สภากรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร (The Bangkok Metropolitan Council)

เปิดเหมือนปกติ

05/12/2021
ประกาศกทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 40
17/08/2021

ประกาศกทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 40

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยปร...
04/08/2021

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ในที่ประชุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา โดย จำแนกด้านตามลักษณะงานดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 4. ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ด้านสาธารณสุข 7. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง 8. ด้านการศึกษา 9. การจัดบริการของสำนักงานเขต จำแนกตามลักษณะรายจ่ายดังนี้ 1. รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน 2. รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ 3. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม 4. รายจ่ายงบกลาง และ 5. รายจ่ายเพื่ออุดหนุนหน่วยงานในกำกับ รวมงบประมาณกรุงเทพมหานคร 79,000 ล้านบาท
ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา จำนวน 35 ท่าน กำหนดแปรญัตติภายใน 10 วันทำการ เพื่อทำการพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้มีความรอบคอบ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครต่อไป

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจำปีพุทธศั...
03/08/2021
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1

ขอเชิญหน่วยงานและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการประชุมได้ที่ www.prbangkok.com ค่ะ

ศบค.ชะลอมติกทม.ออกไปอีก 14 วัน
31/05/2021

ศบค.ชะลอมติกทม.ออกไปอีก 14 วัน

ศบค.ชะลอมติกทม.ออกไปอีก 14 วัน

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันนี้(31 พ.ค.64) มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ 5 ประเภท โดยจะให้เริ่มเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคนั้น ศบค. ให้ใช้ประกาศกรุงเทพมหานครขยายการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมด ตามประกาศฉบับที่ 29 ออกไปอีก 14 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่เริ่ม 27 พ.ค. นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
26/05/2021

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
เริ่ม 27 พ.ค. นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

🌟 "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย"
กทม. เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
เริ่มวันแรก 27 พ.ค. นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 🌟

👪 ผู้ที่มีสิทธิรับวัคซีน ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี 10 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมไวัแล้ว

👩‍💻 เริ่มเปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.64 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นเปิด ช่วงเวลา 06.00 - 22.00 น. ทุกวัน

📌 โดยการลงทะเบียนแยกเป็น 3 กลุ่ม
🤳 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ โดยมีแอปฯ “เป๋าตัง” จะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบแล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับ SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน แต่หากลบแอปฯ เป๋าตังไปแล้ว ให้ดำเนินการนัดหมายผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com 👉( คลิกเลย https://qrgo.page.link/g7Dxz )

🙅 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ "ไม่เคย" เข้าร่วมโครงการภาครัฐ สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www. ไทยร่วมใจ .com และรอรับ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน ผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com หรือ แอปฯ เป๋าตัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

🏪 กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ ผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือ สามารถลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ ณ ร้าน 7-eleven, Family Mart , Tops Daily และ mini Big C ซึ่งเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30 - 18.00 น.

☎️ สอบถามการลงทะเบียน/ข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วนวัคซีน 1516 ช่วงเวลา 08.00 - 20.00 น.
--------

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่อ...
17/05/2021

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. ... เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 โดยวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. ... ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการโยธา ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ร.ร.ในสังกัดกทม.เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
12/05/2021

ร.ร.ในสังกัดกทม.เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เปิด 14 จุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนจุดนอกรพ.
28/04/2021

เปิด 14 จุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนจุดนอกรพ.

📢 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหส...
25/04/2021

📢 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่ 26 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

กทม.เพิ่มรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด 50 เขต
25/04/2021

กทม.เพิ่มรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด 50 เขต

กรุงเทพมหานครออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิด 31 สถานที่เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 14 วัน เริ่มวันที่ 26 เม....
25/04/2021

กรุงเทพมหานครออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิด 31 สถานที่เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 14 วัน เริ่มวันที่ 26 เม.ย. 64 ถึง 9 พ.ค. 64

สายด่วน กทม.ประสานหาเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19
24/04/2021

สายด่วน กทม.ประสานหาเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

เพิ่มศักยภาพบริการรับส่งผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19 เข้ารักษาในโรงพยาบาล

จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กทม. ระลอกใหม่เดือนเมษายน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระจายทั่วพื้นที่ กทม. เรามีแผนการดูแลผู้ป่วยโควิด เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ ทั้งการขยายศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลกึ่งสนาม การจัดหาโรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) และการจัดทำโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบ

ยอดผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมียอดสูงสุดในวันที่ 15 เม.ย. ที่ 409 คน และในทุกๆ วันยังพบมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กทม. จึงเพิ่มศักยภาพการบริการรับส่งผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19 ให้ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้เร็วที่สุด จากเดิมที่ศูนย์เอราวัณ กทม. สามารถรับผู้ป่วยได้ 100 รายต่อวัน เราได้เพิ่มรถรับส่งผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขตให้สามารถรับผู้ป่วยได้เพิ่มวันละ 200 – 300 ราย ซึ่งประชาชนสามารถโทร.สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 1669 ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน กทม. และสายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือสายด่วน 1668 กรมการแพทย์ (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น.) หรือผ่านทางช่องทางไลน์ “สบายดีบอต” @sabaideebot ที่จะช่วยลงทะเบียนหาเตียงในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล

และยังมีเบอร์โทรศัพท์ให้คำปรึกษาโควิด-19 สายด่วน สำนักอนามัย กทม. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396 หรือ 0 2245 4964 ให้บริการเวลา 08.00 - 20.00 น. และ 097 046 7549 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีกด้วย

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากตลอดเวลา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดครับ

#โควิดกรุงเทพ #โควิด19 #COVID19

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564
17/04/2021

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564

13/04/2021

☎️ สายด่วน COVID-19 เฉพาะกิจ
👉 โทร 1668 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.
🤒 สำหรับผู้ที่มีผลตรวจยืนยัน ติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
23/03/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ร่วมเป็นเกียรติในการศึกษ...
12/03/2021

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง
ร่วมเป็นเกียรติในการศึกษาอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง" (ผู้นำเมือง รุ่น 6)
ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
อาคารไอราวัตพัฒนา
ในการนี้นายกิตติ บุศยพลากร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทสภากรุงเทพมหานครกับการพัฒนาเมือง"

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประ...
03/03/2021

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร ดินแดง
ในที่ประชุมนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ได้ตั้งกระทู้ถามสด เพื่อขอทราบความคืบหน้าร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ... และร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ... ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด
นายภาส ภาสสัทธา ได้เสนอขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ รายงานผลการพิจารณา ของคณะกรรมการวิสามัญก่อนให้ความเห็นชอบที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการ
ญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ และหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ

กทม.ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 เพิ่ม เริ่มวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
23/02/2021

กทม.ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 เพิ่ม เริ่มวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

กทม. ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 เพิ่ม 👉เริ่มวันนี้ (23 ก.พ.64)

จากการประชุม ศบค. ได้กำหนดให้ กทม. เป็นพื้นที่ควบคุม และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครให้ผ่อนปรนมาตรการที่สำคัญ

1️⃣ ร้านอาหาร 🍝ทานอาหาร และ🍺ดื่มสุราในร้านได้ 🕚ไม่เกิน 23.00 น. (หลัง 23.00 น. ขายแบบนำกลับบ้าน)

2️⃣ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ รวมทั้ง สถานประกอบกิจการอาบน้ำ และอาบอบนวด : 🕚 เปิดไม่เกิน 23.00 น. 🍺ดื่มสุรา และ🎤แสดงดนตรีสดในร้านได้ 🪑 เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะนั่ง อย่างน้อย 2 เมตร โดย❌ไม่มีโต๊ะยืน และ❌งดการจัดพื้นที่ให้เต้น

3️⃣ สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส🏋️: เปิดบริการปกติ 🏋️🧍เปิด Class ฝึกสอนและจัดการแข่งขันได้ โดยจำกัดผู้ชม

4️⃣ สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง ห้องประชุมในโรงแรม ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดการแสดง : จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 300 คน (หากเกิน 300 คน ต้องขออนุญาตจากสำนักงานเขต)

🤝ขอความร่วมมือทุกคนด้วยนะครับ
😷สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
.
📲ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของ กทม. ได้ที่ช่องทางหลักจาก Facebook Fan page: กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/prbangkok
.
#โควิดกรุงเทพ #โควิด19 #COVID19 #สู้โควิดไปด้วยกัน #ผ่อนคลายมาตรการโควิด19 #bkkcovid19

สภากทม.ลงพื้นที่ศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร    วันที่ 22 กุมภาพันธ...
22/02/2021

สภากทม.ลงพื้นที่ศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักการโยธา และ สำนักงานเขตพระนคร ลงพื้นที่ศึกษาติดตามโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ตลอดจนแผนและแนวทางการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมยุคกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยว

โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดฯ เป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ และสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบในงบประมาณดำเนินการอุโมงค์ทางลอด 2 อุโมงค์ด้วยกันคือ อุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลาน และอุโมงค์ทางลอดถนนมหาราช ท่าเรือของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อไปพระบรมมหาราชวัง การก่อสร้างอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและการสร้างอุโมงค์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูบริเวณสนามหลวงถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย คล่องตัวในการสัญจรของประชาชน และรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวงถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติและสร้างสถานที่รองรับการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2564 หนึ่งอุโมงค์ และอีกอุโมงค์จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565

📣 ขอเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่าย 💪รวมพลังความคิด 🗣ร่วมเสนอประเด็น สู่วาระการประชุม “กระบวนการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร...
17/02/2021

📣 ขอเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่าย 💪รวมพลังความคิด 🗣ร่วมเสนอประเด็น สู่วาระการประชุม “กระบวนการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564" เพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะสำหรับสร้างสุขภาวะคนกรุงเทพฯ
✅กำหนดส่งประเด็น ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้
สามารถสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

🔐ไม่ล็อคดาวน์ "ความคิด"💡 สร้างคุณภาพชีวิตคนกรุง
📣 ขอเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่าย 💪รวมพลังความคิด 🗣ร่วมเสนอประเด็น สู่วาระการประชุม “กระบวนการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564" เพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะสำหรับสร้างสุขภาวะคนกรุงเทพฯ
✅กำหนดส่งประเด็น ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้
สามารถสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

17/02/2021
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อ...
11/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 3/ 2564 ในการพิจารณายุทธศาสตร์และแผนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560 และความก้าวหน้าของการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการชี้มูลความผิดตามพระราชบัญญัติฯ (กรมอนามัย) ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการโอนง...
11/02/2021

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการและหน่วยรับงบประมาณอื่น ก่อนให้ความเห็นชอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการและหน่วยรับงบประมาณอื่น ณ ห้องประชุม 6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สภากทม.เปิดอภิปรายถกปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.  นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหา...
10/02/2021

สภากทม.เปิดอภิปรายถกปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ในที่ประชุม สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานคร การกำหนดอัตราค่าโดยสาร และสถานะหนี้สินในปัจจุบัน ซึ่งการอภิปรายครั้งนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมอภิปรายอย่างกว้างขวาง

พล.ต.ท.ธีรศักดิ์ ง่วนบรรจง กล่าวว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ประกอบกับการประกาศอัตราค่าโดยสารจำนวน 104 บาทนั้น นับตั้งแต่สภากรุงเทพได้เห็นชอบในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา สภากรุงเทพมหานครยังมิได้รับทราบผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวจากฝ่ายบริหาร ทำให้สภากรุงเทพมหานครไม่อาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอญัตติในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารงานตามกฎหมาย ภายใต้ความคุ้มค่า และความโปร่งใส ตลอดจนการเข้าไปยอมรับสภาพหนี้และการก่อหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

นายธวัชชัย ฟักอังกูร กล่าวว่า ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการถ่ายโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำให้กรุงเทพมหานครมีภาระต้องจ่ายหนี้สินที่เกิดขึ้น กว่า 1 แสนล้านบาท นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีภาระหน้าที่หลากหลาย ทั้งการรักษาความสะอาด การโยธาและระบบจราจร การจัดเก็บขยะ กำจัดน้ำเสีย ระบบสาธารณสุข การศึกษา งบประมาณที่มีจำกัดและน้อยลง อาจทำให้การจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงมีข้อเสนอแนวทางการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยให้กรุงเทพมหานครขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าเป็นการถ่ายโอนภารกิจมาให้กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาจนถึงปี 2572 ทั้งนี้หากเห็นว่าหนี้ที่เกิดจากการรับโอนโครงการสมควรให้เป็นภาระของเอกชนที่จะเข้ามาดำเนินการ โดยให้ประโยชน์ตอบแทนในรูปของค่าโดยสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรปรับรูปแบบการดำเนินการจากสัญญาจ้างเดินรถ (กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ทั้งหมด) เป็นสัญญาสัมปทาน(เอกชนรับภาระหนี้แทน) แทนกรุงเทพมหานคร

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา กล่าวว่า ในอดีตรถไฟฟ้าเป็นเพียงการคมนาคมทางเลือก แต่ด้วยกระแสความนิยมของประชาชนทำให้ปัจจุบันรถไฟฟ้ากลายเป็นการคมนาคมระบบหลัก และด้วยระบบคมนาคมเป็นการบริการของภาครัฐที่ต้องจัดให้ประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ อย่างไรก็ตามการให้เอกชนเข้ามาดูแลทำให้ภาครัฐไม่สามารถเข้าไปกำหนดอัตราค่าโดยสารได้อย่างเต็มที่

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ ได้เสนอทางเลือกในการดำเนินการให้แก่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 กรุงเทพมหานครควรเปิดประมูลหาผู้รับสัมปทานใหม่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ในสัญญาข้อ 27 (การขยายอายุสัญญาและสิทธิในการดำเนินงานในเส้นทางสายใหม่ก่อนบุคคลอื่น) กล่าวคือ BTSจะเป็นรายแรกที่ได้รับโอกาสในการขยายอายุสัมปทานและขยายเส้นทางของระบบ ข้อดี คือ กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดค่าตอบแทนในสัมปทานได้สูงขึ้นเพราะมีการแข่งขันเมื่อมีการแข่งขันสูงขึ้นก็อาจจะบริหารจัดการให้ค่าโดยสารถูกลงได้ ทางเลือกที่ 2 กรุงเทพมหานครเลือกที่จะไม่ต่ออายุสัญญา โดยภายหลังหมดอายุสัมปทานในปี 2572 กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งระบบ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการทั้งหมดโดยจ้าง BTS เดินรถในหลายสัญญาจ้างในปี 2585 และทางเลือกที่ 3 ขยายสัมปทานให้BTS เป็น 30 ปี (2572-2602) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกระแสเงินสดและหนี้ตามทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 รวมทั้งข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการ อย่างไรก็ดีทุกทางเลือกมีข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ผลกระทบจะมีต่อการเดินรถไฟฟ้าทั้งระบบ ซึ่งกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ภายใต้อัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การขนส่งมวลชนในรูปแบบรถไฟฟ้าถือเป็นการการเดินทางทางเลือกหนึ่งที่รัฐจัดให้ประชาชน ซึ่งนอกจากสามารถเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาจราจร ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แก้ไขปัญหามลพิษในระยะยาวได้ด้วย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าโดยมิได้หวังผลกำไรแต่อย่างใด มุ่งหวังเพียงการนำภาษีประชาชนมาบริหารจัดการเพื่อให้บริการคืนกลับแก่ประชาชนอย่างคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งไม่ได้หมายถึงการบริหารจัดการรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น กรุงเทพมหานครยังมีภารกิจการบริหารจัดการด้านอื่นๆ และสาธารณูปโภคตามหน้าที่ซึ่งต้องดูแลอีกหลายประการ

จากนั้น พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการและหน่วยรับงบประมาณอื่น เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างความร่มรื่นให้แก่เมืองรวมทั้งส่งเสริมการทำงานของระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ โดยตั้งคณะกรรมการจำนวน 11 คน กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา 15 วัน

ที่อยู่

173 Bangkok Metropolitan Administration Dinso Rd., Sao Chingcha, Phra Nakhon
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

https://bmc.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภากรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด