based Learning) และ PLC (Professional Learning Community)

ในโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเน้นที่ 3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ดังนั้นในวิชาอื่น ๆ จะใช้วิธีสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการกลุ่มสาระวิชา อาทิ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ หรือศิลปะเข้าด้วยกัน ไม่แยกออกเป็นวิชาเดี่ยว โดยวิชาประวัติศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสาระวิชาสังคมศึกษา ก็นับรวมอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกัน

“การที่เราไม่แยกส่วนวิชา เพราะต้องการออกแบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปที่ตัวผู้เรียนให้ได้มากที่สุด สร้างบทเรียนจากความสนใจของเขา โดยครูต้องค้นหาเรื่องราวที่เด็กอยากเรียนรู้ให้พบ แล้วนำทางสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง”
.
📌 อ่านเรื่องราวทั้งหมดทาง https://www.eef.or.th/tsqp-291122/

27/11/2022

เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้
"โครงการหนุนเสริมกลไกการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล"
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาโรงเรียนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

26/11/2022
เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการหนุนเสริมกลไกการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ๔ ภูมิภาค
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาโรงเรียนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ ๓
“โรงเรียนพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครู”

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ➡️ จัดกิจกรรม...
22/11/2022

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

➡️ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำ workshop ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น” สำหรับนักศึกษาทุนรุ่นที่ 1-3 ✨ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.🌱 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

➡️ และกิจกรรมอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร” ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 🌱ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

➡️โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งบุคลากรสังกัดศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรและบุคลากรสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว

#โครงการครูรักษ์ถิ่น #มช

#บูรณาการข้ามศาสตร์ #พัฒนาคุณภาพชีวิต

https://www.eef.or.th/teachereef-121121/#ค้นหา #คัดกรอง #คัดเลือกกระบวนการต้นน้ำของ #โครงการครูรักษ์ถิ่นเพื่อให้ได้ #ครู...
13/11/2022
เกร็ดประสบการณ์ ‘ค้นหา - คัดกรอง - คัดเลือก’ 3 ปี ของการเดินทาง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

https://www.eef.or.th/teachereef-121121/
#ค้นหา #คัดกรอง #คัดเลือก
กระบวนการต้นน้ำของ #โครงการครูรักษ์ถิ่น
เพื่อให้ได้ #ครูรักษ์ถิ่น ตัวจริงมาเรียนครู
และสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนยากจน
แม้จะอยู่แสนไกล
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในโครงการ
ก็ไปจนถึง เพื่อให้โอกาสกับน้องๆ ที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ช่วงนี้ เป็นฤดูกาลของการลงพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย 9 แห่ง
ที่เป็นสถาบันผลิตฯ รุ่นที่ 4
เพื่อค้นหา คัดกรอง คัดเลือก
ผู้รับทุน ของปีการศึกษา 2566
จำนวน 327 อัตรา กระจายทั่วประเทศ
แม้จะไม่ครบทุกจังหวัดก็ตาม.
เอาใจช่วยคณาจารย์ทุกคน
ให้ได้พบกับน้องๆ ที่รอคอยอยู่.

เกร็ดประสบการณ์ ‘ค้นหา – คัดกรอง – คัดเลือก’ 3 ปี ของการเดินทาง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 12 พฤศจิกายน 256512 พฤศจิกายน 20...

https://www.youtube.com/watch?v=TuEQREOC5Woเมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 สาขาก...
13/11/2022
ประมวลภาพ กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การจัดกาเรียนรู้

https://www.youtube.com/watch?v=TuEQREOC5Wo


เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565
นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2
สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จัดอบรมกิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
กิจกรรมที่ 3.1 ครูนักจัดการเรียนรู้ : บ่มเพาะความเป็นครู (รุ่นที่ 2)
ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 2
ชั้นปีที่ 2 จำนวน 46 คน

น้องอิน นักศึกษาทุนฯ ส่งข่าวดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุนโครงการครูรั.....

13/11/2022

ัตตานี
หลังจากที่นักศึกษาทุนฯ ไปทำ
กิจกรรมกับนักวิชาการเกษตร
ในกิจกรรม Enrichment Program.
น้องๆ ได้ฟังเรื่องราวการเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพเสริม
ซึ่งสามจังหวัดมีเลี้ยงแพะ วัว ควาย เป็ด ไก่ นก
แต่พอคุยกันถึงความพร้อมด้านสถานที่
และธรรมชาติของสัตว์ รวมถึงต้นทุนกำไร

สรุปลงทึ่เลี้ยงควาย
ซึ่งตอนนี้มีเลี้ยงแบบควายสวยงาม
ซึ่งต้องดูแลใกล้ชิด. ดูแลเป็นอย่างดี
แต่ถ้าเลี้ยงเพื่อขายลูกเพื่อนำไปเลี้ยงต่อ.
จะไม่ต้องดูแลมากมายนัก.
มีที่อยู่ที่พักหลบฝน. มีหญ้า มีที่ให้อาบน้ำ.
พาไปเดินเล่น. และมีคนดูแลให้ยาเวลาควายป่วย

ก็เลยประชุมสรุปกันว่า...
เลี้ยงควายเพื่อออกลูกขาย จะมีผลกำไรเยอะกว่า.
ตอนนี้น้องๆ ลงทุนคนละ 1400 บาท. จำนวน 28 คน
เป็นเงิน 39200 บาท ซื้อควายสาวมา 1 ตัว.
ส่วนพ่อพันธุ์ทางสถานีสูบน้ำเป็นผู้ลงทุน.
โดยจ้างคนดูแลและ นักศึกษาลงไปดูแล 2 สัปดาห์ 1 ครั้ง
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป.
ตอนนี้น้องเหนียวขาว. ติดลูกแล้ว.
อีก 8 เดือนออกลูกมา. สักระยะก็ขายได้ตัวละ 25000 บาท
โดยคิดสัดส่วน ค่าจ้าง 30% ของราคาขาย.
กว่าจะเรียนจบ จะสามารถขายลูกควาย
และแม่ก็มีเงินปันผลอีกก้อนนึง
ได้เยอะกว่าฝากธนาคารหลายเท่าตัวเลย

เผื่อน้องๆ ที่สถาบันอื่นๆ จะลองออมเงิน
แบบเดียวกับน้องๆ ที่ มอ.ปัตตานีบ้าง
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

ัตตานีน้องๆ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นได้ลงแรงปักดำทำนากันอีกครั้งในปีนี้พร้อมด้วย น้องเหนียวขาว น้องเหนียวดำควาย2ตัวที่น...
13/11/2022

ัตตานี
น้องๆ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น
ได้ลงแรงปักดำทำนากันอีกครั้งในปีนี้
พร้อมด้วย น้องเหนียวขาว น้องเหนียวดำ
ควาย2ตัวที่น้องๆ รวมเงินเก็บไปซื้อมา
ตามคำแนะนำของ อ.ยุพดี แม่ครูของน้องๆ
ถือเป็นการออมเงิน อีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ได้ทั้งแรง ได้ทั้งเงิน
อีกทั้งน้องๆ ยังได้ฝึกฝนความรับผิดชอบ
ในการร่วมกันดูแล ควายทั้งคู่ ให้แข็งแรงด้วยกัน.
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

บรรยากาศกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต "รู้ตัวตน ยอมรับความแตกต่าง สื่อสารอย่างส...
01/11/2022
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น | กสศ.

บรรยากาศกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต "รู้ตัวตน ยอมรับความแตกต่าง สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น #กสศ #ครูรักษ์ถิ่น

กิจกรรม “วงธรรมชาติและการแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและการออกแบบแ.....

#ครูรักษ์ถิ่น #มอ.ปัตตานีน้องๆ เรียนรู้งานช่างเพื่อเป็นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับการทำงานในชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่....
30/10/2022

#ครูรักษ์ถิ่น #มอ.ปัตตานี
น้องๆ เรียนรู้งานช่าง
เพื่อเป็นทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ
สำหรับการทำงานในชุมชน
และโรงเรียนในพื้นที่.
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

#ครูรักษ์ถิ่น
22/10/2022

#ครูรักษ์ถิ่น

💚 เสริมทักษะ ‘ครูรุ่นใหม่ หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น’
.
บทบาทและแนวทางจัดการศึกษาของสถาบัน
เพื่อผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
.
‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ เป็นโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ กสศ. ร่วมกับสถาบันต้นแบบ เพื่อผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูง ป้อนกลับไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ลดปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังและการโยกย้าย

ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบครบวงจร นักศึกษาทุนจะเข้าศึกษาตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้สำหรับการเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่เฉพาะ ที่สำคัญคือเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของผู้เรียนเอง

ครูรุ่นใหม่กลุ่มนี้จะเป็นครูนักพัฒนาที่มีทั้งจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์การทำงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงเป็นผู้นำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียนและชุมชนมากกว่า 500 แห่ง ใน 53 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคต่อไป

ก้าวย่างแห่งการผลิตและพัฒนาครูเพื่อโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล #ครูรักษ์ถิ่น
10/10/2022

ก้าวย่างแห่งการผลิตและพัฒนาครู
เพื่อโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล #ครูรักษ์ถิ่น

🧩 ร่วมสร้าง ‘ครู’ ของชุมชน

3 ปี ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ กับบทบาทของสถาบันผลิตและพัฒนาครู
(ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น)
.
จากปฏิบัติการสร้าง ‘ครูต้นแบบ’ ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่ กสศ. ทำงานร่วมกับสถาบันผลิตและพัฒนาครูในภูมิภาค เพื่อเฟ้นหา ฟูมฟัก และหลอมเบ้าของครูนักพัฒนาชุมชน ที่จะกลับไปทำงานในภูมิลำเนาบ้านเกิด กระจายมากกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยครูรุ่นใหม่ที่พร้อมด้วยทักษะการออกแบบจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และเปี่ยมด้วยหัวใจนักพัฒนา ซึ่งถึงวันนี้ ได้ผ่านการรับนักศึกษาทุนไปแล้ว 3 รุ่น
.
ในโอกาสที่ปีการศึกษา 2566 โครงการได้เตรียมรับนักศึกษาทุนรุ่น 4 เรามีบทเรียนการทำงานของ 6 สถาบันผลิตและพัฒนาครูรุ่นพี่ และแนวทางการดูแลนักศึกษา จาก 2 สถาบันน้องใหม่ที่เข้าร่วมในปีนี้มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้เกิดการถ่ายเทแลกเปลี่ยน เป็นต้นแบบและเสริมกำลังใจระหว่างกัน ก่อนที่ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ ทุก ๆ ท่าน จะออกเดินทาง บนถนนแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ของระบบการผลิตและพัฒนาครูของประเทศกันต่อไป

“เด็กกลุ่มนี้จบแล้วจะเข้าไปอยู่ในที่ห่างไกล ขาดแคลน ดังนั้นเขาต้องมีอะไรที่พิเศษติดตัวไว้

“วันนี้เราฝึกฝนให้เขาเรียนรู้พึ่งพาตนเอง แล้ววันหนึ่งเมื่อเข้าไปทำงานในพื้นที่ นอกจากเป็นครูที่ดีเขาจะต้องเป็นที่พึ่งให้ชุมชนได้ทุกอย่าง มีวิชาชีวิตที่แข็งแรง

“นักศึกษาจะได้ไปเรียนรู้กับโรงเรียนปลายทางที่เขาจะกลับไปสอนเมื่อเรียนจบ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และโจทย์การทำงานในพื้นที่กลับมาศึกษาวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่สถาบัน จนเห็นภาพตั้งต้น เห็นเป้าหมายปลายทาง และค้นพบหลักสูตรเฉพาะเมื่อกลับไปเป็นครูที่โรงเรียนของเขาในอนาคต”

“เราต้องการครูที่มีมากกว่าองค์ความรู้ เขาต้องเป็นเหมือนพ่อแม่ของเด็ก ๆ มีความรู้ด้านโภชนาการ ส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตได้ มีความเห็นอกเห็นใจ และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความรักความภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้เขาทำงานอย่างสุดความสามารถ พร้อมทำทุกอย่างให้เด็กในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น”
.
📌 ติดตามเนื้อหาได้ที่ https://www.eef.or.th/teachereef-061022/
.
#กสศ #ครูรัก(ษ์)ถิ่น

แนวทางพัฒนาความเป็น#ครูรักษ์ถิ่นของสถาบันผลิตและพัฒนาครูรุ่นที่ 4 .
09/10/2022

แนวทางพัฒนาความเป็น
#ครูรักษ์ถิ่น
ของสถาบันผลิตและพัฒนาครู
รุ่นที่ 4 .

ร่วมด้วยช่วยกัน..นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นมรภ.อุบลราชธานีร่วมกับคณาจารย์และเพื่อนนักศึกษาเอกการประถมศึกษาลงพื้นที่ช่วยเหลือ...
08/10/2022
น้ำท่วมอุบลราชธานี พ.ศ. 2565

ร่วมด้วยช่วยกัน..
นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น
มรภ.อุบลราชธานี
ร่วมกับคณาจารย์
และเพื่อนนักศึกษา
เอกการประถมศึกษา
ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสพอุทกภัย
ในอุบลราชธานี
อย่างเต็มที่ เต็มพลัง.
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกันบรรเทาทุกข์น้ำท...

Photos from กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา's post
01/10/2022

Photos from กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา's post

01/10/2022

💚 ‘เฟ้นจากชุมชน ฟูมฟักเพื่อชุมชน ให้เป็นครูนักพัฒนาของชุมชน’
.
ปฏิบัติการสร้างครูต้นแบบ 1,500 คน
ตอบโจทย์โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
และ (โอกาสสำคัญในการ) เปลี่ยนแปลงระบบผลิตและพัฒนาครูของประเทศ
.
“โจทย์ท้าทายคือในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่มีอัตราการโยกย้ายสูง ครูไม่พอ ไม่ครบชั้น ในทางปฏิบัติ การนำคนท้องถิ่นออกมาพัฒนาให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก หรือหากส่งคนจากภายนอกเข้าไปทำงานในพื้นที่ เมื่อถึงเวลาหนึ่งบุคลากรก็จะย้ายไปที่อื่น หรือกลับถิ่นฐานภูมิลำเนาเดิม งานจึงขาดความต่อเนื่อง

“แนวคิดของการพัฒนาชุมชนด้วยคนในชุมชน โดยให้โอกาสกับเยาวชนที่มุ่งมั่นอยากเป็นครู ให้เรียนรู้ฝึกฝนใน ‘ระบบปิด’ กับวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค แล้วกลับไปทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิด จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้”

ตั้งแต่ปี 2562 กสศ. จับมือกับ 6 หน่วยงาน เสาะหาวิธีการทำงานที่เป็นระบบ มุ่งสนับสนุนให้เกิด ‘สถาบันต้นแบบ’ ผลิตและพัฒนาครู ด้วยนวัตกรรม กระบวนการ และความร่วมมือของสถาบันการศึกษา สร้างแนวทางพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทการทำงานเชิงพื้นที่ ทั้งยังมองถึงการเก็บข้อมูล งานวิจัย และใช้ประสบการณ์จากสถาบันต้นแบบ ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ของการผลิต พัฒนาหลักสูตร และดูแลสนับสนุนครูให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบเฉพาะตามบริบทท้องถิ่น

จนเกิดเป็นโครงการ ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ ที่มีเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูง 1,500 อัตรากระจายไปทั่วประเทศ ในกรอบระยะเวลาการทำงานมากกว่า 10 ปี เริ่มจากค้นหาคัดกรองคัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีใจรักและมีแววความเป็นครู ให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาในหลักสูตรเฉพาะของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในภูมิภาค พร้อมทำงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่บัณฑิตครูรัก(ษ์)ถิ่นจะไปปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา

ถึงวันนี้ โครงการดำเนินงานมา 3 รุ่น ให้โอกาสนักศึกษาทุนแล้วเป็นจำนวน 865 คน จาก 15 สถาบัน และเตรียมเฟ้นหานักศึกษาทุน รุ่น 4 อีก 327 คน พร้อม 2 สถาบันใหม่ที่เข้าร่วม รวมสถาบันผลิตและพัฒนาครูเป็น 18 แห่ง ในปีการศึกษา 2566 นี้

“ครูกลุ่มนี้อาจเป็นคำตอบของโรงเรียนขนาดเล็ก ว่าจะอยู่ต่อไปอย่างไร สำคัญคือต้องอยู่ให้ได้ในเชิงคุณภาพด้วย จากนี้เรามารอดูกันว่า ครูรัก(ษ์)ถิ่นทั้ง 5 รุ่นนี้จะให้คำตอบอะไรกับเรา พวกเขาจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นได้แค่ไหน แล้วงานวิจัยระยะยาวชิ้นนี้ จะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบผลิตและพัฒนาครูของประเทศได้อย่างไรในอนาคต”

📌ติดตามเนื้อหาได้ที่ https://www.eef.or.th/teachereef-290922/
.
#กสศ #ครูรัก(ษ์)ถิ่น #สถาบันผลิตและพัฒนาครู

แผ่นพับ..ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4ปีการศึกษา 2566#โครงการครูรักษ์ถิ่น
28/09/2022

แผ่นพับ..ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4
ปีการศึกษา 2566
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

28/09/2022

"เด็กเลี้ยงวัว" กิจกรรมการแสดงของน้องๆ
นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่ตั้งใจฝึกฝน เพื่อนำมาแสดงเปิดงาน MOU
ของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการ
ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566
ณ โรงแรม ทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ กทม.
ในวันที่ 22 กันยายน 2565
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

“เด็กเลี้ยงวัว”กิจกรรมละครสอนเด็กการเตรียมตัวของน้องๆนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นม.กาฬสินธุ์ก่อนที่จะมาร่วมแสดงที่งานMOU คร...
26/09/2022

“เด็กเลี้ยงวัว”
กิจกรรมละครสอนเด็ก
การเตรียมตัวของน้องๆ
นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น
ม.กาฬสินธุ์
ก่อนที่จะมาร่วมแสดงที่งาน
MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4

#โครงการครูรักษ์ถิ่น

งานลงนามความร่วมมือระหว่าง กสศ. กับ 9 มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4ปีการศึก...
26/09/2022
MOU ครูรักถิ่น รุ่นที่ 4(22 23 09 65)

งานลงนามความร่วมมือ
ระหว่าง กสศ. กับ 9 มหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู
ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4
ปีการศึกษา 2566
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

สะท้อนคิด "การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู"ผ่านกระบวนการทำงานของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นศ.นพ.วิจารณ์ พานิชในงานประชุมเชิงปฏิบัต...
24/09/2022
ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู | ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช

สะท้อนคิด "การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู"
ผ่านกระบวนการทำงานของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ในงานประชุมเชิงปฏิบัติ ลงนามความร่วมมือ
ของ กสศ. และสถาบันผลิตและพัฒนาครู รุ่นที่ 4
วันที่ 22 กันยายน 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลงนามความร่วมมือ และพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง กสศ. และสถาบันผลิตแล....

MOUครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4ปีการศึกษา 2566
22/09/2022

MOUครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4
ปีการศึกษา 2566

💚 กสศ. ผนึกกำลัง 9 สถาบันผลิตและพัฒนาครู ลงนาม MOU สร้าง ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4’ มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาครูโยกย้าย พร้อมสร้างคุณภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
.
กสศ. เดินหน้าสร้างสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู ผ่านโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับ 18 สถาบันอุดมศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล แก้ปัญหาการโยกย้ายและขาดแคลนครู ตั้งเป้าผลิตครูรัก(ษ์)ถิ่น 1,500 คน กลับไปพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
.
วันนี้ (22 กันยายน 2565) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงนามความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการทำงานระหว่าง กสศ. กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เดินหน้าโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนยากจนด้อยโอกาส ซึ่งมีศักยภาพและมีใจรักอยากเป็นครูให้ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและเป็นชุมชนบ้านเกิด เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูและการโยกย้าย โดยคาดหวังว่านักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับการบ่มเพาะจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นนักพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับโจทย์การทำงานในท้องถิ่น
.
📌 ติดตามข่าวสารทั้งหมดทาง https://www.eef.or.th/news-teachereef-220922/

22/09/2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลงนามความร่วมมือ และพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกัน
ระหว่าง กสศ. และสถาบันผลิตและพัฒนาครู รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

22/09/2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลงนามความร่วมมือ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลงนามความร่วมมือ และพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกัน
ระหว่าง กสศ. และสถาบันผลิตและพัฒนาครู รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

"สบู่ดอกกาสะลอง:ดอกปีบ เป็นดอกไม้สัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ของดี ฝีมือน้องๆ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ)ถิ่น จา...
21/09/2022

"สบู่ดอกกาสะลอง:ดอกปีบ เป็นดอกไม้สัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ของดี ฝีมือน้องๆ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ)ถิ่น จาก มรภ.พิบูลสงคราม ด้วยความตั้งใจที่น้องๆ ร่วมกันผลิตทำกันสุดฝีมือโดยมีท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท่านคณบดีมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม และกำลังเตรียมแพค
ส่งมาร่วมงาน MOU รุ่นที่ 4
วันที่ 22-23 กย.65 นี้.
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

"สบู่ดอกกาสะลอง : ดอกปีบ”ของดี ฝีมือน้องๆ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ)ถิ่น จาก มรภ.พิบูลสงคราม ด้วยความตั้งใจที่น้องๆ ร่วมกันทำก...
20/09/2022

"สบู่ดอกกาสะลอง : ดอกปีบ”
ของดี ฝีมือน้องๆ
นักศึกษาทุนครูรัก(ษ)ถิ่น จาก มรภ.พิบูลสงคราม
ด้วยความตั้งใจที่น้องๆ ร่วมกันทำกันสุดฝีมือ
เพื่อนำมาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ รุ่นที่4
โดยมีท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท่านคณบดีมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน...
20/09/2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2565
เพื่อจัดทำหนังสือภาพเพื่อเตรียมอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ (วิทยากร)

#ครูรักษ์ถิ่น 💚
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผลผลิตสมุนไพรจากสวนครูน้อยมรภ.เชียงใหม่ที่น้องๆ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นทุกคนได้เรียนรู้ ลงมือทำและภูมิใจ เพื่อส่งมาร่ว...
17/09/2022

ผลผลิตสมุนไพร
จากสวนครูน้อย
มรภ.เชียงใหม่
ที่น้องๆ นักศึกษาทุน
ครูรัก(ษ์)ถิ่นทุกคน
ได้เรียนรู้ ลงมือทำ
และภูมิใจ เพื่อส่งมา
ร่วมงาน MOU รุ่นที่ 4
ในวันที่ 22-23 ก.ย.65 นี้
ที่ TK. PALACE
กรุงเทพมหานคร.
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

"เสื้อมัดย้อม" ของดี ฝีมือน้องๆ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ)ถิ่นจาก มรภ.สุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งผลงานแสนสวยที่น้องๆทำกันสุดฝีมือแล้ว...
15/09/2022

"เสื้อมัดย้อม" ของดี
ฝีมือน้องๆ นักศึกษา
ทุนครูรัก(ษ)ถิ่น
จาก มรภ.สุราษฎร์ธานี
อีกหนึ่งผลงานแสนสวย
ที่น้องๆทำกันสุดฝีมือ
แล้วยังนำเอาไปออกขาย
ที่ตลาดเพื่อหารายได้ ได้อีกด้วย
กำลังเตรียมแพค
ส่งมาร่วมงาน MOUรุ่นที่ 4
วันที่ 22-23 กย.65 นี้.
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

"กระเป๋าผ้าทออีสาน"อีกหนึ่งผลงานของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่น้องๆ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)กำลังเร่งล...
15/09/2022

"กระเป๋าผ้าทออีสาน"
อีกหนึ่งผลงาน
ของนักศึกษาทุน
ครูรัก(ษ์)ถิ่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่น้องๆ นักศึกษาทุน
ครูรัก(ษ์)
กำลังเร่งลงมือทำ
เพื่อมาร่วมงานMOU
ครูรัก(ษ์) รุ่นที่ 4
ด้วยเช่นกัน.
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

น้องๆ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มรภ.หมู่บ้านจอมบึงตั้งใจสานตระกร้าด้วยฝีมือของตนเองเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน MOUโคร...
15/09/2022

น้องๆ นักศึกษาทุน
ครูรัก(ษ์)ถิ่น
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
ตั้งใจสานตระกร้า
ด้วยฝีมือของตนเอง
เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของงาน MOU
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4
เช่นกันค่ะ.
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

น้องๆ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2มอ.ปัตตานีกำลังมุ่งมั่น ตั้งใจประดิษฐ์ช่อดอกไม้เพื่อเป็นหนึ่งในตัวแทนร่วมงาน MO...
15/09/2022

น้องๆ นักศึกษาทุน
ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2
มอ.ปัตตานี
กำลังมุ่งมั่น ตั้งใจ
ประดิษฐ์ช่อดอกไม้
เพื่อเป็นหนึ่งในตัวแทน
ร่วมงาน MOU รุ่นที่ 4
ในวันที่ 22-23 กันยายน 65 นี้.
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

สำหรับน้องๆ ที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 ซึ่งแจ้งไว้ในประกา...
11/09/2022

สำหรับน้องๆ ที่สอบถามเข้ามา
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566
ซึ่งแจ้งไว้ในประกาศ กสศ. บนหน้าเพจ
จึงขอนำขึ้นให้น้องๆ อีกครั้ง

สำหรับการรับสมัคร ขอให้น้องๆ
ติดตามจากเพจของมหาวิทยาลัย
ที่ดูแลพื้นที่ปลายทางในภูมิภาคนั้นๆ
เนื่องจาก กสศ. ได้ประกาศผลการคัดเลือก
สถาบันผลิตและพัฒนาครู รุ่นที่ 4 แล้ว.
#โครงการครูรักษ์ถิ่น

ที่อยู่

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางก
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ครูรัก(ษ์)ถิ่นผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ครูรัก(ษ์)ถิ่น:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ครูรัก(ษ์)ถิ่น
#ข่าวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการคัดเลือกจาก กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้เป็นสถาบันการศึกษาผลิตครูและพัฒนาศักยภาพครู ในโครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น ในปีการศึกษา 2566
#โครงการครูรักษ์ถิ่น
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มีเงินให้ระหว่างเรียน จบมามีงานทำทันที
สนใจอ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่เพจ ครูรัก(ษ์)ถิ่น
#แอดมินงูเก็งกอง
สถาบัน ปี 2565 มีที่ไหน บ้างค่ะ
x

บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Fiscal Policy Office EV Society สำนักงานเขตราชเทวี Leelawadee Holiday THAC หญิงเดือน นอนวัน Facilitator&Counselor&Coach RQBP Tangerine Clinic ฝ่ายบริการลูกค้า Gpbvegas Camillian Hospital ช้อปของถูก - ShopKongg GPB สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค