กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค?

การประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 62(6) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542      วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายธนรัฐ โคจรา...
23/08/2023

การประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 62(6) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 62(6) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยมี นายสิทธิพร ปานใจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 นางสาวปาจรีย์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและกฎหมาย และนางสาวกัญญณัช ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันแสดงความเห็นและพิจารณาแนวทางปฏิบัติการซื้อหุ้นสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

16/08/2023

🚗✨ Let’ Go by Coop Ep.1 พาเที่ยวร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ชาว กพง. ร่วมแบ่งปันสิ่งของในกิจกรรม "แบ่งกัน ปันสุข" ตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร...
15/08/2023

ชาว กพง. ร่วมแบ่งปันสิ่งของในกิจกรรม "แบ่งกัน ปันสุข" ตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ยอดเงินปันสุข ณ สิงหาคม 2566 เป็นจำนวน 2,225 บาท ซึ่งจะได้นำเงินดังกล่าวส่งต่อเพื่อสร้าง “โอกาส” จากการ “แบ่งปัน” สร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับสังคมต่อไป เชิญชวนมาร่วมแบ่งปันกันเยอะ ๆ นะคะ

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#แบ่งกันปันสุข

15/08/2023

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับผลการประเมินที่ 96.61 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นับเป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ ประเภทหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และเป็นอันดับ 1 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

รางวัลนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอขอบคุณบุคลากรในสังกัดทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการรักษาจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีเป้าหมายเดียวกันที่จะนำไปสู่การเกิดประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชน และประเทศชาติต่อไป

😍😍😍ชาว กพง. ร่วมทำบุญพิธีบูชาศาลสมเด็จพระปิยมหาราช (ร.5) ศาลกรมพระจันทบุรีนฤนาท และศาลคุณพระบำรุงราษฎร์ (เจ้าที่) และศาล...
11/08/2023

😍😍😍ชาว กพง. ร่วมทำบุญพิธีบูชาศาลสมเด็จพระปิยมหาราช (ร.5) ศาลกรมพระจันทบุรีนฤนาท และศาลคุณพระบำรุงราษฎร์ (เจ้าที่) และศาลแม่ย่าตาบ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุโมทนาบุญร่วมกันค่า🙏🙏🙏🙏

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#21สิงหาคม2566

11/08/2023
11 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ ประชุมหารือกับทีมงาน...
11/08/2023

11 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ ประชุมหารือกับทีมงานเพื่อวางแผนและเตรียมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมย่อยกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

#กพง.
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#สหกรณ์ออมทรัพย์

11 สิงหาคม 2566 ชาว กพง. ขอขอบคุณ ผอ.พลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบริหารการจัดการและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์...
11/08/2023

11 สิงหาคม 2566 ชาว กพง. ขอขอบคุณ ผอ.พลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบริหารการจัดการและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มาร่วมแบ่งปันสิ่งของในกิจกรรม “แบ่งกัน ปันสุข” เพื่อสร้าง “โอกาส” จากการ “แบ่งปัน” สร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับสังคมต่อไป ขอบคุณค่า

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#แบ่งกันปันสุข
#ปันกัน

11 สิงหาคม 2566 เชิญชวนชาว กพง. บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) และข้าราชการบำนาญ เข้ารับการตรวจสุขภาพติดตามผลการรัก...
10/08/2023

11 สิงหาคม 2566 เชิญชวนชาว กพง. บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) และข้าราชการบำนาญ เข้ารับการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน (11 และ 15 สิงหาคม 2566)

🤓อย่าลืม!!!!!! นำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ

10 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภ...
10/08/2023

10 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Council) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก เลขานุการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

10/08/2023

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงการคลัง ภาครัฐอื่น ๆ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหน...

9 สิงหาคม 2566 นางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ...
10/08/2023

9 สิงหาคม 2566 นางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พร้อมด้วยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางขับเคลื่อนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมของสหกรณ์

9 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปน...
09/08/2023

9 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566 ครบรอบ 51 ปี ซึ่งมีนายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

#กพง
#วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
#51ปีกรมส่งเสริมสหกรณ์

9 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าร่วมกันจัดกิจกรรม "แบ่งกัน ปันสุข" ตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมและการเสริม...
09/08/2023

9 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าร่วมกันจัดกิจกรรม "แบ่งกัน ปันสุข" ตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมและการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน โดยร่วมแบ่งปันสิ่งของส่งต่อให้กับร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งมูลนิธิฯ จะนำสิ่งของไปจำหน่ายและส่งต่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาส เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ด้วยการทำสิ่งดี ๆ ง่ายๆ จากการ “แบ่งปัน” เพื่อสร้าง “โอกาส” และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม

#กพง
#กิจกรรมแบ่งกันปันสุข
#ร้านปันกัน
#มูลนิธิยุวพัฒน์
#ทุนการศึกษา

9 สิงหาคม 2566 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวช...
09/08/2023

9 สิงหาคม 2566 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และนางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางขับเคลื่อนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมของสหกรณ์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#สหกรณ์

💓💓💓เชิญชวนชาว กพง.ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ...
08/08/2023

💓💓💓เชิญชวนชาว กพง.ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#บริจาคโลหิต

เชิญชวนชาว กพง. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิ...
08/08/2023

เชิญชวนชาว กพง. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#12สิงหาคม
#ลงนามถวายพระพร
#วันแม่แห่งชาติ

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

3 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าขอแสดงความยินดีกับนางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ...
07/08/2023

3 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าขอแสดงความยินดีกับนางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ และนางภัทราภรณ์ เจ้หนูด้วง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

3 สิงหาคม 2566 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวช...
07/08/2023

3 สิงหาคม 2566 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และนางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2566 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์

27 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นำโดยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ...
07/08/2023

27 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นำโดยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และนางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรกองฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปั้นลูก EM Ball (Effective Microorganisms) เพื่อนำไปโยนตามแนวคลองสามเสน สะพานเทพหัสดิน เขตดุสิต และบริเวณด้านข้างสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมทำยางยืดเปลี่ยนชีวิตส่งมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนำไปใช้ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อไป

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#จิตอาสา

#ยางยืดเปลี่ยนชีวิต

27 กรกฎาคม 2566 (08.30 น.) กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นำโดยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ...
07/08/2023

27 กรกฎาคม 2566 (08.30 น.) กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นำโดยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และนางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกองฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์
#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#ถวายสัตย์
#ข้าราชการที่ดี

07/08/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

03/08/2023

📌คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

📄อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่:
🔹ภาษาไทย: https://www.bot.or.th/th/news-and-media/news/news-20230802.html

🔹English Version: https://www.bot.or.th/en/news-and-media/news/news-20230802.html

---------------

#แบงก์ชาติ #นโยบายการเงิน #อัตราดอกเบี้ยนโยบาย #แถลงข่าว #กนง
———————————
ช่องทางในการติดตามข่าวสารจากแบงก์ชาติ
Facebook : https://www.facebook.com/bankofthailandofficial/
Website : https://www.bot.or.th/
Twitter : https://twitter.com/bankofthailand
Instagram : https://www.instagram.com/bankofthailand.official/
Blockdit : https://www.blockdit.com/bankofthailand
LINE : https://lin.ee/P5xJWV2
LINE TODAY : https://today.line.me/th/v2/publisher/102833
YouTube : https://www.youtube.com/c/BankofThailandofficial

ชาว กพง. ร่วมแบ่งปันสิ่งของในกิจกรรม "แบ่งกัน ปันสุข" ตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร...
03/08/2023

ชาว กพง. ร่วมแบ่งปันสิ่งของในกิจกรรม "แบ่งกัน ปันสุข" ตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า จำนวน 320 บาท รวมยอดเงินปันสุข ณ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวน 2,105 บาท ซึ่งจะได้นำเงินดังกล่าวส่งต่อเพื่อสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่อไป
#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#แบ่งกันปันสุข
#โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน

26 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพั...
26/07/2023

26 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ซึ่งจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดนรนารถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

26 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยผู้แทนกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ และกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า เข้าร่วมโ...
26/07/2023

26 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยผู้แทนกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ และกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตรบริเวณคลองเปรมประชากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ต.เชียงรากน้อย อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#จิตอาสา
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

ชาว กพง. ร่วมแบ่งปันสิ่งของในกิจกรรม "แบ่งกัน ปันสุข" ตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร...
26/07/2023

ชาว กพง. ร่วมแบ่งปันสิ่งของในกิจกรรม "แบ่งกัน ปันสุข" ตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า สำหรับวันนี้ จำนวน 440 บาท รวมยอดเงินปันสุข ณ 26 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวน 1,785 บาท ซึ่งจะได้นำเงินดังกล่าวส่งต่อเพื่อสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่อไป

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#แบ่งกันปันสุข
#โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน

ชาว กพง. ร่วมแบ่งปันสิ่งของในกิจกรรม "แบ่งกัน ปันสุข" ตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร...
25/07/2023

ชาว กพง. ร่วมแบ่งปันสิ่งของในกิจกรรม "แบ่งกัน ปันสุข" ตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ยอดเงินปันสุข ณ 25 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1,345 บาท ซึ่งจะได้นำเงินดังกล่าวส่งต่อเพื่อสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่อไป

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#แบ่งกันปันสุข
#แบ่งปัน

25 กรกฎาคม 2566 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้า...
25/07/2023

25 กรกฎาคม 2566 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และนางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กพน.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์

#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์

25/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 💛💛

24 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และบุคลากร บริจาคเงิน ...
24/07/2023

24 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และบุคลากร บริจาคเงิน จำนวน 2,259 บาท ร่วมทำบุญพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ พระอุโบสถ วัดนรนาถสุนทริการาม เทเวศร์ กรุงเทพฯ

#กพง #กรมส่งเสริมสหกรณ์
#ถวายเครื่องไทยธรรมและเทียนพรรษา
#บริจาคเงิน

24/07/2023
23 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ เข...
24/07/2023

23 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยนางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายประวัติ แดงบรรจง) เป็นประธานนำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ลานพระรูปพระบิดา ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
#กพง
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#พระบิดา

24/07/2023
ชาว กพง. ออกกำลังกายทุกวันศุกร์  #10
21/07/2023

ชาว กพง. ออกกำลังกายทุกวันศุกร์ #10

ดูวิดีโอของ dfcs.cpd

21/07/2023
21/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

21/07/2023
21 กรกฎาคม 2566 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ประชุมเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ และติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเส...
21/07/2023

21 กรกฎาคม 2566 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ประชุมเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ และติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมวางแนวทางการบริหารงานบ้านมั่นคงตามบัญชาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้แทนสหกรณ์บ้านมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง และวางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้างต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

#กพง #กรมส่งเสริมสหกรณ์
#สหกรณ์ปิดปัญชีไม่ได้ #ซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ #บ้านมั่นคง #สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

21/07/2023

📣ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงข่าว✨มาตรการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน✨ ในวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 66 เวลา 13.00 - 14.30 น. โดยผู้บริหาร ธปท. ดังนี้

🔹 คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
🔹 คุณสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน

ทาง Facebook ธนาคารแห่งประเทศไทย
#แบงก์ชาติ #มาตรการ #หนี้ครัวเรือน

--------------------------
ช่องทางในการติดตามข่าวสารจากแบงก์ชาติ
Facebook : https://www.facebook.com/bankofthailandofficial
Website : https://www.bot.or.th/
Twitter : https://twitter.com/bankofthailand
Instagram : https://www.instagram.com/bankofthail...
Blockdit : https://www.blockdit.com/bankofthailand
LINE : https://lin.ee/P5xJWV2
LINE TODAY : https://today.line.me/th/v2/publisher...
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCV9Wa63U-u1v7VLyf_GMMeg

ที่อยู่

เลขที่ 12 (ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์) ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622825604

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด