สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง Political and Electoral Development Institute - PEDI
(18)

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประ...
27/05/2024

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์แนวทางการบริกานงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ ห้องประชุม 701 ชั้น7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุม...
21/05/2024

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2567 ในฐานะเป็นคณะกรรมกานประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ณ ห้องประชุม 502 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจตรีเดชพล กอสนาน ผู้อำนวยารสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวรายงานในพิธีปิดก...
10/05/2024

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจตรีเดชพล กอสนาน ผู้อำนวยารสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวรายงานในพิธีปิดการสัมมนาการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รุ่นที่ 4 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์

พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง พบปะผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในการสัมมนาเตรียม...
07/05/2024

พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง พบปะผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่การเลือกสมาชิกวุฒิสภา รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ จำนวน 15 จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 143 คน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และ ผอ.สนง.กกต.จว.ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมปร...
18/04/2024

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วม...
18/04/2024

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมป...
18/04/2024

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งทั่ 2/2567

วันที่ 17 เม.ย. 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงาน...
17/04/2024

วันที่ 17 เม.ย. 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการสำนักงานอัตโนมัติ Office Automation กิจกรรมการบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงาน ระยะที่ 2และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูง

พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมสืบสานประพณีไทย ในโอกาสที่ผู้บริหาร พ...
09/04/2024

พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมสืบสานประพณีไทย ในโอกาสที่ผู้บริหาร พนักงาน จากสำนักภายใต้การบังคับบัญชา พร้อมใจกันขอพรรดน้ำดำหัว เนื่องในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่ว...
04/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 26 ปี

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่...
04/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น.พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเ...
25/03/2024

วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น.พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับคณะทำงานจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการอบรมเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2567 จัดโดยสำนักพัฒนาพนักงานและบุคลากรการเลือกตั้ง ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21มีนาคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง นำนักศึกษาหลักสูตรการ...
24/03/2024

วันที่ 21มีนาคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง นำนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานกา...
24/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายเสวนาวิชาการ ของคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 26 ปี โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาพนักงานและบุคลากรการเลือกตั้ง และสำนักวิทยาการพรรคการเมือง เข้าร่วม เพื่อความพร้อมในการจัดปาฐกถาพิเศษ และเสวนาวิชาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 1มีนาคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวรายงานในพิธีเปิด กา...
02/03/2024

วันที่ 1มีนาคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวรายงานในพิธีเปิด การฝึกอบรม และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Learning ภายใต้ โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากร เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ Digital oect ซึ่งเป็นการอบรม ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ให้ก้าวทันเทคโนโลยี ณห้องประชุมชั้น 9 และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom

วันที่ 1 มีนาคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อ...
01/03/2024

วันที่ 1 มีนาคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเลือก วุฒิสภา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรีเดชพลกอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พบปะนักศึกษา ในการอบรม หล...
24/02/2024

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรีเดชพลกอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พบปะนักศึกษา ในการอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 ณห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พันตำรวจตรีเดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุม ชี้แจงกับคณะอนุกร...
24/02/2024

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พันตำรวจตรีเดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุม ชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการบริหาร ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2567 เพื่อชี้แจง ข้อมูลรายละเอียดการขอรับการจัดสรรงบประมาณและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณห้องประชุมกรรมาธิการ ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณ...
20/02/2024

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวาระแรกตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พบปะนักศึกษาในการศึกษา...
17/02/2024

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พบปะนักศึกษาในการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 16 มกราคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้บ...
17/02/2024

วันที่ 16 มกราคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้บริหาร สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ในการดำเนินงานตามโครงสร้างใหม่ของสถาบันวิทยาการเมืองและการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะท...
15/02/2024

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ 2565 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 601

วันพฤที่ 15 ก.พ.2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวต้อนรับ นักเรียนมัธยมศึ...
15/02/2024

วันพฤที่ 15 ก.พ.2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวต้อนรับ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 38 คน และครู่ที่ปรึกษา 5 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานและมอบ...
13/02/2024

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานและมอบนโยบายการจัดทำเอกสาร ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ และเอกสารเชิงปฎิบัตืการในการประชุมชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษา ของหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 14 ( พตส.14) ผ่านระบบ zoom อิเลคทรอนิคส์

วันที่ 9 ก.พ.2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C) ให้แ...
09/02/2024

วันที่ 9 ก.พ.2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C) ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14) จำนวน 140 คน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการศึกษากระบวนการทางการลูกเสือ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันเกิดความสามัคคีปรองดอง ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนกิจการลูกเสืออาสา กกต. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่ 2 ก.พ.2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พบปะนักศึกษา ในการศึกษาอบรมหลั...
02/02/2024

วันที่ 2 ก.พ.2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พบปะนักศึกษา ในการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนสการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 ในชั้นเรียนวันแรก พร้อมทั้งร่วมต้อนรับวิทยากร พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดการ ศึกษาอบรม และการปฐมนิเทศ หลักสูตร...
26/01/2024

พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดการ ศึกษาอบรม และการปฐมนิเทศ หลักสูตรการพัฒนา การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 มกราคม 2567 ณโรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2567พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ประชุมเพื่อพิจารณา...
26/01/2024

วันที่ 25 มกราคม 2567พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมโดยหน่วยงานของรัฐ พิจารณาศึกษาแนวทางและกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในปรเะด็นวัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับในการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยเฉพาะหลักสูตรการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสถา

วันที่ 23 มกราคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับอาจารย์และนั...
23/01/2024

วันที่ 23 มกราคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเข้ามาส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ขั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 22มกราคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเ...
22/01/2024

วันที่ 22มกราคม 2567 พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2 และ 4 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเข้ามาส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ขั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่อยู่

ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621418911

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด