กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - DPIM

12/04/2024
วันนี้ (11 เม.ย. 2567) เวลา 11.00 น.  อพร.อดิทัต เป็นประธานในกิจกรรม “DPIM PIMD: สืบสานสงกรานต์วิถีไทย สุขใจถ้วนหน้า ประ...
11/04/2024

วันนี้ (11 เม.ย. 2567) เวลา 11.00 น. อพร.อดิทัต เป็นประธานในกิจกรรม “DPIM PIMD: สืบสานสงกรานต์วิถีไทย สุขใจถ้วนหน้า ประจำปี 2567” โดยมี ผชช.ชัยวิทย์ รก.รพร.อานันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กพร. เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กพร.

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดความงดงามของประเพณีสงกรานต์ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กพร. ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 และ อพร. ได้อวยพรให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กพร. ทุกคนเดินทางปลอดภัยและมีความสุขสดชื่นในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ขอแสดงความยินดีด้วยจร้าาา....🎉🎉
09/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ขอแสดงความยินดีด้วยจร้าาา....🎉🎉

วันนี้ (5 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนางสลิลา ยรรย...
05/04/2024

วันนี้ (5 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พร้อมด้วยนางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กพร. ในส่วนกลาง
เข้าร่วมโครงการ “คน PIMD มีจริยธรรม สร้างสรรค์ DPIM ไปสู่องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน”
ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กพร. มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 120 คน และ
สรข. 1-7 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 46 คน รวมผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 166 คน การจัดโครงการในครั้งนี้ กพร. ได้รับเกียรติจากอาจารย์ฐิติมา ศิริวิโรจน์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของ กพร. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามค่านิยมองค์กร DPIM PIMD ซึ่งจะส่งเสริมให้ กพร. เป็นองค์กรที่เปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

05/04/2024
วันที่ 2-3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นป...
03/04/2024

วันที่ 2-3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการตรวจสอบการทำเหมืองแร่ โดยมีนางสาวกฤตยา ศักดิ์อมรสงวน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายเชาวลิตร์ ทองประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย กองบริหารสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมบริการ กองบริการงานอนุญาต และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1-7 เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 อาคาร กพร.

โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือฯ ฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในกระบวนการ วิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำเหมืองแร่

วันนี้ (3 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ได้มอบหมายให้นา...
03/04/2024

วันนี้ (3 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ได้มอบหมายให้นายอานันท์ ฟักสังข์ รักษาการ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ (รก.รพร.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพร. ได้เเก่ นายปิยะ กิ่งแก้ว วิศวกรเหมืองเเร่ชำนาญการพิเศษ นายจิโรจน์ รัมมนต์ วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ และนายเชาวลิต บอขุนทด วิศวกรเหมืองเเร่ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
ในการประชุมครั้งนี้มีนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นประธานคณะกรรมมาธิการการอุตสาหกรรม และมีนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา นายบุญรวย เลิศวนิชย์ทิพย์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และนายยงยุทธ นพนิช หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีปัญหาและผลกระทบจากการทำเหมืองเเร่โพแทช บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีการขนกากเเร่อุตสาหกรรม บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

📣วันนี้ (3 เมษายน 2567) เวลา 09.30 น. นายยุทธศิลป์  รักญาติ ผู้อำนวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมอ...
03/04/2024

📣วันนี้ (3 เมษายน 2567) เวลา 09.30 น. นายยุทธศิลป์ รักญาติ ผู้อำนวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองบริหารสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันทำบุญ และบริจาคเงินทำบุญให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงไว้

🎖️โดยโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

วันที่ 2 เม.ย. 2567  เวลา 09.30 น. นายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นางสลิลา ยรรย...
03/04/2024

วันที่ 2 เม.ย. 2567 เวลา 09.30 น. นายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กนอ. ร่วมกับ บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งจุดรับถ่านไฟฉายเก่าที่ใช้แล้ว ภายใต้โครงการรีไซเคิลถ่านไฟฉายใช้แล้วตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยผู้ที่สนใจจะนำถ่านเก่ามาร่วมบริจาค สามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร กพร.

วันที่ 2 เม.ย. 2567 เวลา 15.00 น. นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความ...
03/04/2024

วันที่ 2 เม.ย. 2567 เวลา 15.00 น. นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารนารายณ์ โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหาร อก. เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารนารายณ์

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการจิตอาสาเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด อก. มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารนารายณ์ เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี โดย กพร. ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดพื้นที่อาคารนารายณ์ บริเวณชั้น 2 และ 3

วันที่ 2 เม.ย. 2567  เวลา 10.30 น. นายอานันท์ ฟักสังข์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมบริการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม...
03/04/2024

วันที่ 2 เม.ย. 2567 เวลา 10.30 น. นายอานันท์ ฟักสังข์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมบริการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สปอ.

เมื่อวานนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 11.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ รก.รพร.(นายอา...
02/04/2024

เมื่อวานนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 11.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ รก.รพร.(นายอานันท์ ฟักสังข์) รก.รพร.(นายยุทธศิลป์ รักญาติ) พร้อมด้วยผู้บริหาร กพร. และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ กพร. ประจำปี 2566 จำนวน 2 ราย คือ นายเชาวลิตร์ ทองประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 และนายธวัชพล รุ่งศรีทอง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สล. เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคาร กรอ. โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในงานดังกล่าว

ในวันเดียวกัน ช่วงเวลา 13.30 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และคนพิมพ์ดี กพร. ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายอานันท์ ฟักสังข์ และนายยุทธศิลป์ รักญาติ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยผู้บริหาร กพร. เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 อาคาร กพร.

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนพิมพ์ดี กพร. ประจำปี พ.ศ. 2566
1. นายเชาวลิตร์ ทองประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
2. นายธวัชพล รุ่งศรีทอง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สล.

คนพิมพ์ดี กพร. ประจำปี พ.ศ. 2566
3. ว่าที่ร้อยตรีทศพร สุวรรณโณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กบว.
4. นางสาวรุจิเรศ ศรีนาวา นิติกรชำนาญการพิเศษ กม.
5. นายสันธนะ ตันติวิท นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กบส.
6. นางอรุณรัตน์ พุ่มไม้ พนักงานบริการ บ2 สล.
7. นายธนาคาร ละครแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศสท.
8. นางสาวรัชดาวัลย์ หิรัญยานันท์ นายช่างศิลป์ สล.

🥳👏ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น และคนพิมพ์ดี กพร. ประจำปี พ.ศ. 2566 ทุกท่านด้วยค่ะ🎉

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น และคนพิมพ์ดี กพร. พ.ศ. 2566
01/04/2024

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น และคนพิมพ์ดี กพร. พ.ศ. 2566

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น  อา...
01/04/2024

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น
๒ ส่วน. ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบ
ของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือ
การร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงาม
ในชาติบ้านเมือง. จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย
ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์.
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต

วันนี้ (30 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. อพร.อดิทัต เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ “MIND-PRESS SPORT DAY" ระหว่าง ผู้บริหารและ...
30/03/2024

วันนี้ (30 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. อพร.อดิทัต เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ “MIND-PRESS SPORT DAY" ระหว่าง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อก. กับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยร่วมวิ่งคบเพลิงเข้าสู่พิธีเปิดงาน และ ผอ.ธีรวุธ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กพร. ร่วมแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และเดินขบวนพาเหรดในธีม “อุตสาหกรรมคู่ชุมชน“ โดยมี รวอ.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาแบดมินตัน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บางซื่อ กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ “MIND-PRESS SPORT DAY" จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อก. กับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทเอสซีจี เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ กพร. ยังได้ร่วมสนับสนุนซุ้มอาหารให้กับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วย

วันนี้ (26 มีนาคม 2567) นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) พร้อมด้วยนายธีรวุธ ตันนุกิจ ...
26/03/2024

วันนี้ (26 มีนาคม 2567)
นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) พร้อมด้วยนายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสัมมนา Thai-Finnish หัวข้อ “EV Batteries and Reycling : Enabling energy transition with sustainable battery minerals” เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล (ห้อง London III ชั้น 2) โดย อพร. ได้รับเชิญให้กล่าวเปิดงานดังกล่าว (Opening Remark) ร่วมกับ H.E. Mr. Ville Tavio รัฐมนตรีด้านการค้าและการพัฒนา กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ (Minister for Foreign Trade and Development, Ministry of Foreign Affairs of Finland)

โดยงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้ MOU ความร่วมมือด้าน Circular Economy ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย และ กระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
ในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน

วันนี้ (25 มี.ค. 2567) เวลา 10.15 น. อพร.อดิทัต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กพร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันส...
25/03/2024

วันนี้ (25 มี.ค. 2567) เวลา 10.15 น. อพร.อดิทัต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กพร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครบรอบ 55 ปี โดยร่วมบริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ สมอ. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร สมอ. และร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานราคาโรงงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนา สมอ." โดยมี รวอ.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร อก. เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สมอ.

วันนี้ (22 มี.ค. 67)นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบหมายให้นายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำนวยกา...
22/03/2024

วันนี้ (22 มี.ค. 67)
นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบหมายให้นายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเปิดโครงการรีไซเคิลถ่านไฟฉายที่ใช้งานแล้วตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ณ บริษัท ยูเอ็มซี เม็ททอล จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท พานาโซนิค เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเอ็มซี เม็ททอล จำกัด เพื่อรวบรวมถ่านไฟฉายใช้งานแล้วจากจุดรับถ่านไฟฉายใช้งานแล้วจากร้าน 7-11 ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงจุดรวบรวมตามสถานที่ต่าง ๆ และนำกลับมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก แทนการฝังกลบ ตามแนวทาง Circular Economy

วันนี้ (21 มี.ค. 67) เวลา 8.00 น. (เวลาประเทศไทย) นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหก...
21/03/2024

วันนี้ (21 มี.ค. 67) เวลา 8.00 น. (เวลาประเทศไทย) นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานสัมมนา Asia Energy Security 2024 (เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและแร่ธาตุที่สำคัญ) ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ธาตุที่สำคัญของไทย กับตัวแทนของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้

วันที่  20 มี.ค. 2567  เวลา 09.15 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) พร้อมด้วย นายเศ...
21/03/2024

วันที่ 20 มี.ค. 2567 เวลา 09.15 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) พร้อมด้วย นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้บริหาร กพร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ครบรอบ 82 ปี และร่วมบริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ กสอ. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร กสอ.

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วย นางสาวธารกมล ถ...
21/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วย นางสาวธารกมล ถาวรพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหการ ให้การต้อนรับนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดำเนินการของไทยในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ในการเข้าพบหารือเพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการและการดำเนินการในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้
IPEF Critical Minerals Dialogue ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กพร.

โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญ
(Critical Minerals Dialogue) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ในระยะถัดไป ตลอดจนการดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในสาขาที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ

ทั้งนี้ ความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญ (Critical Minerals Dialogue) เป็นกิจกรรมภายใต้กรอบ IPEF ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับรองใน Leaders’ Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity ระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กนอ.) เป็นประธานกล่าวเปิด...
21/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กนอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร
โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กนอ. เป็นวิทยากร ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร และการใช้งานระบบ CEPAS พร้อมทั้งถ่ายทอดผลงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล และผลงานการเพิ่มมูลค่าแร่ ให้แก่ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ สอจ.ชุมพร

วันที่ 20 มี.ค. 2567 เวลา 10.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) นายอานันท์ ฟักสัง...
21/03/2024

วันที่ 20 มี.ค. 2567 เวลา 10.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) นายอานันท์ ฟักสังข์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมบริการ (กบว.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กวบ. และนายปณิธาน เจริญเกตุ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ. กบว. ร่วมหารือกับ นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และคณะ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ในประเทศร่วมกัน โดยเฉพาะการผลิตลิเทียมที่ใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงความคืบหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่โพแทช ณ ห้องประชุม อพร.

ที่อยู่

""
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 04:30
อังคาร 08:30 - 04:30
พุธ 08:30 - 04:30
พฤหัสบดี 08:30 - 04:30
ศุกร์ 08:30 - 04:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306835

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - DPIMผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - DPIM:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด