กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กพก. กสส.

31/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
18/12/2023
📢🐟 ประกาศๆ ใครกำลังมองหาอาหารทะเลสดๆ ไว้รับประทานไม่ว่าจะเป็นเมนูย่าง นึ่ง ทอด สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ 🎉🎊📢📢 เรามีปลากระพ...
15/12/2023

📢🐟 ประกาศๆ ใครกำลังมองหาอาหารทะเลสดๆ ไว้รับประทานไม่ว่าจะเป็นเมนูย่าง นึ่ง ทอด สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ 🎉🎊
📢📢 เรามีปลากระพงสดๆ จากทะเลปัตตานีมานำเสนอ💰
📞📞สามารถสั่งได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ตามเบอร์โทรใต้ภาพนี้เลย 🐟🐟🐟
#ปลากะพง #อาหารทะเล #ขึ้นปีใหม่ #อาหาร #ฉลอง

ปีใหม่นี้ มอบความรัก ความห่วงใยแด่คนที่คุณรัก ด้วยกระเช้าสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กันนะคะ
14/12/2023

ปีใหม่นี้ มอบความรัก ความห่วงใยแด่คนที่คุณรัก ด้วยกระเช้าสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กันนะคะ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566  นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มอบหมายให้นางสาววรรณพร บัณฑิต...
14/12/2023

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มอบหมายให้นางสาววรรณพร บัณฑิตภูวนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2 ร่วมบรรยายในงานสัมมนาหัวข้อ "การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผลไม้ สู่ตลาดการค้า FTA" ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย (ส้มโอทับทิมสยาม) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสัมมนาในหัวข้อ "สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้า FTA" ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าเสรี (FTA) การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี และการเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์รับมือกับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
เรียนรู้และเข้าใจการบริหารด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ส่งออกและสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ติดตามการดำเนินงานของก...
14/12/2023

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย นายเจือ แคใหญ่ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณให้การต้อนรับ การดำเนินงานของกลุ่มฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีใช้อย่างยั่งยืน จึงจัดกิจกรรมธนาคารปูม้า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งทำมาหากินของคนในชุมชน ส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สมาชิก มีรายได้จากการจับปูมาจำหน่าย ให้ร้านค้า ร้านอาหารในชุมชน มีการรับฝากแม่ปูมาฝากเขี่ยไข่และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ นำรายได้จากการจำหน่ายปูม้ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธนาคารปู อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ติดตามการดำเนินงานของก...
13/12/2023

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย นายกำธร ยิ่งเภตรา ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากหมาก ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มฯ ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนแก่สมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้และมีผลผลิตที่ดี มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด และในปีงบประมาณ 2567 กลุ่มเกษตรกรมีแผนการดำเนินธุรกิจรวบรวมทุเรียนจากสมาชิก จัดหาสินค้าและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

11/12/2023
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสุริยะ คำปวง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15 16 และ 17 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากลุ่ม...
08/12/2023

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสุริยะ คำปวง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15 16 และ 17 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายโสภณ ศรีโยธิน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย สหกรณ์แห่งนี้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา สร้างอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายสุริยะ คำปวง ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิจัยและพัฒนาสห...
07/12/2023

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายสุริยะ คำปวง ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร จังหวัดแพร่ กลุ่มเกษตรกรแห่งนี้สมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กรมการข้าว โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวและข้าวโพด สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิต ส่งเสริมการออม สร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร

06/12/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
#ทรงพระเจริญ🧡

06/12/2023

📣 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ส่งสุข ส่งใจ ด้วยข้าวสารไทยราคาพิเศษ ประจำปี 2567”

🌾 พบกับข้าวสารหอมมะลิคุณภาพจากทั่วประเทศในราคาสุดพิเศษ ซึ่งได้รับการส่งเสริมและรับรองโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาทิ ข้าวสารหอมมะลิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด 5 กิโลกรัม ที่มาในราคาเพียงถุงละ 144 บาท เท่านั้น ✨✨

📍 พิกัด : บริเวณโซนสันทนาการ ตลาด อ.ต.ก. ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 - 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

02/12/2023

📣กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิด ”ศูนย์ส่งความสุขปีใหม่มอบความอบอุ่นใจให้เกษตรกร“
🏠🚗จัดเตรียมที่พักรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
📆 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567
📌ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
📌ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก
📌ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
🌿🌳🎏พร้อมกิจกรรม Play and Learn เพลินกับการสหกรณ์
📲ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/u843b

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส...
30/11/2023

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
ครั้งที่ 1/2567 และมอบหมายให้นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ทำหน้าที่ประธานในการดำเนินการประชุม โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (5,000 ล้านบาท) ในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2557-2566) พร้อมทั้งผลการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (5,000 ล้านบาท)​ เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และมีการพิจารณาร่างโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (5,000 ล้านบาท)

28/11/2023

เช็คเลย เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เข้าวันไหน?

28/11/2023

📢🌾เตรียมพบกับ มหกรรมงานข้าว "THAILAND RICE FEST 2023"🌾

💟14-17ธันวาคมนี้
📍ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แล้วเจอกันจ้าาาา🥰

🚨🚨 เตือนภัยเกษตรกร 🚨🚨ขณะนี้มีกลุ่มบุคคล แอบอ้างว่า "มีลิงค์ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและ...
27/11/2023

🚨🚨 เตือนภัยเกษตรกร 🚨🚨
ขณะนี้มีกลุ่มบุคคล แอบอ้างว่า "มีลิงค์ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67"
🚫🚫 กับไลน์ "กรมส่งเสริมเกษตร" 🚫🚫
‼️ เกษตรกรอย่าหลงเชื่อ "ลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคล" แก่กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาด ‼️
🔔 หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม 🔔
👨👩 ให้เกษตรกรติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรง 👨👩

27  พ.ย.​2566  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร2  ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยการจัดประกวดกระทงจากธรรมชาติ​จากพืช ผัก ผลไม้ เน้นเป็น...
27/11/2023

27 พ.ย.​2566 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร2 ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยการจัดประกวดกระทงจากธรรมชาติ​จากพืช ผัก ผลไม้ เน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันทาน สีสา ผอ.กองฯ ผชช.และผอ.กลุ่มต่างๆร่วมตัดสินการประกวดกระทงสานสัมพันธ์ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ (Work-life Balance คือ แนวคิดเกี่ยวกับการปรับสมดุลระหว่างงาน) #คนสำราญ​งานสำเร็จ #

ที่อยู่

12 ถนนกรุงเกษม
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622801341

เว็บไซต์

http://office.cpd.go.th/dacfg/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด