Epsthailand ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการไปทำงานเกาหลีแบบถูกกฎหมายโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี EPS

เปิดเหมือนปกติ

ไทยกุกข่าวเกาหลี #Thaikuk News
18/11/2020

ไทยกุกข่าวเกาหลี #Thaikuk News

รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะยกระดับการเว้นระยะห่างทางสังคมในเขตเมืองโซลจากระดับ 1 เป็นระดับ 1.5 ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 19 พ.ย. นี้เป็นต้นไป

[มาตรการป้องกันในระดับการเว้นระยะห่างทางสังคมระยะที่ 1.5]

- จำเป็นต้องสวมหน้ากาก (มีโทษปรับสำหรับการฝ่าฝืน)
- อนุญาตให้มีผู้ชมเพียง 30% เท่านั้นที่สามารถเข้าชมการแข่งขันกีฬาได้
- กิจกรรมที่มีผู้คนมากกว่า 500 คนต้องรายงานไปยังรัฐบาลท้องถิ่น (บางงาน เช่น งานเทศกาลห้ามมีคนมากกว่า 100 คน)
- จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาควรถูกจำกัด ไว้ที่ 30% และห้ามไม่ให้มีการสังสรรค์และรับประทานอาหารในพื้นที่ทางศาสนา
- แนะนำให้เวิร์คฟอร์มโฮม หรืองานที่บ้าน (1/3) และกำหนดให้สถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงสวมหน้ากาก, ระบายอากาศ, ฆ่าเชื้อ, และรักษาระยะห่างระหว่างพนักงานงาน
- โรงเรียนต้องจัดการความหนาแน่น (2/3)

- เสริมสร้างขีดจำกัดในการใช้สถานอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหลักๆ และห้ามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
สถานอำนวยความสะดวกที่เสี่ยงหลักๆเลยได้แก่ คลับ, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 콜라텍, ห้องร้องเพลง, การบริการขายแบบตัวต่อตัว, ห้องจัดการแสดงในร่ม, ร้านอาหารและคาเฟ่ (ต้องห่างกัน150㎡ขึ้นไป)
- มีการจำกัดผู้เข้าร่วม 20% สำหรับการแข่งขันจักรยานและการแข่งม้า และจำกัด 50% สำหรับสถานอำนวยความสะดวกในประเทศและสาธารณะ
- มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้สำหรับสถานอำนวยความสะดวกทั่วไป ได้แก่ ห้องจัดการแสดง, โรงภาพยนตร์, สนามกีฬาในร่ม, สถานศึกษา, สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ, ห้อง PC , ห้องอ่านหนังสือ, ห้องน้ำสาธารณะ, ห้องจัดงานแต่งงาน, ห้องเก็บศพ, ร้านเสริมสวย, ร้านค้า, สวนสนุก, มาร์ท, และห้างสรรพสินค้า

- สถานสงเคราะห์สังคม (รวมทั้งโรงเรียนอนุบาล) ก็จะมีการดำเนินการภายใต้การกักกันโรคอย่างทั่วถึง

สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล Office of Thai Labour in Seoul
17/11/2020

สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล Office of Thai Labour in Seoul

คนไทยในเกาหลีใต้ ที่มีวีซ่า
อยู่ที่ไหนกันบ้าง
ข้อมูลจาก สนง.ตรวจคนเข้าเมือง (30 มิ.ย.63)

ประกาศผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 26ผู้ผ่านการทดสอบฯ ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธาร...
16/11/2020
ประกาศผู้สอบผ่าน S26.pdf

ประกาศผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 26

ผู้ผ่านการทดสอบฯ ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ให้รายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอบรมคนหางาน ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยจะต้องรายงานตัวตามลำดับผู้สอบผ่าน ดังนี้

เวลา 08.30 น. ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 1 – 240
เวลา 13.00 น. ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 241 – 473

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย
1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี 6 เดือน ณ วันรายงานตัว พร้อมถ่ายสำเนาเป็นเอกสารสี (ต้องชัดเจน) จำนวน 2 ใบ โดยห้ามขีดเขียนใดๆ ลงในกรอบสำเนาหนังสือเดินทาง (วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง หรือ Date of expiry ตั้งแต่ 27 May 2023 เป็นต้นไป)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังกลับมาจากการเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี) จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหลักฐานประสบการณ์ทำงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย (ธนาคารไหนก็ได้ค่ะ) ระบุชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น จำนวน 1 ชุด
7. ผลการตรวจสุขภาพ (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
โดยต้องตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน ให้เป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ และได้ยื่นตรวจตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานในครั้งนั้น
8. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ไม่รวมกรอบ) พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผม ให้เห็นใบหู จำนวน 1 ใบ

โดยเอกสารตามข้อ 1 - 6 ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด A 4 การกรอกข้อมูลในใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัครให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัครทดสอบภาษาเกาหลี โดยผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผู้ผ่านการทดสอบในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่เคยรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบครั้งนี้ได้ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 24 (สอบเดือนเมษายน 2562) และครั้งที่ 25 (สอบเดือนกันยายน 2562)
2. ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 6 (สอบเดือนมีนาคม 2562) ครั้งที่ 7 (สอบเดือนสิงหาคม 2562) และครั้งที่ 8 (สอบเดือนธันวาคม 2562)

ดูประกาศรายชื่อ ตรงนี้ค่ะ 👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1azOe_uCN5Vt8oloDywvM8U1j4nY_oe1k/view?usp=sharing

แบบฟอร์มรายงานตัว ดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะ 👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1F6wlyKfGRFquz-Qp64S0bQtHZ2MyZMio/view?usp=sharing

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายงานตัว ดูตรงนี้ค่ะ 👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/15KkSpbuDhQnBzgY20vwMHf91SVOz07KJ/view?usp=sharing

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ตรงนี้ค่ะ👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1zIlN0i6fxVrpWCDyV0ZRWbcKvCy6nHC6/view?usp=sharing

รายชื่อผู้ที่ต้องยื่นผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น(สำหรับคนงานปกติและคนงาน Re-Entry) **(ยื่นเอกสารขอวีซ่า)ขอให้ผู้ที่มีราย...
13/11/2020
นัดตรวจโควิด 18 พ.ย.63-1-2.pdf

รายชื่อผู้ที่ต้องยื่นผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น(สำหรับคนงานปกติและคนงาน Re-Entry) **(ยื่นเอกสารขอวีซ่า)
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการ ในวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1⃣
เดินทางไปตรวจโรคโควิดเบื้องต้น เพื่อนำไปขอยื่นวีซ่า (ผลตรวจโรคมีอายุ 48 ชั่วโมง) ตรวจได้ที่โรงพยาบาลเพชรเวช (300 บาท) โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 (250 บาท) โรงพยาบาลยันฮี (450 บาท) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (400 บาท) โดยดาวน์โหลดเอกสารการตรวจโควิด เพื่อนำยื่นที่โรงพยาบาลที่เลือกไปตรวจด้วยคะ
📌📌📌 คนที่มีหมายเหตุ ที่รายชื่อ
ขอให้ตรวจสอบด้วยว่าต้องทำอะไรนะคะ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยในวันที่นำผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นมาส่งให้เจ้าหน้าที่
2⃣ เมื่อดำเนินการตรวจโรคเสร็จแล้วให้นำผลตรวจโรค มาให้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย EPS ชั้น 1 ห้อง C อาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ไม่เกิน 13.00 น.(บ่ายโมงตรง) ของวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นะคะ
หากมีข้อสงสัยโทร 02-2456716, 02-2459429
📌คำเตือน!!! ขอให้น้องๆ ที่มีรายชื่อวางแผนเวลาและเส้นทางการเดินทางด้วยตัวเอง มิเช่นนั้น หากน้องนำผลมาส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่ตรงตามวันเวลาที่นัดหมาย ผลการตรวจคัดกรองโควิดที่น้องไปตรวจมา อาจจะใช้ไม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปดำเนินการต่อ ณ สถานทูตเกาหลี ภายใน 48 ชั่วโมง เนื่องจากผลตรวจโรคมีอายุแค่ 48 ชั่วโมง นะคะ

👇 link รายชื่อตรวจโควิดเบื้องต้นที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1lBnYVH9rrh_rBr0voYN7XrImst6SivIh/view?usp=sharing

👇link แบบฟอร์มเอกสารคัดกรองโควิดเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1tDhNYKAULMBDa4p9ZW9sexTJi2iF_gcb/view?usp=sharing

👇link ตัวอย่างการกรอกเอกสารคัดกรองโควิดเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1jUqOPKiMAkKYx_a5YvzYl-2Cjw3poYF7/view?usp=sharing

👇link แบบฟอร์มและตัวอย่างแบบฟอร์มวีซ่าใหม่
https://drive.google.com/file/d/175p0-tfqDKEEfK7HDXdhb0XQ-0oXnN7S/view?usp=sharing

แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิก...
12/11/2020

แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ลิงค์ตรวจสอบ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 26 หรือ ครั้งที่ 1 ปี 2563 ของ Thail...
10/11/2020
한국어 CBT 메인페이지

ลิงค์ตรวจสอบ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 26 หรือ ครั้งที่ 1 ปี 2563 ของ Thailand

ให้ตรวจสอบดูรายชื่อก่อน ส่วนประกาศอย่างเป็นทางการ และกำหนดนัดรายงานตัว จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กดดูตรงนี้จ้า 👇👇👇👇 ดูที่หัวข้อ Thailand นะจ๊ะ

http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik/pass/candidate/sucessCandidateList.do?lang=en#

รายชื่อผู้ที่ต้องยื่นผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น(สำหรับคนงานปกติและคนงาน Re-Entry) **(ยื่นเอกสารขอวีซ่า)ขอให้ผู้ที่มีราย...
06/11/2020

รายชื่อผู้ที่ต้องยื่นผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น(สำหรับคนงานปกติและคนงาน Re-Entry) **(ยื่นเอกสารขอวีซ่า)
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1⃣
เดินทางไปตรวจโรคโควิดเบื้องต้น เพื่อนำไปขอยื่นวีซ่า (ผลตรวจโรคมีอายุ 48 ชั่วโมง) ตรวจได้ที่โรงพยาบาลเพชรเวช (300 บาท) โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 (250 บาท) โรงพยาบาลยันฮี (450 บาท) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (400 บาท) โดยดาวน์โหลดเอกสารการตรวจโควิด เพื่อนำยื่นที่โรงพยาบาลที่เลือกไปตรวจด้วยคะ
📌📌📌 คนที่มีหมายเหตุ ไฮไลท์สีเหลือง ที่รายชื่อ
ขอให้ตรวจสอบด้วยว่าต้องทำอะไรนะคะ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยในวันที่นำผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นมาส่งให้เจ้าหน้าที่
2⃣ เมื่อดำเนินการตรวจโรคเสร็จแล้วให้นำผลตรวจโรค มาให้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย EPS ชั้น 1 ห้อง C อาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ไม่เกิน 13.00 น.(บ่ายโมงตรง) ของวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นะคะ
หากมีข้อสงสัยโทร 02-2456716, 02-2459429
📌คำเตือน!!! ขอให้น้องๆ ที่มีรายชื่อวางแผนเวลาและเส้นทางการเดินทางด้วยตัวเอง มิเช่นนั้น หากน้องนำผลมาส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่ตรงตามวันเวลาที่นัดหมาย ผลการตรวจคัดกรองโควิดที่น้องไปตรวจมา อาจจะใช้ไม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปดำเนินการต่อ ณ สถานทูตเกาหลี ภายใน 48 ชั่วโมง เนื่องจากผลตรวจโรคมีอายุแค่ 48 ชั่วโมง นะคะ

👇 link รายชื่อตรวจโควิดเบื้องต้นที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1p0cOrlLQpnLxMGNdGnCyZi6Trp3tdfGY/view?usp=sharing

👇link แบบฟอร์มเอกสารคัดกรองโควิดเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1tDhNYKAULMBDa4p9ZW9sexTJi2iF_gcb/view?usp=sharing

👇link ตัวอย่างการกรอกเอกสารคัดกรองโควิดเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1jUqOPKiMAkKYx_a5YvzYl-2Cjw3poYF7/view?usp=sharing

👇link แบบฟอร์มและตัวอย่างแบบฟอร์มวีซ่าใหม่
https://drive.google.com/file/d/175p0-tfqDKEEfK7HDXdhb0XQ-0oXnN7S/view?usp=sharing

รายชื่อผู้ที่ต้องยื่นผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น(สำหรับคนงานปกติและคนงาน Re-Entry) **(ยื่นเอกสารขอวีซ่า)ขอให้ผู้ที่มีราย...
06/11/2020

รายชื่อผู้ที่ต้องยื่นผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น(สำหรับคนงานปกติและคนงาน Re-Entry) **(ยื่นเอกสารขอวีซ่า)
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการ ในวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1⃣
เดินทางไปตรวจโรคโควิดเบื้องต้น เพื่อนำไปขอยื่นวีซ่า (ผลตรวจโรคมีอายุ 48 ชั่วโมง) ตรวจได้ที่โรงพยาบาลเพชรเวช (300 บาท) โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 (250 บาท) โรงพยาบาลยันฮี (450 บาท) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (400 บาท) โดยดาวน์โหลดเอกสารการตรวจโควิด เพื่อนำยื่นที่โรงพยาบาลที่เลือกไปตรวจด้วยคะ
📌📌📌 คนที่มีหมายเหตุ ไฮไลท์สีเหลือง ที่รายชื่อ
ขอให้ตรวจสอบด้วยว่าต้องทำอะไรนะคะ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยในวันที่นำผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นมาส่งให้เจ้าหน้าที่
2⃣ เมื่อดำเนินการตรวจโรคเสร็จแล้วให้นำผลตรวจโรค มาให้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย EPS ชั้น 1 ห้อง C อาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ไม่เกิน 13.00 น.(บ่ายโมงตรง) ของวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นะคะ
หากมีข้อสงสัยโทร 02-2456716, 02-2459429
📌คำเตือน!!! ขอให้น้องๆ ที่มีรายชื่อวางแผนเวลาและเส้นทางการเดินทางด้วยตัวเอง มิเช่นนั้น หากน้องนำผลมาส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่ตรงตามวันเวลาที่นัดหมาย ผลการตรวจคัดกรองโควิดที่น้องไปตรวจมา อาจจะใช้ไม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปดำเนินการต่อ ณ สถานทูตเกาหลี ภายใน 48 ชั่วโมง เนื่องจากผลตรวจโรคมีอายุแค่ 48 ชั่วโมง นะคะ

👇 link รายชื่อตรวจโควิดเบื้องต้นที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1HZdqV0XzXUjEyXTxZmf0gRYGlzXMiSoR/view?usp=sharing

👇link แบบฟอร์มเอกสารคัดกรองโควิดเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1tDhNYKAULMBDa4p9ZW9sexTJi2iF_gcb/view?usp=sharing

👇link ตัวอย่างการกรอกเอกสารคัดกรองโควิดเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1jUqOPKiMAkKYx_a5YvzYl-2Cjw3poYF7/view?usp=sharing

👇link แบบฟอร์มและตัวอย่างแบบฟอร์มวีซ่าใหม่
https://drive.google.com/file/d/175p0-tfqDKEEfK7HDXdhb0XQ-0oXnN7S/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1HZdqV0XzXUjEyXTxZmf0gRYGlzXMiSoR/view?usp=sharing

ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานไทยที่กลับจากการทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตการจ้างงานอีพีเอส (E-9)HRDKorea สำนักงานประ...
05/11/2020

ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานไทยที่กลับจากการทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตการจ้างงานอีพีเอส (E-9)
HRDKorea สำนักงานประจำประเทศไทย & กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เจ้าภาพจัดงาน

ค้นหาคนงานที่มีความสามารถ
เปิดแล้ว ประตูสู่การจ้างงาน สำหรับแรงงานทุกท่านที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างอีพีเอส ที่มีพรสวรรค์และมีความตั้งใจจริงในการทำงานในสถานประกอบการเกาหลีในประเทศไทย

○ ชื่องาน : งานนัดพบแรงงานไทยที่กลับมาจากทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
○ วันที่ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (10.00น.  16.00น.)
○ สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ กรุงเทพ ชั้น 7 ห้อง Ballroom 1 (สุขุมวิท 22)
○ กลุ่มเป้าหมาย : คนงานไทยที่กลับมาจากการทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานอีพีเอส
***เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัครงาน(รับที่หน้างาน) 2.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)3.วุฒิการศึกษา
4.สำเนาบัตรปชช.หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 5. รูปสี2นิ้ว 1ใบ 6.ใบแนะนำตัว (ถ้ามี)
* มีข้อสงสัยหรือต้องการเข้าร่วมงาน กรุณาติดต่อ :
โทร. 02-245-9433, 084-388-1420 แฟ็กซ์ 02-245-9434 อีเมล์ [email protected]

ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน
05/11/2020

ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 4 คน งานอุตสาหกรรม จำนวน 9 คน เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้เข้าไลน์ก...
02/11/2020
สัญญา 2-1 พ.ย.63.pdf

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 4 คน งานอุตสาหกรรม จำนวน 9 คน เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้เข้าไลน์กลุ่ม ตาม link ที่แจ้ง และแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และรหัสรายงานตัว ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาจ้างงานให้ทางไลน์ และให้ทำตามขั้นตอนในรายละเอียดขั้นตอนที่แจ้งให้ทราบ
‼️📣 น้องๆ ทุกคนกรุณาตรวจสอบรายละเอียด นามสกุล - ชื่อ, วัน เดือน ปีเกิด และเพศ ของตัวเอง หากตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับหนังสือเดินทางของตนเอง กรุณาติดต่อมาที่ฝ่าย EPS เบอร์ 02 245 1186,02 245 6716 เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกัน📣‼️

link : รายชื่อคนที่ได้รับสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1grG83J4VRPdwi5PFGwlIeBu2VdTdKg1h/view?usp=sharing

link : ไลน์กลุ่ม
https://line.me/R/ti/g/gAyFmx7dUC

link : ขั้นตอนที่คนงานต้องทำ
https://drive.google.com/file/d/1WbjuKPANRGoMoIUWEmodDAegyEnUap3X/view?usp=sharing

link : ตอบรับสัญญาจ้าง
https://goo.gl/forms/Z1NMdWcNHEmQqJwf1

link : แบบฟอร์มที่ใช้ทำสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1ubHckDKbam6N7Dsa2L579aXx1MkZX3-r/view?usp=sharing

link : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
https://drive.google.com/file/d/1reIoqfKmEX2GNw-XLBvB32u68Q7VPuxy/view?usp=sharing

สำหรับน้องๆที่ผ่านการสมัครสอบ EPS  ระหว่างที่รอสอบคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาเกาหลีกันดีกว่า
02/11/2020

สำหรับน้องๆที่ผ่านการสมัครสอบ EPS ระหว่างที่รอสอบคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาเกาหลีกันดีกว่า

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 5 คน งานอุตสาหกรรม จำนวน 26 คน เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้เข้าไลน์...
02/11/2020
สัญญา 2 พ.ย.63.pdf

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 5 คน งานอุตสาหกรรม จำนวน 26 คน เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้เข้าไลน์กลุ่ม ตาม link ที่แจ้ง และแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และรหัสรายงานตัว ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาจ้างงานให้ทางไลน์ และให้ทำตามขั้นตอนในรายละเอียดขั้นตอนที่แจ้งให้ทราบ
‼️📣 น้องๆ ทุกคนกรุณาตรวจสอบรายละเอียด นามสกุล - ชื่อ, วัน เดือน ปีเกิด และเพศ ของตัวเอง หากตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับหนังสือเดินทางของตนเอง กรุณาติดต่อมาที่ฝ่าย EPS เบอร์ 02 245 1186,02 245 6716 เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกัน📣‼️

link : รายชื่อคนที่ได้รับสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1YAHGt7QUmVKH4WYYtkgaYLEAHGC4OzOc/view?usp=sharing

link : ไลน์กลุ่ม
https://line.me/R/ti/g/gAyFmx7dUC

link : ขั้นตอนที่คนงานต้องทำ
https://drive.google.com/file/d/1WbjuKPANRGoMoIUWEmodDAegyEnUap3X/view?usp=sharing

link : ตอบรับสัญญาจ้าง
https://goo.gl/forms/Z1NMdWcNHEmQqJwf1

link : แบบฟอร์มที่ใช้ทำสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1ubHckDKbam6N7Dsa2L579aXx1MkZX3-r/view?usp=sharing

link : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
https://drive.google.com/file/d/1reIoqfKmEX2GNw-XLBvB32u68Q7VPuxy/view?usp=sharing

วันสุดท้ายของการสมัครสอบ สถานีต่อไป เตรียมสอบคอมพิวเตอร์ เลยคะ
31/10/2020

วันสุดท้ายของการสมัครสอบ สถานีต่อไป เตรียมสอบคอมพิวเตอร์ เลยคะ

บรรยากาศการรับสมัครสอบ EPS วันสุดท้ายแล้ว ขอให้น้องๆ โชคดีตามที่หวัง  (เสร็จแล้วไปลอยกระทงกันด้วยนะคะ) 😘👍
31/10/2020

บรรยากาศการรับสมัครสอบ EPS วันสุดท้ายแล้ว ขอให้น้องๆ โชคดีตามที่หวัง (เสร็จแล้วไปลอยกระทงกันด้วยนะคะ) 😘👍

บรรยากาศการรับสมัครสอบ EPS วันที่ 30 ตุลาคม 2563 @ The hup รังสิต ✌️✌️
30/10/2020

บรรยากาศการรับสมัครสอบ EPS วันที่ 30 ตุลาคม 2563 @ The hup รังสิต ✌️✌️

วันที่ 2 ของการเปิดรับสมัครสอบเพื่อไปทำงานเกาหลี หากสนใจไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาสมัครกับกรมการจัดหางาน #EPSTHAILA...
28/10/2020

วันที่ 2 ของการเปิดรับสมัครสอบเพื่อไปทำงานเกาหลี หากสนใจไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาสมัครกับกรมการจัดหางาน #EPSTHAILAND
✌️✌️น้องๆ อยู่ไหนกันบ้างแล้ว ศูนย์กรุงเทพฯ พร้อมมาก แล้วเจอกัน 😘😘😘

บรรยากาศการรับสมัครสอบ EPS @ ศูนย์กรุงเทพฯ ใครอยู่ที่นี่แสดงตัวด้วยคะ 😜
28/10/2020

บรรยากาศการรับสมัครสอบ EPS @ ศูนย์กรุงเทพฯ ใครอยู่ที่นี่แสดงตัวด้วยคะ 😜

สวัสดี น้องๆ ที่สนใจสมัครสอบ eps อยู่ตรงไหนกันแล้วบ้าง ส่งรูปทักทายกันบ้างนะคะ @ พร้อมแล้ว เจอกันศูนย์กรุงเทพฯ นะคะ😁👌
27/10/2020

สวัสดี น้องๆ ที่สนใจสมัครสอบ eps อยู่ตรงไหนกันแล้วบ้าง ส่งรูปทักทายกันบ้างนะคะ @ พร้อมแล้ว เจอกันศูนย์กรุงเทพฯ นะคะ😁👌

27/10/2020
น้องๆ ที่ทำงานเกษตรปศุสัตว์ ฟาร์มไก่ระวังตัวเองกันด้วยนะคะ
27/10/2020
เกาหลีพบไข้หวัดนกชนิดรุนแรง “กำจัดไก่ทั่วประเทศ” - THAIKUK.COM

น้องๆ ที่ทำงานเกษตรปศุสัตว์ ฟาร์มไก่ระวังตัวเองกันด้วยนะคะ

ฟาร์มไก่เจอศึกหนักหลังพบไข้หวัดนกชนิดก่อให้เกิดโรครุนแรง รัฐเข้มงวดกักกันโรค แรงงานตามฟาร์มห้ามเคลื่อ....

อัพเดตการจองคิวออนไลน์จ้า ต้องจองคิวก่อนน้าาา1. ศูนย์กรุงเทพฯ คิววันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2563 (ว่างอยู่ค่ะ) วันที่ 30-31 ต...
27/10/2020
03 คู่มือการจองคิวสมัครไปทำงานโดยวิธีรัฐจ.pdf

อัพเดตการจองคิวออนไลน์จ้า
ต้องจองคิวก่อนน้าาา

1. ศูนย์กรุงเทพฯ คิววันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2563 (ว่างอยู่ค่ะ) วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 คิวเต็ม

2. ศูนย์ลำปาง คิวยังว่างทุกวันอยู่จ้า

3. ศูนย์นครราชสีมา คิววันที่ 28 ตุลาคม 2563 และ 30 ตุลาคม 2563 ว่างอยู่ค่ะ แต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 คิวเต็มแล้วจ้า

4. ศูนย์อุดรธานี คิวเต็มทุกวันแล้วค่ะ (ให้เลือกศูนย์สมัครจังหวัดอื่นค่ะ)

5. ศูนย์ขอนแก่น คิวว่างทุกวันจ้าาาาา

คำถาม : ถ้าไม่จองคิวจะไปสมัครสอบได้ไม๊
คำตอบ : ได้ค่ะ แต่คุณจะได้คิวต่อจากคนที่จองคิวมาแล้ว และหากคิวในวันนั้นเต็ม จะต้องไปสมัครในวันถัดไปที่ว่างหรือศูนย์ที่ว่างเท่านั้น

คำถาม : ทำไมต้องจองคิว
คำตอบ : เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะสมัคร จะได้ไม่เสียเวลา และวางแผนการเดินทางได้จ้า

ทีมงานไม่ได้หายไปไหน อย่าเพิ่งรีบคิดถึงกันนะคะ 😆
27/10/2020

ทีมงานไม่ได้หายไปไหน อย่าเพิ่งรีบคิดถึงกันนะคะ 😆

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 3 คน งานอุตสาหกรรม จำนวน 115 คน เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้เข้าไลน...
26/10/2020
สัญญา 26 ต.ค.63.pdf

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 3 คน งานอุตสาหกรรม จำนวน 115 คน เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้เข้าไลน์กลุ่ม ตาม link ที่แจ้ง และแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และรหัสรายงานตัว ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาจ้างงานให้ทางไลน์ และให้ทำตามขั้นตอนในรายละเอียดขั้นตอนที่แจ้งให้ทราบ
‼️📣 น้องๆ ทุกคนกรุณาตรวจสอบรายละเอียด นามสกุล - ชื่อ, วัน เดือน ปีเกิด และเพศ ของตัวเอง หากตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับหนังสือเดินทางของตนเอง กรุณาติดต่อมาที่ฝ่าย EPS เบอร์ 02 245 1186,02 245 6716 เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกัน📣‼️

link : รายชื่อคนที่ได้รับสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1_BZ5oSOO4J5YgLREflDDA74zjhCOsyBU/view?usp=sharing

link : ไลน์กลุ่ม
https://line.me/R/ti/g/gAyFmx7dUC

link : ขั้นตอนที่คนงานต้องทำ
https://drive.google.com/file/d/1WbjuKPANRGoMoIUWEmodDAegyEnUap3X/view?usp=sharing

link : ตอบรับสัญญาจ้าง
https://goo.gl/forms/Z1NMdWcNHEmQqJwf1

link : แบบฟอร์มที่ใช้ทำสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1ubHckDKbam6N7Dsa2L579aXx1MkZX3-r/view?usp=sharing

link : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
https://drive.google.com/file/d/1reIoqfKmEX2GNw-XLBvB32u68Q7VPuxy/view?usp=sharing

ที่อยู่

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 8 กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-2459429

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Epsthailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Epsthailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีใครโดนยึดรถแล้วฟ้องไปเกาหลีได้ไหมครับ
สำหรับคนที่รอบิน เป็นเหมือนกันมั้ยลุ้นว่าสัญญาจ้างยังอยู่มากกว่ารอวันบิน
ไปตอนนี้ยังทันมั้ยครับ
มีใครรอบินอยู่แล้ว หย่าบ้างไหม อยากสอบถามต้องแจ้งเปลี่ยนข้อมูลกับทางกรมไหมครับ
ภาวะอันสงบแจ้งชัดภาวะเคลื่อนไหวอย่างเด่นชัด เด่นหล้าเคลื่อนไหวอย่างเด่นดวง
การยกเลิกสัญญาจ้างงานน่าจะมีการชดเชยค่าเสียหายต่างๆให้แรงงานบ้างนะ ไม่ใช่ยกเลิกแบบสัญญาปากเปล่ากันแบบนี้ การสอบไปทำงานเกาหลีรู้อยู่ว่าไม่มีใครบังคับให้ไปสอบ แต่การยกเลิกสัญญามันง่ายเกินไปทั้งที่มีขั้นตอนการรับสัญญาและการตอบรับเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างดี เวลากรอกข้อมูลในสัญญาจ้างเน้นแล้วเน้นอีกกลัวเขียนผิด แต่สุดท้ายสัญญาก็เป็นได้แค่สายัณห์จริงๆ นับจากวันนี้การยกเลิกสัญญาจ้างแรงงานไทยจะมากขึ้นเรื่อยๆ ความฝันกับความจิงมันต่างกันจริงๆ😑🤕😖
📢📢📢 รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 26 📌📌📌สำหรับผู้ที่เคยไปทำงานเกาหลีแบบถูกต้องตามกฎหมาย (มีรายชื่อตามท้ายประกาศเท่านั้น) และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด 1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2563 และวันที่ 14 – 15 กันยายน 2563ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.สำหรับคนหางานที่ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีต้องลงทะเบียนเพื่อเลือกวันที่ที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th (ไม่ต้องใส่ www.) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. (การรับสมัครแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 100 คน รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. ) https://drive.google.com/file/d/1RoPvQexPpx50CK366m65MEaIjAKzJXCA/view?usp=sharing สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องอบรมคนหางาน ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เป็นคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับตามกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2553 เป็นต้นมา และมีความประสงค์เดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครในท้ายประกาศ ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีรายชื่ออยู่ในระบบผู้มีสิทธิสมัคร คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดด้วย 2.2 เพศชายหรือหญิง อายุ 18 - 39 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2523 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2545) 2.3 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2.4 สายตาไม่บอดสี 2.5 ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค 2.6 ไม่มีประวัติกระทำผิดกฎหมายไทยหรือสาธารณรัฐเกาหลี และไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก 2.7 เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย 2.8 เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี 2.9 เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2.10 ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปี 3. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครสอบ 3.1 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ 3.2 สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 3.4 รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5เซนติเมตร ไม่รวมกรอบ ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู โดยถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 3 ใบ โดยเอกสารตามข้อ 3.1 – 3.3 ให้ถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด เอ 4 มีรูปถ่ายและตัวอักษรที่ชัดเจน หากเอกสารดังกล่าวระบุวัน เดือน ปีเกิดไม่ครบถ้วนไม่สามารถสมัครได้ 4. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 4.1 ผู้เข้าทดสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบในวันสมัคร จำนวน 780 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นค่าดำเนินการให้แก่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี 4.2 ผู้สมัครซึ่งมีเอกสารรับรองดังต่อไปนี้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร - ใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอาชีพก่อนกลับประเทศไทย - ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK ระดับ 3 4.3 ผู้สมัครที่ประสงค์จะขอยกเลิกการสมัครดังกล่าว จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการสมัครคืน เว้นแต่ยื่นความจำนงขอยกเลิกการสมัครภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัคร ณ สถานที่ที่ตนสมัคร จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบคืนเต็มจำนวน 4.4 ผู้ที่แจ้งความจำนงขอยกเลิกการสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครในครั้งนี้ได้อีก
อยากทราบว่าคนที่รายงานตัวแล้วและจะครบกำหนด 2 ปีเร็วๆนี้แต่ยังไม่มีนายจ้างเลือกก็คือต้องรอไปสอบใหม่อย่างเดียวเลยใช่มั้ยคะ?
ไฟท์เสียงโหลดตรงไหนคับ
เปิดรับสมัครสอบอีกช่วงไหนค่ะปี63
มีใครสัญญาจ้างออกแล้วได้โรงงานนี้บ้างครับ ภาคใต้ ปูชาน
ติดต่อมาได้ครับ