เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน

เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

04/05/2021

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

“ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

29/04/2021

เรื่อง สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน

ยังจำกันได้ไหมครับ ในปีที่แล้วในวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ผมได้กล่าวว่า “กรมที่ดินยุคใหม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ” โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน แต่สิ่งสำคัญที่ประชาชนจะเป็นศูนย์กลางได้ คือ ประชาชนต้องมีความรู้ในภารกิจของกรมที่ดิน ยิ่งรู้มากเท่าไหร่การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดความเข้าอกเข้าใจกันในการทำงานครับ

วันนี้ ผมได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 เรื่อง มีชื่อเรื่องว่า “สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน (Encyclopedia of Lands)” โดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ดินมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราต้องยอมรับว่างานเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายที่ดิน มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่นค่อนข้างมาก จึงทำให้บางครั้งการสื่อความหมายทำความเข้าใจอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น ผมจึงได้จัดทำสารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนขึ้น ในรูปแบบคลิปวีดิโอสั้น ๆ ความยาว 3-5 นาที เพื่ออธิบายเรื่องที่มีความยุ่งยากและมักจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนบ่อยครั้งให้ประชาชนได้รับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ปัจจุบันได้จัดทำขึ้น 26 หมวด มากกว่า 160 องค์ความรู้ และทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมที่แล้ว จำนวน 12 เรื่อง จึงขอเชิญชวนแฟนเพจทุกท่าน เข้าไปศึกษาเรียนรู้ หากจะไปทำธุรกรรมที่ดินเรื่องใดก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นร่วมกัน ที่สำคัญจะช่วยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของกรมที่ดิน เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง

ทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมและศึกษาเรียนรู้กับ “สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน” ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ทาง SMARTLANDS Application เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หรือทาง Youtube “สถานี KM-DOL” ของกรมที่ดิน ครับ

👉 https://youtu.be/tKoX9swxSf4

กรมที่ดินมีโครงการ “บอกดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสารสิทธิประเภท ...
21/04/2021
กรมที่ดิน บน TikTok

กรมที่ดินมีโครงการ “บอกดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสารสิทธิประเภท ส.ค.1 น.ส.3 หรือ น.ส.3ก. สามารถแจ้งข้อมูลที่ดินของท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วประเทศให้กรมที่ดินทราบ ผ่านระบบไลน์และช่องทางการสื่อสารได้มากถึง 4 ช่องทาง ซึ่งกรมที่ดินจะนำข้อมูลที่ดินของท่านไปวางแผนและบริหารจัดการในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศต่อไป เชิญรับชมได้ที่

โครงการบอกดิน กรมที่ดิน #บอกดิน #บอกดิน2 #กรมที่ดิน

"กรมที่ดิน" สร้างมิติใหม่เช็คประกาศสนง.ที่ดิน ผ่าน“SMARTLANDS Application” | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY
15/04/2021
"กรมที่ดิน" สร้างมิติใหม่เช็คประกาศสนง.ที่ดิน ผ่าน“SMARTLANDS Application” | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY

"กรมที่ดิน" สร้างมิติใหม่เช็คประกาศสนง.ที่ดิน ผ่าน“SMARTLANDS Application” | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังต.....

07/04/2021

เรื่อง ปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย

ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกค์ หรือ E-Learning เปิด 12 หลักสูตร 12 ชุดวิชา ครอบคลุมความรู้เรื่องการบริหารงานที่ดิน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน การนำระบบศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC มาปรับปรุงสำนักงานที่ดินและการพัฒนางานที่ดินในยุค Digital Transformation ในสถานการณ์ Covid-19 ครับ

03/03/2021

เรื่อง เริ่มแล้ว “บอกดิน 2” สำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่

นับเป็นโครงการดี ๆ อีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านไลน์ (LINE Official Account) โดยในปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา กรมที่ดินเปิดรับการแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินจากประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนแจ้งข้อมูลกว่า 11,899 ครั้ง ซึ่งกรมที่ดินได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และรองรับการจัดทำ Big Data ด้านข้อมูลที่ดินของประเทศไทย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการ “บอกดิน” ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน เพื่อนำไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กรมที่ดิน ได้เปิดโครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้

1. ทางเว็บไซต์ : https://bokdin2.dol.go.th

2. ทาง LINE Official Account แอดไลน์ไอดี : @teedin คลิกที่เมนู “บอกดิน”

3. ทาง Mobile Application “SMARTLANDS” คลิกเมนู “บอกดิน”

4. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ

เมื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้ว ให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้นเข้าระบบ “บอกดิน” ผ่าน 4 ช่องทางข้างต้น เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก แล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) แล้วกดส่งข้อมูล

หลังจากนั้น กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

03/03/2021
เรื่อง “กรมที่ดิน” มอบความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS”ผมขอตอกย้ำความสะดวกสบายและ...
22/02/2021
SmartLands

เรื่อง “กรมที่ดิน” มอบความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS”

ผมขอตอกย้ำความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพียงปลายนิ้วสัมผัส ผ่านแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ที่เปิดให้บริการแล้ว 15 ฟังก์ชั่น ครับ
1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากร
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรม
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contacts DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE : @teedin
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศ

ขณะนี้มีผู้ดาวน์โหลด SmartLands จำนวนกว่า 50,000 รายแล้วรีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” มาติดมือถือไว้ได้แล้ววันนี้ ท่านจะสัมผัส รู้ครบทุกเรื่องที่ดิน เพียงสัมผัสบนปลายนิ้ว สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS 👇👇

📲 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd
📲 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht

กรมที่ดิน ยังคงพัฒนายกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ
Cr. อธิบดีกรมที่ดิน

เรื่อง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ตอนที่ 5 การติดต่อทำธุรกรรมที่ดินหลายท่านเป็นกังวลและไม่มั่นใจในการไปติดต่อทำธุรกรรม...
05/02/2021
Conducting Transaction at the Land Office

เรื่อง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ตอนที่ 5 การติดต่อทำธุรกรรมที่ดิน

หลายท่านเป็นกังวลและไม่มั่นใจในการไปติดต่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินว่า จะไปติดต่อกับใคร ใช้ระยะเวลานานไหม ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไปบ้าง และจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปทำแทนได้ไหม ข้อกังวลและความไม่มั่นใจเหล่านั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับท่าน ด้วยสารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เชิญติดตามได้เลยครับ https://youtu.be/6cM5yRlm5CI (ภาษาไทย)
https://youtu.be/ZJ6fTOdHBZU (ภาษาอังกฤษ)

Land Encyclopedia for People when Contacting the Land Office Suject: Conducting Transaction at the Land Office

03/02/2021
นิสิต จันทร์สมวงศ์

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! กรมที่ดินชี้ช่วงโควิด-19 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล e-QLands ให้บริการประชาชน

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังขยายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทำให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่างเร่งหามาตรการในการรับมือกับโควิด-19 อาทิ มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ปรับเปลี่ยนการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) หรือจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์สำหรับนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งประชาชนมีความระมัดระวังตนเอง ลดการเดินทางไปต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด

“กรมที่ดิน” เป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่ให้บริการประชาชนในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ซื้อ ขาย โอน จำนอง เป็นต้น จากข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนเดินทางไปใช้บริการ ณ สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ มากกว่า 12 ล้านราย จึงเป็นความท้าทายของกรมที่ดินในการบริหารจัดการให้การบริการประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้กรมที่ดินพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Transformation) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เพื่อสร้างแนวทางที่เหมาะสม (Solution) ในการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายด้านมาโดยลำดับ เริ่มต้นจากการพัฒนาเว็บไซต์ e-LandsAnnouncement เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ดินของตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต เพิ่มเติมจากเดิมที่มีการติดประกาศ ณ สำนักที่ดินเท่านั้น ต่อด้วยพัฒนา LINE Official Account : @teedin เป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ให้สามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมให้บริการคำนวณภาษีที่ดิน ค้นหารูปแปลงที่ดิน ราคาประเมิน และร้องทุกข์ร้องเรียนทางไลน์ได้ทันที และที่สำคัญเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา กรมที่ดินได้พัฒนาสู่โมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า “SmartLands : แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องที่ดิน” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการกว่า 15 ฟังชันก์ของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว (Department of Lands Portal : DOL Portal) อาทิ สารานุกรมที่ดิน จองคิวนัดรังวัด ค้นหารูปแปลงที่ดิน คำนวณภาษีอากร ราคาประเมิน ค่าใช้จ่ายการรังวัด ขั้นตอนการทำธุรกรรม

จนถึงวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กรมที่ดินได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ประธานในพิธี พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) และปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “e-QLands” แอปจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและจองคิวนัดรังวัด “ล่วงหน้า” ผ่านอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือ สามารถจองคิวไปทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งทั่วไทย เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยสามารถจองคิวในการยื่นคำขอทำธุรกรรมทางด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินล่วงหน้า ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถเลือกวัน เวลา และสำนักงานที่ดินที่ต้องการไปทำธุรกรรมได้ ทำให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการเวลาที่จะไปรับบริการ-ให้บริการได้ตามความสะดวกและเหมาะสม ช่วยลดระยะเวลา ลดความแออัดของประชาชนที่มารับบริการในสำนักงานที่ดินลงกว่า 50% เป็นมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สำคัญสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

ทุกท่านครับ แม้โควิด-19 จะเป็นวิกฤตแต่กรมที่ดินก็อาศัยโอกาสนี้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการองค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการประชาชนก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย ที่สำคัญช่วยลดความแออัดในสำนักงานที่ดินลง ทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยจากโควิด-19 มากขึ้น และตอบสนองการใช้ชีวิตบนความปกติใหม่ (New Normal) ในปัจจุบันด้วย ทั้งนี้ กรมที่ดินยังคงพัฒนาเพื่อยกระดับการบริการสู่ “การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงาน” ในอนาคตอันใกล้ ถึงแม้ว่ากรมที่ดินจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังรักษามาตรฐานการให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ อย่างทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและร่วมสร้างไทยไปด้วยกัน

กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “e-QLands” มาใช้บริการได้ฟรี สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์คำค้นหาว่า “e-QLands” ใน App Store หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที หรือใช้บริการบนแอปพลิเคชัน “SmartLands” ที่ได้ติดตั้งฟังก์ชัน e-QLands ไว้เรียบร้อยแล้วได้เช่นกันครับ https://www.naewna.com/local/550026

📢📢📢 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพ...
03/02/2021

📢📢📢 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวม ๒ ฉบับ

#ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) #สกม.ทด.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/024/T_0014.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/024/T_0015.PDF

นิสิต จันทร์สมวงศ์
24/01/2021

นิสิต จันทร์สมวงศ์

มั่นใจ ปลอดภัยจาก Covid 19 เมื่อรับบริการจากกรมที่ดินครับ กรมที่ดินขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่แข็งแกร่ง เป็นสังคมแห่งความร่วมมือ ร่วมใจครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
19/01/2021

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดินขับเคลื่อน “DOL Call Center : 0-2141-5555 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรุนแรง (Digital Disruption) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างเร่งพัฒนาองค์กรและนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน อาทิ การใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) การลงทะเบียนต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือ การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเราหันกลับมาพิจารณาโครงสร้างประชากรของประเทศไทยในปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ จะพบว่ายังมีผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่ทันสมัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง

ตามนโยบายของรัฐบาลและวิสัยทัศน์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กรมที่ดินจึงได้ตอบสนองตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ด้วยการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์ “DOL Call Center : 0-2141-5555 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย ที่ยังขาดทักษะด้านดิจิทัล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ที่ใช้ที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นทางเลือกที่สำคัญให้สามารถติดต่อกับกรมที่ดินเพื่อสอบถามข้อมูลหรือปรึกษาหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินได้อย่างสะดวกสบายและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อีกด้วยครับ

ปัจจุบันทางกรมที่ดินได้พัฒนาระบบ DOL Call Center ของกรมที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการจำนวน 10 คู่สาย เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ประจำ Call Center และเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าชุดในการตอบปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ดังนั้น เมื่อพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยด้านที่ดิน ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินด้วยตนเอง สามารถกดโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DOL Call Center ได้ที่หมายเลข 0-2141-5555 จากโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นถูกต้อง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน หากเรื่องใดสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกับข้อกฎหมายหลายฉบับ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักหรือกองที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ “DOL Call Center : 0-2141-5555 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จะช่วยให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้รับการบริการจากกรมที่ดินอย่างทั่วถึง เพื่อร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
15/01/2021

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง งานใหม่ของกรมที่ดินเพื่อประชาชน

ระบบนัดหมายล่วงหน้าเพื่อทำนิติกรรมที่ดินและการรังวัดเริ่มทดลองใช้แล้วนะครับ โดยเริ่มเปิดทดลองในหลายสำนักงาน ทดลองใช้ดูนะครับ มีข้อคิดเห็นหรือแนะนำประการใด กรุณาแจ้งมานะครับ จะพยายามทำให้สะดวก สบาย ลดค่าใช้จ่ายครับ

โหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands ได้โดยตรง หรือโหลดแอปพลิเคชั่น SmartLands ท่านจะเข้าถึงกรมที่ดินเพียงปลายนิ้วครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
07/01/2021

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง นัดจดทะเบียนที่ดิน และนัดรังวัดล่วงหน้า ด้วยแอพพลิเคชั่น e-QLands

วันนี้ ผมได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการนัดจดทะเบียน และนัดรังวัดล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคชั่น e-QLands ผมได้ทดสอบระบบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความพร้อม ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สำหรับประชาชนให้มากที่สุด และกรมที่ดินจะเปิดตัวให้ประชาชนได้ใช้ในเร็วๆนี้ครับ

ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ จะให้ประชาชนสามารถนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าและส่งเอกสาร เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิอื่นๆ ใบมอบอำนาจ ผ่านทางระบบคิวนัดออนไลน์ ซึ่งสามารถทำนัดได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งระบบนี้จะช่วยทำให้สำนักงานที่ดิน ได้จัดเตรียมเรื่อง เอกสารสำหรับการจดทะเบียน และการทำคำขอนัดรังวัดไว้ล่วงหน้า ทำให้การทำนิติกรรมต่างๆ รวดเร็วขึ้น ประชาชนรู้เวลานัดหมาย ลดระยะเวลาการรอคอย สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ และลดความแออัดในการใช้บริการที่สำนักงาน

สิ่งนี้จะเป็นนวัตกรรมในโลกยุค Digital Transformation ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย ให้กรมที่ดิน สร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ และจะสามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้การบริการประชาชนของกรมที่ดินเป็นเลิศยิ่งขึ้นไปครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
05/01/2021

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง เช็คง่าย ๆ เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ผ่าน e-LandsAnnouncement

ต้องยอมรับว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีมาตรการในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประชาชนมีความระมัดระวังตนเอง ลดการเดินทางไปต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด มีการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความจำเป็นต้องติดต่อทำธุรกรรมด้านที่ดิน หรือต้องไปตรวจสอบประกาศเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ณ สำนักงานที่ดินต่าง ๆ ทั่วประเทศ ครับ

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กำหนดให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางประเภท เช่น จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) มรดก ใบแทน รังวัดข้างเคียง อาคารโรงเรือน เป็นต้น ต้องมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก่อนการดำเนินการ มีกำหนด 30 วัน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกำหนดเวลาแล้ว ให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อไป

ผมขอเรียนว่า กรมที่ดินมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดขึ้นมาอีกครั้งในขณะนี้ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ประชาชนเดินทางไปทำงานยังต่างพื้นที่ไม่มีเวลาเดินทางไปตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของตนเอง เช่น มรดกเกี่ยวกับที่ดิน การรังวัดข้างเคียง หากจำเป็นต้องคัดค้านก็สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ดังนั้น กรมที่ดินจึงได้พัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงาน อยู่ที่บ้าน ก็สามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทั่วประเทศจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ต โดยไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปตรวจสอบประกาศ ณ สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง ช่วยให้ประชาชนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งระบบ e-LandsAnnoucement เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นในแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” ของกรมที่ดิน ที่กระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ของขวัญปีใหม่ 2564 ของกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมอบให้กับประชาชน

สำหรับการใช้งานระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) สามารถคลิกไปเว็บไซต์ : http://announce.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” จากโทรศัพท์ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “SMARTLANDS” ใน App Store หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันทีครับ

ที่อยู่

สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621415687

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด