สภากรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร

10/04/2024

การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2567

🗓 วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
📌 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
ร่วมรับชมและรับฟังระเบียบวาระทั้งหมดพร้อมกันได้ที่นี่!

#สภากรุงเทพมหานคร

🙏ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ขอบคุณคณะกรรมการ ทุกส่วนราชการ ร่วมกันประชุมและลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่อ...
25/08/2023

🙏ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ขอบคุณคณะกรรมการ ทุกส่วนราชการ ร่วมกันประชุมและลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่อเนื่อง 🙏

🏛ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (25 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณารายงานผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของอนุกรรมการ โดยมี ประธานคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการพิจารณา ดังนี้

✍นายกิตติพงษ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักงานเขตหนองนองแขม ราษฎร์บูรณะ ภาษีเจริญ และทุ่งครุ ได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องการปรับปรุงอาคารเรียน ควรตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเดิมว่าจะสามารถรองรับการปรับปรุงใหม่ได้หรือไม่ รวมถึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ ในส่วนของปัญหาการรั่วซึมของอาคารควรตรวจสอบระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซาก และควรสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

✍นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ส.ก.เขตคลองสาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักงานเขตธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ่ และจอมทอง ได้ตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสควรคำนึงถึงการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพคลองในพื้นที่เพื่อความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ขอจัดสรร ในส่วนของรถบรรทุกดูดสิ่งโสโครกดินโคลน และฉีดล้างท่อระบายน้ำ ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ซึ่งมีราคาสูง สำนักงานเขตควรมีการบันทึกสถิติและรายการงานใช้งาน เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

✍นายวิรัช คงคาเขต ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน บางพลัด และบางกอกน้อย ได้รายงานผลการพิจารณาและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนในที่ดินของเอกชนที่มีหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ได้ แต่ชื่อโฉนดก็ยังเป็นของเจ้าของที่ดินอยู่ ยังไม่ได้มีการยกให้เป็นที่สาธารณะแต่อย่างใด อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนทั้งในส่วนของเจ้าของที่ดินและที่ดินแปลงอื่นบริเวณข้างเคียงหรือไม่ ในส่วนของการปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. และราวกันตกเห็นควรให้สำนักงานเขตของบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างมาด้วยในคราวเดียวกัน และควรประมาณราคาการติดตั้งราวกันตกตามความยาวจริงของราวกันตก และควรเทคอนกรีตยกพื้นสูงเป็นหลังเต่าตรงบริเวณฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังฐานราวจนเป็นสนิมและผุพัง

✍นายณรงค์ รัสมี ส.ก.เขตหนองจอก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักงานเขตมีนบุรี ลาดกระบัง และหนองจอก รายงานผลการพิจารณางบประมาณและข้อสังเกตในเรื่องของการจัดทำคุณลักษณะ และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ควรเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อง่ายต่อการพิจารณางบประมาณ สำหรับโรงเรียนที่ขอจัดสรรงบประมาณ ควรมีการจัดทำ Master Plan ของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เกิดการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม ด้านการปรับปรุงซอยหรือถนนที่มีบ้านเรือนประชาชนตามเส้นทาง ถ้ามีการวางท่อระบายน้ำใหม่ควรออกแบบการเชื่อมท่อของประชาชนลงบ่อพักท่อระบายน้ำที่วางใหม่ด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างประชาชนและผู้รับจ้างก่อนการปรับปรุง เพื่อป้องกันปัญหาผู้รับจ้างคิดค่าบริการจากประชาชนเพิ่มเติม และการปรับปรุงซอยหรือถนนที่ติดริมคลอง ลำราง ควรตอกเสาเข็มเพื่อป้องกันดินทรุดและสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนเกรีตเพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเหรือเสียหาย ในการปรับปรุงถนนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จขอให้สำนักงานเขตประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายบอกเส้นทางลัด ทางเชื่อมกับถนนอื่นๆ ให้ประชาชนและผู้สัญจรผู้ใช้เส้นทางรับทราบ

✍นายฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักการศึกษาได้รายงานผลการพิจารณาและให้ข้อสังเกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อาทิ การตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแต่ละประเภท ควรตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน และส่วนประกอบอื่นๆ ที่จะมีมาพร้อมกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ หรือไม่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และตรวจสอบระยะแนวร่นระหว่างอาคารกับแนวเขตที่ดินเอกชน วัด ที่สาธารณะ คู คลอง ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับพื้นที่บริจาคเห็นควรใช้ให้พื้นที่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และควรหารือร่วมกับสำนักการโยธาในการออกแบบอาคารเรียน อาคารบ้านพักอาศัย เนื่องจากสำนักการโยธามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และรูปแบบอาคารใหม่ควรเพิ่มจำนวนห้องน้ำหญิงให้เพียงพอ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดภายในอาคารบ้านพักอาศัย รวมทั้งควรมีการพิจารณาโรงเรียนที่มีจำนวนลดลง และอาคารที่ไม่ได้ใช้จัดการเรียนการสอนแล้วนำมาปรับเปลี่ยนเป็นอาคารบ้านพักอาศัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและแก้ปัญหาการโอนย้าย ลาออก ของข้าราชการครู หรือปรับปรุงเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข อาคารสำนักงานเขต หรืออาคารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อลดภาระของกรุงเทพมหานคร และในการก่อสร้างอาคารในโรงเรียนควรคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง มีการกั้นรั้วรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มิดชิด ที่พักคนงานก่อสร้างไม่ควรตั้งอยู่ภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

📌นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าสำนักการศึกษาควรพิจารณากำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้หลากหลายทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมการเขียน Coding เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง และควรพิจารณาปรับโครงสร้างและแผนการบริหารการศึกษา โดยให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในสังกัดสำนักการศึกษา เพื่อยกระดับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

✍นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย ส.ก.เขตดุสิต ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักงานเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และดุสิต รายงานผลการพิจารณางบประมาณและได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำต้องมีความระมัดระวังในการติดตั้งควรมีระบบสายดินเพื่อความปลอดภัย ในการของบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศควรจัดหาเป็นระบบ Inverter เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและไม่มีเสียงรบกวนในระหว่างการเรียนการสอน และโรงเรียนควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อช่วยกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ไวรัส และละอองฝอยต่าง ๆ ในส่วนของการปรับปรุงลานกีฬาเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วให้สำนักงานเขตกำกับดูแลและกำหนดการใช้ลานกีฬาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน การปรับปรุงถนนและทางเท้าเมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมและบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ค้าแผงลอยและผู้ค้านอกจุดผ่อนผันอย่างเข้มงวด เพื่อความสะดวกของประชาชนในการใช้พื้นที่ร่วมกัน

📌ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถึง ปัญหาการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งสถานศึกษาบางแห่งตำแหน่งว่างมานานหลายเดือน ส่งผลต่อการบริหารจัดการสำนักการศึกษาจึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในส่วนของอาคารต่างๆที่ต้องมีการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ขอให้พิจารณาจัดหาสถานที่ทำการเพิ่มเติม โดยต้องเป็นอาคารชั่วคราวที่แข็งแรงและปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

🌟นายสุทธิชัย ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมทุกท่าน ตลอดจนผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันประชุมและลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

“คณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่จริงและกลั่นกรองการใช้งบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณานำไปปรับปรุงร่างข้อบัญญัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีต่อไป ซึ่งผลการดำเนินการนอกจากจะมีประโยชน์กับคนกรุงเทพฯแล้ว ยังสามารถดูแลครอบคลุมถึงประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงด้วย” นายสุทธิชัย กล่าว

------------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม #กรุงเทพมหานคร

คกก.วิสามัญงบ กทม. กำชับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โยธาต้องพิจารณาแบบให้รอบคอบก่อนอนุญาต 🏢🪛ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ก...
24/08/2023

คกก.วิสามัญงบ กทม. กำชับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โยธาต้องพิจารณาแบบให้รอบคอบก่อนอนุญาต 🏢🪛

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (24 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักการโยธา โดยมี นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา คณะผู้บริหารสำนักการโยธา ร่วมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอจัดสรรงบประมาณ

📌คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตรายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานในหลายประเด็น อาทิ แนวทางการแก้ปัญหาการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งต้องมีการดำเนินการ EIA (Environmental Impact assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่

“ในส่วนโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ ทั้งในเรื่องแนวเขตทางและแนวร่นไม่ได้ตามที่กำหนด ขอให้ออกหนังสือให้เจ้าของชะลอการก่อสร้างไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ดังเช่นที่เกิดกรณีในอาคารขนาดใหญ่ในกทม.หลายแห่ง การดำเนินการออกใบอนุญาต ต้องคิดให้รอบคอบว่าสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ เพื่อไม่ให้กรุงเทพมหานครต้องถูกดำเนินคดีฟ้องร้องอีก” ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ กล่าว

💡นอกจากนี้คณะกรรมการได้สอบถามสาเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ และสำนักการโยธาได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเนื้องานเดิมเป็นโครงสร้างใต้ดิน ซึ่งต้องใช้เวลาและรายละเอียดการดำเนินการมาก ทำให้งานล่าช้า แต่ขณะนี้งานโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะดำเนินการก่อสร้างในชั้นที่สูงขึ้นมา และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนธ.ค.67

โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย2 - ถนนพุทธมณฑล สาย3 งานล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด และผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ ให้ข้อสังเกตว่าโครงการที่ได้ผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วมค้าต้องเร่งรัดเนื้องานให้เป็นตามแผนงาน หากพบว่าล่าช้าต้องดำเนินการปรับ และหากโครงการส่งผลกระทบกับประชาชนต้องเร่งแก้ไขและเยียวยาความเดือดร้อนโดยเร็ว

🏥โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครและโครงการก่อสร้างถานีดับเพลิงบางบอน มีการจัดสรรพื้นที่ไม่เหมาะสมไม่ตรงความต้องการของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการวิสามัญฯ จึงตั้งขอสังเกตให้หน่วยงานที่ร้องขอให้สำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้าง ควรรวบรวมความต้องการและหารือแบบร่วมกันให้รอบคอบ งานออกแบบเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการแพทย์ที่ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกต่างๆ ในกทม. ในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงและอายุการใช้งานของสะพาน ตามที่สำนักการโยธาชี้แจงผลการตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์วัดน้ำหนักบนสะพานข้ามแยก และพบว่ามีรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินจากที่กำหนดฝ่าฝืนขึ้นใช้สะพานข้ามแยกต่างๆ ทำให้อายุการใช้งานของตัวโครงสร้างลดลงจากที่ควรจะเป็น ดังนั้นควรเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขัน ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกให้เข้มงวด หากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเด็ดขาด

⭐จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณา รายงานผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะอนุกรรมการ โดยวันนี้ นางสาวมธุรส เบนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รายงานผลการพิจารณาฯ รวมถึง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
————————
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม #กรุงเทพมหานคร

ชวน ชิม ชอป ชม ของดีอาหารอร่อยวันนี้ถึง 27 ส.ค. 66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Event Hall ชั้น B2🍝🍛🍎🍇กรุงเทพมหานคร...
24/08/2023

ชวน ชิม ชอป ชม ของดีอาหารอร่อยวันนี้ถึง 27 ส.ค. 66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Event Hall ชั้น B2🍝🍛🍎🍇
กรุงเทพมหานคร มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ขยายโอกาสทางการค้าผู้ประกอบการ จัดงาน “ตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร” ชวนผู้ประกอบการ ของดี อาหารอร่อย 50 เขต และผลิตผลทางการเกษตรจากหลากหลายชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 200 ร้านค้า มาร่วมแสดงและจำหน่าย หวังก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก ตามนโยบายผู้ว่าฯชัชชาติ มิติเศรษฐกิจดี
⭐️นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมร้านค้าในงาน “ตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร” โดยมี นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธี ณ Event Hall ชั้น B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม กำหนดจัดงาน “ตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร” ขึ้น เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร อาหารอร่อย ของดี 50 เขต และผลิตผลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจ และมีการบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น
📌 โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของดี อาหารอร่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 200 ร้านค้า 2.ร่วมพัฒนาทักษะความรู้ด้วยกิจกรรม workshop เช่น จัดสวนจิ๋ว แต่งหน้าคัฟเค้ก ร้อยลูกปัด DIY 3.กิจกรรมสาระบันเทิงบนเวที อาทิ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง 4.ลุ้นรับของรางวัล อาทิ คูปองเงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้า สร้อยคอทองคำ และกิจกรรมอื่นๆภายในงาน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสำนักงานเขตต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่มาร่วมงานจำหน่ายสินค้าในงาน
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ให้มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้า รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร มิติเศรษฐกิจดี ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต ขยายโอกาส ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB : Made in Bangkok) ทางหนึ่งด้วย
--------------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม #กรุงเทพมหานคร

🌟คกก.วิสามัญพิจารณางบกทม. ปี 67 กำชับเขตเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา🌟✍ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ...
23/08/2023

🌟คกก.วิสามัญพิจารณางบกทม. ปี 67 กำชับเขตเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา🌟

✍ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (23 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตหนองแขม ภาษีเจริญ บางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ บางแค ทุ่งครุ บางบอน ตลิ่งชัน จอมทอง และทวีวัฒนา โดยมี ผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการจัดเก็บภาษี

👉ในที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้สอบถามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษี โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 10 ปี ซึ่งจะทำให้กลายเป็นหนี้สูญ การแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและปัญหาร้องเรียนทางทราฟฟี่ ฟองดูว์ ความคืบหน้าโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเขตได้รายงานเหตุผลความจำเป็นของแต่ละชุมชน และปัญหาหาอุปสรรคที่ชุมชนไม่สามารถของบประมาณได้

👉นอกจากนี้ ได้สอบถามเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝน เกิดพายุและฝนตกหนักบ่อยครั้ง หากป้ายที่ติดตั้งไม่แข็งแรงอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยในส่วนของป้ายที่ติดตั้งผิดกฎหมายขอให้เร่งรื้อถอน และจัดเก็บ ด้วยความรวดเร็ว

------------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม #กรุงเทพมหานคร

ส.ก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนเขต เพื่อแจ้งข้อมูลข่าว...
23/08/2023

ส.ก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนเขต เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชน

📌 เนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่ม พร้อมด้วย นายอภิชัญ พันธ์นิธิทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ประชุมคณะกรรมการชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 6/2566 โดยมี คณะผู้บริหารเขต หน่วยงานในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ประธานชุมชน เลขานุการชุมชนหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ซึ่งในที่ประชุมได้ประชาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนให้ประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามหลัก 5 ป (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ) 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน และนอกจากนี้ยังร่วมรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของคนในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

📌 นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ พร้อมด้วย นายพงค์ศักดิ์ พูลยรัตน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ผู้แทนนางสาวแอนศิริ วลัยกนก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตทุ่งครุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตทุ่งครุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานและคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุม คณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ

📌 นางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ พร้อมด้วยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางกะปิ ครั้งที่ 6/2566 ณ หอประชุมสำนักงานเขตบางกะปิ โดยมี นางณัฐรดา กมลประเสริฐสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ นายสันติ โคตรมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ คณะผู้บริหารเขตบางกะปิ ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางกะปิ-วังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) ผู้แทนประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกะปิ ผู้แทนกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
------------------------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม #กรุงเทพมหานคร

💠คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแ...
23/08/2023

💠คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 💠

🔸 นายนภาพล จีระกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการโยธา ประชุมพิจารณารายละเอียดเนื้องานและลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการดำเนินการโครงการของสำนักการโยธา ดังนี้
1. โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย)
3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ช่วงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทร์
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ จากถนนจันทร์ถึงถนนพระรามที่ 3

เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ แต่งานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด จึงกำชับให้สำนักการโยธาเร่งรัดงานเพื่อให้เกิดความคืบหน้าด้วย กรณีโครงการใหม่ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

🔸 นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตยานนาวา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักสิ่งแวดล้อม

🔸 นายพีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพญาไท ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักพัฒนาสังคม เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะสร้างอาคารใหม่ทั้งหมดจะเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการมากที่สุด

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้สรุปผลการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีมติที่ประชุม อาทิ
1. รายการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มีการปรับแก้รายการเกี่ยวกับหลักคาเมทัลชีท ฉนวน PU FOAM พื้นที่ประมาณ 4,632 ตร.ม. เป็น หลังคาเมทัลชีท ฉนวนยาง EPDM พื้นที่ 4,632 ตร.ม. เหตุผลเกิดจากการพิมพ์ผิดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงของประเภทวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งตามรายละเอียดเนื้องานการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬา
2. รายการไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด ปรับลดจำนวนรายการครุภัณฑ์จากเดิมไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด เป็น ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด เหตุผลเกิดจากการพิมพ์ผิดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
3. รายการม่านปรับแสง 16 ชุด พิจารณาแก้ไขชื่อรายการจากเดิมม่านปรับแสง 16 ชุด เป็น ม่านปรับแสงขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.70 x สูง 2.00 เมตร 16 ชุด
4. รายการม่านปรับแสง 16 ชุด พิจารณาให้ตัดทั้งรายการ เนื่องจากครุภัณฑ์ตามร่างฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
5. โต๊ะพับหน้าขาวขนาดไม่น้อยกว่า 10x60x75 ซม. 10 ตัว พิจารณาให้แก้ไขชื่อรายการเป็น โต๊ะพับหน้าขาวขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. 10 ตัว เนื่องจากพิมพ์ผิดตกหล่นและเพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดและใบเสนอราคาประกอบของครุภัณฑ์
6. รายการปรับปรุงศูนย์สร้างโอกาสเด็กพฤกษชาติคลองจั่นแก้ไขรายละเอียดรายการจากเดิมตามแบบเลขที่ บป.25/2566 เป็น ตามแบบเลขที่ บป.25/2567
7. รายการปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ตัดทั้งรายการ เพื่อให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเห็นควรให้ปลูกสร้างอาคารใหม่และสร้างหลังคาคลุมบริเวณลานจอดรถไปด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงคุณภาพของงบประมาณที่ใช้จ่ายไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

🔸นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการระบายน้ำ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการระบายน้ำ สรุปผลการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการระบายน้ำ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติปรับลดใน 14 โครงการ ดังต่อไปนี้

1.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์
2.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลอง บ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา
3.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ
4.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด
5.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130
6.โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)
7.โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้าใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ
8.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนง ถึงจุดที่กำหนดให้ บริเวณถนนสุขุมวิท
9.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์)
10.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
11.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
12.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ
13.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)
14.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

🔸 นายไสว โชติกะสุภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตราษฎร์บูรณะ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมครั้งที่ 7/2566 เพื่อสรุปผลการพิจารณางบประมาณฯ โดยการนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งสรุปข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละหน่วยงาน
------------------------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม #กรุงเทพมหานคร

✨คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำสำนักเขต ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อ...
23/08/2023

✨คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำสำนักเขต ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ✨

✍️🏻 นายสารัช ม่วงศิริ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่สำรวจรายการในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตบางแค ดังนี้
1.โครงการงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขุดลอกคลองปู่ชื่น
2.โครงการปรับปรุงซอยบางแค 7 จากถนนบางแคถึงคลองพระยาราชมนตรี และซอยแยก 5 แยก 7 แยก 9 จนสุดทางสาธารณะ
3.โครงการปรับปรุงห้องน้ำและหลังคาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค
4.โครงการปรับปรุงซอย 001 กาญจนาภิเษก 5 (หมู่บ้านสุขสันต์ 7)
5.ปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานเขตบางแค

โดยมี นายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางแค นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ฯ และให้ข้อมูล

✍🏻 นายวิรัช คงคาเขตร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางกอกใหญ่ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน บางพลัด และบางกอกน้อย ประชุมสรุปผลการพิจารณา ฯ ประชุมพิจารณาสรุปผลการพิจารณางบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 2 รายการ และพิจารณาข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ ฯ

✍🏻 นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตปทุมวัน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตบางรัก ปทุมวัน ยานนาวา บางคอแหลม และสาทร ประชุมครั้งที่ 9/2566 และลงดูพื้นที่ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเขตบางรัก

✍🏻 นายสมชาย เต็มไพบูลย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองสาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ่และจอมทอง ประชุมสรุปผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ของสำนักงานเขตธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ่และจอมทอง พร้อมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
----------------------------------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม #กรุงเทพมหานคร

คกก.วิสามัญพิจารณางบกทม.ปี 67 ตั้งข้อสังเกตเก็บภาษีป้ายโฆษณาแบบเคลื่อนไหว ไม่ควรใช้แนวทางเก็บตามขนาดป้าย🏦ณ ห้องบางกอก อา...
22/08/2023

คกก.วิสามัญพิจารณางบกทม.ปี 67 ตั้งข้อสังเกตเก็บภาษีป้ายโฆษณาแบบเคลื่อนไหว ไม่ควรใช้แนวทางเก็บตามขนาดป้าย

🏦ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (22 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตธนบุรี บางเขน ดอนเมือง จตุจักร ลาดพร้าว บางซื่อ หลักสี่ สายไหม บางกอกใหญ่ และบางกอกน้อย โดยมี ผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอจัดสรรงบประมาณ

💸“งบประมาณที่ขอมาทุกรายการ รวมถึงงบการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเองก็ต้องดูแลชุมชนให้ทั่วถึง เพื่อให้ชุมชนสามารถขอจัดสรรงบประมาณนำไปใช้ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม” ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ กล่าว

📌คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประมาณการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยสำนักการคลัง และความสามารถของเขตในการจัดเก็บให้เป็นไปตามประมาณการดังกล่าว ปัญหาอุปสรรคการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปรียบเทียบกับภาษีโรงเรือนและที่ดินเดิม นอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ให้คำแนะนำกับกรุงเทพมหานครว่า ควรสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเขตเป็นไปด้วยความคล่องตัวและสะดวกมากขึ้น เมื่อการทำงานเร็วขึ้นจะทำให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครในมิติอื่น ๆ ได้ด้วย

ในส่วนของการจัดเก็บภาษีป้าย ฝ่ายรายได้ควรดำเนินการเก็บภาษีตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ และกำชับให้เขตสำรวจและจัดเก็บให้ทั่วถึง จากนั้นได้สอบถามถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีป้าย LED ที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนภาพโฆษณาไปเรื่อย ๆ ซึ่งเขตได้รายงานว่าเป็นการจัดเก็บตามขนาดของป้าย ไม่ได้คำนวณจากจำนวนภาพโฆษณา คณะกรรมการฯ จึงตั้งข้อสังเกตว่าต้องเสนอให้สภากรุงเทพมหานครศึกษาเรื่องการจัดเก็บภาษีป้ายเคลื่อนไหวลักษณะนี้ในอนาคต เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น
----------------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม #กรุงเทพมหานคร

🌳🌳เปิดกิจกรรม POP PARK BKK เขตหลักสี่ “เชื่อมคน เชื่อมย่าน หลักสี่สีเขียว” 🌳🌳✨นายตกานต์ สุนนทวุฒิ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร...
22/08/2023

🌳🌳เปิดกิจกรรม POP PARK BKK เขตหลักสี่ “เชื่อมคน เชื่อมย่าน หลักสี่สีเขียว” 🌳🌳

✨นายตกานต์ สุนนทวุฒิ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ร่วมกิจกรรม POP PARK BKK เขตหลักสี่ “เชื่อมคน เชื่อมย่าน หลักสี่สีเขียว” บริเวณลานไม้ นอกอาคาร A ไทยพีบีเอส เขตหลักสี่ โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายยศพล บุญสม หัวหน้าโครงการ we!park และเครือข่ายพัฒนาเมืองและชุมชนสุขภาวะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ ภาคีเครือข่าย we!park และเครือข่ายพัฒนาเมืองและชุมชนสุขภาวะ ภาคีหลักสี่ย่านสีเขียว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

🌻สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เวลา 09.00 น. เวทีเสวนา “เชื่อมคน เชื่อมย่าน หลักสี่สีเขียว” โดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายตกานต์ สุนนทวุฒิ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นายคมพศิษฎ์ ประไพศิลป์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ นายฐิติพงศ์ ปานบางพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ดำเนินรายการโดย นางสาวพิชญาพร โพธิ์สง่า และนายยศพล บุญสม เวลา 10.00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นสู่การพัฒนา “สวนสาธารณะไทยพีบีเอส” ดำเนินกระบวนการโดย ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรฝึกอบรมและการวิจัยโครงการ we!park เวลา 10.30 น. “เดินเชื่อมย่านสีเขียว หรือ Connect the Greens” เส้นทางไทยพีบีเอส-Park lane Vipa 62 เวลา 10.50 น. กิจกรรมรับฟังคิดเห็น ชมนิทรรศการ การแสดงดนตรี การออกร้านผักปลอดสารพิษ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนา Park lane Vipa 62

-------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม #กรุงเทพมหานคร

💠คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแ...
22/08/2023

💠คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 💠

🔸นายนภาพล จีระกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการโยธา ประชุมพิจารณาร่างงบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2567 ของสำนักการโยธา ณ ห้องประชุม สำนักการโยธา จากนั้นลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการดำเนินการโครงการของสำนักการโยธา ดังนี้
1. ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนนิมิตใหม่ ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนหทัยมิตร พื้นที่เขตมีนบุรีและคลองสามวา
2. โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะที่ 2
3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก
4. ปรับปรุงผิวจราจรถนนเชื่อมสัมพันธ์ ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนเลียบวารี เขตหนองจอก
5. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่
ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ แต่ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด คณะอนุกรรมการฯจึงกำชับให้สำนักการโยธาเร่งรัดงานเพื่อให้เกิดความคืบหน้าด้วย

🔸 นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตยานนาวา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะอนุกรรมการ ประชุมเพื่อสรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 7 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ฯ

🔸 นางสาวมธุรส เบนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมสรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 12 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดซื้อรถยนต์เพื่อทดแทนของเดิมที่จำหน่ายหรือเสื่อมสภาพ ควรพิจารณาถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการใช้งาน ควรศึกษาหาข้อมูลปรับเปลี่ยนเป็นการเช่าแทนการจัดซื้อ เนื่องจากการเช่ารถยนต์หน่วยงานจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา มีการจัดหารถยนต์คันใหม่ในกรณีที่รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งยังมีประกันภัย
2. การปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร
2.1 ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงเฉพาะบางห้อง เช่น ระบบท่อน้ำประปา ระบบน้ำท่อทิ้ง ของเดิมเป็นท่อเหล็กเป็นสนิม การซ่อมเฉพาะบางห้องเป็นการแก้ไขได้เฉพาะจุด จึงควรวางแผนการปรับปรุงระบบท่อน้ำทั้งหมด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมได้ทั้งอาคาร
2.2 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย
2.2.1 ควรกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้เข้าพักอาศัย โดยใช้เกณฑ์จากอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง พร้อมกำหนดระยะเวลาเข้าพักอาศัย
2.2.2 ควรปรับปรุงระเบียบให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น ค่าบำรุงรักษาอาคารสงเคราะห์เดือนละ 400 บาทต่อห้องต่อเดือน ควรปรับอัตราค่าบำรุงส่วนกลางให้เพิ่มขึ้น
2.2.3 พื้นที่ส่วนกลาง ควรจัดให้ผู้พักอาศัยช่วยกันตรวจตรา ดูแล บำรุงรักษาอาคารที่พักให้อยู่ในสภาพดี เป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 ควรจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.4 ควรจัดให้มีงบประมาณในการจัดซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องดับเพลิงภายในอาคาร เนื่องจากหากชำรุดเสียหายไม่มีงบประมาณซ่อมแซมทันที จะทำให้ครุภัณฑ์เสียหายมากและไม่ทันใช้งาน
2.5 หน่วยงานที่มีอาคารในความรับผิดชอบ เช่นอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ควรจัดให้มีอัตรากำลังตำแหน่งช่างเพื่อดูแลซ่อมบำรุงอาคาร

🔸 นายพีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพญาไท ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับสำนักพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญของการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานในเนื้องานเทพื้นเท่ากับระดับเดียวกันกับแนวพื้นปัจจุบัน และถนนรอบตัวอาคารควรพิจารณาการวางท่อระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมขัง รวมทั้งข้อสังเกตของถนนทางเข้าโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงที่ดินที่ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์สาธารณะจะสามารถปรับปรุงถนนสาธารณะ ซึ่งประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนควรมีความทันสมัยและสามารถรองรับการประกอบอาชีพในสังคมปัจจุบันได้ และได้กำชับให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า รวมถึงคำนึงถึงคุณภาพของงานให้เกิดประโยชน์ของผู้ใช้บริการอีกด้วย

🔸 นายฉัตรชัย หมอดี สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักการศึกษา พร้อมคณะ ประชุมเพื่อสรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม 4 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

🔸นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตธนบุรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย นางกนกนุช กลิ่นสังข์ รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 นายตกานต์ สุนนทวุฒิ รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 2 และคณะอนุกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
______________________________
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม #กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

173 Bangkok Metropolitan Administration Dinso Road , Sao Chingcha, Phra Nakhon
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภากรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ