ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ให้วันที่ ๑๔ ...
14/11/2023

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งโครงการฝนหลวงนี้ มีประโยชน์ต่อราษฏรเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนได้ในยามแล้งน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธา...
09/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอิทธิร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมด้วย

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/การประชุมโครงการขับเคล/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...
03/11/2023

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/แสดงความยินดีกับปลัดกร/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ...
01/11/2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรัท พฤษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/แสดงความยินดีกับรองปลั/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไ...
24/10/2023

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้แทนจาก กลุ่มระบบบริหารจัดการและการเรียนรู้ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผ่านกระบวนการห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะ (Policy Lab) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Cultural Heritage) ระยะที่ 2 ในหัวข้อ การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อทำความเข้าใจสภาพปัญหาและกำหนดโจทย์ที่ชัดเจนในการออกแบบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม Digital Content ด้านวัฒนธรรม เพื่อสร้าง Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบและจัดทำมาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าว โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในครั้งนี้ โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องแคนา โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศทก-ร่วมประชุมเชิงปฏิบั/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

 #วันปิยมหาราช๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู...
23/10/2023

#วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ #กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ...
13/10/2023

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศทก-เข้าร่วมพิธีน้อมรำล/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

 #วันนวมินทรมหาราช๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา...
13/10/2023

#วันนวมินทรมหาราช
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ #กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่...
11/10/2023

หน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ก่อนนำไปเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่อง "หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ" ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/4956 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ(ICT_MOE2568_V.1)
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป (100M-2567v2)
4. ขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
5. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 (13/03/2566)
6. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 (11/06/2564)
7. แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 1203
ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bict.moe.go.th/เปิดรับข้อเสนอโครงการด/

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ...
10/10/2023

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อรรถพล สังขวาสี ในโอกาสดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ-6/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันจันทร์ที่  9 ตุลาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ...
09/10/2023

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จำนวน 13 ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมพิจารณารายละเอีย/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

03/10/2023

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ เครื่องทองน้อย ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนตุลาคม 2566

#วันนวมินทรมหาราช
#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

02/10/2023

กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอดวงวิญญาณท่านจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการ บุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมโครงการยกระดั...
29/09/2023

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/โครงการยกระดับคุณภาพกา

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
28/09/2023

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดง มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ แด่นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) ณ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ-3/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
27/09/2023

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบบริหารจัดการและการเรียนรู้ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบการให้บริการระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ และรายงานความคืบหน้าปัญหาการใช้งานของระบบ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศทก.

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมหารือการให้บริกา-3/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการก...
21/09/2023

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (บทเรียนทรงพลัง) ประเด็นเสวนาวิชาการเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 19 จังหวัด) โดยเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ปชก-กิจกรรมที่2/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุ...
13/09/2023

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค และโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยบรรยายเรื่อง “การนำข้อมูลในระบบ Sand Box มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน” ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมเชิงปฏิบัติการสร/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
11/09/2023

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินการอบรมในครั้งนี้ถึงจำนวนผู้เข้าอบรมและผู้ผ่านการอบรม และได้รับเกียรติบัตรโดยแบ่งออกเป็นแต่ละหลักสูตร และผู้ที่ผ่านทุกหลักสูตร ตลอดเดือนมิถุนายน 2566 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศทก.

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศทก-ประชุมรายงานผลการดำ/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาควา...
08/09/2023

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศใน ๓ ด้านได้แก่ ๑) ด้านบริการภาครัฐ ๒) ด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ ๓) ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศทก-เข้าร่วมงานรับมอบรา/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ...
06/09/2023

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ บุคลากรจากศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและผลการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล ตั้งแต่วันที่ 6-9 กันยายน 2566

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมการให้บริการโครง/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 2 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ...
05/09/2023

วันที่ 2 กันยายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ของ สป.ศธ. โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน แก้วพนา นายยศพล เวณุโกเศศ และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี) ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการภาค/จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งผู้บริหารและข้าราชการทุกสำนัก/กอง ในสังกัด สป.ศธ. เข้าร่วมกว่า 650 คน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศทก-เข้าร่วมโครงการเสริ/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

สำหรับท่านที่ผ่านการอบรมการใช้งานและปรับแต่งเว็บไซต์สำนักงานของหน่วยงานภายใต้ สป. ศธ. สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้แล้วต...
01/09/2023

สำหรับท่านที่ผ่านการอบรมการใช้งานและปรับแต่งเว็บไซต์สำนักงานของหน่วยงานภายใต้ สป. ศธ. สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้แล้วตามลิ้งข้างต้น

http://bit.ly/moecer-web

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
31/08/2023

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนายชินโชติ มะเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "Towards a Smart Plus for Goverment Data Catalog" โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงานการประชุม และมี นายชัยวัฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยภายในงานเป็นการมอบโล่รางวัลหน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/การประชุมสัมมนาโครงการ/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

ศทก. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน สลช. ครั้งที่ 3วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้แต่...
23/08/2023

ศทก. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน สลช. ครั้งที่ 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ 341/2566 และได้แต่งตั้งผู้แทนจากกลุ่มระบบบริหารจัดการและการเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายชัชชล ยอดเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายสรศักดิ์ เจริญกิตติศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นคณะทำงานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นไปอย่างมีทิศทาง มีเป้าหมายชัดเจน และมีเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 3 เพื่อรายงานผลของการจัดทำระบบทะเบียนทรัพย์สินให้แก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศทก-เข้าร่วมประชุมปฏิบั/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศ...
23/08/2023

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565

https://bict.moe.go.th/ประกาศ-รายชื่อนักเรียน/

สำหรับผู้ที่ถูกปิดการใช้งานอีเมลสามารถแจ้งความประสงค์เปิดการใช้งาน E-Mail ชั่วคราว เพื่อถ่ายโอนข้อมูลตามนโยบายการปรับเปล...
21/08/2023

สำหรับผู้ที่ถูกปิดการใช้งานอีเมล
สามารถแจ้งความประสงค์เปิดการใช้งาน E-Mail ชั่วคราว เพื่อถ่ายโอนข้อมูลตามนโยบายการปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google
go.th (กระทรวงศึกษาธิการ)moe.go.th (สป.)moe.go.th (กศน.)moe.go.th (สพฐ.)moe.go.th (สอศ.)
-ed.moe.go.th (ชายแดนใต้)

เพื่อถ่ายโอนข้อมูลตามนโยบายการปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google ให้มีข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บไม่เกิน 100 GB

https://bict.moe.go.th/แจ้งความประสงค์เปิดการ/

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการใข้งานและการปรับแต่งเว็บไซต์สำนักงานของหน่วยงานภายใต้ สป. ศธ. โดยในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรม รุ่นที่ 1 ซึ่งมีระยะเวลา ทั้งหมด 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 โดยจะทำการจัดการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ทั้งผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ห้องประชุม ณรงค์ บุญมี ศทก. ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/อบรมการใช้งานและปรับแต/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เ...
16/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ทางไกล โดยมี นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในการครั้งนี้ ณ โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีคริเวอร์ไซด์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศทก-เข้าร่วมประชุมหารือ/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567รายละเอียดและใบสมัคร ...
13/08/2023

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567
รายละเอียดและใบสมัคร : https://bict.moe.go.th/เด็กและเยาวชน67

 #ทรงพระเจริญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ ...
12/08/2023

#ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
#กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://ops.moe.go.th/ร่วมลงนามถวายพระพร-12-08-66/

 #กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
11/08/2023

#กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://ops.moe.go.th/ร่วมลงนามถวายพระพร-12-08-66/
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโน...
08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบการให้บริการระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ถึงระบบที่ไม่สามารถกำหนด Username / Password ผ่าน E-mail ของ Google ได้ ณ ห้องประชุมอธิปัตย์ คลี่สุนทร

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมหารือการให้บริกา-2

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

02/08/2023
 #ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐เนื่องในโอกาสวันเฉ...
28/07/2023

#ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
#กระทรวงศึกษาธิการ

27 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสา...
27/07/2023

27 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมทำบุญตักรบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวา/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

ที่อยู่

Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622828283

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด