กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ของ...
29/04/2024

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการมีความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทำงาน ภายใต้หลัก 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีสุขนิสัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้...
26/04/2024

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ภายใต้หลัก 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีสุขนิสัย ณ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าจัดงาน ตลาดนัดพอเพียง "คนพอเพียงของเพียงพอ เหลือแ...
24/04/2024

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าจัดงาน ตลาดนัดพอเพียง "คนพอเพียงของเพียงพอ เหลือแบ่งปัน"
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านพอเพียง เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนภายใต้คุณธรรมทั้ง 4 ประการ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้ามอบหมายให้ นางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ มีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าบุคลากรจากสำนัก/กองฯ ในหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมงาน สำหรับเงินรายได้จากการสนับสนุนกิจกรรมสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 10,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากกองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ในครั้งนี้

24/04/2024

รายได้จากการประมูลทั้งหมด บริจาคแก่ มูลนิธิยุวพัฒน์

24/04/2024
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการอย่างยั่งยืน ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกั...
23/04/2024

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการอย่างยั่งยืน ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ นางสาวธีรนุช สิงห์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าพบผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ขอนแก่น จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการอย่างยั่งยืน ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ให้เป็นรูปธรรมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น รวมถึงหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่เพียงพอ อันส่งผลให้เกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้ โดยทั้ง 2 ฝ่าย มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สมาชิกสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีอย่างยั่งยืนในทุกช่วงวัยต่อไป

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยคณะทำงานพ...
23/04/2024

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นในการปรับปรุงร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์............จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. ..............ตามข้อสังเกตของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้กู้และให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองพ...
23/04/2024

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งให้นโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ให้บุคลากรในหน่วยงานนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในการนี้ นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรแกนกลางร่วมขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 ราย คือ นายมนตรี ปาป้อง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสอาดจิต ประสงค์สิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวมณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 ชั้น 1 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยกา...
18/04/2024

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากอธิบดี รองอธิบดี และอดีตอธิบดี อดีตรองอธิบดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้ประกอบคุณประโยชน์ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความกตัญญูกตเวที รวมถึงได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ อันส่งผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป
จากนั้นเวลา 13.09 น. บุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ร่วมกันรดน้ำขอพร นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

💦ในโอกาสเทศกาลแห่งความสุข 💦“มหาสงกรานต์” ขอให้พี่น้องชาวกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประสบแต่ความเจริญ คิดหวังสิ่...
11/04/2024

💦ในโอกาสเทศกาลแห่งความสุข 💦
“มหาสงกรานต์” ขอให้พี่น้องชาวกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประสบแต่ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับ

นายธนรัฐ โคจรานนท์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

06/04/2024

6 เมษายน ของทุกปี "เป็นวันจักรี" เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน ปีพุทธศักราช 2325

💦สาดมาเลย สาดมาเลย 🌺เสื้อลายดอก🌸ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์❇️ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ร่วมมือกับสหกรณ์โบ๊เบ๊ เฉลิมพระเกียรติ จำ...
05/04/2024

💦สาดมาเลย สาดมาเลย
🌺เสื้อลายดอก🌸ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์
❇️ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ร่วมมือกับสหกรณ์โบ๊เบ๊ เฉลิมพระเกียรติ จำกัด

✅จำหน่ายบริเวณด้านข้างร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด
วันที่ 9 -10 เมษายน 2567
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
"มาร่วมสร้าง Soft Power กันเถอะ"

Union News📜7 ข้อ ควรรู้หากเซ็นค้ำประกัน มีอะไรบ้างไปดูกันเลย...😊
05/04/2024

Union News📜7 ข้อ ควรรู้หากเซ็นค้ำประกัน มีอะไรบ้างไปดูกันเลย...😊

04/04/2024
วันที่ 2 เมษายน 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะทำงานองค์กรคุณธรรม กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า คณะทำงานด้านกตัญญู

กิจกรรมตั้งปณิธานการทำความดี สร้างค่านิยมองค์กร แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์สุจริตร่วมกัน...
01/04/2024

กิจกรรมตั้งปณิธานการทำความดี สร้างค่านิยมองค์กร แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์สุจริตร่วมกัน (Honesty Event)

ดูวิดีโอของ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานในกิจกรรมตั้งปณิธานการ...
29/03/2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานในกิจกรรมตั้งปณิธานการทำความดี สร้างค่านิยมองค์กร แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการไม่ทนต่อการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์สุจริตร่วมกัน (Honesty Event) โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านสุจริต ตั้งปณิธานการทำความดี สร้างค่านิยมองค์กร แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการไม่ทนต่อการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์สุจริตร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมกล่าวให้คำมั่นร่วมกันว่า จะประพฤติตนในสัมมาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ ดำรงตนอย่างมีเกียรติของข้าราชการและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ยึดความยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการใดหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนและอคติในการปฏิบัติ หน้าที่ และขอประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วย ผชช.ด้านการพัฒนาธุรกิจ...
25/03/2024

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วย ผชช.ด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ (นางสุรางค์ คัยนันท์) ผชช.ด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ (นางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสมของสหกรณ์โบ๊เบ๊ เฉลิมพระเกียร์ติ จำกัด โดยมีผู้แทนสหกรณ์โบ๋เบ๊เฉลิมพระเกียร์ติ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประธานสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางดังกล่าว ณ ห้องประชุม สทส. 1 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ในการประชุมหารือนี้ เป็นการชี้แจงประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ ให้เกิดความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสม และกำหนดแผนปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ พร้อมทั้งให้สหกรณ์บริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นเป้าหมายการแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสมใช้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ เพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ต่อไป

"การประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด"          วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9....
20/03/2024

"การประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด"
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง นางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พัทลุง จำกัด
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้รายงานผลการดำเนินการและการบริหารงานตามแผนฟื้นฟูสหกรณ์ฯ รวมถึงแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ฯ ซึ่งกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าได้แนะนำการทำแผนให้ครอบคลุมในทุกมิติโดยจัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้สิน การรับสมาชิกใหม่ และการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ สอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วย นางสุรางค...
19/03/2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วย นางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริต ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด รวมทั้งปัญหาอื่นๆ เฉพาะการขอทราบข้อมูลในส่วนของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ต่อมา เวลา 10.30 น.ได้เดินทางเข้าร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยมีผู้จัดการสหกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ซึ่งในการดำเนินการนี้ นายธนรัฐฯ ได้ ติดตามกรณีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูสหกรณ์ ปี 2565 (ปิดบัญชีได้) ซึ่งมีผลขาดทุนสะสมจำนวนมาก
2.การดำเนินการติดตามตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
3.การตรวจสอบข้อมูลด้านการเงิน เช่น ด้านสภาพคล่อง ด้านอัตราดอกเบี้ย และด้านเจ้าหนี้เงินกู้ชุมนุมและสหกรณ์อื่น
-ทั้งนี้ นายธนรัฐฯ ได้ให้คำแนะนำสหกรณ์ เฉพาะในส่วนของฝ่ายจัดการสหกรณ์ในกรณีดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับจากสหกรณ์ด้วยดี อีกทั้งนายธนรัฐฯ กล่าวทิ้งท้ายถึงนโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์วางแนวทางให้ถูกต้องเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ต่อไป

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วย นางสุรางค...
15/03/2024

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วย นางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และนายมนตรี ปาป้อง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีผู้แทนธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางดังกล่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
*ในการประชุมหารือนี้ เป็นการชี้แจงประเด็นให้เกิดความเข้าใจตามนโยบายการแก้หนี้ของรัฐ และตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์และเป็นความร่วมมือโดยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารกรุงไทย (สถาบันการเงิน)และภาคเอกชน ได้แก่ สหกรณ์เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในกลุ่มสมาชิกที่มีปัญหาทางการเงิน ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับดำรงชีพตามสมควรแก่ฐานะ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ และเป็นไปตามนโยบายรัฐ พร้อมดำเนินการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนของสมาชิกสหกรณ์ และได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ถึงแนวทางแก้ปัญหาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในกรณีตามข้างต้นเพื่อประโยชน์แห่งสมาชิกต่อไป
*ทั้งนี้ นายธนรัฐฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หนี้สินของ ข้าราชการครูถือเป็นความท้าทายในการแก้ปัญหาหนี้สินซึ่งคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูต้องดีขึ้น โดยเริ่มจาก
(1) การปรับปรุง/กำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนฯ ให้มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 /ตามแนวทางเดียวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551
(2) สถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อสวัสดิการ ‘ต่ำลง’ เพื่อสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ต่ำ จากการที่ภาครัฐดูแลประสานให้มีการชำระหนี้ และ
(3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดูแลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยและกำหนดค่างวดเงินต้น ให้เหมาะสม และใช้ทุนเรือนหุ้นของลูกหนี้ เพื่อบรรเทาภาระหนี้เงินกู้ลงตามความจำเป็น
ซึ่งข้อกรณีดังกล่าว ปรากฎอยู่แล้วในข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่ นร0505/ว531 เรื่องการดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ให้เกิดผลจริง และเป็นรูปธรรม และเนื่องจากวันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นการแถลงความคืบหน้าโดยรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรภาครัฐ ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล นายธนรัฐฯ จึงได้กล่าวทิ้งท้ายตามประเด็นที่รัฐบาลได้แถลงความคืบหน้าไว้ด้วย

"คนพอเพียง ของเพียงพอ" ขอเชิญร่วมแบ่งปันสิ่งของเหลือใช้ ตั้งแต่วันนี้ถึง - 22 เมษายน 2567 โดย กพง.จะนำสินค้าที่เปิดรับแบ...
15/03/2024

"คนพอเพียง ของเพียงพอ" ขอเชิญร่วมแบ่งปันสิ่งของเหลือใช้ ตั้งแต่วันนี้ถึง - 22 เมษายน 2567 โดย กพง.จะนำสินค้าที่เปิดรับแบ่งปันมาจำหน่ายและประมูลสินค้าในงาน "ตลาดนัดคนพอเพียง...ของเพียงพอ" ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม กพน.1 อาคาร3 เวลา 10.00 - 14.00 น. รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบเป็นทุนการศึกษา "มูลนิธิยุวพัฒน์" แล้วพบกันนะคะ 😊🥳🥳
จัดโดยคณะทำงานด้านพอเพียง กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา13.30น. นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วย นายมนตรี ป...
14/03/2024

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา13.30น. นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วย นายมนตรี ปาป้อง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์บริการ โดยมีผู้แทนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. และผู้แทนสหกรณ์ กรณีการเตรียมความพร้อมในการขอจัดตั้งสหกรณ์ และกรณีปัญหาทั่วไป โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังในกรณีดังกล่าว ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
โอกาสนี้ ได้ให้คำแนะนำแนวทางการแก้ปัญหา การบริหารและการจัดตั้งสหกรณ์ใหม่จะต้องคำนึงถึง Economy of Scale หรือแผนธุรกิจที่จะมีต่อในอนาคต และการมีส่วนร่วมในชุมชน อีกทั้งแนะนำกรณีการควบรวมสหกรณ์ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ในการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์และของชุมชนอย่างแท้จริง

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทา...
14/03/2024

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีผู้แทนธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางดังกล่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
-ในการประชุมหารือนี้ เป็นการชี้แจงประเด็นให้เกิดความเข้าใจ และเป็นความร่วมมือโดยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารกรุงไทย (สถาบันการเงิน)และภาคเอกชน ได้แก่ สหกรณ์เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในกลุ่มสมาชิกที่มีปัญหาทางการเงิน ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับดำรงชีพตามสมควรแก่ฐานะ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ และเป็นไปตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ถือเป็นสหกรณ์เป้าหมายที่จะใช้เป็นต้นแบบในการแก้หนี้สมาชิกสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ดำเนินการเพื่อประโยชน์สมาชิกสหกรณ์ต่อไป

ที่อยู่

เลขที่ 12 (ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์) ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622825604

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด