Clicky

กรมสวัสดิการทหารบก

กรมสวัสดิการทหารบก กรมสวัสดิการทหารบก
บำบัดทุกข์ และบำรุงสุข แก่กำลังพลกองทัพบก

เปิดเหมือนปกติ

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมและซักซ้อม พิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว ...
09/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมและซักซ้อม พิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬ...
09/05/2022

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. ยอดนักเรียน ๒๒ นาย เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ...
09/05/2022

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. ยอดนักเรียน ๒๒ นาย เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

พล.อ. ชาติชาย น้าวแสง หน.สง.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ...
09/05/2022

พล.อ. ชาติชาย น้าวแสง หน.สง.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

พล.อ. มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศ...
09/05/2022

พล.อ. มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมผู้มาติดต่อราชการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕
09/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมผู้มาติดต่อราชการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐...
09/05/2022

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล สก.ทบ. ตรวจเจาะเลือดประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณโรงอาหาร บก.สก.ทบ. เมื่อ ...
09/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล สก.ทบ. ตรวจเจาะเลือดประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณโรงอาหาร บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในก...
08/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง อรุณี ปริวัติธรรม ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๗๐๐

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. กรุณาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอภิชาติ ภูผาเดียว ลูกจ้างประจำ ก...
06/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. กรุณาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอภิชาติ ภูผาเดียว ลูกจ้างประจำ กกฬ.สก.ทบ. ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคตับ พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ ในส่วนของ สก.ทบ. โดยมีผู้บังคับบัญชา และเพื่อนพี่น้องที่ทำงาน ร่วมฟังสวดอภิธรรม ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๕ ชุดซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าของ กกฬ.สก.ทบ. ได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งให้กับหน่วยเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ มทบ.๔๑, มทบ.๔๓...
06/05/2022

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๕ ชุดซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าของ กกฬ.สก.ทบ. ได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งให้กับหน่วยเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ มทบ.๔๑, มทบ.๔๓, พัน.สบร.๒๔ บชร.๔, พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ และ พัน.ขส.๒๔ บชร.๔

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สวจ.สปท. ณ ห้องประชุม กผค.สก....
06/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สวจ.สปท. ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ. ชั้น ๕ เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลกรอบประมาณการ รายได้-รายจ่าย ของกิจการสวั...
06/05/2022

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลกรอบประมาณการ รายได้-รายจ่าย ของกิจการสวัสดิการ ทบ. ภายใต้การกำกับดูแลของ สก.ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ประชุมหารือการตั้งจุดบริการประจุไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี ...
06/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ประชุมหารือการตั้งจุดบริการประจุไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี ร่วมกลับ บริษัท ea ณ ห้องวิศุกรรม สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมการจัดพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ ส...
06/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมการจัดพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ....
06/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร นดย. แล...
06/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร นดย. และ นพท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจพิจารณางานซ่อมปรับปรุงตามแผนงานงบบูรณะทรัพย์สินและพบปะคณะกรรมการบริหารพื้นที...
05/05/2022

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจพิจารณางานซ่อมปรับปรุงตามแผนงานงบบูรณะทรัพย์สินและพบปะคณะกรรมการบริหารพื้นที่ฯ ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางเขน เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๗๐๐

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) และคณะ เดินทางไปร่วมตรวจ อาคาร สถานที่ ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงของ ททบ. เพื่อพิจ...
05/05/2022

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) และคณะ เดินทางไปร่วมตรวจ อาคาร สถานที่ ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงของ ททบ. เพื่อพิจารณานำไปจัดหาประโยชน์ร่วมกับสโมสร ทบ.(ส่วนกลาง) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทั้ง ๒ กิจการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทบ. ณ ททบ. เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕

วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ กกฬ.สก.ทบ. จัดชุดซ่อม และได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ให้กับ มทบ.๔๔
05/05/2022

วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ กกฬ.สก.ทบ. จัดชุดซ่อม และได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ให้กับ มทบ.๔๔

วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ นายทหารชั้นประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. ยอดนั...
05/05/2022

วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ นายทหารชั้นประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. ยอดนักเรียน ๒๒ นาย

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ พ.ค. ๖...
05/05/2022

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับ ททบ. เรื่องการใช้สวัสดิการห้องจัดเลี้ยงของ ททบ. ณ ห้องวิศุกรรม สโมสร ท...
05/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับ ททบ. เรื่องการใช้สวัสดิการห้องจัดเลี้ยงของ ททบ. ณ ห้องวิศุกรรม สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจสถานที่จัดพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ สโมสร ...
05/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจสถานที่จัดพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ ณ ห้อง VIP 1 ณ สโมสร ท...
05/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ ณ ห้อง VIP 1 ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕

พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานการประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบ...
04/05/2022

พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานการประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมสวัสดิการทหารบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๕

วันฉัตรมงคล๔ พฤษภาคมขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างกรมสว...
03/05/2022

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
กรมสวัสดิการทหารบก

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลกรอบประมาณการ รายได้ - รายจ่าย ของกิจการส...
03/05/2022

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลกรอบประมาณการ รายได้ - รายจ่าย ของกิจการสวัสดิการ ทบ. ภายใต้การกำกับดูแลของ สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๕ กสม.สก.ทบ. ได้ออกบูทร้านอาหาร (ขนมจีนน้ำยา จำนวน ๔๐๐ ชุด) ณ อาคาร ๒ ส่วนที่ ๓ ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ บก...
03/05/2022

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๕ กสม.สก.ทบ. ได้ออกบูทร้านอาหาร (ขนมจีนน้ำยา จำนวน ๔๐๐ ชุด) ณ อาคาร ๒ ส่วนที่ ๓ ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ บก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ ห้อง...
03/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ. ชั้น ๓ เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก....
03/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ บางซื่อ ณ ห้อง...
03/05/2022

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ บางซื่อ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑), ผอ.กสม.สก.ทบ., ผอ.กอท.สก.ทบ., ผอ.กรส.สก.ทบ., ผอ.กสค.สก.ทบ. และ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เข...
03/05/2022

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑), ผอ.กสม.สก.ทบ., ผอ.กอท.สก.ทบ., ผอ.กรส.สก.ทบ., ผอ.กสค.สก.ทบ. และ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดกรอบค่าใช้จ่าย การจัดสรรกำไรและการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐ โดยมี ผอ.สบง.สปช.ทบ. เป็นประธานการประชุมฯ

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการชะลอการจ่ายเงินให้กับผู้กู้เงิน อทบ. เพื่อซ...
03/05/2022

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการชะลอการจ่ายเงินให้กับผู้กู้เงิน อทบ. เพื่อซื้อบ้านในโครงการบ้านธนารักษ์ฯ ของ กส.ทบ. ณ ห้องโถง ชั้น ๖ สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๕/๖๕ วาระปกติ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก...
03/05/2022

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๕/๖๕ วาระปกติ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕

ที่อยู่

1139 ถ.เทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชย
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-6573700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสวัสดิการทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสวัสดิการทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมและซักซ้อม พิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕
นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐
นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. ยอดนักเรียน ๒๒ นาย เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐
พล.อ. ชาติชาย น้าวแสง หน.สง.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕
พล.อ. มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕
พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมผู้มาติดต่อราชการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕
พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕
พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล สก.ทบ. ตรวจเจาะเลือดประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณโรงอาหาร บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕
พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง อรุณี ปริวัติธรรม ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๗๐๐
พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. กรุณาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอภิชาติ ภูผาเดียว ลูกจ้างประจำ กกฬ.สก.ทบ. ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคตับ พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ ในส่วนของ สก.ทบ. โดยมีผู้บังคับบัญชา และเพื่อนพี่น้องที่ทำงาน ร่วมฟังสวดอภิธรรม ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕
วันที่ ๖ พ.ค. ๖๕ ชุดซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าของ กกฬ.สก.ทบ. ได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งให้กับหน่วยเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ มทบ.๔๑, มทบ.๔๓, พัน.สบร.๒๔ บชร.๔, พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ และ พัน.ขส.๒๔ บชร.๔
พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สวจ.สปท. ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ. ชั้น ๕ เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกร กรมสรรพสามิต :: Excise Department บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สมัชชาครอบครัว Biodiversity CHM Thailand PR Thai Government Warfarin Clinic at SDMC สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์